Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTERNATIONALISERING AV UTBILDNING, ARBETSLIV OCH VÄGLEDNING I EU OCH FINLAND Mika Launikari CIMO/Euroguidance Finland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTERNATIONALISERING AV UTBILDNING, ARBETSLIV OCH VÄGLEDNING I EU OCH FINLAND Mika Launikari CIMO/Euroguidance Finland."— Presentationens avskrift:

1 INTERNATIONALISERING AV UTBILDNING, ARBETSLIV OCH VÄGLEDNING I EU OCH FINLAND Mika Launikari CIMO/Euroguidance Finland

2 ICEBREAKER-övning Varje grupp får ett påstående, som börjar med orden ”Det är viktigt att …”. Varje påstående säger något positivt om internationalisering av utbildning/arbetsliv/ vägledning. Grupperna skall hitta och komma överns om åtminstone 5 orsaker/argument till det, varför det som påstås, är viktigt. [OBS! Råkar någon av grupperna tänka att det som påstås, är helt oviktigt/onödigt, ges orsaker till det också!] 12/15/2014

3 Vad är CIMO? CIMO är en expert- och serviceorganisation inom internationell mobilitet och internationellt samarbete. CIMO grundades 1991: fungerar som ett självständigt ämbetsverk underställt undervisnings- och kulturministeriet. CIMOs huvuduppgift är att främja internationaliseringen av det finländska samhället inom utbildning, arbetsliv och kultur samt bland ungdomar. CIMO administrerar utbytes-, praktik- och stipendieprogram och ansvarar för det nationella genomförandet av Europeiska unionens utbildnings- och ungdomsprogram och för informationen om programmen Kultur och Ett Europa för medborgarna. Vidare främjar CIMO undervisning i finska språket och finländsk kultur vid utländska universitet. 12/15/2014

4 EU om modernisering av högre utbildning DE ÖVERGRIPANDE MÅLEN ÄR: Öka omfattningen av högre utbildning på alla nivåer Öka kvaliteten och relevansen i högre utbildning Skapa effektiv styrning och finansiering för att främja excellens Stärka kunskapstriangeln Education, Research and Business Öka internationaliseringen av högre utbildning 12/15/2014

5 ANGÅENDE ÖKAD INTERNATIONALISERING AV HÖGRE UTBILDNING I EUROPA I Bolognadeklarationen (1999) fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning, European Higher Education Area, EHEA. Bolognaprocessen handlar om hur man kan underlätta mobilitet förstärka anställningsbarhet främja Europas konkurrens- och attraktionskraft som utbildningskontinent 12/15/2014

6 Bolognaprocessens operativa mål INFÖRANDE AV ett system med tydliga och jämförbara examina ett system som huvudsakligen består av två utbildningsnivåer (kandidat och magister) ett poängsystem (ECTS) FRÄMJANDE AV rörlighet (dvs. möjligheten för studenter och personal att röra sig fritt över nationsgränser för att studera, praktisera eller undervisa) europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring den europeiska dimensionen i högre utbildning 12/15/2014

7 Nordisk mobilitetsanalys inom högre utbildning Studien bygger på en enkät som besvarats av 6500 studenter som befann sig i slutet av sin kandidat- eller masterutbildning: 2500 vardera från Sverige och Norge, samt 1500 från Finland Denna studie ”Nordisk mobilitetsanalys” kommer att publiceras i början av 2013. DEN STORA FRÅGAN: -> Vad förväntas egentligen studenterna ha för akademiska kunskaper efter en utbytesperiod? DEN VIKTIGA SLUTSATSEN: -> Lärandemålen måste bli tydligare. 12/15/2014

8 Nordisk mobilitetsanalys visar, bl.a., att … utbytesstudenter är nöjda med den sociala, språkliga och kulturella upplevelsen av att studera utomlands, men ställer sig mer osäkra till de akademiska och karriärmässiga vinsterna. förväntningar och resultat av ett utbyte faktiskt stämmer bra överens hos de studenter som rest ut. studenternas främsta motiv för utlandsstudier var att få uppleva ett annat land, en annan kultur och att lära sig främmande språk. efter genomförd utbytesperiod var det också just sociala förbindelser och förbättrad kommunikationsförmåga som de uppgav som de största vinsterna. 12/15/2014

9 Nordisk mobilitetsanalys visar, bl.a., att … RESULTATEN PEKAR TYDLIGT PÅ ATT … personlig utveckling lyfts högt när studenterna anger vad som varit den största behållningen av en utbytesperiod. den akademiska kvaliteten får lägre omdömen angående ”förbättrad kvalitet på min utbildning”, ”förbättrad problemlösningsförmåga” och ”ökade chanser att få ett bra jobb”. de som INTE reser ut tror inte att själva utbytet ger vare sig nämnvärt bättre kvalitet på studierna eller bättre möjligheter att få jobb i någon högre utsträckning. 12/15/2014

10 EU OCH YRKESUTBILDNING Köpenhamnsdeklarationen (2002) fastställer prioritering- arna i Köpenhamnsprocessen om förbättrat euro- peiskt samarbete kring yrkesutbildning. Processen har som mål att stärka resultaten från och kvaliteten på yrkes- utbildningarna och göra yrkesutbildning mer attraktivt genom förbättrat samarbete på europeisk nivå. Köpenhamnsprocessen är en viktig del av det strategiska ramverket ”Utbildning 2020” och kan bidra till att uppnå de utbildningsrelaterade målen för strategin Europa 2020.Utbildning 2020Europa 2020 12/15/2014

11 YRKESUTBILDNINGENS UTMANINGAR I EU Europeiska yrkesutbildningar svarar mot aktuella och framtida utmaningar genom att: vara flexibla, tillgängliga, karriärorienterade, relevanta, innovativa; anpassa sig till arbetsmarknadens utveckling och förstå framväxande sektorer och färdigheter; säkerställa utbildningarnas hållbarhet och höga kvalitet genom gemensam kvalitetssäkring; ge människor möjligheten att erhålla nyckelkompetenser; avlägsna hinder för internationell rörlighet för studenter och lärare; säkra hållbar finansiering samt dess användning på ett effektivt sätt. 12/15/2014

12 Europeiskt samarbete inom ungdomssektorn 2010–2018 År 2009 godkände EUs ungdomsministrar det nya ramverket för europeiskt samarbete inom ungdomssektorn 2010–2018. Samarbetet har två huvudsakliga mål: Garantera alla ungdomar lika möjligheter att delta i utbildning och arbetsliv. Främja alla ungdomars aktiva medborgarskap, sociala delaktighet och solidaritet. De viktigaste verksamhetsområdena är utbildning, sysselsättning och företagande, hälsa och välmående, deltagande, volontärverksamhet, social delaktighet, ungdomar och världen samt kreativitet och kultur. Med området Ungdomar och världen strävar man efter att få unga med i den globala politiken på alla nivåer, alltså lokalt, nationellt och inter- nationellt. 12/15/2014

13 Europeiskt samarbete inom ungdomssektorn 2010–2018 För att uppnå målen utvecklas och genomförs: Initiativ för lärande utanför skolan, deltagande, volontärverksamhet, ungdomsarbete, ungas internationella mobilitet, ungdomsinformation. Integrering av ett ungdomsperspektiv, så att ungas synvinkel beaktas inom alla områden av politiken som är viktiga för ungas liv. Finland har en nationell arbetsgrupp för strukturerad dialog, som leds av Finlands ungdomssamarbete Allians rf. I gruppen finns en bred representation av olika aktörer inom ungdomssektorn, bl.a. CIMO. Den strukturerade dialogen gör det lättare för ungdomar att få sin röst hörd i beredningen av beslut som berör dem samt de kan själva påverka den ungdomsinformation som produceras. 12/15/2014

14 EUROPEISKA VÄGLEDNINGSNÄTVERK EUROPEAN LIFELONG GUIDANCE POLICY NETWORK (ELGPN) Europeiska policynätverket för livslång vägledning företräder de 27 medlemsländernas intressen på EU-nivå i frågor rörande utveckling av politik och system för livslång vägledning. [http://elgpn.eu] ELGPN främjar utvecklandet av principer och system för livslång vägledning på nationell nivå genom europeiskt samarbete. Detta omfattar bl.a. stöd till utveckling i synnerhet inom fyra prioriterings- områden (EUs vägledningsresolution 2008): 1. Karriärhantering 2. Tillgång till livslång vägledning 3. Kvalitetssäkring och 4. Samordning och samarbete mellan relevanta aktörer. 12/15/2014

15 EUROPEISKA VÄGLEDNINGSNÄTVERK EUROGUIDANCE (EG) Huvudmålen för Euroguidance-verksamheten är att främja den europeiska dimensionen i vägledning och bidra med kvalitetsinformation till internationell mobilitet inom områdena utbildning och vägledning i Europa Det finns Euroguidance-center i 33 länder, dvs. Euroguidance- nätverket omfattar hela Europa. På www.euroguidance.net finns kontaktinformation till alla center.www.euroguidance.net CIMO som Euroguidance Finland stöder vägledare i deras arbete att informera om möjligheter till studier och praktik utomlands. 12/15/2014

16 EUROGUIDANCE FINLAND - MÅLGRUPPER Inom undervisningsförvaltningen - utgörs CIMOs målgrupp i första hand av studiehandledare på grund- stadiet och på andra stadiet och enheterna för handledarutbildning. - utbildningen och informationen riktad till dem syftar till att ge hand- ledarna basfärdigheter i rådgivning åt unga om internationaliserings- möjligheter. Inom arbets- och näringsförvaltningen - hör rådgivning om studier utomlands till utbildnings- och yrkes- informationen. CIMO stöder utvecklandet av utbildningsrådgivarnas kunskaper och färdigheter. - CIMO samarbetar med EURES-rådgivarna, bland annat i att producera information om arbete och praktik i olika länder. 12/15/2014

17 EN LITEN HANDLEDNINGSÖVNING Vi går igen till de tidigare grupper, som vi hade när vi startade programmet idag. Varje grupp får ett litet fiktivt case, som skall diskuteras och en lösning (eller ett förslag till lösning) skall hittas tillsammans. Varje case-beskriving handlar om en kundsituation/ kundförfrågning med fokus på internationell mobilitet dvs. studier/praktik/voluntärarbete/arbete i något annat land. Med den kunskap om ämnet som ni har för tillfället, skall ni hjälpa era unga kunder. Kan ni stå till tjänst med litet handledning eller hur skall ni hantera situationen? 12/15/2014

18 Internationalisering, men hur? Samarbetsprojekt Utbytesstudenter och -elever Lärarassistenter Besök av utländska utbytesstudenter och voluntärarbetare Fortbildning Konferenser och seminarier Expert- och lärarutbyten Studiebesök Till egen skola/läroinrättning Handledarens/lärarens egen mobilitet Comenius Grundtvig Skolan i Europa – Europa i skolan Erasmus Skolan i Europa – Europa i skolan Grundtvig Nordplus Tvärgående LLP Leonardo da Vinci FIRST Academia/LLP European Voluntary Service

19 EUROGUIDANCE-TJÄNSTER I FINLAND CIMOs Euroguidance-tjänster riktar sig till handledare och råd- givare inom undervisnings- och arbets- och näringsförvaltningen. Tjänsterna utgörs av Fortbildning för handledare (PRECIS DET VI GÖR HÄR IDAG!) Academia-studiebesök för finländska handledare till utlandet och för europeiska handledare som kommer till Finland Information om internationalisering av handledningen Publikationer och annat material till stöd för handledningen Epostlistan CIMO-Euroguidance Epost euroguidance@cimo.fieuroguidance@cimo.fi Euroguidance Finland på webben:  http://www.cimo.fi/tjanster/euroguidance http://www.cimo.fi/tjanster/euroguidance  http://www.maailmalle.net/radgivning_och_informationskallor/tjanst er_for_handledare http://www.maailmalle.net/radgivning_och_informationskallor/tjanst er_for_handledare12/15/2014

20 CIMOs informations- och rådgivningstjänster Webbtjänster www.cimo.fi www.maailmalle.net www.maatieto.net www.studyinfinland.fi Elektronisk rådgivning (”fyll i blanketten”) http://www.cimo.fi/neuvonta http://www.maailmalle.net/neuvonta http://www.studyinfinland.fi/contact Telefonrådgivning 0295 338 651 (lna/msa), tis-tors 13-16 12/15/2014

21 Ifall någon behöver engelskspråkigt material om vägledning i Finland http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/26710_Lifel ong_Guidance_in_Finland_booklet.pdf12/15/2014

22 HAPPY READING, ifall någon intresserar sig för mångkulturell vägledning … Mika Launikari ja Sauli Puukari (toim.), 2005. Multicultural guidance and counselling – Theoretical foundations and best practices in Europe Publikationen finns på webben (pdf): http://www.cimo.fi/services/publications/multicultural_guidance_and_councelling http://www.cimo.fi/services/publications/multicultural_guidance_and_councelling12/15/2014

23 Mika Launikari CIMO/Euroguidance Finland PL 343 00531 HELSINGFORS Tfn. 0295-338570 Epost mika.launikari@cimo.fimika.launikari@cimo.fi


Ladda ner ppt "INTERNATIONALISERING AV UTBILDNING, ARBETSLIV OCH VÄGLEDNING I EU OCH FINLAND Mika Launikari CIMO/Euroguidance Finland."

Liknande presentationer


Google-annonser