Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Principer för riskbedömning på basen av kemikaliernas farlighet och uppskattad exponering Kerstin Engström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Principer för riskbedömning på basen av kemikaliernas farlighet och uppskattad exponering Kerstin Engström."— Presentationens avskrift:

1 Principer för riskbedömning på basen av kemikaliernas farlighet och uppskattad exponering Kerstin Engström

2 Kerstin Engström / 21.8.20142 Förordningar som styr verksamheten Statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet (2001/715) Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (2001/807. bilaga 2.2, ändring 2005/687) Förteckning över farliga ämnen (2005/509) Källa: www.finlex.fi

3 Kerstin Engström / 21.8.20143 Kan risken minimeras? Är det rimligt att handha eventuella risker som användningen av ett stort antal kemikalier kan medföra? Syftet med förordningen 715 är att på arbetsplatsnivå skydda arbetstagare mot sådana risker Har vi för ändamålet lämpliga metoder att tillgå? I första hand behövs ökad insikt om specifika egenskaper för förståelse av kemiska riskers uppkomst

4 Kerstin Engström / 21.8.20144 Är kemikaliehantering riskfyllt? (http://www.ttl.fi/kemikaaliohjelma) I Finland är cirka 30 000 kemiska produkter i allmän industriell användning I produkterna ingår totalt 6700 olika kemiska föreningar 10 % (250 000) upplever mer eller mindre besvär av kemikalie exponering i arbetet Årligen uppges 2000 yrkesrelaterade sjukdomar vara orsakade av kemiska faktorer Mest förekommande är hudsjukdomar, 800-900 fall/år 500 cancer fall per år (2-3 %) har bedömts i Finland vara arbetsrelaterade

5 Kerstin Engström / 21.8.20145 Kunskap behövs för att kunna: Identifiera potentiella kemiska faror i arbetsmiljön Bedöma graden av riskens omfattning Planera förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder för minimering av risken

6 Kerstin Engström / 21.8.20146 Nöden känner ingen lag Men känner lagen någon nöd?

7 Kerstin Engström / 21.8.20147 Kunskapskällor Kemikalieleverantörernas kataloger och nät-sidor Skyddsinformationsblad ÅA-kemikalieregister OVA-föreskrifter (Onnettomuuden Vaaraa Aiheuttavat aineet), www.ttl.fi/tt/OVA Internationella kemikaliekort www.ttl.fi/tt/kemkort/ipcsnfin HTP-värdes lista (Haitalliseksi tunnettu pitoisuus) www.ketsu.net.htp/HTP2005.pdf

8 Kerstin Engström / 21.8.20148 Riskens storlek bedöms på basen av systematisk kritisk genomgång av: Sannolikhet/exponering: risken är större ju oftare eller med större sannolikhet faran uppkommer Följdverkan/fara: risken är större, ju allvarligare effekter skadan åstadkommer Riskens storlek = förekomst X följdverkan eller Riskens storlek = användningssätt (exponering) x fara

9 Kerstin Engström / 21.8.20149 Graden av sannolikhet 1. Osannolik 2. Möjlig 3. Sannolik British Standard(BS 8800) :Highly unlikely, unlikely, likely

10 Kerstin Engström / 21.8.201410 Nivån på luftburen exponering 1.Osannolik, <10 % av HTP-värdet - kan upplevas som luktförnimmelse 2.Möjlig, 10 – 100 % av HTP-värdet - kan orsaka störande irritation 3.Sannolik, överstiger HTP-värdet - kan orsaka irritation eller andra symptom

11 Kerstin Engström / 21.8.201411 Utdrag ur HTP-värdes listan

12 Kerstin Engström / 21.8.201412 Användnings temperatur (C) Kokpunkt (  C) stor flyktighet medelmåttig flyktighet liten flyktighet Bedömning av exponering på basen av flyktighet

13 Kerstin Engström / 21.8.201413 Luktförnimmelse som exponeringsindikator Exempel svavelsyra: lukttröskel 1 mg/m 3 irritationströskel 1,1 mg/m 3 HTP-värde (15 min) 1 mg/m 3 Lukten är inte bra indikator Exempel saltsyra: lukttröskel 1,5 mg/m 3 irritationströskel 49 mg/m 3 HTP-värde (15 min) 7,6 mg/m 3 Lukten fungerar rätt bra som varningsindikator

14 Kerstin Engström / 21.8.201414 Bedömning av exponering på basen av dammbildning 1.Liten/ hantering av pelletliknande flingor, som inte bryts sönder 2.Medelmåttlig/ hantering av kristallina, granulära ämnen, som snabbt ger upphov till sjunkande damm 3.Stor/ hantering av finfördelat, lätt pulver, som ger upphov till i luften svävande dammoln

15 Kerstin Engström / 21.8.201415 Använd mängd och frekvens som mått på exponering 1.Liten/ spontan användning av små mängder (g eller ml) 2.Medelmåttig/ en gång per vecka återkommande användning av mängder i storleksordningen kg eller l 3.Stor/ regelbundet återkommande användning av stora mängder kemikalier (ton eller kubikmeter)

16 Kerstin Engström / 21.8.201416 Bedömningskriterier för hudexponering 1.Osannolik, spontan hudkontakt 2.Möjlig, huden utsätts för kemiska ämnen dagligen eller regelbunden hantering av hud sensibiliserande ämnen 3.Sannolik, ständig hudkontakt, sensibiliserande ämnen, hanteras dagligen utan personlig skyddsutrustning, förekomst av symptom och allergifall

17 Kerstin Engström / 21.8.201417 Exempel på beräknat hud upptag av etanol i samband med hand desinficering Beräknat upptag per åtgärd är 7,5 mg etanol I praktiken mindre, en del avdunstar snabbt (78 s). Samma åtgärd orsakar ett betydligt större upptag, 22 mg, via andningsvägarna Som jämförelse kan nämnas att ett vinglas ger upphov till 11,8 g intagen mängd etanol

18 Kerstin Engström / 21.8.201418 HTP-listans "hud" anteckning För att underlätta bedömningen av hudupptag har ordet "hud" antecknats i HTP-listans anmärknings kolumn för att indikera ämnen för vilka upptag via huden sker i märkbar omfattning. Anteckningen betyder, att upptaget via huden utgör mer än 10 % av motsvarande 8 timmars exponering på HTP-nivå via andningen, om en hudyta på 2400 cm 2 exponeras 1 timme.

19 Kerstin Engström / 21.8.201419 Utdrag ur HTP-värdes listan www.ketsu.net.htp/HTP2005.pdf

20 Kerstin Engström / 21.8.201420 Beaktande av befintliga skyddsåtgärder 1.Minimera exponering; tillräcklig allmän ventilation, avskärmning, punktutsug, automation, minskning av mängden farligt ämne 2.Förhindra spridning av exponering; dragskåp, kontrollrum, inkapsling 3.Förhindra uppkomst av exponering; utbyte till mindre farligt ämne, förändring av aggregationstillstånd mindre riskfyllt användningssätt 4.Exponeringen kvarstår; användning av personlig för ändamålet lämplig skyddsutrustning

21 Kerstin Engström / 21.8.201421 Bedömning av faror på basen av R-fraser 1.Lindrig; irritation, lindrig, övergående sjukdom (R20, 21, 22, 36, 37, 38, 67) 2.Skadlig; brännskador, eksem, långvariga allvarliga effekter, bestående lindriga skador (R23, 24, 25, 33, 34, 40, 43, 48, 62, 63, 64) 3.Allvarlig; förgiftning, arbetsrelaterad cancer, astma, bestående allvarliga effekter (R26, 27, 28, 35, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 60, 61, 68)

22 Kerstin Engström / 21.8.201422 Lindrig hälsofara R 20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring R 36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

23 Kerstin Engström / 21.8.201423 Haitallinen terveysvaara R 23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring R 33 Kan ansamlas i kroppen och ge skada R 34 Frätande R 40 Misstänks kunna ge cancer R 43 Kan ge allergikontakt R 48 Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering R 62 Möjlig risk för fortplantningsförmåga R 63 Möjlig risk för fortskador R 64 Kan skada spädbarn under amningsperioden

24 Kerstin Engström / 21.8.201424 Allvarlig hälsofara R 26/27/28 Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring R35 Starkt frätande R39 Risk för mycket allvarliga bestående häsoskador R 41 Risk för allvarliga ögonskador R 42 Kan ge allergi vid inandning R 45 Kan ge cancer R 46 Kan ge ärftliga genetiska skador R 49 Kan ge cancer vid inandning R 60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga R 61 Kan ge fosterskador R 68 Möjlig risk för bestående hälsoskador

25 Kerstin Engström / 21.8.201425 Koncentrationens inverkan på skadans omfattning Saltsyra 25 - 100 %CR34: Frätande R37: Irriterar andningsorganen 10 - 25 %XiR36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och

26 Kerstin Engström / 21.8.201426 Koncentrationens inverkan på skadans omfattning Metanol 20 – 100 %TR39/23/24/25: Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador. Giftigt vid inandning, hudkontakt, och förtäring. 10 - 20 %TR23/24/25: Giftigt vid inandning hudkontakt, och förtäring. 3 - 10 % Xn R68/20/21/22: Möjlig risk för bestående hälsoskador. Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. 3 %XnR20/21/22: Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

27 Kerstin Engström / 21.8.201427 Kemiska ämnet saknar R-fraser (Q)SAR (Q)uantitative Structure Activity Relationships

28 Kerstin Engström / 21.8.201428 Riskmatris


Ladda ner ppt "Principer för riskbedömning på basen av kemikaliernas farlighet och uppskattad exponering Kerstin Engström."

Liknande presentationer


Google-annonser