Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Välkommen till Östersund! Arbetsmöte 16-17 februari 2010. I samarbete med Länsstyrelsen Jämtland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Välkommen till Östersund! Arbetsmöte 16-17 februari 2010. I samarbete med Länsstyrelsen Jämtland."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Välkommen till Östersund! Arbetsmöte februari I samarbete med Länsstyrelsen Jämtland.

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 •11 kontor på nio orter I Östersund: Regional samverkan och landsbygdsutveckling Programstöd strufo Nyps-förvaltning Växel Programkontor strufo Mellersta Norrland ESF Mellersta Norrland Totalt ca 60 pers

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Vad har hänt sedan Orsa? •Metodstöd RSP •Planering och programstart 17 miljonerna •Möte med CSF •Antal frågor kring förordningen •Statistik utskickad från Tillväxtanalys •Med mera…

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Lokala servicelösningar Syfte: Stimulera lokalt anpassade servicelösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar och behov, men också om att finna generella metoder som kan fungera i olika delar av landet.

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Tre fokusområden för programmet Lokala servicelösningar 1.Samordning av kommersiell och offentlig service 2.Företagens behov av service 3.Serviceglesa områden Gemensamt 1-3 ”Vi söker projekt som testar nya eller vidareutvecklar befintliga servicelösningar”

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 6 Kriterier för bedömning utifrån angivna tre fokusområden: -hållbara lösningar över tid -näringslivets behov -berörda kommuners medverkan -koppling till regionala serviceprogram och övrigt regionalt tillväxtarbete -hållbar utveckling/tillväxt -generaliserbar kunskap

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Företags behov av service • Varför ta fram ett kunskapsunderlag? • Rapportens innehåll • High-lights från enkätundersökningen och djupintervjuerna • Frågor och reflektioner

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 Bakgrund • Internt behov att få kunskap om hur behoven av service ser ut bland företag verksamma i gles- och landsbygd • Få tidigare studier har gjorts på området • Input till framtagandet av programmet Lokala servicelösningar

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 9 Syftet Kartlägga hur servicebehoven ser ut bland företag, både avseende kommersiell och offentlig service, i gles- och landsbygd.

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 10 Rapportens innehåll • Statistisk beskrivning • Enkätundersökning (411 företagare) • Djupintervjuer (företagare och organisationer) • Reflektioner från utförarna samt förslag på åtgärder inom området

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 Enkätundersökningen • Telefonintervjuer • Urval på totalt företag – fördelat på olika branscher, storlek och geografisk spridning • Svar från 411 företag som bedriver sin verksamhet i gles- och landsbygd

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Fördelning bransch och geografi SkärgårdSkogslänenFjäll Övriga glesbygds- kommuner Totalt Areella näringar TillverkningHandelTransportByggsektorTurism Övriga tjänster Tot

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 Enkätundersökningen - frågorna i. Företagen ombads värdera hur de upplever tillgängligheten till ett antal olika typer av serviceslag ii. Företagen ombads värdera hur viktig tillgången till olika typer av service är för företaget iii. Företagen ombads peka ut och rangordna de tre viktigaste serviceslagen för företaget iv. Öppen fråga – egna förslag på hur den service som företaget behöver skulle kunna bli mer tillgänglig, förbättrad…

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Upplevd tillgänglighet

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 15 Upplevd tillgänglighet • Sämst tillgänglighet upplever sig företagen ha till myndighetsanknutna tjänster, kontanthantering och posttjänster • Små geografiska skillnader • Tillgängligheten till olika tjänster minskar som väntat med avstånd i tid till större tätort framförallt när det gäller drivmedel och bredband

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 16 Hur viktig är olika typer av service?

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 17 Hur viktig är olika typer av service? • Drivmedel och varutransporter värderas högst, följt av hälso- och sjukvårdstjänster och posttjänster • Kontanthantering viktig inom vissa branscher (handel och turism) • Betydelsen varierar främst med bransch – ej geografi • Tillgång till service handlar om en helhetsbild – mångfald i utbudet är viktigt

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 18 Öppna kommentarer • Beslutsfattare, myndigheter, serviceföretag som Posten och banker behöver komma närmare glesbygden för att kunna förstå förutsättningarna för företag i dessa områden • Mer frekventa varutransporter samt fler och billigare alternativ när det gäller leverantörer • Förbättrad tillgänglighet till mobiltelefontäckning och bredband

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 19 Djupintervjuer • Bekräftar till stora delar svaren från enkät- undersökningen SynpunktVikt Butik/Bensinstation Är mycket viktig! I synnerhet tillgång till drivmedel lyfts av samtliga informanter. Vidare framhålls dessa verksamheters betydelse för andra servicelösningar samt rent mentalt; ”Om butiken försvinner dör bygden”. Banktjänster/kontanthant ering Dessa lyfts fram också av många av informanterna – framförallt för vissa näringar/branscher. ”För många småföretag med försäljning är framförallt kontanthantering ett problem. Man får själv åka långa sträckor för att lämna in kontanter och att installera kortterminal är dyrt för små företag”. Varutransporter/posthant ering Lyfts fram av drygt hälften av informanterna.

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 20 Reflektioner från utförarna • Butiken/drivmedelsanläggningen som utvecklingsnod • Det finns inga typiska glesbygdsföretag – lokala servicelösningar bör kanske i vissa fall branschanpassas även om det finns viss service som är generellt viktig • Hitta servicelösningar som underlättar för företag att få tillgång till olika former av kapital

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 21 Reflektioner från utförarna (forts.) • Lärande servicelösningar som ökar företagens kunskaper när det gäller att nyttja modern teknik • Utveckla smarta lösningar för att minska kostnader för logistik i serviceglesa områden • Arbeta mer med såväl systematisk och innovativ upphandling för att skapa långsiktigt hållbara servicelösningar

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 22 Regionala serviceprogram •Serviceprogrammen – läget just nu •Exemplet Jämtlands län •Den framtida mentorsverksamheten •Gruppdiskussion – det praktiska arbetet

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 23 Serviceprogrammen – läget just nu Färdiga program •Blekinge* •Gotland •Halland •Jämtland* •Kalmar* •Kronoberg* •Norrbotten* •Södermanland •Västmanland •Örebro •Östergötland* Ej klara ännu •Dalarna* (utkast / slutet av feb.) •Gävleborg* (utkast / april) •Skåne* (utkast / mitten feb.) •Uppsala (utkast) •V-Götaland* (utkast / maj) •Västerbotten (utkast / mitten feb.) •Värmland (feb /mars) •Jönköping (slutet feb.) •Stockholm (?) •Västernorrland (mars) * Utkast/remiss har lämnats till Tillväxtverket för synpunkter

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 24 Inför programskrivandet: ”De lokala grupperna var mycket angelägna om att delta i programmens framtagande och genomförande” Frågor till gruppdiskussion: •Hur har de lokala grupperna hittills medverkat? •Hur har den kommunala nivån medverkat?

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 25 Föreskrifter •Vårt förslag = inga föreskrifter Vad tycker ni? Tillväxtverkets styrelse kan fatta beslut innan sommaren.

26 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 26 Förordning •Vårt förslag = översyn börjar nu Era synpunkter och inspel! Längre process. Regeringen beslutar.

27 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 27 Inkomna synpunkter o frågor •Möjlighet att stödja fler typer av serviceaktörer •Kunna bevilja 85 % investeringsbidrag för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning •”Transportstöd" till de livsmedelsbutiker och drivmedelsstationer som ligger mest perifert •Servicebidrag under längre tid •1-mils och 3-milsgränserna •Investeringsbidrag för införskaffande av varulager • Hemsändningsbidrag: - samiska sommarvisten - kommunernas bedömningar - gränsdragning hemsändning/hemtjänst - möjlighet att lägga över ansvar på samverkansorgan

28 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 28 Stöd till kommersiell service - utbetalda medel Totaler Hemsändning Investeringsbidrag Investeringslån Servicebidrag

29 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 29 Stöd till kommersiell service - beviljade medel Totaler Hemsändning Investeringsbidrag Investeringslån Servicebidrag


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Välkommen till Östersund! Arbetsmöte 16-17 februari 2010. I samarbete med Länsstyrelsen Jämtland."

Liknande presentationer


Google-annonser