Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion för nya doktorander vid IEI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion för nya doktorander vid IEI"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion för nya doktorander vid IEI
24 mars 2011 Karin Axelsson & Mattias Elg Lena Sjöholm

2 Agenda Forskarutbildningen vid IEI Lunch på Kårallen kl. 12.15
Att vara doktorand Administrativt stöd för doktorander Andra instanser för forskarutbildningsfrågor Frågor Lunch på Kårallen kl

3 Forskarutbildningen vid IEI
Fem kluster Forskarutbildning i 24 ämnen 173 antagna (nu aktiva), 63 kvinnor och 110 män Filfak: 33 Tekfak: 140 Antal examina 16 licentiatexamen (4 kvinnor, 12 män) 12 doktorsexamen (3 kvinnor, 9 män)

4 Forskarstudierektor Strategisk planering av institutionens forskarutbildning Kvalitetssäkring av forskarutbildningen Utnyttja samverkansmöjligheter mellan ämnen Leder forskarutbildningsrådet Administrativa rutiner och kontroll Uppföljning av individuell studieplan Ämnesstudieplaner Kursplaner Tillgodoräknanden Resursperson Stödja doktorander och handledare Initierat av doktorand, handledare eller fakulteten

5 Forskarutbildningsrådet vid IEI
Forum för kvalitets- och policyfrågor inom institutionens forskarutbildningar Rådet består av en handledare och en doktorand från varje kluster Rådet ska bl.a.: föra kvalitetsdiskussioner kring doktorandkurser, utvärderingar, seminarier, principer för tillgodoräknande av poäng, etc. vara ett forum/arena för utbyte av erfarenheter, exempelvis kring seminarieformer diskutera frågor som rör den långsiktiga, strategiska kvalitetsutvecklingen av forskarutbildningsprocessen fatta beslut om kursplaner för doktorandkurser Minnesanteckningar från forskarutbildningsrådets möten finns att hämta på IEI:s interna hemsida

6 Ledamöter i forskarutbildningsrådet
Karin Axelsson, forskarstudierektor, ordförande Mattias Elg, forskarstudierektor, vice ordförande Johan Ölvander, handledarrepresentant kluster S Marie Jonsson, doktorandrepresentant kluster S Kjell Simonsson, handledarrepresentant kluster U Inger-Lise Svensson, doktorandrepresentant kluster U Maria Björklund, handledarrepresentant kluster T Uni Martinsen, doktorandrepresentant, kluster T Göran Goldkuhl, handledarrepresentant kluster V Cecilia Gullberg, doktorandrepresentant, kluster V Elin Wihlborg, handledarrepresentant kluster X Gabriella Jansson, doktorandrepresentant kluster X Lena Sjöholm, sekreterare Ingmarie Hallkvist

7 Antagning till forskarutbildningen
Antagen i ett visst ämne Grundläggande och särskild behörighet Grundläggande behörighet innebär att den sökande har en högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper i forskarutbildningens huvudämne förvärvade inom eller utom landet. Undantag från kravet på grundläggande behörighet kan göras om det finns särskilda skäl. Den särskilda behörigheten specificeras i studieplanen för respektive forskarutbildningsämne. För att bli antagen till forskarutbildning i ett visst ämne söker man vanligtvis en doktorandanställning. Doktorandanställningar utannonseras under lediga jobb på LiU:s webbplats. Anställd vid LiU, vid annan högskola eller hos arbetsgivare utanför akademin

8 Handledning – forskarutbildningens motor
Huvudhandledare (minst docent) och bihandledare (minst doktor) Rättigheter och skyldigheter Den studerande har rätt till handledning under den tid som kan anses behövas för den föreskrivna utbildningen om 240 högskolepoäng. Efter detta upphör universitetets skyldighet att handleda. Fakulteten kan besluta att dra in doktorandens resurser om denne i väsentlig utsträckning åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. En doktorand som begär det har rätt att få byta handledare.

9 Styrande för forskarutbildning och handledning idag
Högskolelag Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande högskoleutbildning, ge kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt bedriva forskning Högskoleförordningen Förhållandevis fri beträffande innehåll Specificerar struktur beträffande Tidsåtgång Handledare Individuella studieplaner

10 Olika typer av handledning
”Relationen till handledaren är längre än ett genomsnittligt svenskt äktenskap” Mästar-lärlingsmodellen Lärandet ingår i en social praxis, utveckla förmågor och värderingar Kritik: Tendens till oreflekterad imitation, ojämnställd relation Peer-to-peer-modellen Dynamisk förhandlingssituation – avseende problem med slutförandet, angående tidplaner, ansvar, roller och befogenheter Lärandet ömsesidigt – doktorander lär av och med varandra, handledaren är också en lärande

11 Kontraktsdiskussion och arbetsöverenskommelse (Lindén, 1998)
Tydlighet uttalat, artikulerat och uppfattat Ömsesidighet frivillighet och att se ”fördelarna” Tidsbegränsning projektet, handledningen, progressionen Påföljder ömsesidiga?!

12 ”Doktorandtrappan” (Hessle, 1987)
Förmedla forskningsresultat Teori/metod utveckla Igångsätta nya forskningsprojekt Handleda blivande forskare Självkritiskt granska och slutföra det självständiga arbetet Att bli eller inte bli forskare Spränglärd teoretiker Fullfjädrad forskare Förvirring Ensamhet Inkompetens- känsla

13 LiU:s handledarpolicy
Handledarna ska Definiera ansvarsfördelningen mellan huvudhandledare och övriga handledare samt diskutera och tydliggöra den specifika handledarfunktionen med doktoranden. Det är särskilt viktigt att på ett tidigt stadium tydliggöra doktorandens och handledarnas förväntningar på varandra. Vara tillgängliga för diskussioner enligt överenskommelse med doktoranden Diskutera och revidera den individuella studieplanen regelbundet med doktoranden Konstruktivt och inom rimlig tid kommentera manus och utkast samt i övrigt ge regelbunden återkoppling Uppmuntra och bidra till möjligheten för doktoranden att presentera forskning på konferenser/forskarkurser både nationellt och internationellt Bistå doktoranden vid val av publiceringsformer och publiceringskanaler Involvera doktoranden i ansökningar om forskningsmedel och i budgetarbete Bistå doktoranden med karriärplanering och nätverksbyggande

14 LiU:s handledarpolicy
Doktoranderna ska Fullgöra sina åtaganden enligt den individuella studieplanen samt i dialog med handledarna regelbundet diskutera och revidera denna I dialog med handledarna välja för doktoranden lämpliga kurser Regelbundet medverka aktivt i seminarieverksamhet Presentera egen forskning vid seminarier samt konferenser, helst såväl nationellt som internationellt Aktivt delta i ansökningsförfarande, där detta är tillämpligt

15 Individuell studieplan
Huvudhandledaren, bihandledare och den forskarstuderande skall tillsammans och i samråd så snart som möjligt utarbeta en individuell studieplan (ISP) Den individuella studieplanen uppdateras årligen Varför är en individuell studieplan viktig? Planeringshjälpmedel Möjlighet att följa progress Skapar överenskommelse mellan handledare och forskarstuderande Uppföljning Följs ISP Aktivitet i procent Lönestegen Aktivt dokument eller onödigt pappersarbete? Vilken mall ska användas för studieplanen?

16 Ämnesstudieplaner Forskarutbildningsnämnden på fakulteten beslutar i vilka ämnen utbildning på forskarnivå skall anordnas Varje ämne har en allmän studieplan som innehåller: uppgifter om det huvudsakliga innehållet i utbildningen, förkunskapskrav principer för urval och den huvudsakliga uppläggningen av utbildningen inklusive ämnesspecifika obligatoriska prov som ingår i utbildningen. Var hittar jag den allmänna studieplanen? Lärandemål från högskoleförordningen

17 Doktorandkurser Kursdelens omfattning och inriktning kan variera mellan olika ämnen men ligger normalt på 60/90 HP licentiat/doktor Kurser på IEI, LiU, nationellt, internationellt Tillgodoräknanden Ansökan om tillgodoräknande görs på blankett av den studerande; ansökan tillstyrks eller avstyrks av huvudhandledaren Beslut om tillgodoräknande av utbildningsmoment avgörs av forskarstudierektorerna Tänk på att man inte kan få poäng för kurser som är nödvändiga för att uppfylla behörigheten Läskurser Kursplaner

18 IEI-gemensamma doktorandkurser
Academic writing in English Basic management of research projects Basics in research methodology … fler på väg… Ges på uppdrag av IEI:s forskarutbildning Grundfinansiering Relevanta för minst två kluster Ges återkommande med viss frekvens (kan variera mellan varje och var fjärde termin beroende på efterfrågan) Inte bunden till viss lärare mellan åren Läses av minst tio doktorander Utvärderas och återkopplas till forskarutbildningsrådet

19 Viktiga dokument www.iei.liu.se/forskarutbildning
Checklista för handledare Handledarpolicy för forskarutbildningen Lönejusteringsblankett … och mycket annat!

20 Doktorandportalen

21 Publicering Publiceringsstrategier blir allt viktigare inom universitetet Publiceringstraditioner/-kanaler Publiceringsprocessen Kvalitetsgranskning Författarordning

22 Lic- och doktorsexamen
En doktors- eller licentiatavhandling får läggas fram om den senast tre terminsveckor före framläggningen publicerats i en av fakulteten beslutad avhandlingsserie Avhandlingen utformas antingen som ett enhetligt sammanhängande vetenskapligt verk (monografi) eller som ett antal vetenskapliga uppsatser samt en introduktion till området (sammanläggningsavhandling) Elektronisk publicering, varför är det viktigt? Dekanus/prodekanus kontaktas i god tid för påskrift av två exemplar av doktorsavhandlingen. Ett av dessa exemplar skall den forskarstuderande ”spika” senast tre terminsveckor före disputationen TekFak: På LiTHs ekstock utanför lärosal C2 i hus FilFak: På trädet i Origo samt på biblioteket i D-huset Huvudhandledaren lämnar anmälan om disputation till forskarutbildningsnämnden. Här lämnas också förslag på opponent, ledamöter av betygsnämnd Hur ser disputationsakten ut?

23 Vad gör jag om 7 år? Att tänka strategiskt från början är viktigt!
Vilket för de flesta betyder att försöka täcka in vissa strategiska bitar så att ingen är ”tom”… De flesta menar att produkten ”doktorn” är viktigare än ”boken”, även om båda naturligtvis är viktiga Vårt fokus och planering rör dock vanligtvis avhandlingen och sällan doktorn Förändring är på väg där karriärplanering allt mer diskuteras – men förvänta er inga hastiga underverk utan se till att ta initiativ och kontroll över er egen framtid!

24 Karriärplanering Fundera på framtiden redan nu! Dokumentera meriter!
Vad är meriterande? Publikationer Få forskningsmedel Arrangera konferenser, workshops, seminarier Nätverk, nationella och internationella kontakter Praktiksamarbete Granskningsuppdrag Undervisning och kursutveckling Kompetensutveckling, kurser Förtroendeuppdrag Omvärldskommunikation Initiera karriärsamtal i god tid före respektive examen

25 Vägvalen handlar om att skaffa erfarenhet inom flera områden
Publiceringar, i olika former: artiklar, rapporter, svenska, engelska… Undervisning – mix av föreläsningar, handledning, kursansvar… Annan typ av assistenttjänst: administrativ, andra projekt Läsa doktorandkurser med bredd och djup Förtroendeuppdrag - sitta i styrelser, nämnder, grupper Seminarieverksamhet, delta intern och externt, som ger allmänkompetens och fördjupning Konferenser, internationella, nationella, akademiska, med praktiker Nätverkande, inom och utom avdelningen, nationellt, internationellt, inom och utom akademin Forskningsansökningar Tredje uppgiften, presentera forskningen mot avnämare, media, debattartiklar, populärvetenskapligt Bidra till den social miljön, fika, julfest, presentinsamling

26 Instanser för forskarutbildningsfrågor
Forskarutbildningsrådet ”Språkrör” mellan doktorander/ämnen/kluster och institutionen Institutionsstyrelsen Doktorandrepresentant: Elisabeth Borg, företagsekonomi Doktorandnätverket vid IEI Fakulteterna Tekfak: Filfak: Forum för forskarutbildning Centralt organ med prodekaner, kanslipersonal och doktorandrepresentanter från alla fakulteter

27 FRÅGOR???


Ladda ner ppt "Introduktion för nya doktorander vid IEI"

Liknande presentationer


Google-annonser