Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neuropsykiatriskt resurs-, kompetens- och utvecklingscenter (NP-center) 2013 - 2016 Socialkontoret Utbildningskontoret V å rd- och omsorgskontoret Evalotte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neuropsykiatriskt resurs-, kompetens- och utvecklingscenter (NP-center) 2013 - 2016 Socialkontoret Utbildningskontoret V å rd- och omsorgskontoret Evalotte."— Presentationens avskrift:

1 Neuropsykiatriskt resurs-, kompetens- och utvecklingscenter (NP-center) 2013 - 2016 Socialkontoret Utbildningskontoret V å rd- och omsorgskontoret Evalotte M å nsson, projektledare/enhetschef

2 Målgruppen Ungdomar och unga vuxna 13 – 21/23 å r med neuropsykiatrisk funktionsneds ä ttning/problematik Ungdomarnas familjer Professionella

3 Projektmål Uppdraget Ge st ö d och insatser till ungdomarna och deras familjer s å att de kan k ä nna trygghet och st ö d i sitt eget arbete med att f å struktur p å sin livssituation Att utveckla skolverksamheten f ö r m å lgruppen Att utveckla arbetsformer och metoder f ö r att kunna m ö ta hela familjens behov av st ö d och insatser i skol- och n ä rmilj ö n.

4 Effektmål …..2016 Antalet externt nyplacerade ungdomar ska ha minskat F ö r ä ldrar anser att de f å tt adekvat st ö d p å hemmaplan Ungdomarna har f ö rb ä ttrat sina skolresultat Ungdomarna f å r arbete eller annan meningsfull syssels ä ttning efter avslutad utbildning

5 Med vilka insatser når vi målen? Ungdomsst ö d St ö d i hemmet F ö r ä ldrautbildning St ö d i ordinarie skola Anpassad studieg å ng Fritidsaktiviteter Korttidsvistelse

6 forts Med vilka insatser når vi målen? Tillf ä lligt boende dygnet runt M ö jlighet till akut dygnet-runtomsorg St ö d vid ö verg å ng fr å n skola till arbetsliv St ö d vid flytt fr å n f ö r ä ldrahemmet till eget boende St ö d i samband med å terv ä ndande hem efter en placering i HVB-hem

7 Resurser Personal - 9 ungdomsst ö djare/aktivitetspersonal och ett korttidshus Hjalmar Lundgrens g 119-125 - 1,0 specialpedagoger (2015 2,5 tj ä nster) - 2 familjepedagoger - 1 arbetslivskonsulent - 1 psykolog

8 Forts Resurser Forskning25% 2014-09-01 – 2016-01-31 effekter, framg å ngsfaktorer, metodutveckling Ekonomisk utv ä rdering

9 Rutiner Antagningsgrupp Genomg å ng med handl ä ggare M å ndagsm ö ten och onsdagsm ö ten (del av personalgruppen) Genomf ö randeplan f ö r ungdomen och familjen var 4:e m å nad f ö r att p å individniv å f ö lja f ö r ä ndringen, orsak och effekten av insatserna Samordnad individuell plan (SIP)

10 Forts rutiner Kontinuerlig utv ä rdering LOKE F ö r ä ldraenk ä t 1 g/ å r Externa placeringar varje halv å r Betyg, nationella prov, n ä rvaro Praktik och syssels ä ttning

11 Metodik St å p å ungdomens sida!!! ” H ä r kommer en ungdom, 13 - 21 å r, som gillar …” Tydligg ö rande f ö rh å llningss ä tt – en del av TEEACH; scheman, sociala ber ä ttelser Motivering och f ö rst å else Energiinventering Den som ungdomen k ä nner f ö rtroende f ö r, ger st ö det Ber ö m och ber ö m och ber ö m

12 Framgångsfaktorer F ö rst ta reda p å vilket s ä tt som passar ungdomen och familjen. Inte utg å fr å n ” det kan vi inte ”. Timing. Analysera vilket st ö d som beh ö vs just nu, vad ungdomen och familjen ä r mottagliga f ö r. Samarbete mellan ber ö rda F ö rh å llningss ä tt Realistiska insatser

13 Hur har det gått fram till nu? Antal ungdomar som antagningsgruppen beslutat om ä r 19 4 ungdomar har andra l ö sningar 4 ungdomar vistas regelbundet p å korttidsboendet och 4 ungdomar har ledsagning Specialpedagogerna ger st ö d till 7 ungdomar Familjepedagogerna ger st ö d till 15 familjer Arbetslivskonsulenten ger st ö d till 6 ungdomar Psykologen ger st ö d till 7 ungdomar/f ö r ä ldrar

14 Samverkanspartners Landstingets barn- och ungdomspsykiatri (BUP), barnhabilitering (BUH) och vuxenpsykiatriska klinik Kommunens elevh ä lsa Arbetsmarknadskontor Arbetsf ö rmedling F ö rs ä kringskassan Externa utf ö rarenheter

15 Ekonomi Fram till och med september 2014 har NP-center kostat 5 796 000 kr. 15 ungdomar f å r st ö d

16 Organisationsschema

17 Hjalmar Lundgrens gata 119 - 125 NP-centers korttidsboende i Klockartorpet


Ladda ner ppt "Neuropsykiatriskt resurs-, kompetens- och utvecklingscenter (NP-center) 2013 - 2016 Socialkontoret Utbildningskontoret V å rd- och omsorgskontoret Evalotte."

Liknande presentationer


Google-annonser