Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Georg Brunstam VD och koncernchef Per-Ola Holmström Finansdirektör Telefonkonferens onsdagen den 4/2 kl. 16.00 Bokslutskommuniké 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Georg Brunstam VD och koncernchef Per-Ola Holmström Finansdirektör Telefonkonferens onsdagen den 4/2 kl. 16.00 Bokslutskommuniké 2003."— Presentationens avskrift:

1 Georg Brunstam VD och koncernchef Per-Ola Holmström Finansdirektör Telefonkonferens onsdagen den 4/2 kl. 16.00 Bokslutskommuniké 2003

2 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik och övrig industri.

3 Koncernstruktur Nolato Telecom Nolato Industrial Sweden Nolato Medical Nolato Industrial Central Europe Fyra affärsområden Tre resultatenheter

4 Omsättningen ökade 18 % till 693 Mkr Telecom ökade 35% Industrial oförändrad Medical ökade 26% Rörelseresultatet ökade till 39 Mkr (28), exkl.engångsposter Rörelsemarginalen förbättrades till 5,6% (4,8) Omsättningstillväxt och högt kapacitetsutnyttjande främst inom Telecom Resultatet efter finansnetto ökade till 28 Mkr (23) Goodwillnedskrivning på 38 Mkr avseende Ungern i Q4 Starkt kassaflöde om 134 Mkr (-3) efter investeringar Negativa valutaeffekter om -6 Mkr (+4) Q4 i korthet

5 Q4 - 03Q4 - 02 Omsättning693 Mkr589 Mkr Rörelseresultat*)39 Mkr28 Mkr Rörelsemarginal*)5,6 %4,8 % Avkastning sysselsatt kapital*)11,0 %4,5 % Kassaflöde efter investeringar134 Mkr-3 Mkr Resultat efter finans*)28 Mkr 23 Mkr Nettoresultat*)15 Mkr28 Mkr Resultat per aktie*) 0:55 kr1:00 kr Antal årsanställda2.3531.992 Soliditet31 %33 % *) Exkl. engångsposter Nyckeltal för koncernen Q4

6 Omsättning och resultat per kvartal Resultat efter finans exkl. engångsposterOmsättning Mkr

7 Omsättningen ökade 33 procent till 2 671 Mkr (2 011) Telecom ökade 62% Industrial ökade 4% Medical ökade 6% Rörelseresultatet steg till 57 Mkr (42) Omstruktureringskostnader och goodwill nedskrivningar belastar med 55 Mkr + 38 Mkr = 93 Mkr Elkostnader 13 Mkr högre än 2002 Valutaförluster -6 Mkr (-2) Resultat efter finansnetto var 6 Mkr (36) Valutaomräkningsdifferenser i finansnettot med -16 Mkr (0) Resultat per aktie var -1:35 kr (2:45) inkl. engångsposter. Exkluderas engångsposterna uppgick vinst per aktie till 2:20 kr (0:70). Helår 2003

8 Kraftig omsättningsökning Kundprodukter med högt värde av inköpta komponenter God volymtillväxt Högt kapacitetsutnyttjande Volym- och försäljningsutveckling positiv för tejper och skärmande komponenter Rörelseresultatet förbättrades med 114 Mkr Ökad omsättning och genomförda omstruktureringar Nolato Beijing utvecklas bättre än plan Successiv överföring och utveckling av kompetens och teknik Expansion av personal- och produktionsresurser Personalreduktion i Nolato Alpha enligt plan Nolato Telecom

9 Marknadstrender Stark tillväxt mobiltelefoni Fortsatt trend mot lågkostnadsproduktion Fortsatt prispress Vissa indikationer på komponentbrist Q4 Förbättrad efterfrågan på komponenter till infrastruktur Nolato Telecom, forts.

10 Ökad omsättning Bra volymer och högt kapacitetsutnyttjande i Sverige Lägre volymer i Ungern Rörelseresultatet förbättrades med 6 Mkr Stabil lönsamhet i svenska verksamheten Prispress och negativt resultat i Ungern Omstrukturering av ungerska verksamheten Lågt kapacitetsutnyttjande Omstruktureringskostnader om 55 Mkr tagna i Q3 Goodwillnedskrivning på 38 Mkr tagen i Q4 Verksamheten i Nolato Jász flyttad till Nolato Protec Nolato Industrial

11 Marknadstrender Splittrad efterfrågesituation Stabil fordonsproduktion Stabila household volymer, förutom i Central Europe Generell överkapacitet - pristryck Ökad produktion i lågkostnadsländer Nolato Industrial, forts.

12 Ökad omsättning Projektintäkter i Q4 Nya kundprojekt visar lägre volymer än väntat Rörelseresultatet minskade med 3 Mkr Lägre försäljning av nya kundprodukter Hög andel av projektintäkter med låg marginal under Q4 Marknadstrender Långsiktigt tillväxtområde Avvaktande marknad Svaga resultat i branschen Nolato Medical

13 Starkt kassaflöde 228 Mkr (-68) efter investeringar Nettoskulden minskade till 307 Mkr (500) Eget kapital uppgick till 569 Mkr jämfört med 624 Mkr vid årsskiftet Soliditeten var 31 procent (33) Föreslagen utdelning om 0:80 kr (0:50) eller 21 Mkr Finansiell ställning

14 Stark omsättningstillväxt och högt kapacitetsutnyttjande Högt värde av inköpta komponenter – drygt 400 Mkr 2003 Nolato Beijing utvecklas bättre än plan Högt kapacitetsutnyttjande och fortsatt expansion Förbättrade resultat inom Nolato Industrial Lägre kostnader och bättre effektivitet i den ungerska verksamheten framöver men fortsatt prispress och låga volymer Vikande marginaler inom Nolato Medical Omsättningen inom Telecom bedöms bli lägre 2004 jämfört med 2003. Övriga resultatenheter bedöms öka omsättningen något. Sammanfattning


Ladda ner ppt "Georg Brunstam VD och koncernchef Per-Ola Holmström Finansdirektör Telefonkonferens onsdagen den 4/2 kl. 16.00 Bokslutskommuniké 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser