Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01."— Presentationens avskrift:

1 Sv Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

2 Sv Sammanhanget Erasmus+

3 Sv Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010. Kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför  den ekonomiska krisen  globaliseringsfrågan  klimatfrågan  frågan om den allt äldre befolkningen. Strategi: Europa 2020

4 Sv Arbetsmarknad Innovation Social integration Klimat/energi Utbildning De fem övergripande målen inom EU 2020 handlar om:

5 Sv Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form av utbildning Övergripande mål för Utbildning 2020

6 Sv 1.Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola 2.Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent 3.90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning 4.Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning 5.Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta i det livslånga lärandet EU:s utbildningspolitiska riktmärken Ingår som huvudmål I EU2020

7 Sv Andelen 20-34 åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara minst 82 procent Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av 18-34 åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har studerat eller praktiserat utomlands Ytterligare ett par riktmärken

8 Sv Erasmus+ Ett verktyg för att nå målen

9 Sv Varför Erasmus+? Världen förändras snabbt - nya utmaningar Ökande krav på kvalificerade jobb Hög ungdomsarbetslöshet

10 Sv Allting hänger ihop EU:s mål Sveriges mål Huvudmannens mål Organisationens mål Individens mål

11 Sv Om själva programmet

12 Sv

13 Inga ansökningar från enskilda individer Man ansöker om att genomföra strategiska projekt med större påverkan på organisationsnivå och policynivå Tvärsektoriella samarbeten är nu möjliga (till exempel högskola – grundskola) Förenklad programstruktur Jämfört med tidigare program

14 Sv Ha en plan för internationalisering Formulera vilka behov som tillgodoses genom utbyte/samarbete Börja beskriva hur det man vill göra inom Erasmus+ kopplar till de olika målnivåerna. Vad behöver ansökande organisationer/skolor göra? EU:s mål Sveriges mål Huvudmannens mål Organisationens mål Individens mål

15 Sv Mobilitetsprojekt Kompetensutveckling Studier och praktik Volontärarbete och ungdomsutbyte Samarbetsprojekt Partnerskap/ utvecklingsprojekt Samarbete via olika IT-plattformar inklusive EYP, eTwinning och EPALE Policyförändring Policydialog Storskaliga initiativ Vad kan man göra? Key Action 1 Key Action 2Key Action 3

16 Sv Mobilitet

17 Sv Hur ansöker man om ett mobilitetsprojekt? En organisation (t ex en skola) skickar in ansökan för ett antal deltagare Inom yrkesutbildning kommer det finnas möjlighet till förenklade ansökningsförfaranden genom s k charter

18 Sv Vilka deltar i mobilitetsprojekt? Inom yrkesutbildning, högre utbildning och ungdom deltar: -Personal -Elever/studenter/unga Korta och långa perioder Inom skola och vuxenutbildning deltar: - Personal Korta perioder

19 Sv Stärkt kompetens Bredare förståelse för principer och praxis i andra länder Stärkt kvalitet på undervisning och lärande Sätter igång en modernisering och internationalisering av utbildningsinstitutionen Främjar att elever och studenter reser utomlands Varför mobilitet för personal inom utbildning?

20 Sv Möjliga mobilitetsaktiviteter för personal inom yrkesutbildning: Undervisningsuppdrag i en skola/organisation i Europa Kompetensutveckling ̶Deltagande i kurser ̶Jobbskuggning

21 Sv Möjliga mobilitetsaktiviteter för studerande inom yrkesutbildning Praktik/APL på en arbetsplats i Europa

22 Sv Samarbetsprojekt Strategiska partnerskap

23 Sv Hur ansöker man om ett samarbetsprojekt? Minst tre organisationer skriver ansökan tillsammans. En koordinator ansvarar för att administrera ansökan, kontrakt, budgetdistribution och slutrapportering Två- eller treåriga projekt

24 Sv Vilka deltar i samarbetsprojekt? Inom skola, yrkesutbildning, vuxenutbildning och högre utbildning deltar: -Elever/studenter -Personal Inom ungdomsdelen deltar: - Personal och ungdomsledare

25 Sv Utveckling av metoder, verktyg, kursplaner, studieprogram, praktik, kommunikationsmodeller, öppna digitala lärresurser Nätverk, erfarenhetsutbyte Validering av kompetens genom att använda EU:s ramverk och instrument Exempel på samarbetsprojekt

26 Sv Stärker kvalitet och innovation Främjar samarbete, nätverkande, kollegialt lärande Utvecklar kompetenser Främjar entreprenörskap Främjar rättvisa, ett inkluderande tänkesätt och aktivt deltagande bland ungdomar Ger en stärkt kapacitet hos de organisationer som deltar Några syften med samarbetsprojekt

27 Sv Vilka organisationer kan delta? Institutioner vid lärosäten Skolor, institut eller utbildningscenter (från förskola till gymnasieskola, inklusive yrkesutbildning och vuxenutbildning) Organisationer utan vinstintresse, föreningar, frivilligorganisationer, Företag inom offentlig sektor Offentlig verksamhet på lokal, regional eller nationell nivå Arbetsmarknadens parter och representanter Forskningsinstitut Stiftelser Kulturinstitutioner, bibliotek, museer Organ som erbjuder studie- och yrkesvägledning och informationstjänster Europeiska ungdomsorganisationer Informella ungdomsgrupper Med flera

28 Sv Europass och ECVET

29 Sv

30 ECVET European Credit system for Vocational Education and Training System för att överföra, erkänna och ackumulera (utländskt) lärande

31 Sv Praktiska frågor

32 Sv Mobilitet: Organisationen ansöker till sitt nationella programkontor (Universitets- och högskolerådet eller Ungdomsstyrelsen) Samarbetspartnerskap: minst tre organisationer från tre olika länder, en av organisationerna koordinerar projektet och lämnar in ansökan till sitt nationella programkontor (Universitets- och högskolerådet eller Ungdomsstyrelsen) Stöd för policyförändring: administreras centralt av Generaldirektoratet för Utbildning och kultur (EAC) i Bryssel Var ansöker man?

33 Sv Organisationen ansöker och skickar sedan ut individer på utbyten. Enskilda individer kommer inte att kunna göra en enskild ansökan om till exempel kompetensutveckling. Hur var det nu med individerna?

34 Sv Länder som deltar i Erasmus+:

35 Sv För att kunna söka ska ni registrera er organisation i EU- kommissionens databas Participant Portal När ni väl registrerat organisationen ligger dessa uppgifter som grund för framtida ansökningar och deltagande i programmet Ni behöver bara registrera er en gång, och registreringen gäller för hela programperioden. Vad krävs för att kunna söka?

36 Sv 17 mars 2014 (mobilitet) 30 april 2014 (samarbetsprojekt) När ansöker man?

37 Sv Fler möjligheter till internationellt utbyte inom yrkesutbildning

38 Sv Internationella samarbets- projekt Praktik utomlands för yrkeselever Kompetens- utveckling utomlands för skolpersonal Studier utomlands för gymnasieelever Atlas partnerskap Atlas praktikAtlas konferensEtt år i Frankrike, Nordplus junior Ett år i Spanien AthenaEtt år i Tyskland/ Österrike

39 Sv Riktar sig till pedagoger inom alla skolformer och till skolledare, beslutsfattare, politiker och kommunala tjänstemän. Seminarier om lärande om globala frågor för hållbar utveckling över hela Sverige Den globala resan: Studieresor till utvecklingsländer för skolor och kommuner. Syftet är att stärka det interkulturella lärandet och bidra till skolutveckling. Den Globala Skolan

40 Sv Håll dig uppdaterad: www.utbyten.se www.utbyten.se/erasmusplus


Ladda ner ppt "Sv Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01."

Liknande presentationer


Google-annonser