Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För löpande information se

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För löpande information se"— Presentationens avskrift:

1 För löpande information se www.tungafordon.com

2 Modell för leverantörsutvärdering
Seminarium Modell för leverantörsutvärdering Ljungby Alexander Airosto, 2

3 Presentation Föreningen Tunga fordon
Inledning självutvärderingsmodellen

4 Alexander Airosto Magnus Lesshammar Roger Stokkedal

5 tung materialhantering
skog entreprenad tung materialhantering 5

6 Teknikcentrum Kronoberg Egen förening 2006
Medlemsföretagen, Ljungby kommun, VINNOVA Tillväxtverket, Regionförbundet södra Småland 6

7 Tunga fordonsindustrin kännetecknas av: ”Små serier, avancerad teknik och en hög grad av kundanpassning” vilket understryker ”Behov av samordnad och fokuserad forskning och utveckling”

8 ”Nationellt och globalt etablerade,
”Nationellt och globalt etablerade, marknadsledande och teknikdrivande fordonsföretag med tillhörande leverantörsnätverk” medlemsföretag Cargotec Dasa Control Systems Fogmaker International Gremo Ljungby Maskin Midroc Rottne Industri Semcon SP-maskiner Svetruck Volvo CE Kärcher-Belos

9 verksamhet Dialoggrupper Seminarier, kurser Workshops FoU-projekt
Omvärldsbevakning Referenspartner Branschkommunikatör verksamhet

10 drivkrafter Produktivitet Effektivitet Tillgänglighet Förarmiljö
Minskad miljöpåverkan Ökat funktionsåtagande drivkrafter

11 arbetsgång Företagen Styrelsen Föreningen Projekt Samarbeten
Gemensamma problemfrågeställningar arbetsgång

12 nyckelord Hydraulik Elektronik Emission Hybridisering Ytbehandling
Montering Automation Leverantörsstrategier Inköp Akustik Simulering LCC Spårbarhet Beställarkrav Logistik Svets Eftermarknad Ergonomi Kvalité Telematik Processflöden Underhåll nyckelord

13 utförarresurser Medlemsföretag Företag i samma/angränsande branscher
Övriga företag Institut Universitet/Högskola Bransch/intresseföreningar Myndigheter Konsulter utförarresurser

14 Höst 2012 fokus: Leverantörsutveckling Hybridisering Agendaprojekt 2013 Leverantörskedjan Internationalisering Autonoma system Förarmiljö Hydraulikhybridisering

15 För löpande information se www.tungafordon.com

16 Seminarium modell för leverantörsutvärdering
Ljungby Alexander Airosto, 16

17 Bakgrund & Syfte med seminariet
Presentera och lansera modellen Väcka intresse för fortsatt arbete & projekt 17

18 Besökta företag Volvo CE Cargotec Dasa Control Systems Horda Gruppen
Växjö fabriken Henjo Plåtteknik Wipro Jitech

19 Framtagande 2 referens OEM 8 företagsbesök ~ 12 intervjuer

20 Förlagor och inspiration
Referens OEM Lean-kartor IKEA iWay Magnus Lesshammar

21 Modellen & föreningen DISK-projektet 2011 Nyttjar mångfald
Gemensamma nämnare Hemsida – Presentationer

22 Tack! Alexander Airosto, 22

23 Modell för leverantörsutvärdering
- ett förbättringsverktyg för leverantörer

24 Kvalitetskultur Engagemang Struktur högt lågt stark svag
M Lesshammar, Akros AB Region Skåne, Kvalitetskultur Brandkårs-mentalitet Förebyggande Tvärfunktionalitet Ständiga förbättringar högt lågt Engagemang stark Struktur svag Naiv Byråkratisk Total Obefintlig (ML ´99) / M Lesshammar Effektivt kvalitetsarbete

25 Kundens påverkan på kvalitetskulturen
Hur påverkar kunden Engagemanget hos leverantören? Bemötandet Marginaler / Prispress Stabilitet & Kontinuitet Reklamationshantering (smäll på fingrarna vs gemensamt förbättringsarbete) Grad av integration (från plåtbockning till komponent, gemensam utveckling) Kundens grad av Styrning Underlagets kvalitet / omfattning Mottagningskontroll hos kunden Revisioner / Utvärderingar Anvisning av leverantörer / material PPAP (FMEA (design/process), Kontrollplan, SPS, Förserier, Fulltaktsprover) / M Lesshammar

26 Kvalitetskultur,… i en leverantörskedja
högt Engagemang lågt svag Struktur stark /Styrning (ML ´99) / M Lesshammar

27 Kommunikation 21% Källa: Håkansson & Wootz / M Lesshammar

28 Strategier för relationer med leverantörer
Integrering av leverantörer i produktutvecklingen Integrera leverantörer i ordereffektueringsprocessen Utveckling av leverantörsbasen och kvalitetssäkring Strategisk kostnadsstyrning Integrering av leverantörer i produktutvecklingen – konstruktiva relationer inom utveckling av nya produkter. Detta innebär i grova drag att leverantörens tekniker blir en del av forskningen, utvecklingsteamet och andra grupper inom produktutveckling. Integrera leverantörer i ordereffektueringsprocessen – tillverkaren och leverantören skall till slut ha ett gemensamt mål med att serva slutkunden på bästa möjliga. Det kan röra områden som kundservice, nyttjandet av tillgångarna på bästa sätt, minska värdekedjans lager i transporter och hur man kan förbättra kommunikation och flexibilitet i värdekedjan. Utveckling av leverantörsbasen och kvalitetssäkring – gemensamma handlingsprogram för kvalitetssäkring, utveckling av produkter, minskning av kostnader där man delar på både kostnader och ev. vinster. De som är duktiga arbetar dubbelriktat, dvs leverantörer kan utveckla kunden… Strategisk kostnadsstyrning – fokus på identifiering av alla kostnader, kostnadsdrivare och strategier som syftar till att reducera eller eliminera kostnader i hela försörjningskedjan. Viktig att alla få ta del av vinsterna med detta… / M Lesshammar

29 Insatser för att stärka leverantörskedjan
Utför gemensamma förbättringar Dela med dig av information intensivt men selektivt Utveckla leverantörernas tekniska kunskaper Handled dina leverantörer Använd leverantörernas inbördes konkurrens till din fördel Utför gemensamma förbättringar Utbyt bästa arbetssätt med leverantörerna Implementera Kaizen-projekt I leverantörernas lokaler Etablera studiegrupper med leverantörerna Dela med dig av information intensivt men selektivt Ange fasta tider, platser och dagordning för möten Använd fasta format när du delar med dig av information Kräv att tillförlitlig information samlas in Dela med dig av information på ett strukturerat sätt Utveckla leverantörernas tekniska kunskaper Utveckla leverantörernas problemlösningskunskaper Utveckla ett gemensamt ordförråd Utveckla leverantörernas innovationsmöjligheter Handled dina leverantörer Skicka dina värderingsrapporter till leverantören varje månad Ge alltid omedelbar feedback Få med ledningen i problemlösningar Använd leverantörernas inbördes konkurrens till din fördel Köp in varje komponent från två eller tre leverantörer Skapa kompatibla produktionsfilosofier och produktionssystem Sätt upp joint ventures (samarbetsbolag) med nuvarande leverantörer för kunskapsöverföring och för att behålla kontrollen Lär dig hur dina leverantörer arbetar Lär dig mer om dina leverantörers affärer Besök leverantörerna för att se hur de arbetar Respektera leverantörernas förmåga Satsa på att både du och leverantörerna ska frodas Lär dig hur dina leverantörer arbetar / M Lesshammar

30 Modell för leverantörsutvärdering
KVALITET LOGISTIK KOMPETENS PROJEKT-STYRNING SOURCING LEDARSKAP MÅL-STYRNING UNDERHÅLL Den färdiga modellen består av en rad frågeställningar inom åtta identifierade verksamhetsområden. Dessa är Kvalitet, Logistik, Kompetensutveckling, Projektstyrning, Sourcing, Ledarskap, Målstyrning och Underhåll. Frågeställningarna är individuellt graderade från ett till fyra, där underleverantören värderas beroende på hur väl denne lever upp till innehållet i frågeställningen. Resultatet av utvärderingen är ett spindeldiagram som sedan skall nyttjas som underlag för en eller flera insatser riktat mot de områden som det visat sig att underleverantören har förbättringspotential inom. Modellen är sedan tänkt att kunna tillämpas för såväl underleverantörens självutvärdering eller då OEM genomför leverantörsutvärdering. / M Lesshammar

31 Exempel / M Lesshammar

32 Tack till… Leif Nilsson, Mattias Jacobsson, Johan Karlström (Volvo CE)
Kjell Gransvik (Dasa Control Systems AB) Acke Berg von Linde, Anna-Karin Nilsson (Cargotec AB) Jörgen Ståhl (HordaGruppen AB) Lars Alrutz (Växjöfabriken AB) Peter Johansson (Henjo Plåtteknik AB) Martina Erdman (Wipro Ljungbyfabriken AB) Per-Jörgen Jönsson (JiTech AB) / M Lesshammar

33 Öppen diskussion Nyttan med modellen? Tillämpning?
Jämförelser mellan företag / inom företag? Förslag på utveckling av modellen… / M Lesshammar

34 Reflektioner Visar på leverantörens förbättringspotential
Ingen ”en-mansshow” – tvärfunktionellt team Tillämpas för självutvärdering av leverantören Eller på önskan av OEM inför auditbesök Utfallen skall INTE jämföras mellan företag, endast samma företag över tiden Ger generella indikationer till Tunga fordon om områden av intresse för insatser / M Lesshammar

35 A mind is like a parachute – doesn´t work if it´s not open
/ M Lesshammar

36 Utlansering Muntligt efteråt Maila eller ring Ev uppföljning
Kontroll över modellen

37 Fortsättning Nytt projekt med underleverantörer
Vinter 2013 – höst 2015 Svar i sommar

38 Tack! Alexander Airosto, 38

39 För löpande information se www.tungafordon.com


Ladda ner ppt "För löpande information se"

Liknande presentationer


Google-annonser