Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ännu bättre cancervård Cancerarbetet ur ett nationellt perspektiv Gunilla Gunnarsson, samordnare SKL Sydöstra sjukvårdsregionen | 2010-09-03 2010-09-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ännu bättre cancervård Cancerarbetet ur ett nationellt perspektiv Gunilla Gunnarsson, samordnare SKL Sydöstra sjukvårdsregionen | 2010-09-03 2010-09-03."— Presentationens avskrift:

1 Ännu bättre cancervård Cancerarbetet ur ett nationellt perspektiv Gunilla Gunnarsson, samordnare SKL Sydöstra sjukvårdsregionen | 2010-09-03 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

2 Varför cancerstrategi?  Dubblering av antalet personer som lever med cancer år 2030 – minst 300 000!  Förhindra insjuknande och död i cancer – investera i prevention!  Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter som drabbats av cancer! 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

3 Uppdrag  Fokus på framtida behov och utmaningar  Helhetsperspektiv – från prevention till palliation  Patientperspektiv särskild uppmärksamhet 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

4 Cancervården idag Goda medicinska resultat Långa och varierande väntetider Avsaknad av patientfokus, brist på helhetsperspektiv och kontinuitet Patienter ej tillräckligt delaktiga i vården, anhörigas roll oklar Ojämlik vård, varierar geografiskt och med vårdnivå, socioekonomiska skillnader 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

5 2009 Betänkandet – SOU 2009:11 ”En nationell cancer- strategi för framtiden” Utredare Kerstin Wigzell 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

6 2010 – Uppdrag från socialdepartementet  nationell cancersamordnare  överenskommelse med SKL  uppdrag till Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

7 Nationell cancersamordnare Nationell cancersamordnare Kjell Asplund Samordna processen för utveckling av regionala cancercentra (RCC) under 2010 Initialt 6 RCC men i framtiden kanske färre, p.g.a. patientunderlaget för klinisk forskning och omhändertagande av ovanliga tumörer 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

8 Syfte RCC  Ökad vårdkvalitet  Effektivt resursutnyttjande  Förbättra förutsättningarna för cancerforskning 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

9 Uppgifter  Utveckla strategier för förebyggande arbete och ta fram underlag för hälsopolitiska beslut  Planera och följa upp screeningprogram  Utveckla effektiva vårdprocesser  Aktivt medverka i framtagandet av nationella riktlinjer  Stimulera forskning  Medverka till fortbildning  Medverka i uppföljning och utvärdering av cancervården  Bedriva internationell samverkan  STÄRKA PATIENTENS STÄLLNING inom cancervården! 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

10 Svåra frågor Förväntningar RCC olika! – Kunskapsstöd och utvärdering? Eller geografiskt samlad vård? Virtuellt samarbete? Skall ledas hur? Integrering av alla cancervårdande specialiteter i RCC Mål – ska nationella eller regionala mål finnas? Nivåer? Nivåstrukturering – centralisering och decentralisering Kompetensförsörjning Stärka klinisk cancerforskning 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

11 Uppdrag till Socialstyrelsen Cancer ska ingå i arbetet med kunskapsstyrning, uppföljning och utvärdering Utforma nationellt kunskapsstöd för God palliativ vård Förstudie till enkät till cancerpatienter Kartlägga ledtider samt föreslå hur de ska beskrivas och följas upp Fastställa utgångsläge samt föreslå en modell för uppföljning av skillnader i insjuknande och överlevnad efter cancerdiagnos 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

12 Uppdrag till Folkhälsoinstitutet Tobaksprevention Uppdrag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

13 Överenskommelsen om Cancerstrategin 1.Försöksverksamhet för patientfokuserad och sammanhållen cancervård 2010-2012 2.Informationstjänst om cancer på Internet 2010 3.Tidig upptäckt av cancer genom screening 2010-2012 4.Internationell jämförelse 2010-2012 5.Nationella kvalitetsregister inom cancerområdet 2010 6.Insatser för att minska tobaksrökning 2010-2012 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

14 Informationstjänst på internet INERA AB, tidigare SVR – fristående bolag ägt av landstingen 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård Kvalitetssäkrad information om cancer till allmänheten (patienter & närstående) på 1177.se.  Medicinska faktatexter kring 20 diagnoser  Reportage om människors egna upplevelser  Personligt hållna krönikor och ev ”egna” bloggare  Kortare artiklar som tipslistor, litteraturtips, länkar mm

15 Projektet ska bidra till … att täckningsgraden för gynekologisk cellprovskontroll uppgår till minst 85 procent att deltagandefrekvensen för mammografi uppgår till minst 80 procent att deltagandet i screeningsprogrammen är jämlikt fördelat inom alla sociala grupper. Ännu bättre cancervård 2010-09-03 | Sydöstra regionen

16 Texttexttextetxt Kontaktinfo Möjliga framtida insatser Ännu bättre cancervård Kunskapshöjande insatser Rutiner för kallelser, påminnelser och information Webbtjänst för egen ombokning av tid Nationella kvalitetsregister Riktade insatser för att nå icke-deltagare? 2010-09-03 | Sydöstra regionen

17 Internationell jämförelse Internationellt benchmarking-projekt Bättre förstå skillnader i överlevnad och hitta orsaker som kan åtgärdas. Åtta deltagande länder England, Wales, Nordirland, Kanada, Norge, Australien, Danmark och Sverige Fem diagnoser Bröstcancer, Lungcancer, Tjocktarmscancer, Ändtarmscancer och Äggstockscancer 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

18 Fem moduler 1.Grunddata. 2.Intervjuer med allmänhet kring medvetenhet och uppfattningar om cancer. 3.Primärvårdsläkares attityder, kunskaper, erfarenheter och handlingssätt – enkät och intervju. Beskriva sjukvårdssystemet för primärvården. 4.Kartlägga ledtider från första symtom till behandling för att hitta orsaker till långa ledtider. Enkät till patienter samt vårdgivare. 5.Behandlingsregimer i olika länder. 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård Internationell jämförelse

19 400 000 kr till vardera prostatacancerregistret och bröstcancerregistret Ta fram patientrapporterade mått samt hur dessa ska följas 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård Kvalitetsregister

20 Projektet ska bidra till … … att man i alla delar av hälso- och sjukvården har och följer rutiner för att fråga alla patienter om rökning. … att rökavvänjning kan erbjudas i tillräcklig omfattning. … att det finns system för att följa upp och återrapportera resultat av insatserna. 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

21 Fyra projekt 2010-2012  Koloncancerpatienters väg från prevention till palliativ vård Sydöstra sjukvårdsregionen  Skapa förutsättningar för ett lungonkologiskt centrum Karolinska universitetssjukhuset  Skapa en patientfokuserad systematisk cancerrehabilitering, oberoende av cancerform och kliniktillhörighet Landstinget i Halland  Förbättra vårdkedjan för lungcancerpatienter ända ut i kommunerna Landstinget i Dalarna i samarbete med Uppsala-Örebroregionen 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

22 Vad ska bli bättre??  Patienters och närståendes delaktighet  Kortare ledtider, snabb handläggning  Sammanhållen vård, övergångarna mellan olika enheter smidigare  Arbetssätt över klinikgränser och över professionsgränser  Använder IT-stöd aktivt med patientmedverkan 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

23 Mina förväntningar på er!  Proffs på förbättringsarbete – ni blir föredöme i gruppen  Uttalat patientperspektiv med ökat deltagande av patienter och anhöriga, både i vården och i planering, ledning och styrning av cancervården  Upplägg som går att utvärdera  Resultaten ska kunna generaliseras och appliceras i större skala  Vågar tänka och testa helt nya saker – man får misslyckas! 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

24 Ytterligare försöksverksamhet Nya ersättningsformer som ska stimulera patientfokuserad och sammanhållen cancervårdkedja – 5 ansökningar – Beslut i september 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård

25 Information viktigt! 2010-09-03 | Sydöstra regionenÄnnu bättre cancervård www.skl.se/cancervardNyhetsbrev, start juni –10


Ladda ner ppt "Ännu bättre cancervård Cancerarbetet ur ett nationellt perspektiv Gunilla Gunnarsson, samordnare SKL Sydöstra sjukvårdsregionen | 2010-09-03 2010-09-03."

Liknande presentationer


Google-annonser