Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Korpusbaserad datorlingvistik eller datorbaserad korpuslingvistik? Joakim Nivre Uppsala UniversitetVäxjö Universitet Institutionen för lingvistik och filologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Korpusbaserad datorlingvistik eller datorbaserad korpuslingvistik? Joakim Nivre Uppsala UniversitetVäxjö Universitet Institutionen för lingvistik och filologi."— Presentationens avskrift:

1 Korpusbaserad datorlingvistik eller datorbaserad korpuslingvistik? Joakim Nivre Uppsala UniversitetVäxjö Universitet Institutionen för lingvistik och filologi Matematiska och system- tekniska institutionen

2 Disposition Skilda världar? –Korpusbaserad datorlingvistik –Datorbaserad korpuslingvistik –Likheter och skillnader –Förutsättningar för samarbete Korpusbaserad datorlingvistik – ett exempel –Dependensbaserad syntaktisk analys –Minnesbaserad inlärning

3 Skilda världar?

4 Korpusar och datorer Den ”empiriska revolutionen” i (dator)lingvistik: –Ökad användning av empiriska data –Uppbyggnad av stora korpusar –Annotering av korpusdata (syntaktiskt, semantiskt) Bakomliggande orsaker: –Teknisk utveckling: Ökad tillgång på maskinläsbar text (och digitaliserat tal) Förbättrad datorkapacitet –Lagring –Bearbetning –Vetenskaplig perspektivförskjutning: Ifrågasättande av ”länstolslingvistik” Utveckling av statistiska språkmodeller

5 Datorbaserad korpuslingvistik Mål: –Kunskap om språket Deskriptiv kartläggning Teoretisk hypotestestning Medel: –Korpusdata som källa till kunskap om språket Deskriptiv statistik Statistisk inferens för hypotestestning –Datorprogram för bearbetning av korpusdata Korpusuppbyggnad och annotering Sökning och visualisering (för människor) Statistisk bearbetning (för deskriptiv statistik och hypotestestning)

6 Korpusbaserad datorlingvistik Mål: –Datorprogram som bearbetar naturligt språk Praktiska tillämpningar (översättning, sammanfattning, …) Modeller av språkinlärning och -användning Medel: –Korpusdata som källa till kunskap om språket: Statistisk inferens för modellparametrar (skattning) –Datorprogram för bearbetning av korpusdata Korpusuppbyggnad och annotering Sökning och informationsextraktion (för datorprogram) Statistisk bearbetning (för skattning/maskininlärning)

7 Korpusbearbetning 1 Korpusuppbyggnad: –Tokenisering (minimala enheter, ord m.m.) –Segmentering (på flera nivåer) –Normalisering (t.ex. förkortningar, stavning, flerordsuttryck; grafiska element, metainformation m.m.) Annotering: –Ordklasstaggning (ord  ordklass) –Lemmatisering (ord  grundform/lemma) –Syntaktisk analys (mening  syntaktisk representation) –Semantisk analys (ord  betydelse, mening  argumentroller) Standardmetodologi: –Automatisk analys (ofta baserad på andra korpusdata) –Manuell validering (och rättning)

8 Korpusbearbetning 2 Sökning och sortering: –Sökmetoder: Strängsökning Reguljära uttryck Dedicerade sökspråk Specialskrivna program –Resultat: Konkordanser Frekvenstabeller Visualisering: –Textuellt: Konkordanser m.m. –Grafiskt: Diagram, syntaxträd m.m.

9 Korpusbearbetning 3 Statistisk bearbetning: –Deskriptiv statistik Frekvenstabeller och diagram –Statistisk inferens Hypotestestning (t-test,  2, Mann-Whitney, Wilcoxon etc.) Inlärning: –Probabilistisk: Skatta sannolikhetsfördelningar –Diskriminativ: Approximera mappning indata-utdata –Induktion av lexikala och grammatiska resurser (t.ex. kollokationer, valensramar)

10 Användarkrav Korpuslingvister –Programvara Tillgänglig Lättanvänd Generell –Utdata Lämpad för människor Gärna grafisk visualisering –Funktioner Specifik sökning Deskriptiv statistik Datorlingvister –Programvara Effektiv Specifik Modifierbar –Utdata Lämpad för datorer Väldefinierad struktur (uppmärkt text) –Funktioner Uttömmande sökning Statistisk inlärning

11 Sammanfattning Olika mål: –Studera språk –Skapa datorprogram … ger (delvis) olika krav: –Tillgängligt och användbart (för människor) –Effektivt och standardiserat (för datorer) … men (delvis) samma behov: –Korpusuppbyggnad och annotering –Sökning, sortering och statistisk bearbetning

12 Symbios? Vad kan datorlingvister göra för korpuslingvister? –Teknisk och allmänlingvistisk kompetens –Program för automatisk analys (annotering) Vad kan korpuslingvister göra för datorlingvister? –Lingvistisk och språkspecifik kompetens –Manuell validering av automatisk analys Vad kan datorlingvister och korpuslingvister åstadkomma tillsammans? –Automatisk annotering ger ökad precision i korpuslingvistik –Manuell validering ger ökad precision i datorlingvistik –En positiv spiral?

13 Korpusbaserad datorlingvistik – ett exempel

14 Dependensanalys 0123456789 Economicnewshadlittleeffectonfinancialmarkets. JJNNVBDJJNNINJJNNS. ROOT NMODSBJNMOD OBJ PMOD NMOD P

15 Induktiv dependensanalys Deterministisk syntaxanalys: –Algoritm för att härleda dependensstruktur –Kräver beslutsmekanism i valsituationer –Alla beslut är oåterkalleliga Induktiv maskininlärning: –Beslutsmekanism baserad på tidigare erfarenhet –Generalisera från exempel (successiv förfining) –Exempel = Analyserade meningar (”trädbank”) –Ingen grammatik – bara analogi

16 Algoritm Datastrukturer: –Kö av oanalyserade ord (next = först i kön) –Stack av delvis analyserade ord (top = överst i stacken) Starttillstånd: –Tom stack –Alla ord i kön Algoritmsteg: –Shift: Lägg next överst på stacken (push). –Reduce: Ta bort top (pop). –Right: Lägg next överst på stacken (push); top  next –Left: Ta bort top (pop); next  top

17 123456789 Economicnewshadlittleeffectonfinancialmarkets. JJNNVBDJJNNINJJNNS. R EDUCE LA( NMOD )S HIFT LA( SBJ )S HIFT LA( NMOD )RA( OBJ )RA( NMOD )S HIFT LA( NMOD )RA( PMOD )R EDUCE S HIFT RA( P ) NMODSBJNMOD OBJ NMOD PMOD Algoritmexempel ROOT 0 P

18 Guide Icke-determinism: Guide = Funktion (Kö, Stack, Graf)  Steg Möjliga metoder: –Grammatik? –Induktiv generalisering! äterglassmed…… OBJ RA( ATT )?RE?

19 Maskininlärning Guide: –Funktion (Kö, Stack, Graf)  Steg Modell: –Funktion (Kö, Stack, Graf)  (f 1, …, f n ) Klassificerare: –Funktion (f 1, …, f n )  Steg Inlärning: –Funktion { ((f 1, …, f n ), Steg) }  Klassificerare

20 Modell Ordklasser: t 1, top, next, n 1, n 2, n 3 Dependenstyper: t.hd, t.ld, t.rd, n.ld Ordformer: top, next, top.hd, n 1 hd ld rdld. thnext. top. n1n1 ………… n2n2 n3n3 t1t1 StackKö

21 Minnesbaserad inlärning Minnesbaserad inlärning och klassificering: –Inlärning är lagring av erfarenheter i minnet. –Problemlösning åstadkoms genom att återanvända lösningar från liknande problem som lösts tidigare. T I MBL (Tilburg Memory-Based Learner): –Utgångspunkt: k-nearest neighbor –Parametrar: Antal grannar (k) Distansmått Viktning av attribut, värden och instanser

22 Inlärningsexempel Instansbas: 1.(a, b, a, c)  A 2.(a, b, c, a)  B 3.(b, a, c, c)  C 4.(c, a, b, c)  A Ny instans: 5.(a, b, b, a) Distanser: 1.D(1, 5) = 2 2.D(2, 5) = 1 3.D(3, 5) = 4 4.D(4, 5) = 3 k-NN: 1.1-NN(5) = B 2.2-NN(5) = A/B 3.3-NN(5) = A

23 Experimentell utvärdering Induktiv dependensanalys: –Deterministisk algoritm –Minnesbaserad guide Data: –Engelska: Penn Treebank, WSJ (1M ord) Konvertering till dependensstruktur –Svenska: Talbanken, Professionell prosa (100k ord) Dependensstruktur och dependenstyper baserade på anonotering enligt MAMBA

24 Resultat Engelska: –87,3% av alla ord fick rätt huvudord –85,6% av alla ord fick rätt huvudord och funktion Svenska: –85,9% av alla ord fick rätt huvudord –81,6% av alla ord fick rätt huvudord och funktion

25 Dependenstyper: Engelska Hög precision ( 86%  F ): VC (hjälpverb  huvudverb)95.0% NMOD (attribut)91.0% SBJ (verb  subjekt)89.3% PMOD (prepositionskomplement)88.6% SBAR (subjunktion  verb)86.1% Medelprecision ( 73%  F  83% ): ROOT82.4% OBJ (verb  objekt)81.1% VMOD (verb- och satsadverbial)76.8% AMOD (bestämning till adj/adv)76.7% PRD (predikativ)73.8% Låg precision ( F  70% ): DEP (övrigt)

26 Dependenstyper: Svenska Hög precision ( 84%  F ): IM (infinitivmärke  infinitiv)98.5% PR (preposition  substantiv)90.6% UK (subjunktion  verb)86.4% VC (hjälpverb  huvudverb)86.1% DET (substantiv  determinator)89.5% ROOT87.8% SUB (verb  subjekt)84.5% Medelprecision ( 76%  F  80% ): ATT (attribut)79.2% CC (samordning)78.9% OBJ (verb  objekt)77.7% PRD (verb  predikativ)76.8% ADV (adverbial)76.3% Låg precision ( F  70% ): INF, APP, XX, ID

27 Korpusannotering Hur bra är 85%? –Tillräckligt bra för att spara tid och arbete vid manuell annotering –Tillräckligt bra för att effektivisera sökning efter syntaktiska fenomen Hur kan precisionen förbättras? –Genom annotering av nya data, som möjliggör bättre maskininlärning –Genom förfinad lingvistisk analys av de strukturer som ska analyseras och de fel som görs

28 MaltParser Programvara för induktiv dependensanalys: –Fritt tillgänglig för forskning och undervisning ( http//w3.msi.vxu.se/~jha/MaltParser.html ) –Utvärderad på 20 olika språk –Används för syntaktisk analys av svenska och turkiska i korpusprojekt vid Uppsala universitet


Ladda ner ppt "Korpusbaserad datorlingvistik eller datorbaserad korpuslingvistik? Joakim Nivre Uppsala UniversitetVäxjö Universitet Institutionen för lingvistik och filologi."

Liknande presentationer


Google-annonser