Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gud På dessa fem pelare vilar ett liv i islam = ett liv enligt guds vilja, som leder till gemenskap med gud i detta livet och nästa. Bönen: fem gånger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gud På dessa fem pelare vilar ett liv i islam = ett liv enligt guds vilja, som leder till gemenskap med gud i detta livet och nästa. Bönen: fem gånger."— Presentationens avskrift:

1 Gud På dessa fem pelare vilar ett liv i islam = ett liv enligt guds vilja, som leder till gemenskap med gud i detta livet och nästa. Bönen: fem gånger om dagen mot Mecka Skatten: 2,5 % av lönen. Fastan : i Ramadan Vallfärden: Till Mecka en gång i livet för den som kan Trosbekännelsen: grunden för ett liv i islam ”Det finns ingen gud utom gud och Muhammed är hans profet”

2 Trosbekännelsen Trosbekännelsen är alltså grunden för hela islam.
Den lyder: Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är guds profet Det är sammanfattningen av den islamiska livshållningen. Gud är skaparen. Han har gett mig allt gott i livet. Jag måste visa min tacksamhet genom att använda det enligt hans vilja. Den rätta kunskapen om ett liv i islam har förmedlats av profeten Muhammed

3 Bönen Bönen skall utföras fem gånger per dygn: På morgonen, tidig eftermiddag, sen eftermiddag, kväll och natt Man skall vända sig mot Mecka och rena sig förebönen. Middagsbönen på fredag är veckans högtidligaste gudstjänst.

4 Fastan Fastan innebär att man avstår från mat, dryck och sexualliv på dagtid under månaden Ramadan. På nätterna får man äta. Om man är gravid eller sjuk får man inte fasta. Fastan skall hjälpa oss att inse värdet av Guds gåvor.

5 Varför fastar muslimer?
Ära gud och visa gud aktning Fira Koranens tillkomst Öva sig i ett disciplinerat, ordnat levnadssätt Känna igen sig i de fattigas situation

6 Skatten Den religiösa avgiften, som man ibland kallar allmosan, innebär att man skall avstå en del av sin inkomst till församlingen, som kan använda den för sin egen verksamhet och för att hjälpa fattiga. Man bör betala 2,5% av nettoinkomsten. De fattiga som får ta emot sådan hjälp skall inte betala.

7 Vallfärden Vallfärden får man bara utföra om man har råd och ingen anhörig behöver pengarna för sitt uppehälle

8 Kort beskrivning av Hajj riterna dag för dag
Denna helgedom i Mecka har speciell betydelse för muslimerna eftersom den innehåller Káaba som är det första huset på jorden som byggdes med avsikt att enbart användas för Gudsdyrkan. Dag 8 Denna dag kallas för Yawm at-Tarwija vilket betyder [Dagen man släcker törsten] Under Hajjs första dag går man sju varv motsols runt Kaban i den heliga moskén, Masjid al-Haram.

9 Det första tempel som restes för människornas bruk var helt visst Helgedomen i Bakkah, en
välsignelse och en ledstjärna för hela världen. Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod; den som stiger in där (ÄR?) i trygghet (FINNER TRYGGHET?) (FÅR TRYGGHET?) ? Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse. Koranen 3:96-97

10

11

12

13 Sedan ska man vandra totalt sju gånger fram och tillbacka mellan As-Safa och Al-Marwah
As-Safa och Al-Marwah är namn på de två bergen som Hagar (Ismaels mor) klättrade på flera gångar när hon sökte vatten då hennes make Abraham fick lämna henne och hennes son Ismail just där.

14

15

16 Pilgrimerna dricker sedan vatten från källan Zamzam som enligt legenden uppenbarades till Hagar av en ängel. Miná ligger några kilometer utanför Kaba. Profeten Abraham blev prövad av Gud som bad honom att offra sin son Ismael i Miná. Efter det ska pilgrimerna bege sig till Miná och övernatt där

17

18 Efter solnedgång får man skynda sig till Muzdalifa, där man ska utföra böner. Här övernattar man
Muzdelifeh är ett ställe som ligger mellan Arafat och Miná Dag 9 Denna dag kallas för Yawm Arafa (Arafat dagen) Man tillbringar dagen vid kullen Arafat där Muhammed enligt traditionen gav sin sista predikan.

19

20

21 Tidigt på morgonen skall man göra morgonbönen i Muzdalifa.
Dag 10 På väg till Mina ska man samla på sig småstenar som man senare ska kasta på stenpelare som representerar satan Denna dag kallas för Yawm an-Nahr [offerdagen]

22 Sedan kastarman 49 stenar på stenpelare som representerar Satan, som enligt traditionen frestade Abraham att inte lyda Guds befallning. Abraham drev bort Satan med stenkastning och orden "Allahu akbar". På denna dag slaktar varje pilgrim ett får, vars kött äts och det man själv inte äter delas ut till fattiga.

23

24

25 När man är klar med det så får man gå eller åka till Helgedomen för att igen gå sju varv runt Kabba och går igen sju gånger mellan As-Safa och Al-Marwah Efter det ska man klippa eller raka av sitt hår

26 Många tar också tillfället i akt och besöker staden Medina där Profetens moské ligger. Hajjceremonin avslutas med en avskedsvandring runt Ka‘bah Dagarna 11- 13 Under de återstående dagarna fortsätter pilgrimerna att kasta stenar på de tre symboliska pelarna i Mina

27

28 Goda och onda krafter Gud Satan Änglar Djinner Människor

29 Änglarna De första varelser som Gud skapade var änglarna. De är goda men i likhet med djuren har de ingen fri vilja. De utför Guds vilja som hans lydiga redskap. Ängeln Gabriel är den som förmedlar Urkoranens innehåll till Muhammed.

30 Djinner Gud har också skapat djinner. Det är ökenandar som kan vara både goda och onda. Djinnerna anses kunna ta människor i besittning. Djinnerna har fri vilja som människan och har därför ansvar för sina handlingar.

31 Satan Trots att änglarna enligt islams övriga förkunnelse skall lyda Gud i allt så berättas det att en ängel vägrade lyda. Han ansåg sig själv stå över människan och ville därför inte visa henne någon respekt Då bestämde Gud att denna ängel skulle bestraffas. Han var ond och fick namnet Satan eller Iblis, som den onda makten kallas i Koranen. När Gud hade skapat människan uppmanade han enligt islam änglarna att visa respekt och beundran för detta väsen som var Guds avbild och hade fri vilja.

32 Satan började förhandla med Gud om att få sitt straff uppskjutet till den yttersta dagen. Satan erbjöd sig att under tiden pröva människans tro genom att fresta henne. Gud gick med på förslaget och gav Satan uppskov med straffet.

33 Denna berättelse vill visa att det finns en ond makt i världen
Denna berättelse vill visa att det finns en ond makt i världen. Människan är ständigt utsatt för frestelsen att bryta mot Guds vilja, trots att hon vet vad som är rätt. Men det onda är inte starkare än Gud. Satan är underordnad Gud och existerar bara genom Guds medgivande. Satan tvingas tjäna Gud för att få sitt uppskov.

34 Muslimer anser att världen en gång skall gå under
Muslimer anser att världen en gång skall gå under. Eftersom den började existera genom skapelsen måste den också ha ett bestämt slut. Alla skall få stå till svars för sina gärningar. De som vill tillhöra Gud på jorden förenas med honom efter livet. Att komma till Paradiset innebär enligt Koranen främst att få vara nära Gud. Möjligheten till förlåtelse gör att alla som vill komma till Gud också kan göra det. Den som avvisar erbjudandet om gudsgemenskap "kommer till helvetet".

35 Det kan beskrivas som plågor i eld men innebär i första hand att vara skild från Gud i evigheten. Även Paradiset kan skildras på ett mytologiskt sätt som en underbar trädgård med vila under svalkande träd och friskt vatten i porlande bäckar. Det är öknens oaser som stått modell.

36 Muhammeds sunna och haditherna
Men hur skall man kunna veta vad Muhammed tyckte, sade och gjorde? Redan en kort tid efter hans död började man komplettera Koranen med småberättelser om Muhammed. Det kunde bero på att man stod inför en fråga som inte kunde besvaras med Koranens hjälp. Då frågade man runt bland Muhammed medarbetare: Vet någon om Muhammed sade något om detta eller gjorde något som kan vara till ledning?

37 Var det så försökte man bevara minnet av detta genom
att nedteckna vad Muhammed hade sagt eller gjort. En sådan berättelse om Muhammed kallas en hadith. Det finns flera hundra tusen hadither men alla är inte äkta. För att visa hur trovärdig en hadith är brukar man inleda den med en "traditionskedja", en lista på de personer som fört händelsen vidare till eftervärlden.

38 Den kan lyda ungefär som så: Ahmed berättade att han hade hört Ali berätta att han hade hört av Umar att Muhammed vid ett tillfälle blev tillfrågad om hur man skulle göra i en sådan situation och då svarade han Och så vidare. Det är inte ovanligt att flera hadither behandlar samma ämne. Ibland händer det också att de ger motstridiga uppgifter om vad Muhammed sade och gjorde. Då måste de islamiska juristerna försöka avgöra vilken hadith som är mest trovärdig. Det är den som avgör vad som skall bli Sunna, det vill säga det rätta handlandet, i den aktuella frågan.

39 Islams regelsystem för de troende bygger till stor del på Muhammeds Sunna. Dessa regler har kunnat omprövas då tiderna förändrats eller islam har spritts till en kultur som varit främmande för de ursprungliga arabiska sederna. Genom den stora rikedomen på hadither har islam kunnat anpassa sig på ett förbluffande sätt till nya tider och traditioner. Hadithernas äkthet har kunnat omvärderas om det visat sig viktigt att ge stöd åt nya tankar och seder.

40 Moskén och gudstjänstlivet
Islams gudstjänstlokal kallas moské (av ett arabiskt ord som betyder "plats där man nedfaller"). Islam har inga präster på samma sätt som kristendomen. De andliga ledarna är de som tolkar lagen. De kallas ulama. Gudstjänsterna i moskéerna leds av imamer. Dessa har inte teologisk utbildning utan är framför allt böneledare.

41 På moskéns ena kortvägg finns en nisch, en fördjupning, och alla moskéer är byggda så att denna nisch vetter mot Mecka. Inne i moskén finns inga bänkar utan man sätter sig direkt på de – vanligen dyrbara – mattor som täcker golvet. Skorna lämnas utanför och man tvättar händer och fötter innan man går in. Man sätter sig med ansiktet vänt mot nischen.

42 Moskén sedd uppifrån Från denna predikstol Hålls en kort predikan
På fredagar. Moskén sedd uppifrån Mot Mecka Utanför ingången finns tvättfat Nischen är endast en tom Fördjupning och innehåller Ingen altare eller dylikt. Från en plattform i moskén leder imamen bönen.

43 Moskén sedd från sidan På väggarna i moskén finns inga bilder. Liksom judarna menar muslimerna att bildförbudet i de ursprungliga budorden förbjuder alla bilder, vilket främst tillämpas i gudstjänstrummet. Men väggarna kan ändå vara utsmyckade med citat ur Koranen. I anslutning till moskén finns en eller flera minareter MOSKÉN SEDD FRÅN SIDAN Härifrån pratar predikanten vid fredagsbönen. tvättfat Mot Mecka Från plattformen leder imamen den gemensamma bönen Vid de fem fastställda dagliga bönetiderna.


Ladda ner ppt "Gud På dessa fem pelare vilar ett liv i islam = ett liv enligt guds vilja, som leder till gemenskap med gud i detta livet och nästa. Bönen: fem gånger."

Liknande presentationer


Google-annonser