Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika sjukdomsfaser Presymtomatisk fasPresymtomatisk fas (under flera år) (under flera år) Tidiga sjukdomstecken,Tidiga sjukdomstecken, –förstoppning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika sjukdomsfaser Presymtomatisk fasPresymtomatisk fas (under flera år) (under flera år) Tidiga sjukdomstecken,Tidiga sjukdomstecken, –förstoppning,"— Presentationens avskrift:

1 Olika sjukdomsfaser Presymtomatisk fasPresymtomatisk fas (under flera år) (under flera år) Tidiga sjukdomstecken,Tidiga sjukdomstecken, –förstoppning, försämrat luktsinne, psykiska symtom, sömnstörning, diskreta motorsymtom Inledande sjukdomsfasInledande sjukdomsfas –God medicineffekt Fluktuationsfas / KomplikationsfasFluktuationsfas / Komplikationsfas –T ex On-off, dosglapp, dyskinesier, blodtrycksproblem mm Förändringar i hjärnan vid Parkinson

2 Utbredning av Lewy bodies Ansamling av äggviteämnen (proteiner) i klumpar inne i nervcellerna, fr a alfa-synuclein Typiskt för Parkinsons sjukdom (och några besläktade tillstånd, demens med Lewy bodies, MSA - i gliaceller) I substantia nigra, men också i flera andra områden; Olika teorier om hur sjukdomen utvecklas, kring vilka områden som är inblandade Förändringar i hjärnan vid Parkinson

3 Distributionen av Lewy bodies är inte slumpmässig, utan berör specifika regionerDistributionen av Lewy bodies är inte slumpmässig, utan berör specifika regioner Enligt vissa teorier, börjar de patologiska processerna i särskilda regioner, och sprider sig sedan efter ett karakteristiskt mönsterEnligt vissa teorier, börjar de patologiska processerna i särskilda regioner, och sprider sig sedan efter ett karakteristiskt mönster Denna gradvisa spridning har resulterar i en modell med olika patologiska stadier under PD,Denna gradvisa spridning har resulterar i en modell med olika patologiska stadier under PD, - Braakhypotesen

4 Tidigt i sjukdomen: T ex i luktbulberna, och motsvarande områden inne i hjärnan Distribution av Lewy bodies vid PD Förändringar i hjärnan vid Parkinson

5 Tidigt i sjukdomen: -Dorsala motorkärnan för vagusnerven (i förlängda märgen) -Delar av det autonoma nervsystemet, mag-tarmkanalen Utbredning av Lewy bodies Förändringar i hjärnan vid Parkinson

6 Längre fram i sjukdomen: - Dopaminsystemet, - Kärnorna med serotoninceller (nc raphe),noradrenalinceller (locus coeruleus) Distribution av Lewy bodies

7 Längre fram i sjukdomen: -Delar av hjärnbarken, -Kolinerga cellsystem Distribution av Lewy bodies Förändringar i hjärnan vid Parkinson

8 Braak et al 2003 Braak et al 2003 Förändringar i hjärnan vid Parkinson En hypotes om hur Parkinsons sjukdom utvecklas

9 Braakhypotesen – neuropatologiska stadier 1: autonoma nervsystemet, dorsala motorkärnan i vagus, luktbulben1: autonoma nervsystemet, dorsala motorkärnan i vagus, luktbulben 2: kärnor2: kärnor i hjärnstammen (raphe, i hjärnstammen (raphe, locus coeruleus, locus coeruleus, cholinerga kärnor) cholinerga kärnor)

10 3 och 4: substantia nigra, andra delar av mesencephalon, storhjärnan3 och 4: substantia nigra, andra delar av mesencephalon, storhjärnan 5 och 6: sensoriska5 och 6: sensoriska associationscortex, associationscortex, prefrontala cortex, prefrontala cortex, och senare stora delar och senare stora delar av neocortex av neocortex

11 Braakhypotesen är inte fullt ut accepterad av alla, och även Braak et al själva formulerar sig försiktigtBraakhypotesen är inte fullt ut accepterad av alla, och även Braak et al själva formulerar sig försiktigt Stor individuell variation, när det gäller symtom och sjukdomens utvecklingStor individuell variation, när det gäller symtom och sjukdomens utveckling En del av symtomen passar inte riktigt in i modellen.En del av symtomen passar inte riktigt in i modellen.

12 Förändringar i hjärnan vid Parkinson Framför allt dopaminsystemetFramför allt dopaminsystemet Även andra system påverkade:Även andra system påverkade: Hjärna och ryggmärgHjärna och ryggmärg –Serotonin- och noradrenalinsystemen –Kolinerga system Autonoma nervsystemetAutonoma nervsystemet –Ganglier längs ryggmärgen –Nervceller nere i mag-tarmkanalen

13 Vad innebär dessa förändringar De olika systemen finns kvar och utövar sina funktioner,De olika systemen finns kvar och utövar sina funktioner, men de kan vara påverkade så att man får symtommen de kan vara påverkade så att man får symtom

14 1. Översikt över anatomi och funktion1. Översikt över anatomi och funktion 2. Förändringar i hjärnan vid Parkinson2. Förändringar i hjärnan vid Parkinson 3. Sjukdomsmekanismer -- symtom3. Sjukdomsmekanismer -- symtom 4. Behandling4. Behandling

15 Hur kopplar man samman förändring arna i olika områden med symtom? Sjukdomsmekanismer -- symtom

16 Påverkan på luktbulben, och det autonoma nervsystemetPåverkan på luktbulben, och det autonoma nervsystemet –Sämre luktsinne, trög mage, urinvägsproblem, blodtrycksfall Områden i hjärnstammen (kärnor för serotonin, noradrenalin)Områden i hjärnstammen (kärnor för serotonin, noradrenalin) –Smärtor, depression, sömnstörning Substantia nigra, andra delar av hjärnstammen, storhjärnanSubstantia nigra, andra delar av hjärnstammen, storhjärnan –Motorsymtom, milda kognitiva symtom –Sömnproblem Delar av hjärnbarken (bl a kolinerga system) - Högre (intellektuella) funktioner Sjukdomsmekanismer -- symtom

17 Angående psykiatriska symtom Dopaminerg underfunktion, problem med planering, utförandeDopaminerg underfunktion, problem med planering, utförande Påverkan på noradrenalin-, och serotoninsystemen; depressionPåverkan på noradrenalin-, och serotoninsystemen; depression –Noradrenalin viktigt! Ofta bra effekt med läkemedel som höjer NA. Biverkningar av läkemedel med dopamineffektBiverkningar av läkemedel med dopamineffekt Sjukdomsmekanismer -- symtom

18 Angående högre (intellektuella) funktioner Påverkan av olika områden bidrar till dessa symtomPåverkan av olika områden bidrar till dessa symtom –Dopaminerg påverkan med ”exekutiva problem” –Påverkan av det kolinerga systemet och av hjärnbarken, ger andra ”kognitiva symtom” (t ex minne, orientering) –Den kolinerga påverkan är viktig Underlag för att kolinesteras-inhibitorer kan ha effekt även vid Parkinsons sjukdomUnderlag för att kolinesteras-inhibitorer kan ha effekt även vid Parkinsons sjukdom –Dvs samma läkemedel som vid Alzheimer Sjukdomsmekanismer -- symtom

19 1. Översikt över anatomi och funktion1. Översikt över anatomi och funktion 2. Förändringar i hjärnan vid Parkinson2. Förändringar i hjärnan vid Parkinson 3. Sjukdomsmekanismer -- symtom3. Sjukdomsmekanismer -- symtom 4. Behandling4. Behandling

20 Dopaminbrist eller annan mekanism? Dopamin – stor betydelse för flera olika icke- motorsymtom.Dopamin – stor betydelse för flera olika icke- motorsymtom. Även symtom som normalt inte anses dopaminkopplade, kan svara till viss del på dopaminerg behandlingÄven symtom som normalt inte anses dopaminkopplade, kan svara till viss del på dopaminerg behandling Försiktighet: en del symtom kan förstärkas av dopaminerg behandlingFörsiktighet: en del symtom kan förstärkas av dopaminerg behandling Andra icke-motor symtom har icke-dopaminerg genes. Angående behandling

21 Sjukdomen eller biverkningar? Symtom orsakade av sjukdomsprocessenSymtom orsakade av sjukdomsprocessen Biverkningar av medicineringenBiverkningar av medicineringen –Förstärkta blodtrycksproblem –Psykiatriska symtom, hallucinationer, spelberoende, –Sömnstörning –Ödem Angående behandling

22 Viktig kommentarer Alla ”icke-motoriska symtom” beror inte på Parkinsons sjukdom.Alla ”icke-motoriska symtom” beror inte på Parkinsons sjukdom. –Smärtor, magproblem, oro, depression etc, är naturligtvis vanliga symtom bland alla människor. Vid Parkinson - vanligt med icke-motoriska problem, som en del i Parkinsonsjukdomen.Vid Parkinson - vanligt med icke-motoriska problem, som en del i Parkinsonsjukdomen.

23 Effektiva behandlingar finns för många av de icke-motoriska problemen vid Parkinson.Effektiva behandlingar finns för många av de icke-motoriska problemen vid Parkinson. Det avgörande är attDet avgörande är att uppmärksamma dem, uppmärksamma dem, att de kommer fram att de kommer fram vid läkarbesök mm. vid läkarbesök mm.

24 Icke-motoriska symtom Vanliga – Ofta åtgärdbara! Sömnrytmrubbningar Dysautonomier; blodtryck, miktion, mage/tarm, sexuella störningar Depression Koncentrationssvårigheter Kognitiva störningar

25 Sömnrubbning vid PS Nästan 100% har störd sömn Totalt för lite sömn Insomningssvårigheter Fragmenterad sömn Ytlig, ineffektiv sömn Frekventa / livliga drömmar Förlängd REM sömns perioder Sekundär RLS / ev PLMS RBD REM sömn behaviour disorder

26 Behandling, sömnrubbning Apneér - sömnklinik ev Bi/C-PAP PLMS/RLS - agonist / depot REM sömnrubbning- Iktorivil 0.5 mg /benzodiazepin - Mianserin 10-30 mg - Mirtazapin 15-30 mg Fragmenterad sömn- Mianserin 10-30 mg lätt väckt/orolig ytlig- Mirtazapin 15-30 mg - ev annan sedativa

27 Behandling - urinträningar Uteslut prostataproblem hos män. Minska vätskeintaget efter 18.00. Höj sängens huvudända 10 grader (hela sängen skall luta) så att hjärtat är i ett plan högre än njurarna (kan minska urin- produktionen > 500 ml/natt Läkemedel Välinställd dopaminerg stimulering L-dopa / dopaminagonister reducerar nattliga symtom av täta trängningar Antikolinergika, som minskar detrusohyperaktiviteten Detrusitol mfl även vid lindrig demens – sömnen viktigare

28 Ortostatism / Hypotension Yrsel, matthet och ev. synkopeYrsel, matthet och ev. synkope –Sätt ut MAO-B hämmare / DA-agonister –Motion –Kompressionsstrumpor –Höj huvudända nattetid –Effortil ® –Florinef ®, men endast kort tid – kontrollera effekt –Ev licensmedel Gutrone ®

29 Viktiga slutsatser / Att komma ihåg Icke-motoriska symtom lika viktiga eller viktigare än de motoriska symtomen Parkinsons sjukdom ändrar sig med tiden -stora variationer från person till person Det är inte bara dopaminsystemet som är påverkat vid Parkinson Många av de icke-motoriska symtomen är kopplade till dopaminet En välinställd dopaminerg behandling har stor betydelse för de icke-motoriska funktionerna Vissa symtom kan delvis bero på störningar i andra nervkretsar Det kan vara av värde att behandla med läkemedel som påverkar noradrenalin serotonin acetylkolin autonoma nervsystemet Viktigt att uppmärksamma icke-motoriska symtom - det finns ofta bra behandlingar!


Ladda ner ppt "Olika sjukdomsfaser Presymtomatisk fasPresymtomatisk fas (under flera år) (under flera år) Tidiga sjukdomstecken,Tidiga sjukdomstecken, –förstoppning,"

Liknande presentationer


Google-annonser