Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Små vattenverk. NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Föredragets upplägg •Generellt om små dricksvattenanläggningar •Två hypotetiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Små vattenverk. NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Föredragets upplägg •Generellt om små dricksvattenanläggningar •Två hypotetiska."— Presentationens avskrift:

1 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Små vattenverk

2 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Föredragets upplägg •Generellt om små dricksvattenanläggningar •Två hypotetiska små vattenverk; –Generella frågor –Riskklassificering –Godkännande & registrering –Egenkontroll

3 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Först av allt •Avgör om anläggningen omfattas av dricksvatten- föreskrifterna, SLVFS 2001:30 (H 90) –50/10 –Offentlig eller kommersiell verksamhet •Användaren förväntar sig tjänligt dricksvatten och har ingen rimlig möjlighet att påverka kvaliteten •Även ”viss kontinuitet och organisation” kan bli aktuellt •Möjlighet med kontrollerat dricksvatten via dunk/tank –Anläggningens dricksvatten (brunn) omfattas inte i sådant fall •Vid vissa anläggningar kan ”annat rent vatten” vara tillräckligt –Exempelvis en butik med egen brunn där livsmedlen enbart är färdigförpackade

4 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION ”Rent vatten” •Förordning (EG) nr 852/2004 artikel 2 samt bl.a. bilaga II, kapitel VII •Vägledning om hygien (avsnitt 5.7.7) –dricksvattenkvalitet som utgångspunkt, särskilt bakt. –Om ”rent vatten” - inte SLVFS 2001:30 –T.ex. vissa viltanläggningar, butiker

5 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Vem är ansvarig ? •Om t.ex. fastighetsägare A har en brunn och tillhandahåller vatten till fastighetsägare B med en förskola ?

6 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Möjlighet – ej skyldighet för MHN •Den lägsta provtagnings- och analysfrekvensen styrs av bilaga 3, H 90 (föreskrivna regelbundna undersökningar) –Utgående dricksvatten (från vattenverket) –Dricksvatten hos användaren (tappkran) •Ingen kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren och om volymen högst är 100 m 3 /dygn •Möjlighet att minska den normala kontrollen med högst 50% •Möjlighet att undanta parametrar från den utvidgade kontrollen

7 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Säsongsverksamheter •Även säsongsverksamheter ska utföra de föreskrivna undersökningarna om de omfattas av SLVFS 2001:30 •Vad kan vara lämpligt för en säsongsverksamhet maj-augusti –Mitten av april: Börja omsätta dricksvattnet –1-2 veckor innan öppnande: Normal kontroll (driftkontroll) –Omsätt dricksvattnet fram till säsongsstart –Början/mitten av maj: Utvidgad undersökning (1/3:e år) –Juni: Normal kontroll (hos användare) –Slutet av juli: Normal kontroll (hos användare)

8 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Två hypotetiska vattenverk •Vattenverk 1 (GVV) –Grundvattenverk med pH-justering samt hydrofor som producerar 8 m 3 dricksvatten/dygn för en restaurang och två hushåll. Råvattenkvaliteten är okänd. •Vattenverk 2 (YVV) –Ytvattenverk med filter för att avskilja grumlighet, UV- desinfektion samt lågreservoar. Vattenverket producerar 94 m 3 dricksvatten/dygn för en stugby. Råvattenkvaliteten är okänd.

9 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Riskklassificering •Riskklassificeringen bygger dels på riskmodulen – dels på erfarenhetsmodulen. Av dessa två moduler får man sedan fram kontrolltid samt avgift •Inriktar mig här främst på riskmodulen som bygger på; –Typ av verksamhet och livsmedel •Råvattentyp och halten mikroorganismer i råvattnet –Produktionens storlek •Producerad/distribuerad volym dricksvatten (m 3 /år) –Konsumentgrupper •Ett vattenverk får inga extra riskpoäng även om det bland konsumenterna ingår personer som är känsliga

10 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Riskmodulen då råvattenanalyser saknas •GVV; –Råvattenanalyser saknades. Råvattnet kan vara opåverkat grundvatten, men det kan även vara ytvattenpåverkat. Känner man inte till detta bör vattenverket hamna i mellanrisk enligt riskmodulen. •YVV; –Om råvattenanalyser från ytvattentäkten saknas bör vattenverket hamna i högrisk enligt riskmodulen •Riskmodulens poäng –Summering för riskklass (verksamhet + produktionens storlek + konsumentgrupper); –GVV: (35 + 15 + 0 = 50) Riskklass 4 –YVV: (55 + 25 + 0 = 80) Riskklass 2

11 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Godkännande & registrering •Godkännande via 5§, LIVSFS 2005:20 (H 15) –Ytvatten –Ytvattenpåverkat grundvatten –pH-justering –Desinfektion •Registrering via 7§, LIVSFS 2005:20 (H 15) –Alla övriga anläggningar som omfattas av dricksvattenföreskrifterna (+ distributionsanläggningar)

12 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Godkännande •Godkännande av GVV •Relevanta krav på lokalen ska vara uppfyllda •Relevanta krav på egenkontroll (rutiner) för grundförutsättningar + HACCP ska vara uppfyllda •Finns rutiner som förebygger fel i beredningen, t.ex. larmgränser för pH-justering, första åtgärder vid larm och allvarliga driftstörningar, snabbt informationsutbyte (v.u. – MHN) •Godkännande av YVV •Relevanta krav på lokalen ska vara uppfyllda •Relevanta krav på egenkontroll (rutiner) för grundförutsättningar + HACCP ska vara uppfyllda •Finns rutiner som förebygger fel i beredningen, t.ex. rutiner för kontroll av desinfektionens effektivitet, larmgränser för turbiditet och desinfektion, första åtgärder vid larm och allvarliga driftstörningar, snabbt info-utbyte

13 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Egenkontroll •Kunskap hos vattenansvarig/a; –Har man någon form av beredning ? –Varför har man beredningen ? –Hur ordinarie underhåll och skötsel ska ske •Be vattenverket beskriva och nedteckna vad de gör i dagsläget – be sedan om eventuella kompletteringar –Kompletteringarna kan t.ex. handla om grundförutsättningar, provtagningen, etc. •Sigtuna MHN (Åsa Persson) har gjort en enkel mall som vattenverken själva får anpassa till sin egna anläggning

14 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Utbildning Utbildning anpassad efter arbetsuppgifterna, exempelvis –Grundläggande: man ska veta vad & hur & varför –Hur sköts utrustning för pH-justering, turbiditet, UV samt tillhörande larm –Hur sköts distributionsanläggning/reservoar/hydrofor/etc. –Provtagning –Grundläggande livsmedelshygien –Egenkontroll –Kvalitetsstörningar/åtgärder/information 2

15 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Personlig hygien •Rutinerna anpassade efter arbetsuppgifterna, exempelvis –Arbete i kontakt med ytor i kontakt med eller avsedda för dricksvatten (filter, reservoarer, etc.) –Rena kläder / utrustning vid känsligt arbete –Misstanke om smittorisk eller vid sjukdom –Möjlighet till handtvätt 3

16 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Råvattenkontroll vid GVV •Två – fyra prov per år för att täcka årstidsvariationer ? •Lämpligt att kontrollera råvattnet p.g.a. pH-justeringen –Möjligheten att undanta ”utgående dricksvatten” vid vissa vattenverk om kvalitetsförändring inte sker –Vid vissa vattenverk utan beredning kan vattnet i tappkran jämställas med både råvattnet samt det utgående vattnet (samma kvalitet – endast proverna i tappkran ?) • Möjliga parametrar –Parametrarna som ingår i normal kontroll (utgående) med extra fokus på t.ex. pH, turbiditet, COD Mn, färg och mikrobiologi ? –Parametrar för att kontrollera viss förorening eller beredning ? 4.1 + 4.2

17 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Råvattenkontroll vid YVV • 4 – 12 prov per år för att täcka årstidsvariationer ? •Lämpligt att kontrollera råvattnet m.a.p.; –Beredningens effektivitet –Behöver beredningen utökas ? –Mikrobiologi (fler prov än de kemiska) –Kemiska –Parametrarna som ingår i normal kontroll (utgående) –Parametrar för att kontrollera viss förorening 4.1 + 4.2

18 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Skadedjur •Rutiner för att förebygga skadedjur 5.1 5.3 5.4 7

19 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Rengöring •Anpassad för varje dricksvattenanläggning –Oftare om ”mycket spring” i lokalerna –Sällan om inte anläggningen besöks så ofta •Vid GVV kan man t.ex. uppmärksamma om speciella rengöringsmetoder finns om pH-filtret är öppet •Vid YVV kan man t.ex. uppmärksamma avtorkning av UV- lampa, lågreservoaren 6

20 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Underhåll •Anpassad –Exempelvis råvattenbrunn, pH-larm, hydrofor, lokal (GVV) eller turbiditetsfilter, UV, larm, lågreservoar, distributionsanläggning, lokal (YVV) 7

21 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Utformning av lokal •Lokal och/eller utrustning skall inte påverka dricksvattnet direkt eller indirekt (rent & snyggt !) 8

22 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Distribution •Exempelvis beskrivning av nätet 10

23 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Separering •Erfarenhetsmässigt kan det vara vanligt med ovidkommande föremål 11

24 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Undersökningar GVV enligt SLVFS 2001:30 •GVV (8 m 3 dricksvatten/dygn) –”Utgående” (bilaga 3 C I) •Normal kontroll (mikrobiellt):4 prov/år •Normal kontroll (kemiskt):1 prov/år –”Hos användaren” (bilaga 3 C II): •Normal kontroll (både mikro och kem):2 prov/år •Utvidgad kontroll:1/3:e år –Övriga undersökningar: På förekommen anledning (12§, 3 stycket) 12.1 + 12.2

25 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Undersökningar YVV enligt SLVFS 2001:30 •YVV (94 m 3 dricksvatten/dygn) –”Utgående” (bilaga 3 C I) •Normal kontroll (mikrobiellt):12 st./år •Normal kontroll (kemiskt):1 st./år –”Hos användaren” (bilaga 3 C II) •Normal kontroll (både mikro och kem):4 st./år •Utvidgad kontroll:1/2:a år –Övriga undersökningar: På förekommen anledning (12§, 3 stycket) 12.1 + 12.2

26 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Information & processkemikalier •Hur ges information om dricksvattenkvaliteten ? •Processkemikalier ( t.ex. renhetsgrad, hur de tas emot) 12.6 + 13

27 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Processtyrning- och övervakning samt HACCP •Frågor att ställa sig vid de två exemplifierade vattenverken –Ändamålsenliga driftinstruktioner (grundläggande underhåll) –Tillräckligt antal säkerhetsbarriärer –Larmgränser & larmfunktion pH (GVV) –Larmgränser & larmfunktion turbiditet (YVV) –Larmgränser & larmfunktion UV (YVV) •Har man gjort en faroanalys ? 14 + 15.3

28 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Kontrollområde 16 - övrigt •Vattenskyddsområde •Skalskydd –Råvattenanläggning –Vattenverk –Nät •Barriär i beredskap •Reservkraft 16

29 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Provtagning & Informationsutbyte •Rutin för provtagning –Ordinarie provtagning –Konsumentklagomål –Omprov •Informationsutbyte –Till konsumenter vid problem –V.u. / livsmedelsföretagare - myndighet 17 + 18

30 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Vattenburen smitta 1995-2007 Antal barriärer i vattenverketProportion utbrott (%) Proportion sjuka (%) Inga8033 En1617 Två eller tre450 Totalt 24 utbrott med 20 016 sjuka orsakades av att förorenat råvatten trängde genom vattenverket Källa: Livsmedelsverket


Ladda ner ppt "NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Små vattenverk. NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Föredragets upplägg •Generellt om små dricksvattenanläggningar •Två hypotetiska."

Liknande presentationer


Google-annonser