Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landscape Frukostmöte 2011-09-15. Landscape Agenda • Tomas • Lantmännen • Planeringsprocessen • Styrmodell Lantmännen •Vad styr vem som får investera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landscape Frukostmöte 2011-09-15. Landscape Agenda • Tomas • Lantmännen • Planeringsprocessen • Styrmodell Lantmännen •Vad styr vem som får investera."— Presentationens avskrift:

1 Landscape Frukostmöte 2011-09-15

2 Landscape Agenda • Tomas • Lantmännen • Planeringsprocessen • Styrmodell Lantmännen •Vad styr vem som får investera eller inte? •Vad kan alla göra för en förbättrad avkastning? •Uppföljning • Besparingsprogram •Fokusområden: Effektivitets plattform • Hur kan hälsosatsningar rymmas i effektivitets- och kostnadsbesparingsprogram? •Bakgrund Lantmännens Hälsosatsning •Hur fick vi medel till hälsosatsningarna? Presentationstitel13 september 20112

3 Landscape Lantmännen Hållbar utveckling R&D • Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Koncernen ägs av 36 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 36 miljarder kronor. • Koncernens verksamhet omfattar fler än 20 olika branscher. • Investerar för 1,5 miljarder per år

4 Landscape Planeringsprocessen • Alla planer bryts ned i huvudaktiviteter koncernen och del aktiviteter i respektive enhet. 13 september 20114Presentationstitel

5 Landscape Lantmännen EAC regatta • Grundläggande målsättningar för verksamheten En affär som inte bidrar till ett positivt EAC förstör dessutom värden här genom att växa affären Fokus är på att fixa affären för att göra den redo för tillväxt En affär som avkastar positivt EAC är eftersträvansvärd att växa i syfte att öka avkastningen Om samtliga affärer återfinns här överträffas koncernens avkastningsmål 13 september 20115Presentationstitel

6 Landscape Hur förbättra avkastningen? Hållbar utveckling R&D Budskap i organisationen: ”Vad kan du göra för att öka avkastning och värdeskapande i Lantmännen?”

7 Landscape Lantmännen Success Scorecard följer upp framgången inom koncernens strategier och fokusområden 7 2014-06-25 • Syftet med Lantmännen Success Scorecard är att följa framdriften inom koncernens strategier och fokusområden. De aktuella KPI:erna är koncerngemensamma. Det finns ytterligare KPI:er när man bryter ner strategierna för enskilda divisioner eller affärer. • Valet av KPI:er utgår från en sammanvägd bedömning av att dessa fokuserar på centrala områden samt att de är väl definierade och att det finns en kostnadseffektiv och ändamålsenlig administration för att hantera dessa. Flertalet av dessa KPI:er har Lantmännen följt under ett antal år. • Över tid kan enskilda KPI:er bytas ut beroende på om exempelvis fokusområdena eller nyanserna inom dessa växlar. Koncernstrategierna är basen – är stabila över tid Fokusområdena förstärker strategin – förändras över tid Lantmännen Success Scorecard följer upp vår framgång – kontinuerligt •Effektivitetsplattform •Lönsamt tillväxt

8 Landscape Effektivitetsplattformen • Koncernens effektivitetsplattform utgörs av tre fokusområden. Grundläggande för dessa är att de sätter fokus på att öka kostnads- och kapitaleffektiviteten i syfta att skapa lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft. 13 september 20118Presentationstitel Kapitaleffektivitet •EAC •Cash Race •Högre avkastningskrav på investeringar Varuflödeseffektivitet •Operationell världsklass (LEAD) •Proaktiv varuflödesplanering •Försörjning i världsklass Organisationseffektivitet •Organisationsstruktur •Organisationseffektivitet •Program /Shape •Kunskaper och färdigheter Effektivitetsplattform Öka kostnads- och kapitaleffektivitet samt utveckla organisationseffektivitet genom kontinuerliga förbättringar

9 Landscape Hur får hälsosatsningar plats i effektivitets- och besparingsprogram? • Bakgrund Hur mår personalen efter alla organisations- förändringar och återkommande besparingsprogram? Mätningar på pilotenheter visade på stor förbättringspotential Trots tydlig rapportering blev hälsosatsningar inte prioriterade Hur äska medel till hälsosatsningar? 13 september 20119Presentationstitel

10 Landscape Teststatistik – deltagande • Testdeltagare: 1537 (2009)1668 (2010) • Statistik för testperioden 2009 och 2010 • Antal som genomfört ett testtillfälle; 2905 medarbetare • Antal som genomfört test både 2009 och 2010: 276 medarbetare

11 Landscape Teststatistik – deltagande • Beställda screeningar 2009: 10 Lantbruk, Kronfågel, Swecon, Maskin Försäljning Förmarknad, Energi (Hk), LGEF, Ekobränsle Karlshamn, Koncernstyrelse, Koncernledning, Gemensam funktion (6 avd) • Beställda screeningar 2010: 24 Aspen, Agroenergi, Agroetanol, Reppe, Energi AB (HK), Division Cerealia (6 olika screeningar), Doggy, Kronfågel, Swehatch, Unibake, Gemensam funktion (5 avd), Lantbruk (SW Seed, Krafft, delar av Bygglant samt anläggning i Klintehamn)

12 Landscape Frisktal 2010 • Friskgrupp58,7% • Kollektivanställda45,2% • Tjänstemän70,9% • Förbättringspotential 2,9 • Kollektivanställda 3,8 • Tjänstemän 2,0 • God upplevd hälsa73,6% • Kollektivanställda66,6% • Tjänstemän80,3%

13 Landscape Frisknyckeltal inom Lantmännen • Friskgrupp Antal medarbetare som enligt Lantmännens hälsoscreening enkät befinner sig i friskgruppen/totalt antal tillsvidare årsanställda. • Förbättringspotential Antal underutnyttjande timmar enligt Lantmännens hälsoscreening/närvaro tid • God upplevd hälsa Respondenter som skattar sin upplevda hälsa som 4-5 på en skala mellan 1-5 (1 = mycket dålig och 5 = mycket bra)

14 Landscape Utveckling – Frisktal (samt målsättning 2011) 3,0 2,9 1,75

15 Landscape Hälsa och produktivitet Hur påverkas verksamheten? - Lönsamhet - Produktion - Kvalitet - Image (sundhet) - Attraktionskraft (attraktiv arbetsgivare) - Antal anställda - Sjukfrånvaro - Rekryteringsprocessen

16 Landscape Hur fick vi medel till hälsosatsningar? 13 september 2011Presentationstitel16 • Metod Kontakter etablerades mellan HR och controlling Vilka beslutsunderlag krävs för normalt för en investering? Investeringskalkyl och PM till beslutande instanser Basis pilotenhetens utfall beräknades besparingspotentialer och projektkostnader och presenterades för koncernledningen. Exakt samma bedömnings kriterier som vid andra investeringar Pay back, intern ränta etc Ingen skillnad på denna investering jämfört med en bagerilinje eller en maskinverkstad. Uppföljning sker 2012.

17 Landscape Tack


Ladda ner ppt "Landscape Frukostmöte 2011-09-15. Landscape Agenda • Tomas • Lantmännen • Planeringsprocessen • Styrmodell Lantmännen •Vad styr vem som får investera."

Liknande presentationer


Google-annonser