Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vardagsliv och boendestöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vardagsliv och boendestöd"— Presentationens avskrift:

1 Vardagsliv och boendestöd

2 Syftet: Att förstå hur tillvaron ter sig för människor med psykiska funktionshinder som lever i egna bostäder med särskilt fokus riktat mot den del av vardagslivet som utgörs av boendestöd.

3 Frågeställningar Hur är vardagen organiserad för personer med psykiska funktionshinder och hur avspeglar sig detta i deras vardagsliv? Hur kan vardagens svårigheter och begränsningar beskrivas och förstås? Vad kännetecknar boendestöd och vad är stödjande i boendestödet? Vilken betydelse har boendestödet i förhållande till hur vardagen är organiserad?

4 Metod Deltagande observation Tidsgeografiska dagböcker: Intervjuer Vad
om boendestöd om det sociala nätverket om socialt stöd Tidsgeografiska dagböcker: Vad Vem/vilka Var När

5 Teori Social samspelsteori Betydelser för självbild & handlingsmönster

6 Fyra vardagslivstyper
Vardagslivet – ett ensamprojekt Ett verksamhetsdominerat vardagsliv Vardagslivet – ett ensamprojekt och ett socialt projekt Vardagslivet – ett socialt projekt och ett verksamhetsprojekt

7 social geografisk organisatorisk
a b a b kl 20 18 16 14 12 10 08 M A R G E T a=ego b=boendestödjare a= hemma b=affär Samhällsorg. tid Individorg. tid tisdag

8 social geografisk organisatorisk
a=ego b=personal v-het (tel) c= kompisar (tel) d=hundägare e=öppenvården f=boendestöd g=pers/delt v-het B social geografisk organisatorisk a b c abcdefg kl 20 18 16 14 12 10 08 L O T A a= hemma b=öppenvården c=verksamhet B Samhällsorg. tid Individorg. tid måndag

9 Sammanhanget Hur boendestöd förmedlas Vad som förmedlas Relationen Tiden

10 kunskap om den boende som inte bara handlar om de psykiska problemen – även andra livssammanhang

11 Platsens betydelse Förmedlar den boendes person och historia – den boende blir ”känd” för boendestödjaren i samspelet med den materiella och fysiska omgivningen. för det händelseförlopp som kommer till stånd.

12 Sammanlänkningen av olika Kommunikationssätt:
Att prata & att göra Samt sällskapet

13 Ur vardagens göromål och samtal förgrenar sig boendestödet till direkta problemområden.

14 Ömsesidigheten kommer till uttryck genom en strävan efter social balans. En strävan som visar sig genom ständiga positionsbyten mellan ”givaren” och ”mottagaren”.

15 Sammanfattningsvis Boendestöd kommuniceras genom pratandet och görandet i en ömsesidig en strävan efter social balans.

16 Lösning & lindring av svårigheter och problem
Social samvaro & sociala sammanhang Professionsanknutna budskap

17 Lösning och lindring av svårigheter och problem:
Social facilation Att få andra perspektiv och stävja kaos Att stävja ensamhet Avlastning I

18 Social samvaro och sociala sammanhang:
Att skapa sammanhang Avlastning II Socialt umgänge Social garanti

19 Professionsanknutna budskap:
Skydd och kontroll Normer för självpresentation Kunskap och trygghet

20 Relationen Relationskategorin Socialt klimat

21 Grundläggande för att boendestöd ska upplevas stödjande:
Ett socialt klimat som uttrycker Intresse för individens individualitet Omtanke Respekt för individens integritet

22 Konkret socialitet: Abstrakt socialitet: Människor av kött och blod
Rollfigurer

23 Tre relationstyper Den vänskapsliknande relation
Den funktionella relationen Den otillfredsställande relationen

24 Boendestöd och tiden Om tiden förändras – blir längre –
så förändras också utrymmet för händelseförloppet, för vad som är möjligt att göra. Det tidsmässiga utrymmet har betydelse för hur pass vidgande boendestödet blir: geografiskt, socialt, mentalt.

25 När det gäller lösning och lindring av problem är betydelsen av boendestöd likartad oavsett vardagslivstyp: Oavsett social situation delar de medverkande i dessa betydelser beroendet av samhällsorganiserat stöd.

26 När det gäller social samvaro och sociala sammanhang kan boendestödet ha olikartad betydelse beroende på övrigt nätverk och vardagsliv.

27 Boendestöd kan ha likartad betydelse oavsett vardagsliv och väsentligt olika innebörder beroende på övrigt vardagsliv. En slutsats av detta är att socialtjänsten skulle vara betjänt av kunskap om individens sociala nätverk och vardagsliv när man fattar beslut om boendestöd.

28 Sammanfattningsvis Boendestöd utspelar sig i vardagens sammanhang vilket ger en mångfacetterad kunskap om individen. Boendestöd är en samspelssituation som präglas av görandet och pratande i ett ömsesidigt samspel. Boendestöd förmedlar värden med en räckvidd bortom det handfasta och konkreta: lösning & lindring av problem, sociala sammanhang & social samvaro, skydd & kontroll. Relationen är central och måste präglas av ett stödjande socialt klimat. Boendestöd kan vidga livsutrymmet geografiskt, socialt, mentalt. Tiden är väsentlig för hur vidgande stödet blir. Boendestöd kan ha likartad betydelse oavsett vardagsliv och väsentligt olika innebörder beroende på övrigt vardagsliv. En slutsats av detta är att socialtjänsten skulle vara betjänt av kunskap om individens sociala nätverk och vardagsliv när man fattar beslut om boendestöd.


Ladda ner ppt "Vardagsliv och boendestöd"

Liknande presentationer


Google-annonser