Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunakuten AB Vilket ansvar har byggnadsnämnden Verksamhetsansvaret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunakuten AB Vilket ansvar har byggnadsnämnden Verksamhetsansvaret"— Presentationens avskrift:

1 Kommunakuten AB Vilket ansvar har byggnadsnämnden Verksamhetsansvaret
Revisionsansvar Skadeståndsansvar Straffansvar

2 Skadestånds- och straffrättsligt ansvar
Såväl särskilt straffrättsligt som ett skadeståndsrättsligt ansvar vid myndighetsutövning Särskilt skadeståndsrättsligt ansvar vid felaktiga råd och upplysningar

3 Utgångspunkter Utgångspunkten för byggnadsnämndens ansvar är nämndsansvaret (verksamhetsansvaret) såsom det kommer till uttryck i 6 kap. 7 § kommunallagen Ansvaret är i första hand politiskt, dvs nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten

4 Nämnden - tjänstemännen
Nämndens ansvar Tjänstemännens roll Utredning och verkställighet Delegationsbeslut Förhållandet till nämndens ansvar för intern kontroll (6 kap 7 § KL)

5 Begreppet myndighetsutövning
Centralt för såväl straffrättsligt och särskilt skadeståndsrättsligt ansvar för handläggningsåtgärder och beslut Begreppet har dock ingen betydelse vid skadestånd för felaktiga råd och upplysningar

6 Vad är myndightesutövning
Det ska vara fråga om en åtgärd som avgörs ensidigt av det allmännas företrädare Åtgärden ska ha kommit till stånd och få rättsverkningar i kraft av offentligrättsliga regler Åtgärden ska direkt få, eller i vart fall kunna leda till, bestämda rättsverkningar av positiv eller negativ innebörd för den enskilde. Det krävs däremot inte att åtgärden mynnar ut i ett bindande beslut.

7 Vad är myndighetsutövning, fortsättning
Åtgärden ska åtminstone i sin förlängning, vara ett uttryck för det allmännas maktbefogenheter gentemot den enskilde Åtgärden skall vidtas av ett rättssubjekt som därvid intar en offentlig monopolställning på så sätt att ingen enskild kan vidta samma åtgärd med motsvarande verkan. Den enskilde, mot vilken åtgärden riktas, ska inta en beroendeställning i förhållande till den allmänna

8 Grundläggande principer vid myndighetsutövning
Legalitetsprincipen en tvångsåtgärd får ej vidtagas om det inte finns stöd i en lag, se t.ex RÅ 83 2:92 Ändamålsprincipen befogenhet att använda tvångsmedel skall vara knutet till det syfte som lagstiftaren haft med lagen i fråga Behovsprincipen en tvångsåtgärd får inte användas om det inte är nödvändigt för att lösa uppgiften, om flera möjligheter finns skall den lindrigaste åtgärden väljas, se RÅ 1973:40, RÅ 1977:79 och RÅ 1989 ref. 68, se även t.ex. 26 kap. 9 § MB där behovsprincipen kommer till uttryck Proportionalitetsprincipen tvångsmedel får tillgripas endast om skälet för åtgärden uppväger det intrång som det innebär för den enskilde på alla sätt (rimlig proportion) Objektivitets- och likhetsprincipen Beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet

9 Tjänstefel Brottsbalken 20 kap. 1 § st
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar. Andra stycket reglerar grovt tjänstefel Brottsbalken 20 kap. 1 § tredje stycket Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap. Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse

10 Tjänstefel Är ett brott som även innefattar oaktsamhet
OBS! Personligt ansvar Endast ”vid myndighetsutövning” Krav på noggrannhet och omsorg Personliga förutsättningar Utbildning och erfarenhet Tidspress Inom PBL-området krävs grava fel för att ansvar skall uppkomma Se t.ex. Hovrätten för Västra Sverige mål nr B samt Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr B

11 Skadeståndsansvar Det skadeståndsansvar som är aktuellt vid handläggning och beslut enligt PBL är ett utomobligatoriskt skadestånds-ansvar Det är två bestämmelser som är särskilt aktuella 3 kap. 2 § skadeståndslagen (fel och försummelse vid myndighetsutövning) 3 kap. 3 § skadeståndslagen (felaktiga råd och upplysningar)

12 3 kap. 2 § skadeståndslagen 1
3 kap 2 § skadeståndslagen (myndighetsutövning) Staten eller en kommun skall ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.

13 3 kap. 2 § skadeståndslagen 2
Vid myndighetsutövning Även förberedande och verkställande åtgärder Omfattar skadeståndsansvar för sakskador, personskador och s.k. ren förmögenhetsskada Det utmärkande gentemot de flesta andra utomobligatoriska skadeståndsbestämmelser är just ”ren förmögenhetsskada” med vilket avses ekonomisk skada utan samband med fysisk skada T.ex. kostnadsökningar och uteblivna vinster

14 3 kap. 2 § skadeståndslagen 3
Vad utgör grund för skada Faktiska felaktigheter och försummelser Underlåtenhet Tidsutdräkt (förmodligen skärpt med hänsyn till specificering av handläggningstider i nya PBL) Alla fel är inte skadeståndsgrundande Krävs sådana fel som är uppenbart oriktiga Dock något striktare vid felaktig tillämpning av författningsföreskrifter All tidsutdräkt torde inte heller vara skadeståndsgrundande Ingen hänsyn till sådant som bristande utbildning, tidsbrist etc. som kan utgöra grund för att undgå tjänstefelsansvar

15 3 kap. 3 § Skadeståndslagen
Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades

16 Principalansvaret 4 kap. 1 § SkL
För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter.

17 Principalansvaret fortsättning
Principalansvaret innebär att den skada som åsamkas av den anställde normalt faller på arbetsgivaren. Vid uppsåtligt eller grovt oaktsamt beteende i samband med skadans uppkomst kan skadan dock slutligen hamna på den anställde (mycket sällsynt, normalt endast i samband med förmögenhetsbrott)


Ladda ner ppt "Kommunakuten AB Vilket ansvar har byggnadsnämnden Verksamhetsansvaret"

Liknande presentationer


Google-annonser