Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prövning av, och tillsyn över, vattenbruk på Åland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prövning av, och tillsyn över, vattenbruk på Åland"— Presentationens avskrift:

1 Prövning av, och tillsyn över, vattenbruk på Åland
Mikael Stjärnfelt, Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet

2 En modern och effektiv myndighet
för ett levande örike med en ren och trygg livsmiljö

3 Historik ÅMHM startade 1.1.2008. Två labb införlivades 1.1.2009
9 olika funktioner sammanslogs: Miljöhälsovården (livsmedel, bygg, produktsäkerhet, tobak…) Miljöprövningsnämnden Miljöinspektörerna Alkoholinspektören Djurskyddet Veterinärerna, inkl. smittskydd Livsmedelslaboratoriet Ålands försöksstationslaboratorium ( ) Ålands miljölaboratorium ( )

4 Landskapsregeringen Styrelse Prövningsnämnd Myndighetschef
(miljötillstånd, ärenden av principiell natur) (juridik, ekonomi, teknik, biologi, hälsoskydd, näringsverksamhet) Myndighetschef Laboratoriechef Miljöskydd Hälsoskydd Serveringstillsyn Djurskydd Veterinärvård (nyttodjur, smådjur, jour) Laboratorium

5 Kort statistik (2012) ÅMHM har ansvar enligt
44 st Landskapslagar och -förordningar, 15 centrala EG-förordningar, 146 FFS och ministeriebeslut (rikslagstiftning). Minst 37 olika prövningar, 5 register och 36 olika tvångsmedelsparagrafer med ÅMHM som ansvarig Ca 1400 tillsynsobjekt + några hundra tillfälliga verksamheter – 45 tillsynsprojekt och ca 12 provtagningsprojekt per år 1300 ärenden/år, varav 500 prövningar av vilka 75% avgörs inom 6 veckor

6 Personalresurser ÅMHM har ca
23 st anställda på ”huvudkontor” (inspektörer + admin) 4 st veterinärer + 1 assistent, 9 st personer på laboratoriet

7 Fiskodling på Åland

8 Fiskodling på Åland 5 fiskodlingsföretag
2 stora 2 mellan 1 mindre Ursprungligen ca 30 företag > konsolidering

9 Fiskodling på Åland, 2012 26 platser 1 odling 900 ton
3 odlingar på 400 – 550 ton 2 odlingar på 250 – 400 ton 11 odlingar på 100 – 250 ton 9 odlingar < 100 ton (mest sättfisk)

10 Fiskodling på Åland, 2012 Produktion ca: Foderförbrukning 6549 ton
5518 ton tillväxt 5296 ton slaktfisk 214 ton död fisk (222 beräknad, 8 ton svinn) Foderförbrukning 6549 ton FK medeltal 1,19 FK varierar mellan 1,02 och 1,42 Låg FK oftast sättfisk Hög FK = sikodling eller hög dödlighet

11 Fiskodling på Åland, 2012 Utsläpp från fiskodlingen ca: Fosfor 30 ton
Kväve 253 ton Största enskilda utsläppskällan på Åland av fosfor till Östersjön Procentuellt för Östersjön – inte så mycket...

12 Fiskodling på Åland Lagkrav för tillstånd:
Miljötillstånd, > 20 ton tillväxt Miljögranskning ton tillväxt (enklare process) För övrigt krävs endast tillgång till vattenområde.

13 Typiska villkor Tillåten mängd fosfor och kväve i foder.
BAT, minskad foderkoefficient Anläggningarnas skick och förankring Hantering av kemikalier Avfallshantering Åtgärder vid smittsam sjukdom/dödlighet Driftjournal Recipientkontroll (gemensamt kontrollprogram)

14 Avfallshantering Död fisk
Komposteras i godkänd anläggning Djurfoder Biodiesel Rensavfall ensileras och skickas till godkänd mottagare (foder e.d.) Slakterier har generellt egna tillstånd, viss blodskärning kan ske vid odl.anläggning

15 Tillsyn ÅMHM är enda myndighet som har tillsyn
Miljöskyddsinspektör; enl miljötillstånd Veterinär; provtar VHS och främmande ämnen Miljötillsyn 2 års intervall på plats, däremellan kontroll av bl.a. årsrapporter. Veterinär – årligen

16 Nya tillstånd? Idag inte möjligt... men diskussioner pågår.
VL 5 kap. 9 § 2 mom.: Om inte kvalitetsnormer gäller för vattenområde i saltsjön syftande till att begränsa övergödning, såsom kvalitetsnormer avseende ekologiska förhållanden eller kvalitetsnormer i enlighet med 4 § 1 mom., får ny eller ändrad markanvändningsåtgärd eller verksamhet komma till stånd i vattenområdet eller dess tillrinningsområde endast om det visas att åtgärden eller verksamheten inte kan bidra till ökad övergödning i området eller att förbättringsöverskott utnyttjas enligt bestämmelserna i 12 §.

17 ÅLAND HAMNAR MITTEMELLAN!
Problemområden Den åländska vattenlagen hindrar idag tillstånd för nya odlingar (utökning). I Finland – lokaliseringsstyrningsprogrammet Identifikation av områden var expansion kan ske och nya odlingar startas. Viss konsolidering samt ta bort ”dåliga odlingar” Angränsande vattenområden OK = risk för företagsflykt från Ål. => konsekvenser för små skärgårdskommuner. I Sverige beviljas nya tillstånd, expansion dock mestadels i sjöar. ÅLAND HAMNAR MITTEMELLAN!

18 Problemområden Vattendirektivet ställer krav...
Hur nå förbättring om fortsatt tillförsel av näringsämnen? Samsyn behövs Aquabest - ett

19 Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Tack! Mikael Stjärnfelt, Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17 AX Mariehamn Tel vxl


Ladda ner ppt "Prövning av, och tillsyn över, vattenbruk på Åland"

Liknande presentationer


Google-annonser