Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Dalälvens Vattenråd 14 mars.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Dalälvens Vattenråd 14 mars."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Dalälvens Vattenråd 14 mars 2011 Björn Risinger Särskild utredare

2 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö En myndighet för havs- och vattenmiljö - utgångspunkter SOU 2010:8 Helhetssyn Starkare koppling sötvatten – kust – hav Samlad och effektiv havs- och vattenmiljöförvaltning Ekosystemansatsen En ny havsplanering

3 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Regeringens direktiv 17 juni 2010 En särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet Samlat ansvar för havs- och vattenmiljöfrågor Start 1 juli 2011 Verksamheter från Naturvårdsverket och Fiskeriverket Huvudkontor i Göteborg Enrådighetsmyndighet med insynsråd

4 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Myndighetens uppdrag Verka för bevarande och hållbart nyttjande av havs- och vattenmiljöer Ansvara för genomförandet av såväl EU:s som den nationella havsmiljö-, vattenmiljö- och fiskeripolitiken

5 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Kunskapsavdelningen monitoring och miljöövervakning – hav, sötvatten och fiske forskningsfrågor - samordning med forskningsfinansiärer, myndigheter och forskningsutförare utvärderingar och miljöekonomi sprida kunskaper om havs- och vattenmiljön och det arbete som bedrivs inom området.

6 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Planeringsavdelningen samordna miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård, införa, genomföra och utveckla en svensk havsplanering, nationellt samordnande roll i vattenförvaltningen, bl.a. styrning, vägledning och uppföljning gentemot vattenmyndigheter och länsstyrelser

7 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Planeringsavdelningen - EU och internationellt Delta i EU-arbetet och i internationella konventioner, främst Helcom och Ospar, leda, samordna och ansvara för –samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten –EU:s marina direktiv –relevanta delar i EU:s strategi för Östersjöregionen och EU:s havspolitik Internationellt bistånds- och utvecklingssamarbete

8 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Åtgärdsavdelningen - myndighetsutövning Fiskeriförvaltning –Yrkesfiskeslicenser –Fartygstillstånd Miljöprövning –som expert eller sakkunnig –som part Områdesskydd –vägledning och uppföljning

9 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Åtgärdsavdelningen - Anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö Lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) Kalkning Fiskevård Restaurering av vattendrag Vattenförvaltning Pilotprojekt havsmiljö mm

10 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Åtgärdsavdelningen - Sektorssamverkan och pådrivande arbete HELCOMs 4 segment: –övergödning –farliga ämnen –biologisk mångfald inklusive fiske –maritima frågor (sjöfart, olyckor, räddningstjänst m.m.) vattenkraftfrågor areella näringar mm

11 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Tillsynsavdelningen Fiskerikontroll –samordning –landningskontroll Tillsynsvägledning –Vattenverksamheter –Vattenskyddsområden –Enskilda avlopp etc

12 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Vissa frågor till Jordbruksverket främjande av fiskerinäringen fiskberedning, sysselsättning, regional utveckling marknad, handel och konsumentfrågor som fiskefrågor främjande av fritidsfiske förvaltningen av fiskeprogrammet (Fiskefonden) ansvaret för vattenbruket i sin helhet dvs. inklusive föreskrifter och tillsynsvägledning

13 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Fiskeriverkets FoU-verksamhet går till SLU Havs- och vattenmyndighetens uppgift att: –beställa, motta och utvärdera kunskap som behövs för uppdraget att förvalta havs- och vattenmiljöfrågor FoU-verksamheten läggs hos SLU med uppgift att: –utföra datainsamling, undersökningar och analyser samt vetenskaplig rådgivning för den nya havs- och vattenmyndigheten Berör laboratorierna i Lysekil, Drottningholm och Öregrund Tilläggsdirektiv beslutat 17 februari

14 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Havsplaneringsutredningen En ny havsplanering är under utveckling Ska ingå i den nya myndigheten Regeringsbeslut 19 november 2009: Tillsätta utredningen Havsplanering i svenska vatten Fysisk planering av territorialhavet och svenska ekonomiska zonen Slutbetänkande Planering på djupet – fysisk planering av havet med författningsändringar 8 december, remiss pågår

15 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Sekretariat Björn Risinger särskild utredare tel: 08-405 83 73 mobil: 0708-414 163 e-post: bjorn.risinger@environment.ministry. se bjorn.risinger@environment.ministry. se Folke K Larsson huvudsekreterare tel: 08-405 12 72 mobil: 070-30 22 300 e-post: folke.k.larsson@environment.ministry.se folke.k.larsson@environment.ministry.se Ingela Berghagen sekreterare tel: 08-405 22 73 mobil: 070-559 09 41 e-post: ingela.berghagen@environment.mini stry.se ingela.berghagen@environment.mini stry.se Maria Hellsten sekreterare tfn 08-405 16 71 mobil 070-262 69 76 e-post: maria.hellsten@environment.ministr y.se maria.hellsten@environment.ministr y.se

16 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Utredningens uppdrag (dir. 2010:68) Etapp 1 – analysfas: Gränsdragning av verksamheter mellan nya myndigheten och övriga myndigheter samt förslag på hemvist för dessa (24 juni 2010) - Klart Etapp 2 – genomförandefas: Förslag till anslag (3 aug 2010) - Klart Överväganden om närmare organisering och lokalisering (30 dec 2010) - Klart Förslag till instruktion och regleringsbrev (1 mars 2011) Förslag till verksamhetsplan och formerna för samverkan mellan den nya myndigheten och berörda myndigheter och organisationer (1 juni 2011)

17 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Rapport 1: Gränsdragningen - Naturvårdsverkets vattenrelaterade arbete (juni 2010) ”Strandlinjen” huvudprincip för särskiljande av ansvar –Miljövervakning och annan undersökande verksamhet –Områdesskydd –Natura 2000, BSPA, och MPA –Åtgärdsprogram för hotade arter –Främmande och invasiva arter samt GMO-frågor –Föreskriftsarbete, vägledning, prövning m.m. enligt MB –Internationell rapportering I huvudsak kvitterat genom tilläggsdirektiv

18 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Rapport 2 - Förslag till anslag för myndigheten (augusti 2010) Förvaltningsanslag213,8 mnkr Sakanslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö702,4 mnkr 1:2 Miljöövervakning m.m. 80,2 mnkr I huvudsak kvitterat genom Budgetproposition för 2011

19 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Rapport 3 – organisation mm Stabsfunktioner –Stab –Ekonomi –Personal –Kommunikation 4 avdelningar –Kunskapsavdelningen –Planeringsavdelningen –Åtgärdsavdelningen –Tillsynsavdelningen

20 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Att göra – steg för steg Rekrytering av avdelningschefer – i stort klart Rekrytering av enhetschefer – februari/mars Erbjudande om verksamhetsövergång – v 10 Intresseanmälan, inplacering – v 14-19 Kompletterande rekryteringar Administrativa system Lokalfrågor Avtal etc

21 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Nya chefer StabschefMaria Hellsten (från Fiskeriverket) EkonomichefStefan Jansson (Från Göteborgs Symfoniker AB) Kommunikationschef Maud Larsen (Från Malmö högskola) PersonalchefRekrytering pågår Chef KunskapsavdAnna Jöborn (Från IVL Svenska miljöinstitutet AB) Chef PlaneringsavdIngemar Berglund (Från Fiskeriverket) Chef ÅtgärdsavdBjörn Sjöberg (Från Länsstyrelsen V Götalands län) Chef TillsynsavdJohan Löwenadler Dvidsson (Från Fiskeriverket)

22 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Överlämning från Naturvårdsverket Naturvårdsverket och Fiskeriverket har operativt ansvar till 30 juni 2011. Arbetsgrupper NVs havs- och vattenmiljöprojekt NV rekryterar till projektet Få personer väljer att följa med

23 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Nytt tilläggsuppdrag Vattenförvaltningen –Bättre nationell samordning av vattenförvaltningen –Pröva att ta bort benämningen Vattenmyndighet Fiskeriverkets regionala utredningskontor –Pröva förutsättningarna att överföra till länsstyrelserna Hantering av dumpningsdispenser –Pröva NVs förslag att delegera till länsstyrelserna, överväg HaVs roll Redovisas till regeringen 15 mars

24 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Arbetet i RK Författningsändringar –Ds –Remiss - klart –Prop i mars för riksdagsbeslut före sommaren Ställningstagande FoU-organisation - klart Ställningstagande rederifunktion Forskningsfartyget Argos – haveri, asbest Beredning instruktion, regleringsbrev mm

25 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Havs- och vattenmyndigheten i relation till de övriga centrala verken Miljömålsarbetet –NV samordnande –HaV ansvar för 3 av 16 miljökvalitetsmål Tillsynen –NV, ToFR samordnande –HaV tillsynsvägledande för vissa vattenrelaterade frågor Den integrerade miljöprövningen –Integrerad prövning i domstol och länsstyrelse (MPD) –HaV expert, sakkunnig part i vattenrelaterade frågor Miljöövervakningen –NV samordnande –HaV ansvar för hav och sötvatten Forskningen –NV:s Fo-anslag för både NV:s och HaV:s behov, gemensam beredning Områdesskyddet –NV samordnande –HaV ansvar för limniskt och marint områdesskydd

26 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Havs- och vattenmyndigheten i relation till länsstyrelser och vattenmyndigheter Ledning och samordning Databaser, verksamhetsstöd Vägledning Sakanslag Åtgärder för havs- och vattenmiljö resp Miljöövervakning (del av); bidrag och uppdrag Uppföljning

27 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Havs- och vattenmyndigheten i relation till kommunerna Ta fram och sprida kunskap Havsplanering i samverkan med kommunernas fysiska planering Samordning av vattenförvaltningen Fiskereglering, fiskevård, fiskerikontroll Resurser för lokalt arbete (kalkning, fiskevård, LOVA etc) Tillsynsvägledning för kommunal tillsyn Samverkansprojekt

28 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Utredningens hemsida www.sou.gov.se/havochvat ten


Ladda ner ppt "Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Dalälvens Vattenråd 14 mars."

Liknande presentationer


Google-annonser