Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna

2 Sidnummer 2 Svensk historia under Gustav III 948.50381Kc.451

3 Sidnummer 3 Allmänt DDK bygger på siffror SAB bygger på bokstäver DDK är indelat i 10 huvudklasser, därefter vidareuppdelning. SAB är uppbyggt i 25 huvudavdelningar, därefter vidareuppdelning. I båda systemen kan ett ämne förekomma i flera discipliner

4 Sidnummer 4 Antal klassningar I DDK väljs en enda klassning I SAB är det vanligt med två eller fler klassningar per verk

5 Sidnummer 5 Anvisningar I både DDK och SAB finns möjligheter att bygga klassningar Fler möjligheter i DDK

6 Sidnummer 6 Relativt index DDK finns i en webbversion och indexet är den absolut viktigaste ingången till systemet. Indexet i DDK motsvaras av Svenska ämnesord som i sin tur bygger på SAB:s Ämnesordsregister, alfabetisk del. Från 2011 mappas nya ämnesord i Svenska ämnesord mot DDK och inte mot SAB. DDK-koder förs också successivt på befintliga ämnesord.

7 Sidnummer 7 Tabeller och tilläggstabeller I DDK används tabeller för att uttrycka aspekter –Sex generella tabeller –Tilläggstabeller (Add tables) i schemat under vissa ämnen –Aspekt som tas från tabellerna uttrycks oftast med en fasettindikator. I DDK är det en nolla –Även form uttrycks med hjälp av fasettindikatorn 0 i DDK och typ av form från tabell 1. Exempelvis seriella resurser 05

8 Sidnummer 8 Tabeller och tilläggstabeller (forts) I SAB används också tabeller (tilläggsbeteckningar) för att uttrycka aspekter –Generella hjälptabeller –Särskilda tilläggsbeteckningar i schemat under vissa ämnen –I SAB uttrycks oftast aspekten med en fasettindikator också. Oftast ett kolon, streck, zäta, likhetstecken o.s.v. –Form uttrycks inom parentes. Exempelvis (p) för seriella resurser

9 Sidnummer 9 Tabeller och tilläggstabeller (forts) T.ex en medicinsk tidskrift SAB V(p) DDK 610.5

10 Sidnummer 10 Tabeller och tilläggstabeller (forts) I DDK finns det fler aspekter än i SAB att lägga till ett ämne I synnerhet tabell 1 innehåller fler möjligheter att lägga till aspekt Exempel är utbildning, organisationer och ledning, åldersgrupp, grupp utifrån kön

11 Sidnummer 11 Tabeller för grupper Litteratur om kvinnor i olika sammanhang kan alltså uttryckas med hjälp av tillägg 082 från tabell 1 som läggs till det ämne som behandlas T.ex Kvinnliga poliser 363.2082

12 Sidnummer 12 Klartexter och ämnesord I SAB läggs även en del uppgifter i klartext till klassningen. Ofta genom tillägg av z (geografisk ort, namn) och :bf (institution) Det görs inte alls i DDK. Ämnesord används istället och där är namnformerna kontrollerade till skillnad från namnformerna efter z och :bf

13 Sidnummer 13 Historiska perioder I både DDK och SAB förs historia inom ett ämne ut på ämnet -I DDK läggs de historiska perioderna till från tabell 1:s historiska perioder -I SAB används de historiska avdelningarna inom K (historia) som tilläggstabell

14 Sidnummer 14 Språkliga tilläggsbeteckningar I SAB finns även språkliga tilläggsbeteckningar som inte finns i DDK –Skönlitteratur i översättning (t.ex. He.01=c) får samma nummer som skönlitteratur på originalspråk i DDK Att en bok är översatt till ett annat språk uttrycks på andra sätt i katalogposten i Marc-formatet (i 008 anges verkets språk + 240-fält där originaltiteln anges följt av översättningsspråket: Doktor Glas. Italienska)

15 Sidnummer 15

16 Sidnummer 16 Länsbibliotek Sydost. 20110414

17 Sidnummer 17 Tilläggstabeller för målgrupper Övriga tilläggsbeteckningar som inte återfinns i DDK är tilläggsbeteckning för målgrupp t.ex.,u för att uttrycka att det är en barnbok eller ungdomsbok Att en bok är en barnbok eller ungdomsbok uttrycks på andra sätt i katalogposten i Marc-formatet och med ämnesord

18 Sidnummer 18

19 Sidnummer 19 910.45 Oceanresor och äventyr till havs

20 Sidnummer 20 000 Datavetenskap, information, allmänna verk Klassen motsvaras främst av avdelningarna A Bok- och biblioteksväsen och B Allmänt och blandat Men i den här klassen återfinns även bl.a. datavetenskap som i SAB är utfört på P Teknik istället Exempel 030 Allmänna samlingsverk 020 Biblioteks- och informationsvetenskap 004-006 Datavetenskap

21 Sidnummer 21 100 Filosofi & psykologi Klassen överensstämmer väl med SAB:s avdelning D Filosofi och psykologi Det som återfinns här och inte finns inom D i SAB är avdelningen 130 Parapsykologi och ockultism. Parapsykologi ligger under D men ockultism ligger i SAB under Bl Exempel 130 Parapsykologi & ockultism 150 Psykologi 170 Etik

22 Sidnummer 22 200 Religion Huvudklassen 200 motsvaras av avdelning C Religion i SAB Liksom SAB har DDK tidigare haft en stark kristen betoning på den här klassen. Ofta beroende på att det är den litteratur som har varit dominerande. En översyn pågår för att minska detta. Exempel 284.1485 Svenska kyrkan 294.3 Buddhism 297 Islam

23 Sidnummer 23 200 Religion (forts.) I SAB betraktas ofta Svenska kyrkan som norm. Det innebär att klassnummer för religiösa företeelser ofta är gemensamma för de allmänna företeelserna och de specifika för Svenska kyrkan. I DDK är det inte så

24 Sidnummer 24 300 Samhällsvetenskaper Under klassen återfinns det mesta som finns på avdelningen O Samhälls- och rättsvetenskap Men även andra avdelningar i SAB som S Militärväsen E Undervisning och delar från Q Ekonomi och näringsväsen, främst nationalekonomi Även delar av M Etnografi hamnar här som seder, etikettfrågor och folktro Folkdiktning återfinns här men förs i SAB till G litteraturvetenskap

25 Sidnummer 25 300 Samhällsvetenskaper (forts.) I SAB finns etniska grupper under M. De återfinns på 305.8 i DDK om gruppen är ämnet Men är gruppen en aspekt på ett ämne används tabell 5 för Etniska och nationella grupper. Man kan alltså uttrycka både den etniska aspekten och själva ämnet i DDK T.ex. Romer – medborgerliga rättigheter - Europa 323.119149704 Mycket av ämnet Vp Hälso- och sjukvård hamnar även under 300

26 Sidnummer 26 300 Samhällsvetenskaper (forts.) 300 Sociologi, etnologi 340 Juridik 360 Sociala problem och tjänster 370 Utbildning 390 Seder, etikett, folklore Något mer konkret

27 Sidnummer 27 300 Samhällsvetenskaper (forts.) I DDK hamnar all juridik under 340 I SAB förs ofta juridik ut på ämnet Exempel Skollagstiftning 344.48507 Em-c:oe Till 330 Nationalekonomi förs industri och näringsliv, bara rent företagsekonomiska och tekniska verk förs till 600 Teknik

28 Sidnummer 28 400 Språk + tabell 4 + tabell 6 Motsvarar avdelningen F Språkvetenskap i SAB Under 400 används även tabell 4 för tillägg till språk liknande de tilläggsbeteckningar som finns under F När språk är en aspekt på ett ämne (t.ex. vid bibelöversättningar, tvåspråkiga lexikon) används tabell 6 (där alla språk räknas upp) Exempel 420 Engelska 439.7 Svenska 492.83 Tigrinska

29 Sidnummer 29 500 Naturvetenskap Här återfinns motsvarande U Naturvetenskap Men även T Matematik återfinns här Biologi är olika i systemen. DDK utgår från biologiska processer. SAB efter typ av organism Exempel 510 Matematik 540 Kemi 570 Biologi 590 Djur (biologi)

30 Sidnummer 30 600 Teknik (tillämpade vetenskaper) Motsvaras främst av P Teknik, industri och kommunikationer Men även av andra avdelningar t.ex. lantbruk, skogsbruk, jakt och fiske Övrigt av Q går ofta till 300 Samhällsvetenskaper Sociala och samhälleliga aspekter på teknik går till 300 Exempel 610 Medicin 641-642 Matlagning, kokböcker 650 Företagsekonomi

31 Sidnummer 31 700 Konstarterna & fritid Här återfinns avdelningarna I Konst, musik, teater, film och fotokonst och R Idrott, lek och spel Exempel 750 Målarkonst & målningar 791.4 Film, radio, television 796.334 Fotboll

32 Sidnummer 32 780 Musik Musik återfinns här i sin helhet, alltså även X och Y DDK gör ingen skillnad på musiknoter, musiklitteratur eller musikinspelningar Att något är noter eller en inspelning uttrycks på annat sätt i katalogposten

33 Sidnummer 33

34 Sidnummer 34 800 Litteratur + tabell 3 Motsvaras av G Litteraturvetenskap och H Skönlitteratur Systemen liknar varandra med språk som huvudsaklig indelningsgrund I DDK görs ingen skillnad på litteraturvetenskap och skönlitteratur när det gäller enskilda författare. Verk om och av en författare får samma klassning. Verk som handlar om t.ex Röda rummet får samma nummer som själva boken.

35 Sidnummer 35 800 Litteratur + tabell 3 (forts.) Ett skönlitterärt verk får alltid samma deweykod oavsett om det är fråga om en översättning eller verket på originalspråk För att uttrycka aspekter på litteratur används tabell 3. Exempel är särskilda former av litteratur, genrer, teman och ämnen. De motsvarar de tilläggsbeteckningar som finns under G i SAB

36 Sidnummer 36 900 Historia & geografi + tabell 2 Motsvaras av J Arkeologi, K Historia, L Genealogi och N Geografi Systemen liknar varandra med länder som huvudsaklig indelningsgrund 900 innehåller alla länder med kronologisk indelning, många städer och viktiga områden Vidareindelning av 900 görs med hjälp av tabell 2 (som förutom världsdelar, länder, städer innehåller många andra områden)

37 Sidnummer 37 900 Historia, lokalhistoria och arkeologi Både politisk historia och lokalhistoria förs i DDK till historia. I SAB förs lokalhistoria till N Geografi Skillnad mellan arkeologi och historia gällande en viss plats under en viss tid görs inte i DDK Disciplinen arkeologi har däremot eget nummer i DDK Arkeologiska utgrävningar förs till områdets historia

38 Sidnummer 38 920 Biografier Biografier förs till sitt ämne. Bara om det inte går att föra till annat ämne hamnar de här under biografier t. ex Berömda svenskar genom tiderna 920.009485 Men en biografi över en kemist förs till kemi 540.92 En arkeolog till arkeologi 930.1092

39 Sidnummer 39 920 Biografier

40 Sidnummer 40 Biografier - exempel Carl Wilhelm Scheele 540.92 Howard Carter 930.1092

41 Sidnummer 41 900 Typer av områden och platser Geografisk vidareindelning kan även göras efter typ av områden, regioner, platser i allmänhet utifrån tabell 2. Det kan inte göras i SAB. T.ex. u-länder, öknar, stäpper, kustområden

42 Sidnummer 42 Sammanfattning Att klassificera kräver kunskap och omdöme oavsett klassifikationssystem Det är mycket som är likt mellan DDK och SAB Viktiga skillnader i förhållande till SAB Skönlitteratur och litteraturhistoria har samma klassning Lokalhistoria går till historia och inte geografi Barn- och ungdomslitteratur har samma klassning som vuxenlitteratur Musik, musikinspelningar och noter har samma klassning


Ladda ner ppt "Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna."

Liknande presentationer


Google-annonser