Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Campus Växjö Viktorija Kalonaityte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Campus Växjö Viktorija Kalonaityte"— Presentationens avskrift:

1 Campus Växjö Viktorija Kalonaityte Viktorija.Kalonaityte@lnu.se
INTRODUKTION 1FE850 Campus Växjö Viktorija Kalonaityte

2 Dagens föreläsning: Allting ni behöver veta för att komma igång med era studier och 1FE850 Generella studieråd Introduktion till organisationsteori/delkurs 1

3 1FE850 Organisation, ledarskap och marknadsföring
Tre delkurser: Organisation och ledarskap 6 hp (kursperiod september). Lärare på kursen: Viktorija, Patrik och Anna Marknadsföring 6 hp (kursperiod 26 sept – 18 oktober): Krister och Eva. Krister kommer att gästa en av kommande föreläsningar och berätta mer om kursen då. Fältarbete 3 hp (kursperiod 21 oktober – 1 november). Lärare på kursen: Viktorija, Patrik och Anna

4 Kursmoment under 1FE850: Teoretiska perspektiv:
Organisation och ledarskap: grundläggande begrepp och teorier, tentamen 4.5 hp, U-G-VG Marknadsföring: grundläggande begrepp och teorier, tentamen 4.5 hp, U-G-VG Fältarbete: grundläggande kunskaper i vetenskaplig metod Tillämpning: Rapport 1, organisation, 1.5 hp, U-G Fältstudie: en undersökning av ett företag Rapport 2, marknadsföring, 1.5 hp, U-G Presentationsteknik Integration och tillämpning av marknadsföring och organisation: slutrapport, 3 hp, U-G-VG

5 Studieteknik Snabb takt, självständig planering och genomförande av kursuppgifter, eget ansvar över inlärning Kursböcker utgör den gemensamma basen; olika kursmoment – t ex föreläsningar eller seminarier– ger möjlighet att få kommentarer, förklaringar och tillfällen för att tillämpa kursböckernas innehåll. Kurstillfällen som är en del av examinationen är markerade med ’obligatorisk närvaro’ i schemat. Examination omfattar även aktivt muntligt deltagande samt visad förmåga att presentera och opponera.

6 Frågor och svar om kursarbete
Fråga: Jag kommer missa en föreläsning eller två. Behöver jag meddela läraren? Svar: Alla kurstillfällen som inte är märkta som obligatoriska i schemat är frivilliga. Studenten planerar eget kursarbete och väljer tillfällen för deltagande själv. Fråga: Jag kommer vissa ett obligatoriskt seminarium. Vad gör jag? Svar: Ta kontakt med seminarieläraren. Vanligen får den som missar ett obligatoriskt tillfälle göra en kompletteringsuppgift. Fråga: Hur mycket tid bör jag lägga på kursarbete för att klara av examinationen? Svar: Kursen kräver 40 timmars arbetsvecka där förutom föreläsningar egen studietid ingår.

7 Vem ska vi vända oss till med frågor?
Registrering på kursen, ladok, studieintyg: Kursböcker, frågor om tentamen/omtentamen, frågor om ämneskunskaper, gruppindelning: kursansvarig för delkursen Gruppuppgiften, seminariedeltagande, frånvaro: seminarieläraren (på marknadsföringsdelen kallas de för examinatorer) Problem med Moodle: IT-avdelningen

8 Kursens hemsida: mymoodle.lnu.se
Alla som är registrerade på kursen bör få åtkomst. Ingen åtkomst? Ta kontakt med Kurssidan är till för: aktuell information, t ex ändrade tider i schemat, om något har blivit inställt osv. Välj att prenumerera på tillgängliga forum för att få e-postmeddelanden med senaste info Lärare kan publicera pp-presentationer från föreläsningar och anvisningar inför seminarier. Lärare väljer själva om och hur de ska distribuera föreläsningsanteckningar. Seminarielärare kan kräva inlämning via kurssidan. Då får ni anvisningar på hur vi ska göra.

9 DELKURS 1 Organisation och ledarskap
Kurslitteratur: Bolman, L. D. & Deal, T. E. Nya perspektiv på organisation och ledarskap Bryman, A. & Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder: metodbok, används främst som stöd i arbete med gruppuppgiften. Kurskompendium om genus och mångfald (pdf, finns på mymoodle.lnu.se)

10 Vad ska ni lära er? Organisationsteoretiska klassiker och ämnets utveckling Organisationens människor, arbete och motivation Formell och informell social struktur Organisationens omvärld och strategi Politik och makt Kultur och symbolik Ledarskap som perspektiv och praktik Förändring och lärande Kön och mångfald i organisationer

11 Organisationsteoretiska begrepp och modeller
Perspektivseende: att se samma fenomen från olika synvinklar och kombinera dessa Tillämpning på ett fallföretag Introduktion till forskningsmetod: hur studera ett fall vetenskapligt?

12 Delkurs 1 examineras på följande sätt:
Examination Delkurs 1 examineras på följande sätt: Inlämnad skriftlig gruppuppgift samt deltagande vid slutseminariet (1,5 HP), betygskala U, G Skriftlig individuell tentamen (4,5 HP), Betygskalan U, G, VG.

13 Tentamen i Organisation och ledarskap:
Ordinarie tentamen: 25 september, kl. 8: Omtentamen: 9 november samt 11 januari. Anmälan sker via: Tentamen.lnu.se

14 Frågor och svar tentamen
Fråga: Måste jag anmäla mig till tentamen? Svar: Ja. Anmälan krävs alltid, för ordinarie tentamen och omtentamen. Senast tisdagen veckan före skrivningen. Fråga: Jag har glömt att anmäla mig/webbsidan fungerade inte. Vad gör jag? Svar: Sidan för tentamensanmälan har en kontaktruta, börja där. I nödsituationer kan du höra med Att mejla kursansvarig/lärare på kursen hjälper inte – vi har inte åtkomst åt tentamenssidor. Fråga: när får vi tentamensresultat? Svar: Tentamensresultat ska finnas tillgängliga senast 15 arbetsdagar efter skrivningstillfället. Vid ordinarie tentamen anordnas det vanligen tentamensgenomgång i sal. Inga tentamensgenomgång vid omtentamen. Facit/svar till tentamen och omtentamen brukar inte distribueras elektroniskt.

15 Forts. Frågor och svar tentamen
Fråga: Hur många omtentamenstillfällen får man? Svar: Vanligen ges 1 ordinarie tentamen och 2 omtentamen per läsår. Därefter får den som inte har tagit poäng skriva tentamen nästa gång kursen ges (HT14 för 1FE850). Skulle kursen läggas ner eller kursplanen ändras, får studenten sammanlagt 5 tentamenstillfällen som följer den gamla kursplan, dvs. 2 stycken omtentamenstillfällen utöver de 3 som äger rum under kursens gång. Fråga: Jag kan ämnet, men har svårt för tentamen. Finns det möjlighet att examineras på ett annat sätt, t ex genom en rapport? Svar: Nej. I kursplanen angiven examination gäller alla kursdeltagare.

16 GRUPPUPPGIFT Gruppuppgiften löses i grupp av 4 studenter. Ni ska välja ett fallföretag som ni kommer att arbeta med under hela 1FE850. Gruppindelning och mer detaljerad information om gruppuppgiften: idag kl. 13:15-15 Ni kommer även delas in i seminariegrupper A-E. Val av företag: bör ha minst 5 anställda samt antingen sälja eller tillverka slutkonsumentprodukter.

17 Referenshantering Universitetsstudier kräver (och bygger på övningar i att utveckla) förmåga att skapa och presentera egna analyser, idéer, kunskaper och slutsatser. När ni skriver en rapport eller en uppsats, ange alltid era källor. Det ska gå att utläsa var informationen kommer ifrån. Därför ska ni alltid referera till de källor som ligger till grund för era påståenden i texten. Andras texter ska citeras/refereras på ett korrekt sätt. Mer information om hur ni ska gör: se häftet med kursinformation samt


Ladda ner ppt "Campus Växjö Viktorija Kalonaityte"

Liknande presentationer


Google-annonser