Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samling för trafiksäkerhetsåret 2007 Patrick Magnusson Vägverket Kraftsamling Hornöberget 061129.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samling för trafiksäkerhetsåret 2007 Patrick Magnusson Vägverket Kraftsamling Hornöberget 061129."— Presentationens avskrift:

1 Samling för trafiksäkerhetsåret 2007 Patrick Magnusson Vägverket Kraftsamling Hornöberget 061129

2 Nollvisionen på väg… Bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas i trafiken Förhållningssätt till livet Strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem Anpassning till vad människan tål En utmaning till tradionellt tänkande

3 Fordon Väg Människa EuroNCAP Mitträcken Sidoområden Fartdämpande åtgärder EuroRAP Cirkulationsplatser Hur passar delarna in i helheten? Beteendepåverkan

4 Vägutformning och hastighetsgränser sätts från förutsättningen att: Att hastighetsgränsen respekteras Att alla är bältade Att föraren är nykter Att man färdas i en säker bil

5 Problembilden: 50 – 60 % överskrider hastighetsgränsen Minst 16 000 kör onyktra varje dag 8 % är obältade Konsekvenser: 100 - 150 personer dör i onödan p.g.a. hastighetsöverskridanden >30 % av de dödade i trafiken har varit alkoholpåverkade – nästan 50 % vid singelolyckor

6 Övergripande mål Tillsammans med våra medaktörer verka för att nå nollvisionens etappmål 2007 om maximalt 270 döda i trafiken. Samling för trafiksäkerhetsåret 2007

7 Projektets omfattning Nationell samling Mätning/ uppföljning Samordning strategiska TS-projekt i Vv Kommunikation

8 Hastighet Nykterhet Bälten Prioriterade områden

9 Ingen enskild faktor betyder så mycket för trafiksäkerheten som hastigheten!!! En sänkning av hastigheten med 10 % ger en minskning av dödsolyckorna med 40 %! Varje sänkning av medelhastigheten med 1 km/tim sparar 25 liv/år !

10 Nationell samling för trafiksäkerhet fram till nu Cirka 800 aktörer har medverkat både nationellt och lokalt/regionalt Framgångsfaktorer: – Goodwill – ledningsfråga – ekonomiska besparingar etc. Många viktiga aktörer har kommit in, exempelvis Arbetsmiljöverket, transport- näringarna och fordonsindustrin

11 Nationell samling - nutid Samlingar för trafiksäkerheten genomförs 2006 och 2007 Identifiera och engagera 10 nya aktörer Stöd till aktörer – avsikter, mätningar, uppföljningar Gemensam metodik för avsiktsförklaringar och uppföljningar(tillsammans med RS) Kunskapsöverföring mellan regionala samlingar(goda exempel på metoder) Kedjan nationell – regional – lokal samling

12 Gemensam metodik för avsiktsförklaringar, uppföljningar Avsiktsförklaringen innehåller vem som uttalar avsikten vad och hur mycket man tänker göra när det ska vara genomfört uppföljning - beskrivning av hur man avser att följa upp resultatet

13 Några exempel på avsiktsförklaringar… Moped- och motorcykelbranschens Riksförbund 1.En renare mässa 2.Minska trimning av mopeder 3.Korrekt och trafiksäkert hopmonterade fordon

14 VOLVO Bussar -Volvo Bussar avser att arbeta för en ökad installation och användning av 3-punktsbälten -Volvo Bussar avser att ta fram en lösning vad gäller deformationszonerna VOLVO Lastvagnar Volvo erbjuder sig att utan kostnad för rederiet installera alkoholtestutrustning. Totalt 50 utrustningar.

15 Vägverkets avsiktsförklaringar 16 maj 2006 1.Vägverket och NTF genomför utökade aktörsmätningar av hastighet och bälten 2. Vägverket tar fram en kunskapsbank med lättillgänglig fakta kring hastighet, nykterhet och bälten (tillgänglig på www.vv.se)

16 Vägverkets avsiktsförklaringar, forts. 3. Vägverket tar fram en interaktiv utbildning om trafiksäkerhet och nollvisionen som intresserade aktörer kan genomföra via webben 4. Vägverket har barnperspektiv vid inköp och långtidsleasing av bilar

17 Forcering av nationella, regionala och lokala samlingar! …med betoning på hastighet …. vässade avsiktsförklaringar

18 Kraftigt utökade tillståndsmätningar Vägverket NTF Övriga aktörer

19 Arbetet med gemensam informations/kommmunikationsplattform fortsätter. Klar 1 nov. Kunskapsbank Gemensamma budskap Gemensamma arenor, utspel, uttalande Nyhetsbrev

20 Interaktiv trafiksäkerhetsutbildning VUC anlitad – klar nov 2006, Tillgänglig även för externa från omkring årsskiftet

21 Händelser 2006 - 2007 Polisens nya strategi – alla poliser i yttre tjänst deltar i trafiksäkerhetsarbetet – minskade toleransgränser Kraftigt höjda bötesbelopp från 1 oktober 2006 700 ATK installeras 2006, ev. ytterligare 2007

22 Händelser 2006 – 2007 forts. Översyn av permanenta hastighetsbegränsningar 2006 och 2007 Tidsdifferentierade hastighetsgränser, vinter-, sommar-, dygnsreglerade Försök variabla hastighetsgränser ISA Försök med 30-40-60 km/tim i 7 kommuner

23 Försök med nya hastighetsgränser 30 – 40 – 60 km/tim i tätort 7 kommuner 1 maj 2007 – 30 april 2008 Mätning av hastigheter före/efter Beräkning av trafiksäkerhets- och miljöeffekter Attityder

24 Insatsveckor hastighet 9 – 15 oktober 2006 23 – 24 april 2007 Polisen ökar sitt trafiksäkerhetsarbete med betoning hastighet Media Gemensamt pressmeddelande Gemensam debattartikel Regional mediaktivitet där man samlas runt ett konkret fall. Annan kommunikation utåt Enkel trycksak Radiospott i anslutning till insatsveckor Annonser i anslutning till insatsveckor Reportage

25 Exempel på åtgärder 2006 som räddar liv: Fysiska åtgärder: 22 mil nya mitträckesvägar m.m. 7 liv 700 nya trafiksäkerhetskameror 6 - 10 liv 2 % ökad bilbältesanvändning 12 - 15 liv Justerade hastighetsgränser ( i nuv. hastighetssystem) 3 liv Allt säkrare fordon med 5* i EuroNCAP 15 liv Nykterhet 8 - 10 liv Ökad cykelhjälmsanvändning 1 liv Åtgärder för ökad förståelse och respekt för hastighetsgränser (information,ledarskap, minskade toleransgränser, dubblerade bötesbelopp enligt regeringens förslag) 25 liv för varje sänkning av medelreshastigheten på 1 km/tim. Andra åtgärder ex.vis fartdämpande åtgärder i tätorter, införande av 30- zoner och intelligenta hastighetssystem (ISA) ger ytterligare effekter.

26 Vad händer efter 2007?

27 Vad har hänt sedan riksdagsbeslutet 1997 och etappmålet sattes?

28 Vi har en stadig vision och en robust modell för trafiksäkerhet, och vi har en stor efterfrågan på trafiksäkerhet från medborgarna!

29 Vi har fått en fantastisk breddning av trafiksäkerhets- arbetet, och vi är likställda med andra transportpolitiska och folkhälsopolitiska mål, och nu finns ts på global nivå också!

30 Det går att tjäna stora pengar på trafiksäkerhet i det lilla och det stora, och säkerhet säljer som aldrig förr!

31 Färre dödas och skadas svårt, men förbättringen är för liten! Det vi gjort har fungerat bra, men det är för lite och för sent! Det har inte varit någon brist på pengar – men det har tagit för lång tid att ladda!

32 Vägar, gator och bilar har utvecklats över förväntan – inte minst kommunerna har gjort ett jättebra jobb!

33 Användning av bilbälte har ökat, men det finns fortfarande en stor potential

34 Andelen alkoholrelaterade olyckor har successivt ökat – i dödsolyckor är vi uppe i 34 % bland döda bilförare - här har vi misslyckats trots stora insatser

35 Vi hade ingen förbättring av hastighetsefterlevnaden mellan 1996 och 2004 – detta är ett ännu större misslyckande

36 Nu är det tid för reflektioner Vad tar vi med oss, var har fungerat bra/dåligt Vilka nya processer måste sättas igång i god tid Hur har andra länder gjort? Draghjälp från/åt andra transportpolitiska mål

37 Det mest spännande regeringsuppdrag man kan tänka sig!

38 Regeringens beslut ”Regeringen uppdrar åt Vägverket att föreslå nytt etappmål för trafiksäkerhetsutvecklingen i vägtransportsystemet efter 2007. I det sammanhanget skall Vägverket ta fram underlag för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet enligt nollvisionen. Vägverket skall i sitt underlag uppskatta kostnader, liksom uppskatta det statistiska värdet av räddat liv, för att nå det föreslagna målet. Vägverket ska låta en oberoende instans utvärdera hur arbetet med att nå nollvisionen och dess etappmål utvecklats och fortskridit. Utvärderingen skall bl.a. beakta ett kundperspektiv. Vägverket ska bereda andra berörda aktörer tillfälle att medverka i arbetet. Uppdraget redovisas till regeringen senast den 1 januari 2008”. Regeringsuppdrag att föreslå nytt etappmål för trafiksäkerhetsutvecklingen

39 a.föreslå nytt etappmål efter 2007 b.ta fram underlag för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet c..uppskatta kostnader för att nå det uppsatta målet d.låta oberoende instans utvärdera hur arbetet med att nå nollvisionen och dess etappmål utvecklats och fortskridit. Innehåll

40 e. beakta hur medborgarna har uppfattat och tagit del av arbetet med att nå etappmålet f. bereda andra berörda aktörer tillfälle att medverka i arbetet. klart senast den 1 januari 2008 Forts innehåll

41 Av Sverige redan antagna mål EU gemensam halvering från 2001- 2010 (Sverige: ca 275) ECMT halvering 2002-2012 (Sverige: 262) (antaget av 43 länder)

42 Vad styr trafiksäkerheten nästa period ?

43 Vi kan arbeta i samma modell, struktur och med etappmål– men...

44 Den största frågan blir energiomställningen och energieffektiviseringen – här måste vi vara med!

45 Energiåtgången och koldioxidutsläppen i vägtransportsystemet måste ned radikalt – och trafiksäkerhet är hantering av energi!

46 Globaliseringen och internationaliseringen slår igenom- vi kommer att jämföra och bli jämförda på internationell basis och med internationella mål och mått!

47 Trafiksäkerhet blir en alltmer kommersiell fråga, både för storindustrin och för åkeriet. Det finns mycket pengar i trafiksäkerhet, både att vinna och att spara. Både teknologi och körsätt kommer att utvecklas på ekonomisk grund!

48 Alkohol och hastighet har knappast rört på sig alls – detta är den stora orsaken till att förbättringen inte är tillräcklig

49 Hur ser det ut i Västernorrland!!??


Ladda ner ppt "Samling för trafiksäkerhetsåret 2007 Patrick Magnusson Vägverket Kraftsamling Hornöberget 061129."

Liknande presentationer


Google-annonser