Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fiskodling - prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fiskodling - prövning och tillsyn enligt miljöbalken"— Presentationens avskrift:

1 Fiskodling - prövning och tillsyn enligt miljöbalken
HaV Hej! Jättekul att få möjlighet att prata om tillsyn och prövning av fiskodlingar enligt miljöbalken.

2 Kommunikations- sekretariat Sam- hälls- utveck- ling
Organisation 2012 Landshövding Stab Internrevisor Länsråd Administrativ Ekonomi Ledningskansli Kommunikations- sekretariat Lands- bygd Livs- miljö Miljö Miljö- analys Natur- vård Regional tillväxt Sam- hälls- utveck- ling Landshövding vakant tjänst, tf birgitta Heijer sedan Stockholm fått Chris Heister. Olika enheter och jag jobbar på miljöenheten.

3 Arbetsgrupper inom miljöenheten
Prövning av miljöfarlig verksamhet ca 100 ärenden/år Tillsyn av miljöfarlig verksamhet ca 300 ärenden/år Täktverksamhet Naturvård- Vindkraft, vattenverksamhet, markanvändning, artskydd m.m. Förorenade områden (EBH) Inom miljöenheten jobbar vi med prövning, tillsyn, täkter, naturvård och förorenade områden.

4 Anmälningsplikt för fiskodling
Gäller för fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd el. motsvarande beslutar. Fiskodlingar klassas som miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Det finns då en nivå för anmälningsplikt till kommunens miljönämnd och en nivå för när tillstånd av Länsstyrelsens krävs.

5 Tillstånd för fiskodling
Tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken Gäller för fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår. Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation beslutar. Samråd med myndigheter och ev. allmänhet Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning Färre antalet MPDer. Från 21 st till 12 st from den 1 juni. Vissa Länsstyrelser är sk överlämnande län.

6 Aktiva tillståndspliktiga fiskodlingar
47 träffar enligt Jordbruksverkets register över vattenbruk i Västerbotten. Fiskodlingar klassas som miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Västerbotten är landets näst största län och uppgår till ca 1/8- del av landets yta. Umeå-Hemavan ca 40 mil.

7 Aktiva tillståndspliktiga fiskodlingar i Västerbotten
Storuman, Luspholmen, 500 ton fisk/år Ankarsund, 1300 ton foder/år Slussfors, 360 ton foder/år Malgomaj, 2400 ton foder/år (tidsbegränsat tom år 2018) Umgransele, 350 ton fisk/år Daikanvik, 300 ton fisk/år Gallejaur, 600 ton foder/år Flera kommande stora odlingar. 47 st träffar i Jordbruksverkets vattenbruksregister, > 5000 ton foder/år

8 Miljöaspekter vid prövning
Lokalisering De allmänna hänsynsreglerna Vatten Buller Kemikalier Transporter Avfall Miljömål etc

9 Framtida prövning för ett hållbart vattenbruk
Samla all lagstiftning i en och samma prövning? Djurskydd, livsmedel, miljö och smittskydd. Fördel med ett samlat tillstånd och en tillsynsmyndighet för verksamheten. Ska prövningen fortsatt göras av miljöprövningsdelegationen? Ja, remissförfarande till enheter/myndigheter som berörs.

10 Tillsyn enligt miljöbalken
Kontroll och tillsyn av vattenbruk sker idag enligt olika bestämmelser och olika myndigheter eller olika handläggare inom myndigheter. Livsmedelslagen, djurskyddslagen, smittskyddslagen och miljöbalken är aktuella. Tillsyn på fiskodlingar prioriteras i ”konkurrens” med stora miljöfarliga verksamheter såsom exempelvis Rönnskärsverken, gruvverksamheter, reningsverk och deponier. I jämförelse med andra miljöfarliga verksamheter betalar fiskodlingar en hög tillsynsavgift i förhållande till miljöpåverkan och den faktiska tid för tillsyn som avsätts till branschen. Det finns i dagsläget ingen tydlig koppling mellan tillsynsintäkter och resurser för Länsstyrelsens arbete med tillståndpliktiga miljöfarliga verksamheter såsom det gör för tillsyn som delegerats till kommunala miljönämnder. Jag ska prata om tillsyn enligt miljöbalken men lämnar också funderationer om framtiden och vilka möjligheter det finns att samverka för en samlad framtida tillsyn och prövning.

11 Tillsynsmyndighetens roll enligt miljöbalken för en hållbar utveckling
Tillsynsmyndighetens roll är framför allt att kontrollera om tillstånd som meddelats följs. Om tillstånden efterlevs bör det innebära att vi uppnår en tillståndsgiven miljö som bör vara detsamma som en god miljö.

12 Tillsyn, prioriteringsverktyg för ett hållbart vattenbruk
Länsstyrelsen i Västerbotten tillämpar en modell för att bedöma miljöfarliga verksamheter utifrån anläggningens miljö- och hälsorisker. Prioriteringsgrunderna utgörs av faktisk miljöpåverkan, nationella och regionala miljömål, miljökvalitetsnormer samt hur verksamhetens egenkontroll fungerar. Modellen ligger till grund för Länsstyrelsens behovsutredning och tillsynsplan. Intervall för besök, besiktningar, handläggning av miljörapporter, hantering av ärenden rörande egenkontroll osv bestäms av anläggningens klassning. Miljömålen samt vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer och framför allt vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god status ligger till grund för prioritering och påverkar Länsstyrelsens strategi för tillsyn och tillsynsvägledning av fiskodlingar. Mer resurser läggs på aktiviteter som bedöms göra stor miljönytta.

13 Tillsyn, prioriteringsverktyg för ett hållbart vattenbruk
Riskmatris. Klass 1-4. Där klass 1 planeras för ett antal dagar per år. Modellen är anpassad för alla typer av miljöpåverkan och används i dagsläget för alla miljöfarliga verksamheter. I framtiden är det möjligt att anpassa modellen utifrån branscher och deras specifika förutsättningar. Det är också möjligt att exempelvis klassa in objekt i modellen utifrån större regioner eller till och med nationellt (för tillståndspliktiga fiskodlingar med foderförbrukning på >40 ton/år)

14 Framtida tillsyn för ett hållbart vattenbruk
Länsstyrelsen har i dagsläget ansvar för djurskyddstillsyn, miljöbalkstillsyn (för tillståndspliktig verksamhet), fiskerifrågor och smittskydd men på olika enheter och olika handläggare. Samla all lagstiftning och anpassa frågebatteriet i prioriteringsmodellen för framtida tillsyn. Prioriteringsmodellen anger klass 1-4. För klass 1 planeras för flest antal tillsynsdagar per år. Modellen är i dagsläget anpassad för alla typer av miljöpåverkan och används för tillsynsprioritering av alla miljöfarliga verksamheter. I framtiden är det möjligt att anpassa modellen utifrån branscher och deras specifika förutsättningar. Det är också möjligt att exempelvis klassa in objekt i modellen utifrån större regioner eller till och med nationellt. Exempelvis skulle modellen kunna samla all lagstiftning (miljö, livsmedel, smittskydd och djurskydd) och användas nationellt för tillståndspliktiga fiskodlingar med foderförbrukning på >40 ton/år.

15 Framtida tillsyn för ett hållbart vattenbruk
Bara ett exempel på hur frågebatteriet ser ut nu för att passa alla miljöfarliga verksamheter.

16 Erfarenheter Fett, oljehinna Lukt Badkvalitet Lokalisering Övergödning
Sedimentuppbyggnad Fisketurism Blodvatten Död fisk Lokalisering viktig. Närboende? Omsättningstider/utspädning. Lokala problem med klagomål från närboende. Sedimentuppbyggnad under kassarna ger upphov till döda bottnar med syrebrist, tidvis sedimentflykt (årsberoende) och övergödningstecken/algblomning.

17 Framtida möjligheter Avfall-Död fisk som en resurs. Biogas, kompost eller gödsel. Totalt uppstod ca kg död fisk år 2011 i länets 4 största odlingar. Den döda fisken grävs ned på anvisad plats av kommunen eller skickas för destruktion till Karlskoga. Översyn av regler angående animaliska biprodukter. I dagsläget kan inte självdöd fisk tillgodogöras för biogasproduktion i länet eftersom reglerna föreskriver en förbehandling innan biogasutvinning. Risken för smittspridning av självdöd fisk torde vara större vid nedgrävningsförfarande/bortskaffning än återvinningsförfarande. Många befintliga tillstånd är meddelade i strid med förordningen om animaliska biprodukter då de släpper ut blodvatten till recipienten. Enligt förordningen ska detta avfall tas omhand och hygieniseras/destrueras. Fisketurism som en följd av vattenbruken. Vissa håll i landet omsätter miljoner kronor enbart i fiskekortförsäljning per år. Där tillkommer boende matköp osv i regionerna. Malgomaj: kg död fisk år Ankarsund kg, Luspholmen kg och slussfors kg. Totalt ca 166 ton

18 Animaliska biprodukter, död fisk och slaktavfall från fiskodlingar, aktuellt läge i Västerbotten
Tuvans avloppsreningsverk och biogasanläggning i Skellefteå har tillstånd att hantera ton organiskt avfall för biogasproduktion per år eller 5000 ton TS/år. De utnyttjar i dagsläget ca 50 % av sin tillståndsgivna kapacitet. Skellefteå kn ser gärna att de kan ta emot död fisk men sådant avfall faller under kategori 2- avfall som måste hygieniseras i 135 grader under 20 minuter innan rötning. Skellefteå kn har alltså möjlighet att ta emot tarm- och maginnehåll från slakt av fisk från fiskodlingar (kategori 3- avfall). Däremot kan de inte ta emot självdöd fisk som kräver denna särskilda hygienisering. Kommunen anser som lst att död fisk (högt protein- och fettinnehåll) är en jättebra biogasresurs som borde tas omhand på ett bättre sätt än nedgrävning. De har dessutom ett utrymme i gällande tillstånd för verksamheten. Risken för smittspridning torde vara större med nuvarande nedgrävningsförfaranden? Han påtalar att de driver försök med pelletering av avfallet efter biogasutvinning som då hettas upp till 200 grader, vilket borde ta död på det mesta som ev. kan föras med död fisk. Det krävs ändring av Jordbruksverkets regler ifall biogasanläggningen i Skellefteå ska kunna ta emot självdöd fisk, de har i dagsläget inga planer på att ändra verksamheten för att kunna ta emot detta kategori 2- avfall. Produceras 166 ton död fisk från länets 4 största odlingar/år..

19 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Fiskodling - prövning och tillsyn enligt miljöbalken"

Liknande presentationer


Google-annonser