Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frukostmöte 2011-09-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frukostmöte 2011-09-15."— Presentationens avskrift:

1 Frukostmöte

2 Agenda Tomas Lantmännen Planeringsprocessen Styrmodell Lantmännen
Vad styr vem som får investera eller inte? Vad kan alla göra för en förbättrad avkastning? Uppföljning Besparingsprogram Fokusområden: Effektivitets plattform Hur kan hälsosatsningar rymmas i effektivitets- och kostnadsbesparingsprogram? Bakgrund Lantmännens Hälsosatsning Hur fick vi medel till hälsosatsningarna? 13 september 2011 Presentationstitel

3 Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Koncernen ägs av svenska lantbrukare, har fler än anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Koncernens verksamhet omfattar fler än 20 olika branscher. Investerar för 1,5 miljarder per år Hållbar utveckling R&D

4 Planeringsprocessen Alla planer bryts ned i huvudaktiviteter koncernen och del aktiviteter i respektive enhet. 13 september 2011 Presentationstitel

5 Lantmännen EAC regatta
Grundläggande målsättningar för verksamheten En affär som inte bidrar till ett positivt EAC förstör dessutom värden här genom att växa affären Fokus är på att fixa affären för att göra den redo för tillväxt En affär som avkastar positivt EAC är eftersträvansvärd att växa i syfte att öka avkastningen Om samtliga affärer återfinns här överträffas koncernens avkastningsmål 13 september 2011 Presentationstitel

6 Hur förbättra avkastningen?
Budskap i organisationen: ”Vad kan du göra för att öka avkastning och värdeskapande i Lantmännen?” Hållbar utveckling R&D

7 Lantmännen Success Scorecard följer upp framgången inom koncernens strategier och fokusområden
Koncernstrategierna är basen – är stabila över tid Fokusområdena förstärker strategin – förändras över tid Lantmännen Success Scorecard följer upp vår framgång – kontinuerligt Effektivitetsplattform Lönsamt tillväxt Syftet med Lantmännen Success Scorecard är att följa framdriften inom koncernens strategier och fokusområden. De aktuella KPI:erna är koncerngemensamma. Det finns ytterligare KPI:er när man bryter ner strategierna för enskilda divisioner eller affärer. Valet av KPI:er utgår från en sammanvägd bedömning av att dessa fokuserar på centrala områden samt att de är väl definierade och att det finns en kostnadseffektiv och ändamålsenlig administration för att hantera dessa. Flertalet av dessa KPI:er har Lantmännen följt under ett antal år. Över tid kan enskilda KPI:er bytas ut beroende på om exempelvis fokusområdena eller nyanserna inom dessa växlar.

8 Effektivitetsplattformen
Kapitaleffektivitet EAC Cash Race Högre avkastningskrav på investeringar Varuflödeseffektivitet Operationell världsklass (LEAD) Proaktiv varuflödesplanering Försörjning i världsklass Organisationseffektivitet Organisationsstruktur Program /Shape Kunskaper och färdigheter Effektivitetsplattform Öka kostnads- och kapitaleffektivitet samt utveckla organisationseffektivitet genom kontinuerliga förbättringar Koncernens effektivitetsplattform utgörs av tre fokusområden. Grundläggande för dessa är att de sätter fokus på att öka kostnads- och kapitaleffektiviteten i syfta att skapa lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft. 13 september 2011 Presentationstitel

9 Hur får hälsosatsningar plats i effektivitets- och besparingsprogram?
Bakgrund Hur mår personalen efter alla organisations- förändringar och återkommande besparingsprogram? Mätningar på pilotenheter visade på stor förbättringspotential Trots tydlig rapportering blev hälsosatsningar inte prioriterade Hur äska medel till hälsosatsningar? 13 september 2011 Presentationstitel

10 Teststatistik – deltagande
Testdeltagare: 1537 (2009) 1668 (2010) Statistik för testperioden 2009 och 2010 Antal som genomfört ett testtillfälle; 2905 medarbetare Antal som genomfört test både 2009 och 2010: 276 medarbetare

11 Teststatistik – deltagande
Beställda screeningar 2009: Lantbruk, Kronfågel, Swecon, Maskin Försäljning Förmarknad, Energi (Hk), LGEF, Ekobränsle Karlshamn, Koncernstyrelse, Koncernledning, Gemensam funktion (6 avd) Beställda screeningar 2010: Aspen, Agroenergi, Agroetanol, Reppe, Energi AB (HK), Division Cerealia (6 olika screeningar), Doggy, Kronfågel, Swehatch, Unibake, Gemensam funktion (5 avd), Lantbruk (SW Seed, Krafft, delar av Bygglant samt anläggning i Klintehamn)

12 Frisktal 2010 Friskgrupp 58,7% Kollektivanställda 45,2%
Tjänstemän 70,9% Förbättringspotential ,9 Kollektivanställda 3,8 Tjänstemän ,0 God upplevd hälsa 73,6% Kollektivanställda 66,6% Tjänstemän 80,3%

13 Frisknyckeltal inom Lantmännen
Friskgrupp Antal medarbetare som enligt Lantmännens hälsoscreening enkät befinner sig i friskgruppen/totalt antal tillsvidare årsanställda. Förbättringspotential Antal underutnyttjande timmar enligt Lantmännens hälsoscreening/närvaro tid God upplevd hälsa Respondenter som skattar sin upplevda hälsa som 4-5 på en skala mellan 1-5 (1 = mycket dålig och 5 = mycket bra)

14 Utveckling – Frisktal (samt målsättning 2011)
3, , ,75

15 Hälsa och produktivitet
Hur påverkas verksamheten? - Lönsamhet - Produktion - Kvalitet - Image (sundhet) Attraktionskraft (attraktiv arbetsgivare) Antal anställda Sjukfrånvaro Rekryteringsprocessen Bilden visar olika parametrar som leder till att vi får fram antal underutnyttjade timmar. Vi beräknar konsekvenserna av att medarbetare som har ett testvärde under 35 har nedsatt arbetsförmåga motsvarande 7 % av genomsnittlig närvaro tid. Antalet medarbetare med testvärde under 35 levererar 7% mindre tid. Vi får fram totala antalet underutnyttjade timmar för den grupp som genomgått hälsoscreening. För att få en komplett bild över frånvaro tiden kan vi summera sjukfrånvarotimmarna med underutnyttjade timmar, vi kan, om vi vill, säga att de underutnyttjade timmarna är ett mått på sjuknärvaro. Underutnyttjad tid motsvarar den tid som en person i riskgruppen inte ”orkar” arbeta fullt ut, eller arbetar på en nivå som inte är 100% (fysisk & upplevd hälsa), vilket kan leda till: lägre arbetstempo, fel, sämre kvalitet och ökad risk för tillbud och olycksfall. Om medarbetarna i riskgruppen kan utveckla sin fysiska arbetsförmåga påverkas verksamheten. Frågorna på bilden är exempel på frågor som kan användas som stöd för att diskutera vilka konsekvenser arbetsförmågan har för verksamheten. Den avgörande faktorn i detta resonemang är hur Lantmännen kan omsätta den tid som man ”får tillbaka” genom friskare medarbetare. Kan vi producera, sälja och leverera mer, bli mer effektiva, göra mindre fel, råkar ut för färre olyckor, är vi för många anställda etc. Vi tycker att denna diskussionen ska föras i produktionsleden. Samband mellan hälsa och produktivitet kommer då att tydliggöras, vilket ger underlag för beslut gällande hälsoinvesteringar för framtiden.

16 Hur fick vi medel till hälsosatsningar?
Metod Kontakter etablerades mellan HR och controlling Vilka beslutsunderlag krävs för normalt för en investering? Investeringskalkyl och PM till beslutande instanser Basis pilotenhetens utfall beräknades besparingspotentialer och projektkostnader och presenterades för koncernledningen. Exakt samma bedömnings kriterier som vid andra investeringar Pay back, intern ränta etc Ingen skillnad på denna investering jämfört med en bagerilinje eller en maskinverkstad. Uppföljning sker 2012. 13 september 2011 Presentationstitel

17 Tack


Ladda ner ppt "Frukostmöte 2011-09-15."

Liknande presentationer


Google-annonser