Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prövning av, och tillsyn över, vattenbruk på Åland Mikael Stjärnfelt, Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prövning av, och tillsyn över, vattenbruk på Åland Mikael Stjärnfelt, Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet."— Presentationens avskrift:

1 Prövning av, och tillsyn över, vattenbruk på Åland Mikael Stjärnfelt, Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet

2 En modern och effektiv myndighet för ett levande örike med en ren och trygg livsmiljö

3 Historik •ÅMHM startade 1.1.2008. Två labb införlivades 1.1.2009 •9 olika funktioner sammanslogs: Miljöhälsovården (livsmedel, bygg, produktsäkerhet, tobak…) Miljöprövningsnämnden Miljöinspektörerna Alkoholinspektören Djurskyddet Veterinärerna, inkl. smittskydd Livsmedelslaboratoriet Ålands försöksstationslaboratorium (1.1.2009) Ålands miljölaboratorium (1.1.2009)

4 Prövningsnämnd (miljötillstånd, ärenden av principiell natur) (juridik, ekonomi, teknik, biologi, hälsoskydd, näringsverksamhet) Styrelse Landskapsregeringen Myndighetschef Miljöskydd Hälsoskydd Serveringstillsyn Djurskydd Veterinärvård (nyttodjur, smådjur, jour) Laboratorium Laboratoriechef

5 Kort statistik (2012) •ÅMHM har ansvar enligt •44 st Landskapslagar och -förordningar, •15 centrala EG-förordningar, •146 FFS och ministeriebeslut (rikslagstiftning). •Minst 37 olika prövningar, 5 register och 36 olika tvångsmedelsparagrafer med ÅMHM som ansvarig •Ca 1400 tillsynsobjekt + några hundra tillfälliga verksamheter – 45 tillsynsprojekt och ca 12 provtagningsprojekt per år •1300 ärenden/år, varav 500 prövningar av vilka 75% avgörs inom 6 veckor

6 Personalresurser ÅMHM har ca •23 st anställda på ”huvudkontor” (inspektörer + admin) •4 st veterinärer + 1 assistent, •9 st personer på laboratoriet

7 Fiskodling på Åland

8 •5 fiskodlingsföretag –2 stora –2 mellan –1 mindre •Ursprungligen ca 30 företag > konsolidering

9 Fiskodling på Åland, 2012 •26 platser –1 odling 900 ton –3 odlingar på 400 – 550 ton –2 odlingar på 250 – 400 ton –11 odlingar på 100 – 250 ton –9 odlingar < 100 ton (mest sättfisk)

10 Fiskodling på Åland, 2012 •Produktion ca: –5518 ton tillväxt –5296 ton slaktfisk –214 ton död fisk (222 beräknad, 8 ton svinn) •Foderförbrukning 6549 ton –FK medeltal 1,19 –FK varierar mellan 1,02 och 1,42 –Låg FK oftast sättfisk –Hög FK = sikodling eller hög dödlighet

11 Fiskodling på Åland, 2012 •Utsläpp från fiskodlingen ca: –Fosfor30 ton –Kväve 253 ton •Största enskilda utsläppskällan på Åland av fosfor till Östersjön •Procentuellt för Östersjön – inte så mycket...

12 Fiskodling på Åland Lagkrav för tillstånd: •Miljötillstånd, > 20 ton tillväxt •Miljögranskning 1 - 20 ton tillväxt –(enklare process) •För övrigt krävs endast tillgång till vattenområde.

13 Typiska villkor •Tillåten mängd fosfor och kväve i foder. •BAT, minskad foderkoefficient •Anläggningarnas skick och förankring •Hantering av kemikalier •Avfallshantering •Åtgärder vid smittsam sjukdom/dödlighet •Driftjournal •Recipientkontroll (gemensamt kontrollprogram)

14 Avfallshantering •Död fisk –Komposteras i godkänd anläggning –Djurfoder –Biodiesel •Rensavfall ensileras och skickas till godkänd mottagare (foder e.d.) •Slakterier har generellt egna tillstånd, viss blodskärning kan ske vid odl.anläggning

15 Tillsyn •ÅMHM är enda myndighet som har tillsyn –Miljöskyddsinspektör; enl miljötillstånd –Veterinär; provtar VHS och främmande ämnen •Miljötillsyn 2 års intervall på plats, däremellan kontroll av bl.a. årsrapporter. •Veterinär – årligen

16 Nya tillstånd? •Idag inte möjligt... men diskussioner pågår. –VL 5 kap. 9 § 2 mom.: Om inte kvalitetsnormer gäller för vattenområde i saltsjön syftande till att begränsa övergödning, såsom kvalitetsnormer avseende ekologiska förhållanden eller kvalitetsnormer i enlighet med 4 § 1 mom., får ny eller ändrad markanvändningsåtgärd eller verksamhet komma till stånd i vattenområdet eller dess tillrinningsområde endast om det visas att åtgärden eller verksamheten inte kan bidra till ökad övergödning i området eller att förbättringsöverskott utnyttjas enligt bestämmelserna i 12 §.

17 Problemområden •Den åländska vattenlagen hindrar idag tillstånd för nya odlingar (utökning). •I Finland – lokaliseringsstyrningsprogrammet –Identifikation av områden var expansion kan ske och nya odlingar startas. Viss konsolidering samt ta bort ”dåliga odlingar” –Angränsande vattenområden OK = risk för företagsflykt från Ål. => konsekvenser för små skärgårdskommuner. •I Sverige beviljas nya tillstånd, expansion dock mestadels i sjöar. ÅLAND HAMNAR MITTEMELLAN!

18 Problemområden •Vattendirektivet ställer krav... •Hur nå förbättring om fortsatt tillförsel av näringsämnen? •Samsyn behövs •Aquabest - ett

19 Tack! Mikael Stjärnfelt, Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17 AX-22100 Mariehamn www.amhm.ax Tel +358-18-528600 vxl kansliet@amhm.ax


Ladda ner ppt "Prövning av, och tillsyn över, vattenbruk på Åland Mikael Stjärnfelt, Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet."

Liknande presentationer


Google-annonser