Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Maria Scheffer Lindgren 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Maria Scheffer Lindgren 2010."— Presentationens avskrift:

1 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Maria Scheffer Lindgren 2010

2 ’Efter ett år började helvetet. Hon såg på hans ögon så fort han kom innanför dörren ’Efter ett år började helvetet. Hon såg på hans ögon så fort han kom innanför dörren om hon skulle få stryk på kvällen. En kväll i februari lade han en yxa mellan ögonen på henne och frågade: ”Hur vill du ha det? Vill du bli kluven mitt itu eller styckad i småbitar?” Från fängelset fortsatte han att trakassera henne via anstaltens tjänstetelefon.’ om hon skulle få stryk på kvällen. En kväll i februari lade han en yxa mellan ögonen på henne och frågade: ”Hur vill du ha det? Vill du bli kluven mitt itu eller styckad i småbitar?” Från fängelset fortsatte han att trakassera henne via anstaltens tjänstetelefon.’ Utdrag ur Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar (2008)

3 Våldet blir en förväntad del av livet ”En dag när man inte fick stryk var en bra dag” Så uttryckte sig en ung och välutbildad kvinna det när hon beskrev sina ambitioner i livet tillsammans med en man som misshandlade henne brutalt, inte ville släppa henne och alltid lyckades spåra upp henne när hon försökte ge sig iväg. (Ur Eliasson, 1997).

4 Intervjucitat ”Sen i maj då orkade jag inte längre utan då klappade hela kroppen ihop på mig, jag hade muskelinflammationer och värk överallt” ”Sen i maj då orkade jag inte längre utan då klappade hela kroppen ihop på mig, jag hade muskelinflammationer och värk överallt” ”Idag så inser jag att jag hade ju garanterat magkatarr, om inte magsår….jag kröp mellan sovrummet och toaletten för så ont i magen hade jag” ”Idag så inser jag att jag hade ju garanterat magkatarr, om inte magsår….jag kröp mellan sovrummet och toaletten för så ont i magen hade jag” ”Jag vet att jag ibland bad honom slå mig istället” ”Jag vet att jag ibland bad honom slå mig istället”

5 Mäns våld mot kvinnor Ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem

6 Våldet har sin grund i ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män på en strukturell nivå (FN, WHO Våld mot kvinnor är ett jämställdhetsproblem

7

8 Historik – viktiga årtal brott mot kvinnor  1734 – Med 1734 års lag förbjuds mannen att aga sin hustru så att hon blev allvarligt skadad eller avlider  1864 – Husagan avskaffas och därmed mannens rätt att aga sin hustru  1965 – Lag mot våldtäkt i äktenskapet  1978 – Första kvinnojouren  1982 – Kvinnomisshandel faller under allmänt åtal  1988 – Besöksförbudslagen, beslut om att en person ej får kontakta eller förfölja annan person eller förfölja annan person 1988 - Lagen om målsägandebiträde 1988 - Lagen om målsägandebiträde  1994 – Rikskvinnocentrum, Akademiska sjukhuset Uppsala (idag NCK)  1995 – Kvinnovåldskommissionens utredning ”Kvinnofrid” om våld mot kvinnor  1998 – Kvinnofridsreformen (prop. 1997/98:55 kvinnofrid) lagstiftningen skärps, brottet ”grov kvinnofridskränkning” införs  1999 - Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster  2003 – Lagen om utökat besöksförbud

9 Våld mot kvinnor - omfattning  Över 25 000 polisanmälningar om kvinnomisshandel varje år – 80% bekant med mannen  Internationell forskning visar att cirka en fjärdedel polisanmäls  Siffror från BRÅ visar att en kvinna misshandlas till döds var fjortonde eller kanske var tionde dag  Rädda Barnen uppskattar antalet barn till misshandlade kvinnor vara fler än 100 000 eller till och med upp mot det dubbla  Stort mörkertal!

10 Slagen Dam – prevalensstudie (Eva Lundgren, 2001)  10 000 kvinnor 18-64 år tillfrågades om de utsatts för våld och/eller hot  5 % har utsatts för våld senaste året  3 % i det nuvarande äktenskapet – senaste året  22 % av kvinnor mellan 18-24 år har utsatts för våld under det senaste året  46 % har utsatts för våld av någon man efter 15- årsdagen  (I denna studie har man en vidare definition av våld än i t ex SCB:s undersökningar)

11 Hur definiera våldet?  ”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet” (FN 1993)

12

13 Myter om mäns våld mot kvinnor   Den våldsutsatta kvinnan är ”speciell”   Den våldsamme ”invandrarmannen”   Män som misshandlar har bristande impulskontroll och aggressivitet   Våldet utövas av män i socialt lägre skikt, män som är alkoholiserade, psykiskt sjuka eller arbetslösa Med myternas hjälp blir mäns våld mot kvinnor ett problem inom specifika grupper snarare än ett samhälls-, folkhälso- och människorättsproblem

14 Begreppens betydelse   Lägenhetsbråk   Familjevåld   Kvinnomisshandel   Sexualiserat våld   Mäns våld mot kvinnor/Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

15 Våldets normaliseringsprocess (bygger på Eva Lundgrens forskning) Inslag i normaliseringsprocessen - Kontroll, isolering (livsutrymmet krymper) - Växling mellan våld och värme - Kvinnan tar över mannens värderingar av henne och att hon är våldets orsak - Kvinnans självkänsla krymper (hon är värdelös) - Makten och våldet erotiseras för mannen

16 Hälsoeffekter  Fysiska skador t ex sår, blånader, frakturer, hörselnedsättning, gynekologiska besvär  Psykosomatiska besvär t ex magbesvär, högt blodtryck, utbrändhet, kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi  Psykisk ohälsa t ex depression, ångest, post- traumatiskt stressyndrom Våldsutsatta kvinnor konsumerar mera psykofarmaka än icke utsatta och har högre frekvens av självmordstankar och självmordsförsök. Långtidssjukskrivningar. Våldsutsatta kvinnor konsumerar mera psykofarmaka än icke utsatta och har högre frekvens av självmordstankar och självmordsförsök. Långtidssjukskrivningar.

17 Rättsligt perspektiv  ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet” (RF 1:9§).  Allmänt diskrimineringsförbud i RF 1:2§.

18 Idealbilden av en misshandlad kvinna: - En nykter kvinna som klart kan redogöra för händelseförloppet samt att hon vid våldstillfället hållit sig passiv och misshandlats ganska svårt (fysiskt)

19 Särskilt utsatta grupper   Missbrukande kvinnor   Kvinnor med funktionshinder   Hedersrelaterat våld

20 Sammanfattning Mäns Våld mot Kvinnor är ett brott, ett socialt problem, ett hälsoproblem, en jämställdhetsfråga och en fråga om mänskliga rättigheter Våldet berör många myndigheter och aktörer. Samverkan är viktig Stort behov av fortbildning och utbildning

21 ”Från himlen rakt ner i helvetet” – Från uppbrott till rättsprocess vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer Maria Scheffer Lindgren

22 En tvärvetenskaplig utmaning Folkhälsa-Genus-Rätt

23 Avhandlingens syfte Att få en ökad förståelse för misshandlade kvinnors situation:  genom att beskriva uppbrottsprocessen från en våldsam relation och  våldets hälsokonsekvenser för drabbade kvinnor  och att utifrån dessa fördjupade kunskaper, studera kvaliteten och betydelsen av genus i den rättsliga hanteringen av dessa brott.

24 Innehåll  Djupintervjuer (14 st), uppbrottsprocessen  Djupintervjuer/Mätinstrument, hälsoeffekter  Förundersökningsmaterial (474)  Rättsfall (5 st)

25 Resultat delstudie I

26

27 Sammanfattande resultat delstudie II  Djupa och långvariga psykiska och psykosomatiska hälsoeffekter  PTSD-diagnosen behöver utvidgas!  Värdet av att kombinera olika metoder  Pilotstudie som utgångspunkt för fortsatt forskning

28 Resultat delstudie III, utredningskvaliteten efter polisanmälan  25,5% av anmälda fall till åtal (46,8%)  Målsägandebiträde 18,4% (44,2%)  Besöksförbud 6,8% (20,8%)  36,4% av de misstänkta männen ej förhörda!  Över 90% av de fall där kvinnan inte ville medverka (60%) blev nerlagda!

29 Resultat delstudie IV  Könskonstruktion genom myter  Könskonstruktion genom fokusering på det kvinnliga offret  Könskonstruktion genom isärhållande  Nära relation en förmildrande omständighet – en paradox. Den praktiska rättshanteringen handlar inte enbart om juridik

30 ”XX har nu övertygats om att han misshandlat NN i sprit- påverkat tillstånd och i affektion p g a hennes för honom svårförståeliga brytning av deras förhållande. Utredningen ger vid handen att hon brutit ett relativt långvarigt för- hållande med ett gemensamt barn och under bestående samboförhållande börjat umgås med en annan man. Det får också anses utrett att hon vid ett flertal tillfällen under de senaste två månaderna före händelsen varit ovillig att diskutera orsakerna till hennes vilja att bryta förhållandet och en eventuell möjlighet att fortsätta detta. Även om någon egentlig provokation ej föregått händelsen den 10 februari 1999 anser tingsrätten dock omständigheterna ha varit sådana att gärningen kan sonas med ett kännbart bötesstraff”


Ladda ner ppt "Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Maria Scheffer Lindgren 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser