Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 1 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2007 Antagen av Utbildningsnämnden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 1 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2007 Antagen av Utbildningsnämnden."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 1 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2007 Antagen av Utbildningsnämnden april 2008 De viktigaste resultaten för grundskolan

2 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 2 Kvalitetsredovisningen baseras på Prov- och betygsresultat Kundundersökningar Observationer Statistik Skolors kvalitetsredovisningar Jämförelser med andra kommuner Skolverkets inspektion av kommunala skolor

3 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 3 Målområden Maximal utveckling och stimulerande lärande Reellt inflytande Trygghet, trivsel och arbetsro Tydlig information och individuell utvecklingsplan Utvärdering för förbättring och Val och valmöjligheter

4 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 4 Analys av läget Vad har gjorts för att skapa måluppfyllelse? Vad visar utvärderingar om måluppfyllelsen? Analys och bedömning av måluppfyllelse Hur ska måluppfyllelsen öka? Sätt mål GenomförFölj upp Vidta åtgärder

5 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 5 Maximal utveckling och stimulerande lärande, 1 Barnens tidiga språkutveckling stöds genom den fonologiska kartläggningen (screeningen) som görs i förskoleklass. De kommunala grundskolorna har ett väl fungerande pedagogiskt ledarskap. Stödinsatser utformas efter elevernas behov. Fler föräldrar än föregående år är nöjda med fritidshemmens verksamhet.

6 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 6 Maximal utveckling och stimulerande lärande, 2 Fortsatt mycket goda provresultat i grundskolan. God måluppfyllelse när det gäller simkunnigheten i skolår fem. Betygen för elever som gick ut nian har förbättrats. Särskolorna håller en god kvalitet och ger en god grund för elevernas fortsatta lärande.

7 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 7 Maximal utveckling och stimulerande lärande, 3  Alla elever ska få del av det professionella kulturlivet genom skolan.  Skolorna måste utveckla undervisningen i svenska som andraspråk så att alla får det stöd de behöver.  Elever som har annat modersmål än svenska ska stimuleras att delta i modersmåls- undervisning. Stödet till nyanlända behöver förstärkas.  Måluppfyllelsen behöver kunna beskrivas i fler ämnen än svenska, engelska och matematik i skolår fem.

8 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 8 Maximal utveckling och stimulerande lärande, 4  Mer än var tionde elev i skolår åtta tycker inte att han eller hon får hjälp om det behövs.  Fortsatt stora könsskillnader i resultaten i grundskolan. Pojkarnas resultat är i cirka tio procent lägre än flickornas.  Några grundskolor har låga prov- och betygsresultat.  Arbetsformer för att säkra likvärdigheten i betygssättningen behöver utvecklas både i kommunen och på nationell nivå.

9 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 9 Reellt inflytande Mycket arbete pågår för att öka elevers och föräldrars inflytande och delaktighet. Fler elever och föräldrar än tidigare är nöjda med sitt inflytande.  Fortfarande är det alltför många som inte känner sig delaktiga, särskilt i grundskolans senare år.

10 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 10 Förskola+familjdedaghem: Mitt barns tankar och idéer tas tillvara. Förskoleklass+grundskola: Jag/Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete Gy:Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna. Vux:Jag får vara med och påverka hur undervisningen bedrivs, kundundersökning i skolor i Nacka 2008

11 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 11 Trygghet, ordning och arbetsro Skolorna har kommit långt i att skapa en trygg arbetsmiljö för eleverna. Fler föräldrar och elever är nöjda än tidigare.  De allra flesta är trygga i sin skola, men uppskattningsvis 425 elever är otrygga  På några skolor tycker  mer än var tredje elev i åttan att de vuxna inte aktivt motverkar att någon behandlas illa.  mer än var tionde elev att de inte behandlas väl av sina skolkamrater  Fler elever i skolår åtta bör tycka att det är roligt i skolan.

12 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 12 Tydlig information och individuell utvecklingsplan Många skolor arbetar för att utveckla informationen om lärandet. Fler är nöjda.  Alltför många är missnöjda med informationen, särskilt eleverna i skolår åtta (13 procent).  Var tredje förälder är missnöjd med informationen från fritidshemmet.

13 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 13 Utvärdering för förbättring Kvalitetsarbetet får beröm i Skolverkets inspektion Hög svarsfrekvens i kundundersökningen och stort intresse för resultaten. Skolornas kvalitetsredovisningar har förbättrats.  Fler kvalitetsredovisningarna behöver analysera provresultat, och visa åtgärder, som kan kopplas samman med resultaten.

14 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 14 Val och valmöjligheter De allra flesta går i den skola de önskar  93 procent fick sitt förstahandsval av skola, jämfört med 95 procent året innan  En fjärdedel är missnöjda med vägledningen inför gymnasieskolan

15 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 15 Hur ser det ut hos oss? Gäller de starka sidorna och förbättringsområdena också vår verksamhet? Vad kan göras för att det ska bli ännu bättre?

16 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 16 Hur ska måluppfyllelsen öka? 1 Skolornas ansvar Utveckla föräldrars och elevers delaktighet Ta vara på kulturens möjligheter Utveckla information till föräldrar om lärandet Använd kvalitetsredovisningen som verktyg

17 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 17 2 Kommunens ansvar Redovisa resultat, lyfta fram det goda, diskutera brister Forskning och utveckling Stöd för likvärdighet i betyg och bedömning, språkutveckling, kvalitetsredovisning Förändringar i stöd till modersmålsundervisning och till nyanlända Förstärkt karriärutveckling

18 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 18 3 Frågor för nationell nivå Stöd till uppföljning av elevresultat i fler ämnen och tidigare Kompetensutveckling till lärare som inte tidigare satt betyg Ny gymnasieskola ställer nya krav i grundskolan

19 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 19 Vad ska vi göra för att Simon, 14 år, ska tycka att det är roligt i skolan? Hur kan undervisningen bli stimulerande för alla ungdomar?

20


Ladda ner ppt "Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för grundskola 1 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2007 Antagen av Utbildningsnämnden."

Liknande presentationer


Google-annonser