Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 1 ”Glömskans hav” ur ett äldrepsykiatriskt perspektiv Catrine Bergendorff, specialist i geriatrik och ST-läkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 1 ”Glömskans hav” ur ett äldrepsykiatriskt perspektiv Catrine Bergendorff, specialist i geriatrik och ST-läkare."— Presentationens avskrift:

1 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 1 ”Glömskans hav” ur ett äldrepsykiatriskt perspektiv Catrine Bergendorff, specialist i geriatrik och ST-läkare i psykiatri på S:t Görans sjukhus Ulrika Falkenberg, specialist i geriatrik och överläkare på Äldrepsykiatriska mottagningen på S:t Görans sjukhus

2 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 2

3 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 3 Innehåll •Patientfall •Normalt åldrande och kognition •Lindrig kognitiv störning •Demenssjukdom •Basal minnesutredning •Frågor

4 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 4 Patientfall Enligt beskrivning i separat dokument.

5 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 5 Tidsperspektiv Konfusion Kognitiv svikt Depression Demens/BPSD Dagar År Månader

6 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 6 Komplex bild Psykisk sjukdom Somatisk sjukdom Normalt åldrande Kognitiv svikt Demens- sjukdom

7 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 7 Normalt åldrande och kognition Stabilt •Verbal förmåga (ordförråd) •Numerisk förmåga (räkning) •Perceptuellt minne •Procedur minne (motoriska färdigheter) Försämras •Psykomotorisk snabbhet •Mental flexibilitet (komplexa uppgifter) •Episodiskt minne

8 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 8 Komplex bild Psykisk sjukdom Somatisk sjukdom Normalt åldrande Kognitiv svikt Demens- sjukdom

9 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 9 Lindrig kognitiv störning (MCI) Kriterier • Ihållande minnesstörning (enl patient, anhörig el vårdpersonal) • Objektiv minnesstörning (NP-testning) • Bevarad ADL • Normal global kognitiv funktion • Ej dement Petersen et al, 1999.

10 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 10 MCI över tid – vad händer? MCI Normalt åldrande MCIVaDAD 20% > 75 år

11 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 11 Komplex bild Psykisk sjukdom Somatisk sjukdom Normalt åldrande Kognitiv svikt Demens- sjukdom

12 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 12 Demensdefinition enl. DSM-IV I.Nedsättning av flera kognitiva funktioner A.Nedsatt minnesfunktion samt B.Minst en av följande kognitiva störningar  Afasi  Apraxi  Agnosi  Störningar av exekutiva funktioner II.Försämrade sociala/yrkesmässiga funktioner III.Kognitiv nedsättning ej enbart i samband med konfusion

13 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 13 Demensdefinition enl. DSM-IV Obs! Kognitiva störningar i minst 6 månader

14 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 14 Basal minnesutredning Auto- och heteroanamnes •Debut och förlopp •Kognitiva problem •ADL-funktioner Hjärnavbildning •CT-hjärna •Ev MR-hjärna Blodprover •Blodstatus •TSH/T4 •B12/Folat/Homocystein •Kalcium •Leverprover •Blodglukos Minnestestning •MMSE •Klocktest •MoCA •Ev ADL-bedömning (arbetsterapeut)

15 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 15 Minnesutredning - att tänka på Tillgodose •Optimalt mående •Syn- och hörselhjälpmedel •Lugn och ro •Ev tolk Beakta •Tidigare kognitiv funktionsnivå •Tidigare personlighet Undvik •Somatisk sjukdom •Konfusion •Depression •ECT-behandling •Vissa läkemedel tex benso- diazepiner, antikolinergika, högdos antipsykotika

16 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 16 Fördelning demenssjukdomar

17 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 17 Demens av Alzheimertyp (AD) Diagnos enl. DSM-IV •Demenskriterier uppfyllda •Smygande debut och fortlöpande försämring •Kognitiva symtom beror ej på andra CNS- tillstånd, systemsjd, toxiska agens •Förklaras ej av Axel-I (MDD, schizofreni)

18 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 18 Vaskulär demens (VaD) Diagnos enl. DSM-IV •Demenskriterier uppfyllda •Tecken på cerebrovaskulär skada •Neurologi •Hjärnavbildning •Tidssamband mellan dessa

19 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 19 Skillnader mellan AD och VaD Klinisk profilVaDAD DebutPlötslig > gradvisGradvis PrevalensCa 25%Ca 55% Tidiga teckenPlötslig kognitiv förändring Uttalad minnesnedsätt- ning NeurologiMotoriska och sensoriska nedsättningar, gång- störning, inkontinens Inga funktionsnedsätt- ningar Psykiatriska symtomDepression, apatiDepression, ångest, vanföreställningar FörloppSprångvis försämring med fluktuationer Fortlöpande försämring

20 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 20 Skillnader mellan AD och VaD Klinisk profilVaDAD Uppmärksamhet/koncen- tration +++ Exekutiv dysfunktion+++++ Episodisk minnesned- sättning +++++ Visuospatial nedsättning++ HjärnpatologiHippocampus, temporal, parietal atrofi Lakunära, vitsubstans- degeneration, infarkter

21 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 21 Demensförlopp

22 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 22 Åldersfördelning demens

23 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 23 Svårigheter i differentialdiagnostik Depression enl. DSM-IVKognitiv svikt Nedstämdhet under större delen av dagenOfta Minskat intresse för aktiviteter under större delen av dagen Ofta Betydande viktnedgång/viktuppgångSällan SömnstörningOfta Psykomotorisk agitation/hämningOfta Svaghetskänsla/brist på energiOfta

24 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 24 Svårigheter i differentialdiagnostik Depression enl. DSM-IVKognitiv svikt Känslor av värdelöshet/överdrivna skuldkänslorIbland Minskad tanke-/koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet Ofta Återkommande tankar på döden/självmordtankarSällan

25 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 25 Depression och kognitiv svikt •Ca 30-50 % MCI-prevalens (”Late-life depression”) •Exekutiv dysfunktion vanligast •Dålig antidepressiv effekt •MCI kvarstår trots remission

26 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 26 Frågor?

27 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 27 Huvudrubrik Brödtext Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på underrubrik

28 2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 28 Komplex bild


Ladda ner ppt "2014-07-01 METIS-kurs - Äldrepsykiatri 1 ”Glömskans hav” ur ett äldrepsykiatriskt perspektiv Catrine Bergendorff, specialist i geriatrik och ST-läkare."

Liknande presentationer


Google-annonser