Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam."— Presentationens avskrift:

1 Islam

2 Islam Läs om hur religionen uppkom s i helkass besvara frågorna i helklass.

3 Islam Islam är ett arabiskt ord som betyder underkastelse.
Religionen är besläktad med judendomen och kristendomen "bokens religioner" Ordet muslim betyder “den som underkastar sig“. En muslim är alltså en person som underkastar sig och lyder Allahs vilja.

4 Islam Islam är en monoteistisk religion (tron på en Gud)
grundades på 600-talet e.Kr av profeten Muhammed som levde på den Arabiska halvön. cirka 1,6 miljarder muslimer runt om i världen. Islam räknas som världens näst största religion. Bara kristendomen är större med omkring två miljarder anhängare. Majoriteten av världens muslimer bor i Asien, i länder som Pakistan, Bangladesh och Indonesien.

5 Islam Det finns omkring personer i Sverige som har sina rötter i muslimska länder. Exempelvis Turkiet, Iran, Irak, Libanon. Merparten av muslimerna anses inte regelbundet praktisera islam % ber dagligen.

6 Profeten som förvandlade arbabien
Muhammed är islams store profet och han föddes omkring år 570 e.v.t. i Mekka. Muhammeds föräldrar dog när han var liten, så han växte upp hos sin farbror. Han blev karavanförare hos den rika änkan Khadidja. De gifte sig så småningom och han fick ta del av hennes rikedomar.

7 Mötet med gabriel Gabriel berättade att Muhammed blivit utsedd till att vara Allahs profet. Muhammed var osäker på om mötet verkligen inträffat eller om han höll på att bli galen, så han pratade med sin fru Khadidja om det som hänt. Hon tog uppenbarelsen på allvar och uppmuntrade sin make att ta på sig uppgiften och berätta Allahs budskap för människorna. Muhammed var 40 år när han träffade ängeln Gabriel första gången.

8 Muhammed blir profet Muhammed var en religiös man som var intresserad av religiösa frågor, och funderade mycket över liv och död, samt över hur människan borde leva sitt liv. Han blev övertygad om att det bara finns en Gud, Allah Lugn och ro – Ensam med sina tankar Drog sig undan En grotta i öknen, under Ramadan Bön och tystnad En underlig dröm väcker honom, och han springer ut ur grottan Mötet med ängeln Gabriel Viktigt att tänka på: Muhammed är alltså inte islams grundare, utan religionen har alltid funnits, precis som Allah alltid har funnits. Då människan blir glömsk emellanåt har Allah sänt olika profeter för att påminna dem om Allas budskap. Muhammed var den siste och störste profeten.

9 Budskap från allah Muhammed fick flera budskap från Allah.
Uppenbarelserna kom under resten av Muhammeds liv. Efter Muhammeds död samlades alla uppenbarelser i en bok, Koranen, som är islams heliga skrift.

10 Muslim – den som underkastar sig
Muhammed börjar berätta om sina uppenbarelser Han berättade att människorna måste underkasta sig Allah, och göra som Allah sa i uppenbarelserna. Islam kom att bli namnet på den tro som Muhammed predikade. Alla trodde inte på Muhammed och att han var Allahs sändebud. Det fanns de som skrattade åt honom. Det fanns de som var övertygade om att han var Allahs sändebud och blev hans anhängare. Dessa kom med tiden att kallas för muslimer. Det arabiska ordet muslim betyder ”den som underkastar sig”.

11 Muhammed – arabiska halvöns härskare
Muhammed blev Medinas andlige och värdslige härskare, som skapade ett välorganiserat samhälle som styrdes enligt Koranens regler och föreskrifter. Kvinnor fick en bättre ställning, olagligheter minskade och Muhammed var skicklig i strid, vilket bidrog till att Muhammed blev populär. Åtta år efter flykten till Medina erövrar Muhammed Mekka och flera arabiska stammar övergick till islam och såg Muhammed som sin herre och ledare. Ytterligare två år senare genomförde Muhammed en välplanerad pilgrimsfärd till Mekka. De riter han genomförde blev modell för hur miljoner muslimer har genomfört sina pilgrimsfärder till den heliga staden. 622 ev.t. dog Muhammed

12 Islam skiljs från judendomen
I Medina fanns sedan länge många judar bosatta. De vägrar att acceptera Muhammed som Allahs profet, som skulle vara större än andra profeter i Bibel. De ansåg att Muhammeds påståenden var virriga och okunnigt prat. Muhammed får nya uppenbarelser där Allah fördömer judarna för att de inte tror på hans profet. Ursprungligen (från början) var både judar och muslimer vända mot Jerusalem när de bad, men när konflikten med judarna uppstod uppmanade Muhammed (pga sin uppenbarelse) muslimerna att istället vända sig mot Kaba i Mekka. Muhammeds tidigare känsla av släktskap med judendom och kristendom svalnade och han blev mer kritisk mot de andra religionerna. I Koranen står det dock att man ska visa särskild respekt för ”Bokens folk”, dvs. de som följer Bibeln (judar och kristna).

13 Islam erövrar världen Muhammeds efterträdare kallades kalifer. De bestämde över religionen, samtidigt som de var politiska och militära ledare. Islams lära spreds snabbt. Kultur och lärdom blomstrade i islamiska länder. Bokens folk, fick fortsätta att utöva sin tro och hålla gudstjänst. Det fanns inget krav på att alla måste överge sin tro och övergå till islam.

14 allah Allah är allsmäktig och är den allvetande skaparen, upprätthållaren, förordnaren, och domaren av universum. Allah är unik och i sig en, allbarmhärtig och allsmäktig. Allah är helt olik skapelsen och kan inte jämföras med någonting i den. Denne är alltså totalt olik människorna. Bokens folk, dvs. de som tillhör judendom, kristendom och islam har en gemensam grund och tillber samma gud.

15 Moskén Är muslimernas gudstjänstlokal och samlingsplats.
Fredagar är den stora gudstjänstdagen. Gudstjänsten innebär främst att man ber tillsammans. Bönen leds av en imam, en koranlärd person. Kvinnor och män är här avskilda från varandra. Inför bön ska man först tvätta ansiktet, händerna och fötterna. Det är en symbolisk tvagning som är bestämt av profeten Muhammed. Det innebär att man vill komma ren, kroppsligt och själsligt, inför Allah.

16 Koranen Koranen är Allahs allra sista budskap till mänskligheten och mottogs av Muhammed. Ingenting i den är fel och den får ej kritiseras. Senare skrevs dessa budskap ned och de finns i dag i Koranen, Islams heliga bok. Koranen är skriven på klassisk arabiska.

17 koranen Ordet ”Koran” betyder läsning.
Allahs sanna budskap till människorna Evig Varje ord i den kommer från Allah själv. Därför kan inget i Koranen vara fel. Muhammed är alltså inte författaren till Koranen, det är Allah, men Muhammed tog emot Allahs ord via ängeln Gabriel (som han hämtade ur ”Bokens moder”, även kallad den himmelska Urkoranen).

18 Koranen: är indelad i 114 suror (kapitel)
är troligen världens mest lästa bok är vägledande för hur vi ska leva och handla mot varandra, t.ex. att vi ska vara vänliga, hjälpsamma och hederliga gentemot varandra. har detaljerade bestämmelser för äktenskap och skilsmässa informerar om vad som är förbjudet, t.ex. att äta griskött, blodmat och dricka alkohol.

19 Sunni Det är inte bara Koranen som visar för hur en muslim ska leva. Även i de s.k. haditherna (berättelserna) finns vägledning. Haditherna berättar om profeten Muhammeds sätt att leva och bete sig. I Koranen är det Allah själv som talar till människorna, men i haditherna är det Muhammeds liv (vanor och handlingar) som skildras. Haditherna och tolkningarna av dem och Koranen bildar tillsammans Sunna (vägen, traditionen). Muhammed anses vara den muslim som mest och bäst följt Gud. Muhammed utgör därför, liksom Jesus inom kristendomen, en stark förebild för alla troende muslimer.

20 Islam Många betraktar islam som en enkel och lättbegriplig religion.
För att bli muslim krävs att man läser trosbekännelsen inför två vittnen. En muslim möter Allah i bönen och ansvarar helt själv för sin tro och sitt andliga liv, därför behövs inte några präster som står mellan Gud och människorna. Muslimer följer de fem plikterna, pelare som bär upp Islam.

21 Läs högt i helkass.

22 Islams fem grundpelare - trosbekännelsen
Den första av de fem plikterna är den absolut viktigaste. Den består i att man erkänner sin tro på Allah som den ende guden. Den som ska övergå till islam ska säga följande ord i närvaro av minst två muslimska vittnen: “Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet“. Trosbekännelsen innebär en förpliktelse att lyda Gud och att följa profeten. Trosbekännelsen följer muslimen livet igenom, den viskas i de nyföddas öron och upprepas på dödsbädden.

23 Islams fem pelare - bönen
En troende muslim ska be fem gånger om dagen, på morgonen före soluppgången, mitt på dagen, på eftermiddagen, på kvällen och efter solnedgången. I bönen upplever muslimen en stark känsla av samhörighet med andra troende. Med ansiktet mot Mecka upprepar man trosbekännelsen och bönerna. Före varje bön måste man utföra den rituella tvättningen som är av tre slag. Det kan vara den lilla tvätten, den större tvätten eller torrtvätten. Man kan be ensam, på arbetsplatsen eller i hemmet, men fredagens middagsbön bör ske i en moské.

24 Islams fem pelare - allmosor
Att ge gåvor till de fattiga. Koranen betonar att alla muslimer ska ge delar av det de äger till “föräldralösa, behövande, resenärer och till dem som ber om hjälp“ (sura 9). En muslim bör ge en del (ca 2,5 procent) av sin inkomst till de behövande. Det är en muslimsk plikt att hjälpa de fattiga. Numera är allmosor, som också kallas zakat, frivilligt utom i några enstaka muslimska länder. Allmosan betalas ofta när fastemånaden ramadan är till ända.

25 Islams fem pelare - fastan
Fastan infaller alltid under månaden ramadan, den månad då Muhammed mottog Koranen och själv fastade. Under fastemånaden får man varken äta, dricka, röka eller ha sexuella förbindelser från soluppgång till solnedgång. Muslimernas kalender är kortare än "vårt". Månaden ramadan förskjuts därför med tolv dagar varje år. De år när ramadan infaller under den varmaste delen av året kan det bli extra jobbigt för muslimer som bor i varma länder då de varken får dricka eller äta under dagen. I år var den juni/juli. Folk som är sjuka, barn och gravida brukar inte fasta. Fastemånaden ramadan avslutas med en stor fest som varar i fyra dagar. Då ger man varandra presenter och gåvor till de fattiga.

26 Islams fem pelare - vallfärden
Man bör vallfärda till Mekka (som ligger i nuvarande Saudiarabien) en gång i livet, men bara om det inte kostar familjen för mycket. Detta är den enda pelaren som inte är obligatorisk. Flera miljoner muslimer från hela världen gör vallfärden till Mekka varje år. Man vallfärdar för att visa sin lydnad inför Allah och för att känna samhörighet med andra muslimer. Ceremonierna vid pilgrimsfärden är många och tar flera dagar att genomföra. Höjdpunkten är att vandra runt helgedomen Kaba och kyssa den svarta stenen. Kaba är en 15 meter hög, 12 meter lång och 10 meter bred stenbyggnad. Kaba är Guds hus. Inmurad i byggnadens sydöstra hörn sitter den heliga svarta stenen.

27 Eid al Fitr (fastans avslutning)
Högtiden firas som avslutning av Ramadan, fastemånaden. Glädje och tacksamhet Gåvor till fattiga En tid av förlåtelse Anstränga sig för att bli mer omtänksam och vänlig mot sina medmänniskor

28 Eid al adha (offerhögtiden)
”El” betyder återkommande lycka eller festglädje. Under denna högtid samlas miljontals pilgrimer utanför platsen där Abraham offrade ett djur istället för sin son. Offer av bl.a. får Köttet ätes och det som blir över ges till behövande

29 Filmtajm 📼 http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=DVD0937
Högtid eid-al-adha - offerfest Filmtajm 📼

30 läsning s

31 Islam Många muslimer tror på ödet, att Gud förutbestämt vad som kommer ske. "Om Gud vill det". Islam betonar ändå att en muslim måste göra sitt yttersta för att planera framtiden.

32 Islam En muslim får inte övergå till en annan religon eller förklara sig icke-muslim. Man får inte gifta sig med en ateist eller någon som dyrkar mer än en Gud. En muslimsk kvinna får ej gifta sig med en icke-muslim. Man får ej ha sex utanför äktenskapet. Kvinnan får inte vara gift med mer än en man, en man får ha upp till fyra fruar (om han kan behandla de rättvist).

33 Islam - kvinnan Män och kvinnor är olika till sin natur. Kvinnan är bättre lämpad till hushållsarbete och mannen till att sköta affärer och politik. I många muslimska länder håller sig kvinnan huvudsakligen i hemmet, där hon också har huvudansvaret. Könsrollerna skapar harmoni.

34 Män och kvinnor i islams värld
Alla pojkar omskärs/könsstympas, på samma sätt som judiska pojkar. Man hälsar barnet välkommen till världen och den muslimska gemenskapen. Detta firas med en fest. Ingreppet har inget stöd i Koranen, men står i Haditherna (berättelser om vad profeten Muhammed sade och gjorde medan han levde. Dessa är de nedskrivna delarna av den större traditionssamlingen sunnan, vilken bland annat innehåller allmänt kända men inte nedskrivna förbud och plikter i islam). I vissa delar av världen omskärs/könsstympas även flickor, särskilt i Sudan och på den egyptiska landsbygden. Omskärelsen utförs när flickorna blir tonåringar. Ingreppet innebär att klitoris skärs bort, ibland även delar av blygdläpparna. Seden (traditionen) fanns före Muhammeds tid och har inget stöd i Koranen. Det pågår ett aktivt arbete världen över med att försöka få människor att sluta med denna grymma tradition.

35 Att klä sig anständigt Enligt Koranen ska både män och kvinnor klä sig anständigt. För kvinnan innebär det att hon åtminstone ska täcka sin barm (bysten) och mannen området från naveln till nedanför knäna. Resten är tolkningsbart och ses olika på inom religionen, eftersom det inte står uttryckligen i Koranen om vad ”anständig klädsel” innebär. Olika sätt att se på hur man klär sig anständigt: I muslimska länder som Saudiarabien, Afghanistan och Pakistan är det ovanligt att kvinnor går utomhus utan slöja för ansiktet. I Egypten, Jordanien och många andra länder ses det som tillräckligt om kvinnan döljer huvudet (med undantag för ansiktet) och bär en dräkt som täcker armar och ben.

36 HIJAB NIQAB BURKA CHADOR

37 Islam i sverige Ökad andel muslimer i Sverige till följd av invandring, t.ex. från Turkiet, Irak och Libanon. En uppskattning är att det finns ungefär muslimer i Sverige. Problematik: Vem är muslim? Hur ”räknar” man? osv. Alla har olika syn på definitionen. Ev. svårigheter och risk för kulturkrock Maten i skolan Möjligheten att förrätta bön på bestämda tider Kläder Ett sekulariserat (”avreligioniserats”, religion separerat från staten) Sverige

38 Islam Läs s,

39 Islam - en snabbt växande religion
Islam är en snabbt växande religion. Särskiljt i Afrika. Islam må ha vuxit fram i arabländerna, men de flesta av dagens muslimer är inte araber. Många tycker att kristendomen står för förtryck och rasism samt är svår att förstå. Beror på de tidigare erövringarna där de förde med sig kristendomen. Islam skiljer inte mellan svarta och vita. Den är också enkel att förstå. Många muslimska länder är u-länder.

40 Islam i västvärlden Vissa muslimer ser på den västerländska livsstilen negativt, andra positivt. De som är positiva anser att man kan förena Islam med ett modernt samhälle - modernister kallas dessa. De som är kritiska menar att de blir påverkade av den rika västvärlden negativt genom ex tv och musik. Detta inflytande gör att muslimer glider ifrån den rätta formen av islam. De som har dessa åsikter kallas muslimska fundamentalister. De är övertygade om att deras tro är den rätta och anser att samhället ska grundas på religonspsykologi tro och regler. Vissa fundamentalister är kända genom våld. Fundamentalister finns inom alla religioner.

41 Sunni- & shia-islam Efter Muhammeds död var man oense om vem som skulle efterträda honom, och bli kalif. Detta medförde att strider utbröt. Konflikter kring vad som ansågs vara den rätta läran uppstod också När Muhammed dog år 632 (utan söner) erkändes hans svärfar som "Guds sändebuds ställföreträdare" och Muhammeds efterträdare även i politiskt avseende. Kalif var den titel som den andlige och världslige ledaren för sunnitisk islam fick. Det fanns de som ansåg att profetens budskap endast kan tolkas av särskilda förkunnare, imamerna, som inte skulle väljas av muslimerna. Istället borde ledarskapet gå i arv inom profetens familj, och Muhammed borde ha efterträtts omedelbart efter sin död av svärsonen (och kusinen) Ali. Följden blev att islam splittrades i två inriktningar: sunni och shia.

42 Sunni-islam Anser att människor ska leva efter Koranen och Muhammeds sunna. Allt du behöver veta för att leva på rätt sätt står där i. Sunni-muslimerna ansåg att imamerna varken hade någon speciell kontakt med Allah eller tillgång till hemlig kunskap. Istället är alla muslimer är jämlika i tron till Allah man behöver vara en profet för att ha speciella kontakter eller uppenbarelser. Ca 90 % av världens muslimer tillhör denna riktning.

43 Shia-islam Tror att det finns ytterligare en sunna, utöver Koranen och Muhammeds sunna, och den bör människan också leva efter. Sunnan kallas för ”Alis sunna”. Ali var Muhammeds kusin och var en hängiven muslim, som blev vald till kalif. Alis anhängare ansåg att han tolkade islam på det rätta sättet, och därför var hans sätt att leva (dvs. hans sunna) vägledande för människor. Ca 900 miljoner anhängare, framför allt i Iran och delar av Irak. I Iran har de religiösa ledarna stor makt och den viktigaste av dem kallas för ayatolla. En religiös ledare av lägre rang kallas för mulla.

44 Sharia - den Islamska lagen
Med tiden uppkom frågor som varken Koranen eller Sunna kunde ge svar på. Då bildades ett system av lagar som kallas sharia. Sharia innehåller grundläggande regler för hur muslimer ska leva och handla i olika situationer. Sharias regler är till stor del baserade på Koranen, men också på Sunna, det vill säga Muhammeds vanor och religiösa handlingar. Ganska få muslimska stater styrs efter samma demokratiska styrelseskick som vi är vana vid. Istället för en sekulariserad lag som är skild från religionen och som står över religionen, tillämpas i flera muslimska länder i varierad tillämpningsgrad, den muslimska lagen sharia. De finns olika sätt att tolka och tillämpa sharia. Därför finns det också olika shariaskolor. Sharia omarbetas ständigt för att kunna passa in i samhällsutvecklingen. Sharia är föränderlig. Trots det betraktas lagarna av många västerlänningar som mycket hårda, särskilt i länder som Saudiarabien och Iran där sharia dominerar rättsväsendet. Därför finns det två grenar inom islam - sunnimuslimer och shiamuslimer.

45 Islam Läs s och gör uppgifterna.


Ladda ner ppt "Islam."

Liknande presentationer


Google-annonser