Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärandemål – en introduktion 29 oktober 2010, Åbo Akademi Fredrik Oldsjö Stefan Ekecrantz

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärandemål – en introduktion 29 oktober 2010, Åbo Akademi Fredrik Oldsjö Stefan Ekecrantz"— Presentationens avskrift:

1 Lärandemål – en introduktion 29 oktober 2010, Åbo Akademi Fredrik Oldsjö fredrik.oldsjo@upc.su.sefredrik.oldsjo@upc.su.se Stefan Ekecrantz stefan.ekecrantz@upc.su.sestefan.ekecrantz@upc.su.se

2 22009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz Upplägg Bakgrund: internationellt perspektiv Övergången till förväntade studieresultat Nationellt ramverk och Stockholms universitets beslut Frågestund Hur lägga upp arbetet? Positiva och negativa erfarenheter Frågestund

3 Magna charta universitatum, Bologna 1988 Lissabonkonventionen 1997 Sorbonne 1998 Bolognadeklarationen 1999 46 medlemsstater i Bolognaprocessen 2007 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz European Area of Higher Education EHEA

4 4 Processens övergripande mål Ett europeiskt område för högre utbildning (EHEA) 2010 Rörlighet – mobility Anställningsbarhet – employability Europas konkurrenskraft och attraktionskraft som utbildningskontinent – competitiveness Grundläggande utgångspunkter: Jämförbarhet och transparens 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

5 5 Tio operativa mål 1.Införande av ett system med tydliga och jämförbara examina 2.Införande av ett system som huvudsakligen består av två utbildningsnivåer eller cykler 3.Införande av ett gemensamt poängsystem, ECTS 4.Främjande av rörlighet för studenter och lärare 5.Främjande av europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring 6.Främjande av den europeiska dimensionen i högre utbildning 7.Främjande av livslångt lärande 8.Lärosätens och studenters inflytande och delaktighet i processen 9.Främja attraktionskraften hos Europas högre utbildning 10.Införande av forskarutbildningen som den tredje utbildningsnivån eller cykeln 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

6 6 Learning outcomes Lärandemål Förväntade läranderesultat Förväntade studieresultat 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

7 7 Mål = förväntade studieresultat ”Målen är uttryckta som förväntade studieresultat och uttrycker vad studenten förväntas kunna, förstå, förhålla sig till eller kunna utföra”. (Förslag på ny Högskoleförordning, PM s. 18) 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

8 8 Byte av perspektiv Kursens mål: beskrivning av kursens innehåll och vad kursen ska ge till studenterna (innehållscentrerat perspektiv) Kursens förväntade studieresultat: beskrivning av vad studenten ska kunna efter fullgjord kurs formulerad med aktiva verb (studentcentrerat perspektiv) 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

9 9 Beskriva vad studenten ska kunna ”Studenten ska efter genomgången kurs kunna…” + verb + kursinnehåll etc. Exempel: ”Studenten ska efter genomgången kurs kunna förklara grundläggande mekaniska fenomen med hjälp av kraftbegreppet och Newtons lagar” 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

10 10 Helhetssyn på förv. studieresultat undervisning och examination 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz Förväntade studieresultat (lärandemål) Undervisnings- och lärande- aktiviteter Examinations- former och betygskriterier

11 FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT PÅ PROGRAMNIVÅ Beskriver vad studenten ska kunna/kunna göra efter fullgjort program FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT PÅ KURSNIVÅ Beskriver vad studenten ska kunna/kunna göra efter fullgjord kurs FÖRV. STUDIERESULTAT PÅ UPPGIFTSNIVÅ? Kan användas som pedagogiskt hjälpmedel NATIONELLA EXAMENSBESKRIVNINGAR (i HF) Förväntade studieresultat uppdelade i kunskapsformerna 1) Kunskap och förståelse 2) Färdighet och förmåga 3) Värderingsförmåga och förhållningssätt NIVÅBESKRIVNINGAR Europeiska (Dublin Descriptors) och nationella (i HL) FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT PÅ DELKURSNIVÅ Skall på SU användas om delkursen examineras separat Det svenska systemet och SU Nationell nivå Lärosätesnivå

12 12 SU valde förväntade studieresultat inte bara på kurser utan också på alla delkurser tydligt genomförd målrelaterad betygsättning skriftliga betygskriterier på alla delkurser skriftlig information om hur prestationer på delkurser vägs samman till betyg på hel kurs 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

13 13 ENQA:s kvalitetskrav vägledande Standard: Students should be assessed using published criteria, regulations and procedures which are applied consistently Guideline: Student assessment procedures are expected to have clear and published criteria for marking Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2005), s. 16-17 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

14 14 Standards and Guidelines forts. Student assessment procedures are expected to: be designed to measure the achievement of the intended learning outcomes and other programme objectives be appropriate for their purpose, whether diagnostic, formative or summative have clear and published criteria for marking 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

15 152009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz ?

16 16 Hur kan man tänka? Hur kan man lägga upp arbetet? En förutsättning för arbetet är att alla inblandade är införstådda med lärandemålens funktion, eller logiken i relationen mellan mål och innehåll Men, vägen fram till en sådan sammanhållen logik måste få vara krokig och rymma många olika steg framåt och bakåt. Särskilt inledningsvis måste arbetet ses som en kreativ process 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

17 17 Lärandemålens funktion, logiken bakom ett helhetsperspektiv 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz Förväntade studieresultat (lärandemål) Undervisnings- och lärande- aktiviteter Examinations- former och betygskriterier

18 182009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz Frågeställning Lärandemål undersökning & analys undervisning & examination materiallitteratur Jmf m forskningsprocessens logik

19 192009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz Frågeställning Lärandemål undersökning & analys undervisning & examination materiallitteratur 1 2 3 2 1 3 Jmf m forskningsprocessens logik

20 202009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz Introduktion till historiens metod Målsättning Kursen behandlar metod- och teorifrågor. Deltagarna läser kortare textutdrag och diskuterar utifrån instuderingsfrågor centrala metodfrågor inbördes och tillsammans med kurshållaren. Innehåll Föreläsningar, grupparbeten och självstudium. Uppnådda färdigheter Att förstå grunddragen i historisk metod Litteratur Hobsbawm, Eric. Om historia. 1999. Prisma. I kursen ingår även ett antal artiklar och recensioner. Arbetsformer Föreläsningar, Hemuppgifter, Övningar med handledning, Litteratur, Föredragstillfällen, Rapport/Slutrapport.

21 21 Om kursen fungerar bra i sin nuvarande form, ställ följande frågor: Vad kan en student “göra” efter att ha läst litteraturen? Vad kan en student “göra” efter att ha genomfört examinationsuppgifterna? Vad kan en student “göra” efter att ha deltagit i undervisningen? 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

22 222009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz Litteraturen? Målsättning Kursen behandlar metod- och teorifrågor. Deltagarna läser kortare textutdrag och diskuterar utifrån instuderingsfrågor centrala metodfrågor inbördes och tillsammans med kurshållaren. Innehåll Föreläsningar, grupparbeten och självstudium. Uppnådda färdigheter Att förstå grunddragen i historisk metod Litteratur Hobsbawm, Eric. Om historia. 1999. Prisma. I kursen ingår även ett antal artiklar och recensioner. Arbetsformer Föreläsningar, Hemuppgifter, Övningar med handledning, Litteratur, Föredragstillfällen, Rapport/Slutrapport.

23 232009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz Examinationen? Målsättning Kursen behandlar metod- och teorifrågor. Deltagarna läser kortare textutdrag och diskuterar utifrån instuderingsfrågor centrala metodfrågor inbördes och tillsammans med kurshållaren. Innehåll Föreläsningar, grupparbeten och självstudium. Uppnådda färdigheter Att förstå grunddragen i historisk metod Litteratur Hobsbawm, Eric. Om historia. 1999. Prisma. I kursen ingår även ett antal artiklar och recensioner. Arbetsformer Föreläsningar, Hemuppgifter, Övningar med handledning, Litteratur, Föredragstillfällen, Rapport/Slutrapport.

24 242009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz Undervisningen? Målsättning Kursen behandlar metod- och teorifrågor. Deltagarna läser kortare textutdrag och diskuterar utifrån instuderingsfrågor centrala metodfrågor inbördes och tillsammans med kurshållaren. Innehåll Föreläsningar, grupparbeten och självstudium. Uppnådda färdigheter Att förstå grunddragen i historisk metod Litteratur Hobsbawm, Eric. Om historia. 1999. Prisma. I kursen ingår även ett antal artiklar och recensioner. Arbetsformer Föreläsningar, Hemuppgifter, Övningar med handledning, Litteratur, Föredragstillfällen, Rapport/Slutrapport.

25 25 Olika lärandemål, olika kurser: Analysera ett befintligt källkritiskt resonemang i en historievetenskaplig framställning. Genomföra en egen källkritisk analys av ett källmaterial i förhållande till en given problemställning. Välja en relevant kvalitativ metod för en egenformulerad forskningsuppgift, och motivera det valet. 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz 1) Efter genomgången kurs ska studenten kunna: ELLER... (Jmf: ”Att förstå grunddragen i historisk metod”)

26 26 Olika lärandemål, olika kurser: Sätta olika metodologiska skolbildningar i sitt vetenskapsteoretiska och historiografiska sammanhang. Förklara innebörden i centrala begrepp som reliabilitet och validitet. Diskutera och problematisera relationen mellan klassisk källkritik och samtidshistoriska metoder. 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz 2) Efter genomgången kurs ska studenten kunna: (Jmf: ”Att förstå grunddragen i historisk metod”)

27 27 Hur kan man tänka? Hur kan man lägga upp arbetet? Inled med en förutsättningslös diskussion om allt som är värdefullt med kursen. Se vad i detta som är innehåll, undervisningsaktiviteter, examinationsuppgifter respektive mål. Identifiera de implicita lärandemål som ligger bakom innehåll, undervisning och examination. 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

28 28 Hur kan man tänka? Hur kan man lägga upp arbetet? Hämta inspiration i kunskapstaxonomier (Bloom, SOLO, Krathwohl & Anderson, m fl). Jämför med andra, jämförbara kurser med lärandemål. Pröva formuleringarna på utomstående. Är det möjligt för en kollega eller en student att förstå det ni vill kommunicera? 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

29 292009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz Lärandemål som "segment" Lärandemål 1 Lärandemål 2 Lärandemål 3

30 302009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz Lärandemål som "delmängder" Lärandemål 2 Lärandemål 3 Lärandemål 1

31 312009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz Lärandemål som "perspektiv" Lärandemål 1 Lärandemål 2 Lärandemål 3

32 32 Positiva erfarenheter av lärandemålsreformen i Sverige Förbättrade förutsättningar kollegial samverkan kring utbildningsplanering Ökad tydlighet för studenter, vilket kan ge förutsättningar för ökad kvalitet Lättare att göra initierade avvägningar mellan bredd och djup Etc... 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

33 33 Negativa erfarenheter av lärandemålsreformen i Sverige Examinerbarhetskravet riskerar att osynliggöra viktiga värden Produktion av styrdokument utan att detta påverkar praktiken Institutionella motstånd mot reformen Etc... 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz

34 342009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz ?

35 35 Referenser Målrelaterad bedömning och betygkriterier, se UPC:s webbplats: http://www.upc.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5434 http://www.upc.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5434 SU:s riktlinjer (se särskilt s. 2-4 och bilaga 2): http://www.su.se/content/1/c4/07/55/Bolognariktlinjerjan2007.pdf http://www.su.se/content/1/c4/07/55/Bolognariktlinjerjan2007.pdf Högskoleförordningen (HF): http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM Högskolelagen (HL): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.HTMhttp://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.HTM ENQA Standards and Guidelines: http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Quality_Assurance/ES G.pdf http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Quality_Assurance/ES G.pdf 2009-10-29/ Fredrik Oldsjö och Stefan Ekecrantz


Ladda ner ppt "Lärandemål – en introduktion 29 oktober 2010, Åbo Akademi Fredrik Oldsjö Stefan Ekecrantz"

Liknande presentationer


Google-annonser