Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gränser förr och nu Samhällsvetenskapliga nämndens seminarium

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gränser förr och nu Samhällsvetenskapliga nämndens seminarium"— Presentationens avskrift:

1

2 Gränser förr och nu Samhällsvetenskapliga nämndens seminarium 25. -26
Gränser förr och nu Samhällsvetenskapliga nämndens seminarium GERDA Botnia Värdighet, delaktighet och hälsa för äldre i Kvarkenregionen Gunborg Jakobsson, Åbo Akademi Projektparter: Yrkeshögslolan Novia / social- och hälsovård (samordnande projektpart) Umeå universitet / geriatrik, arbetsterapi, omvårdnad, socialt arbete Åbo Akademi / socialpolitik Finansiärer: Interreg-programmet Botnia-Atlantica Österbottens förbund Umeå kommun samt projekparter

3 Projektets syfte - att skapa ett nätverk mellan universitet/högskolor, offentliga, privata och tredje sektorn som utgör ett verktyg för idédiffussion och kunskapsöverföring mellan olika parter - att utveckla den regionala databasen på båda sidor om Kvarken - att genom forskning fördjupa den medicinska, vård- och omsorgsinriktade och samhällsvetenskapliga kunskapen om vad ett gott liv för äldre innebär - att bedriva utvecklingsarbete som främjar äldres livsvillkor och utvecklingen av äldreomsorg i Kvarkenregionen - att etablera resurscentrum GERDA för utveckling av vård och omsorg för äldre i regionen i samarbete med omgivningen

4 GERontologisk Regional DAtabas Databasen insamlad under GERDA-projekttiden : enkätsvar 65- och 75-åringar - hembesök till 85-, 90- och 95+-åringar Under GERDA Botnia-projekttiden görs: - enkätförfrågan till personer födda 1930, -35, -40, personer i Finland och personer i Sverige - uppföljande och utvidgade hembesök till personer 85 år och äldre i Västerbotten och Österbotten

5 Enkäten innehåller frågor om bl. a
Enkäten innehåller frågor om bl.a. följande: Bakgrundsdata (kön, boende, utbildning, familjeförhållanden, etc.) Sociala relationer Sysselsättning och aktivitet Hälsa, livsstil och välbefinnande (motion, kost, fysiska och psykiska resurser, sjukdomar, medicinanvändning m.m.) Åldersuppfattning Samhällspåverkan, samhällstjänster, kvalitetsuppfattning Ekonomi, autonomi och beroende Existentiell mening och ensamhet (livsmening, religiositet, ensamhet, trygghet, etc.)

6 Hembesöksformuläret innehåller frågor om bl. a
Hembesöksformuläret innehåller frågor om bl.a. följande: Bakgrundsdata (ålder, kön, boende, hjälpmedel, utbildning m.m.) Hälsa och sjukdom, medicinanvändning, syn, hörsel, minne m.m. Mat, näring Aktivitet och fysisk rörelse; hjälp åt andra och eget hjälpbehov Inre styrka, trygghet, existentiell mening, ensamhet m.m. Samhällsservice, kvalitetsuppfattning

7 Resultat från GERDA-projektet
ARTIKLAR Bergdahl, E., Gustafsson, J., Kallin, K., von Heideken-Wågert, P., Bucht, G., Lundman, B., Gustafsson, Y. (2005). Depression among the oldest old – the Umeå 85+ study. International Psychogeriartics, 17, (www.journals.cambridge.ogr/jid_IPG) Eriksson I., Gustafson, Y., Fagerström, L. & Olofsson, B Prevalence and factors associated with urinary tract infections (UTIs) in very old women. Archives of Gerontology and Geriatrics. Mar-Apr; 50(2): Eriksson I., Gustafson, Y., Fagerström, L. & Olofsson, B Do urinary tract infections affect morale among very old women? Health and Quality of Life Outcomes, Jul 22 8:73. Eriksson, I., Gustafson, Y., Fagerström, L. & Olofsson, B Urinary tract infection in very old women is associated with delirium. International Psychogeriatrics, Aug 18, 1-7. Fagerström, L Positive life orientation - an inner health resource among older people. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, Fagerström, L., Lillbacka, R., Gustafson, Y., Johansson, S., Jakobsson, G. & Vartiainen P The sense of security among 65- and 75-years old - an exploratory study of possible external and internal sources of security. Journal of Advanced Nursing, accepted, in press. von Heideken Wågert, P., Rönnmark, B., Rosendahl, E., Lundin-Olsson, L., Gustavsson, J., Nygren,B., Lundman, B., Norberg, A., Gustafson, Y. (2005). Morale among the oldest old. Results from the Umeå 85+ study. Age and Ageing, 3, Isaksson, U., Santamäki-Fischer, R., Nygren, B., Lundman, B., Åström, S. Supporting the very old when completing a Questionnaire. Research on Aging, 29(6), Jonsén E, Fagerström L, Lundman B, Nygren B, Vähäkangas M, Strandberg G. (2010). Psychometric properties of the Swedish version of the Purpose in Life scale. Scandinavian Journal of Caring Science, 24(1), Jonsén, E., Fagerström, L., Lundman, B., Nygren, B., Vähäkangas, M., Strandberg, G. Psychometric properties of the Swedish version of the Purpose in Life Scale (PIL). Scandinavian Journal of Caring Sciences, In press. Lundman B, Aléx L, Jonsén E, Norberg A, Nygren B, Santamäki-Fischer, R, Strandberg G (2010). Inner strength - A theoretical analysis of salutogenic concepts. International Journal of Nursing Studies, 47(2), Lövheim H, Graneheim U, Jonsén, E, Strandberg G, Lundman B. (2010) Sense of coherence (SOC) related to health and mortality among the very old: The Umeå 85+study, Archives of Gerontology and Geriatrics, dio: /j.archger *Nyqvist, F., Gustavsson, J. & Gustafsson, Y. Social Capital and Health in the Oldest Old: The Umeå 85+ Study. International Journal of Ageing and Later Life, (1): Säätelä, S., Fagerström, L. (2006). GERDA-projektet – tvärvetenskaplig forskning om äldres livsvillkor över gränserna. Vård i focus, 23, * empiri delvis från GERDA AVHANDLINGAR Andersson, K., Norén, P. & Nyqvist, F. (2003). Socialt kapital som livförsäkring? Tre bidrag om mätproblem, omsorgspolicy och äldreforskning. Umeå universitet. Institutionen för socialt arbete, Åbo Akademi, Vasa. Nr 47. Backman, P. (2008). Övergången från yrkesliv till pensionärsliv. Magistersavhandling, Institutionen för Socialpolitik, Åbo Akademi, Vasa. Bergdahl, E. (2007). Depression among the very old. Umeå University Medical Dissertations New series no Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå University, Umeå. Ek, L. (2005). Är ”New Public Management” en lösning på kommunernas utmaningar inom åldringsvården. Magistersavhandling Institutionen för Socialpolitik, Åbo Akademi, Vasa. Elinge, E. (2004). Life after hip fracture. Association with dependency in old age and the effects of a group learning programme. Umeå University Licentiate Thesis, (Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine), Umeå. von Heideken Wågert, P. (2006). Health, physical ability, falls and morale in very old people: The Umeå 85+ Study. Umeå University Medical Dissertations New series no 1038, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine and Physiotherapy, Umeå University, Umeå. Högbacka, N. (2007). Hur kvalitetsrekommendationer i äldreomsorgen följs i några svenskösterbottniska kommuner. Magistersavhandling, Institutionen för Socialpolitik, Åbo Akademi, Vasa.

8 Lövheim, H. (2008). Psychotropic and analgesic drug use among old people: with special focus on people living in institutional geriatric care. Umeå University Medical Dissertations New series no Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå University, Umeå. Mickelsson, S. (2008). Åldrande som en social konstruktion. Magistersavhandling, Institutionen för Socialpolitik, Åbo Akademi, Vasa. Snellman, F. (2005). ”Det beror på hur man tar det”. Kollektiva livsuttryck, individuella livslopp och meningskonstruerande processer i äldres livsberättelser. Licentiatavhandling. Institutionen för Socialpolitik, Åbo Akademi, Vasa. Snellman, F. (2009). ”Gammfolket” – om livserfarenheter och vardagens ålderism. Doktorsavhandling, Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet. Stenvall, M. (2006). Hip fractures among old people. Their prevalence, consequences and complications, and the evaluation of a multi-factorial intervention program designed to prevent falls and injuries and activities of daily living. Umeå University Medical Dissertations, New Series No 1040, 2006 (Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine and Physiotherapy). Umeå. RAPPORTER (opublicerade) Säätelä, S., Jungerstam-Mulders, S. (2007). En studie av äldre 65- och 75 åriga kvinnors och mäns livssituation i Korsholm - en sammanställning ur gerontologisk Regional Databas. Hälsovård och det sociala området, Institutionen för Forskning och Utveckling, Svenska yrkeshögskolan, Vasa/ Korsholms kommun. Säätelä, S. (2009). Äldres och de äldstas kost och näringstillstånd. Hälsovård och det sociala området, Institutionen för Forskning och Utveckling, Yrkeshögskolan Novia, Vasa/ Äldrecentrum i Österbotten. Säätelä, S. (2007). Äldres livsvillkor i Västerbotten- sammanställning av material ur Gerontologisk Regional Databas. Hälsovård och det sociala området, Institutionen för forskning och utveckling, Yrkeshögskolan Novia, Vasa. LÄRDOMSPROV Aura, Å., Nyberg, A. (2008). De äldres aktiviteter: en analys av aktivitetsmönster bland äldre i Österbotten och Västerbotten. Sociala området, Svenska yrkeshögskolan, Vasa. Bodbacka, C., Kastus, H. (2007). Äldres sociala nätverk: en kvantitativ studie baserad på GERDA-projektet. Sociala området, Svenska yrkeshögskolan, Vasa. Båtmäster, M., Björkqvist, A. (2008). Äldres rädsla inför döden: en kvantitativ studie. Vård, Yrkeshögskolan Novia, Vasa. Fantback, N., Påfs, E. (2008). Livsmening på äldre dagar: en teoretisk studie om vad som ger livsmening på äldre dagar. Vård, Yrkeshögskolan Novia, Vasa. Fransholm, H., Björk, E. (2007). Kriser och välbefinnade bland äldre: en kvantitativ och kvalitativ studie av 65- och 75-åringar i Österbotten och Västerbotten. Sociala området, Svenska yrkeshögskolan, Vasa. Henriksson, T., Levlin, T., Lundberg, C. (2008). Trygghet hos dem som är 85 år och äldre: en kvantitativ studie om äldres trygghet. Vård, Yrkeshögskolan Novia, Vasa. Holm, M. (2008). Hälsan och krämporna – En deskriptiv jämförelse av sjukdomsförekomst och upplevd hälsa bland äldre i Österbotten och Västerbotten. Vård, Svenska yrkeshögskolan, Vasa. Sohlstrand, M., Widdas, A. (2008). Äldres mentala hälsa vid depression: en teoretisk studie. Vård, Yrkeshögskolan Novia, Vasa. Sundqvist, C. (2009). Fysiska begränsningsåtgärder: en teoretisk studie av äldrevården ur vårdpersonalens synvinkel. Vård, Yrkeshögskolan Novia, Vasa. Thylin, L., Hagman, A., Forsblom, T. (2007). Läkemedel -en källa till livskvalitet?: en kvantitativ studie av äldres läkemedelsanvändning. Vård, Svenska yrkeshögskolan, Vasa. Vestersund, S. (2008). Självskattad Hälsa: en kvantitativ studie om den äldre befolkningen i Österbotten. Vård, Yrkeshögskolan Novia, Vasa. Viklund, T., Sjöberg, Y. (2007). Fallolyckor hos äldre 65 och 75 -åringar i Österbotten och Västerbotten: en kvantitativ studie inom GERDA-projektet. Vård, Svenska yrkeshögskolan, Vasa. Åstrand, S., Överholm, D. (2008). Känsla av ensamhet hos äldre över 85 år: en kvantitativ studie om vad som påverkar de äldres känsla av ensamhet i Västerbotten och Österbotten. Utbildningsprogrammet för Vård, Yrkeshögskolan Novia, Vasa. Äijänen, A., Hedström, C. (2008). Måltiden som hälsoresurs. Utbildningsprogrammet för Vård, Yrkeshögskolan Novia, Vasa Öst, N., Königsson, J. (2009). Kvalitet inom äldrevården: en kvantitativ studie ur de äldres perspektiv. Vård, Yrkeshögskolan Novia, Vasa.

9 Mera information om projektet finns på http://gerda.novia.fi/

10


Ladda ner ppt "Gränser förr och nu Samhällsvetenskapliga nämndens seminarium"

Liknande presentationer


Google-annonser