Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitativ undersökning Uppsatsantologi – 2 april (?) Kvantitativ undersökning Statistikrapport 2 större undersökningar gällande ”för vem är UmU anpassat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitativ undersökning Uppsatsantologi – 2 april (?) Kvantitativ undersökning Statistikrapport 2 större undersökningar gällande ”för vem är UmU anpassat."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitativ undersökning Uppsatsantologi – 2 april (?) Kvantitativ undersökning Statistikrapport 2 större undersökningar gällande ”för vem är UmU anpassat idag” och ”hur kan vi anpassa oss för fler”? www.umu.se/studentcentrum/projekt/breddad

2 Några punkter om varför materialet kan vara intressant för er. Kvalitativa undersökningen Attityder på fakulteterna mot ”olikhet” kan vara sådant som ni möter och måste hantera. Informationsmaterial och ambassadörsutbildningen kommer ni i kontakt med på olika sätt. Ni sitter med i olika funktioner där ni har möjlighet att anpassa UmU för fler. Detta är intressant bakgrundsmaterial. Statistikrapporten Vem hoppar av och vem tar en examen? Oerhört viktigt bakgrundsmaterial för studievägledningen och strategiskt arbete med retention. Hur ser det ut på olika ämnesområden? Kan den kunskapen hjälpa det strategiska arbetet? TBI på aggregerad nivå? Möjlighet att möta ämnesspecifika behov?

3 Ledarskap/organisation Talet om ledamoten och breddad rekrytering Madelene Wikstén Att förmedla mångfald Ylva Hagerwall och Malin Lewenhaupt Marknadsföring/information Breddad rekrytering Linn Norén Inspiration istället för information Maria Stefansson Kåren Umeå studentkår – en kår för alla? Josefin Eman Uppsatsantologi

4 Hur viktigt är mångfald och breddad rekrytering? - Det är väl bra att man får en ökad bredd och möjligheter framförallt för människor från olika håll […] Men samtidigt så blir det ju problem att liksom ge en bra utbildning, liksom för en ganska heterogen grupp. - Jag är ju positiv till att vi blandas (skrattar). Att vi finns överallt oavsett kön, etnicitet… Det kan aldrig vara så att säga något större fel. - Att förmedla mångfald av Ylva Hagerwall och Malin Lewenhaupt

5 Arbetar eller vill du arbeta med dess frågor? - Näe, jag har fullt upp med allt annat alltså (skrattar) […] Om man ska öka alltså mångfalden […] då blir det mera att man på gymnasieskolor och sånt där då försöker utveckla så att man får bra betyg och sånt där… - Alltså just nu har ju vi en situation då vi… får jobba med rekrytering direkt. Att vi skulle, i det här läget… på fakultetsnivå koncentrera oss på breddad rekrytering det känns inte naturligt när vårt stora problem är att vi över huvud taget saknar studenter. -

6 Identifierade problemområden enligt Linn Norén Universitetet framställs som ett livsstilsval och utbildning verkar vara sekundärt till studentliv i allmänhet. Studenter med utländsk bakgrund framställs endast som ambitiösa och med perfekt svenska. På hemsidan finns ingen som har utländsk bakgrund. Man ställer nästan samma frågor till alla. Man frågar inte om de behöver/har fått stöd och hjälp. Mångfald lyfts inte fram som positivt, internationalisering ses som utbytesstudenter och endast lite kort.

7 Arkeologi studerar människans äldsta historia och utgår från vad den materiella kulturen kan berätta. Man intresserar sig för människorna som levde under förhistorisk tid, deras samhällen och föreställningsvärldar. P-programmet inleds med ett basprogram om 80- poäng, dvs 2 år. Tyngdpunkten ligger på samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi men även arbetsrätt, företagsekonomi, statsvetenskap och ekonomisk historia.

8 Interaktion och design, Tänk dig ett säkerhetssystem i en bil som analyserar videobilder av förarens ansikte och med denna analys kan avgöra om föraren är för trött för att fortsätta köra. ”Vad blir man?” Datateknik, Elsystem i villor, gatubelysning, personsökare – alla behöver de styrsystem. Vad blir man?

9 Inspiration istället för information av Maria Stefansson 1.Få med utländsk bakgrund, ingen med handikapp, äldre etcetera. Ingen fakultetsskillnad. 2.Nästan alla har läst teoretiska program på gymnasiet. 3.Gruppen studentambassadörer bör väljas utifrån vilka studenter vi vill ha inte utifrån de vi har. 4.Studentambassadörer bör ses som inspiratörer inte informatörer och skickas till elever med låg studiemotivation – inte till teoretiska program. Analys av studentambassadörsarbetet. Enkät till samtliga fakulteters aktiva studentambassadörer, 108 personer, 55% svarsfrekvens. 8 intervjuer, 5 med fakultetsinformatörer, 1 person på info samt 2 ambassadörer.

10 Hinder för att anpassa oss till fler: Organisationen vet inte vad vi arbetar med, varför vi arbetar med det eller vad målet är. 1.Mångfald, breddad rekrytering och likabehandling är ord som många i organisationen inte tar till sig. 2.Mångfald ses som ett problem – inte en tillgång. 3.Rekrytering till nämnder och kommittéer sker genom informella kanaler. 4.Studentrekryteringen är för snäv. Alla slåss som samma studenter.

11 Hur kan man arbeta med dessa frågor? 1.Vad är det egentligen vi vill arbeta med och varför? (Mål och syfte med verksamheten) 2.Kartläggning av problem och styrkor. (Hur långt från målet ligger vi och varför?) 3.Utifrån målen hitta konkreta aktiviteter. (Tydligt kopplade till mål) 4.Se till att aktiviteterna är en del av ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Mål

12 www.umu.se/studentcentrum/projekt/breddad

13

14

15

16 20,3% Medicin, odontologi 13% 25,6% 2001-2006 26% 2004/2005 Umeå universitet 24%32% Vård och omsorg In- och utflöde av studenter med arbetarbakgrund

17 Antagna ht 06 28% Teknik och naturvetenskap Examen 05/06 24% Antagna ht 06 23% Examen 05/06 26% Umeå universitet In- och utflöde av studenter med arbetarbakgrund Avbrott snitt 00-03 30% Avbrott snitt 00-03 26% Registrerade 04/05 24% Registrerade 04/05 23%

18 Antagna ht 06 11% Teknik och naturvetenskap Examen 05/06 17% (Nat 24%, Tek 10%) Antagna ht 06 10% Examen 05/06 13% Umeå universitet In- och utflöde av studenter med utländsk bakgrund Avhopp snitt 00-03 10% Avhopp snitt 00-03 10% Registrerade 05/06 12% Registrerade 05/06 10%

19

20

21 Totalt: 1637 individer som sökte, 924 som antogs

22

23

24 ARBETARBAKGRUND

25 Sökta och antagna

26

27

28

29

30

31 Avhopp, arbetarbakgrund

32 Examen, arbetarbakgrund

33

34 UTLÄNDSK BAKGRUND

35 Chans att antas, härkomst

36 1Svensk/utländsk bakgrund hämtas från registret över totalbefolkningen per 31 december året innan söktermin. Utländsk bakgrund = Personen själv född utomlands eller personen född i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Adopterade med minst en inrikes född adoptivförälder, räknas till svensk bakgrund. Redovisning endast för personer under 65 år. 2Förstahandssökande (Prio=01) till program avser både VHS och Lant Uppdelning på sökande till typ, "program mot yrkesexamen" och "program mot generell examen" Program mot yrkesexamen, ämnesområde via yrkesexamensprogram Program mot generell examen, ämnesområde via inriktning enligt SUN2000 En person förekommer endast en gång på kombinationen typ-ämnesområde Om en person är behörig till minst EN "sökning" på kombinationen typ-ämnesområde, redovisas personen som behörig Om en person är antagen till minst EN "sökning" på kombinationen typ-ämnesområde, redovisas personen som antagen 3Sökande till Basår, ingår ej i detta material 4Förstahandssökande (Prio=01) till kurser avser Lant (se nedan) En person förekommer endast en gång Om en person är behörig till minst EN "sökning", redovisas personen som behörig Om en person är antagen till minst EN "sökning", redovisas personen som antagen 5Om en person återfinns som sökande både till kurser och program, redovisas enbart program 6För varje nivå, över ämnesområde, görs nettoräkning. Om en person är behörig till minst EN "sökning" på nivå "Typ" och "Högskolan totalt", redovisas personen som behörig Om en person är antagen till minst EN "sökning" på nivå "Typ" och "Högskolan totalt", redovisas personen som antagen OBS!Detta innebär att om en person var behörig eller blev antagen till kurs, och samtidigt återfanns som obehörig eller ej antagen i program, redovisas personen som obehörig alt. ej antagen Detta sker, eftersom kurssökningen redan har tagits bort. 7Materialet omfattas av sekretess. Om risk för bakvägsidentifiering finns, får "små tal" inte lämnas ut. Detta har åtgärdats genom att vissa celler har ersatts av "..". OBS!Det stora antalet "bortfall" på raden "Teknik och tillverkning", beror på att i denna grupp ingår ett antal "Mastersprogram". Sökande till dessa program har i de flesta fall ofullständiga personnummer, varför träff mot Folk- och bostadsräkningnen 1990 för dessa personnummer inte kan förekomma. ??????Sökande till kurser samlas in från Lant. Dessa redovisas inte separat i våra publikationer (fokus är på sökande till olika program), men ingår i vissa totaler. De olika lärosätena gör på olika sätt. På vissa lärosäten måste man söka till "nästa kurs" inom det program man redan är antagen på sedan tidigare, på andra lärosäten söker man bara till "nya kurser". Jag vet inte vilken variant det är vid Umeå universitet. !!!!!!!!Kontroll av personnummer. De med ofullständigt personnummer redovisas i en särskild kolumn. Övriga kolumner avser enbart fullständiga personnummmer.

37

38 Registrerade, härkomst

39

40

41

42

43

44 Avhopp, utländsk bakgrund

45

46

47

48 Examen, utländsk bakgrund

49

50 Internationella studenter

51

52 Hur viktigt är mångfald och breddad rekrytering? - Det är väl bra att man får en ökad bredd och möjligheter framförallt för människor från olika håll […] Men samtidigt så blir det ju problem att liksom ge en bra utbildning, liksom för en ganska heterogen grupp. - Jag är ju positiv till att vi blandas (skrattar). Att vi finns överallt oavsett kön, etnicitet… Det kan aldrig vara så att säga något större fel. - Att förmedla mångfald av Ylva Hagerwall och Malin Lewenhaupt Genom policydokument, handlingsplaner och intervjuer analysera talet om mångfald. (5 intervjuer)

53 Arbetar eller vill du arbeta med dess frågor? - Näe, jag har fullt upp med allt annat alltså (skrattar) […] Om man ska öka alltså mångfalden […] då blir det mera att man på gymnasieskolor och sånt där då försöker utveckla så att man får bra betyg och sånt där… - Alltså just nu har ju vi en situation då vi… får jobba med rekrytering direkt. Att vi skulle, i det här läget… på fakultetsnivå koncentrera oss på breddad rekrytering det känns inte naturligt när vårt stora problem är att vi över huvud taget saknar studenter. -


Ladda ner ppt "Kvalitativ undersökning Uppsatsantologi – 2 april (?) Kvantitativ undersökning Statistikrapport 2 större undersökningar gällande ”för vem är UmU anpassat."

Liknande presentationer


Google-annonser