Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dalarnas unga - en resurs för länet Regional Konferens 14 maj 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dalarnas unga - en resurs för länet Regional Konferens 14 maj 2013."— Presentationens avskrift:

1 Dalarnas unga - en resurs för länet Regional Konferens 14 maj 2013

2 Hur förvirrad är du just nu? START Följt av OK

3 Hur hett är Dalarna för unga just nu? START Följt av OK

4 För att uppnå visionen om att Dalarna skall bli Sveriges bästa ungdomsregion, vilka är de 3 viktigaste pusselbitarna? START Följt av OK

5 DALARNA. Delaktighet. Arbetsmarknad - skola. Levande. Attraktivitet. Region. Närhet. Ansvar. Högskolan Dalarna blomstrar: ökade anslag ger fler studerade på utbildningar som gynnar regionen! Möjligheter till distansstudier ger fler möjligheten! Knyta tidiga kontakter med arbetslivet! Ökad inflyttning av yngre! Samverkan mellan myndigheter för snabbare hantering=minskat utanförskap. Unga mår bra,får jobb och känner att de har err reellt inflytande på sin tillvaro och tar sig lätt till de verksamheter de vill utöva både skola/jobb och fritid. Delaktighet Alla får komma till tals och i olika forum utrycka sig,musik,dans,språk,åsikter. Alla ska få möjlighet! Ambassadörsskap Sprida goda saker om länet,kommunen och landskapet, förmedla känsla som smittar till andra. Nätverk Bra kommunikationsmöjligheter, forum, mentorer, synergier, nya mötesplatser bland företag/ungdomar. Kvalitativa mål Undersökningar bland målgruppen som kan påverka investeringar och satsningar. Ex vad vill ungdomarna ha osv. Arbetslöshet minskad med 50% bland ungdomar Öka befolkninge, mer barn=] mer inflytt:-/ Samarbete Mellan kommun, företag så att det blir en stabil och inspirerande helhet. Tillsammans är vi starka! Dalarna är en plats vi vill vara på och vill komma tillbaka till. Inbjudande, inkluderande och utvecklande. Rikt natur-, kultur- och friluftsliv, kommunikation både fysiskt och tekniskt, en mångfald av jobb - något för alla. Ett tillåtande och respektfullt samhälle med utrymme för att misslyckas. Samarbete, dialog och inflytande över både generations-, status och strukturgränder. Ett öppet och transparent kommunikationssamhälle som möjliggör delaktighet över generationer, där idéer kan bytas. För att öka gemenskap och synliggöra det som faktiskt finns är kommunikationer nödvändiga. Hur ser Dalarna ut när vi är Sveriges bästa ungdoms- region? Beskriv detta med era egna ord – sida 1/2

6 Attraktiv arbetsmarknad Ungdomar som får förutsättningar att växa och skapa sina egna lösningar Sjuder av liv och kraft och glädje Tillåtande klimat En skola där alla barn och unga trivs och utvecklas alla har sommarjobb Jantelagen finns inte Alla får sin röst hörd från förskolan till gymnasiet Ett rikt kultur och fritidsliv Boenden efter behov Arbetsplatser där alla utvecklas Bostäder, arbetsmkn, utbildning, infrastruktur, Fler mötesplatser - fasta och tillfälliga och fysiska och virtuella, låg arbetslöshet, fler ungdomsboenden, myller av människor, rikt kultur- & fritidsliv, framåtanda, god tillgång till barnomsorg, stort inflytande i demokratifrågor, må bra, trygg uppväxt, meningsfull fritid ser möjligheter i stället för problem, engagerad medborgare unga ryttare på dalahästen!!! BRA UTBILDNING UTAN AVHOPP FRÅN GYMNASIET. Goda möjligheter till roliga och kreativa arbeten. Hög toleransnivå och möjlighet till fritt tänkande, mindre knätofs. Det finns en plats för alla. GODA KOMMUNIKATIONER Bra och billiga bostäder. Möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Tillgängligheten är mycket hög dvs transporter, it etc. Regionalt sammarbete kring utbildning, stort o bra utbud av grundskolor o gymnasieskolor. Nära samarbete skola/näringsliv. Fysiskt och psykiskt välmående med stort inflytande. Man känner att man kan påverka sitt eget liv och vill vara med och utveckla regionen! I Dalarna tar unga egna initiativ och visar vad de går för. Examensdagen "Sjung om studentens lyckliga dar" Förväntansfull och trygg efter en givande utbildning, samhörighet. Nu mot spännande arbete Bra kommunikationer, lätt att hitta boende och arbete. Aktivt kultur och föreningsliv i varje kommun. Alla ska känns sig delaktiga, lyssnade på och tagna på allvar. Ett Dalarna med ett attraktivt arbetsliv och hög sysselsättning för alla, med engagerade och delaktiga ungdomar. Att alla får en plats och känner sig hemma! Vision Hur ser Dalarna ut när vi är Sveriges bästa ungdoms- region? Beskriv detta med era egna ord – sida 2/2

7 Verklighetsförankring mellan skola och arbetslivet, samt att klara skolan. Att fler går ut gymnasiet med godkända betyg. Lära, och uppmuntra, unga att utveckla sina egna ideer (entreprenötsskap) Att erbjuda utbildningar som mtchar behoven Ges möjligheter Se möjlighwter Möjlighet att välja och prova på,rörlighet Atraktionen där potentialen är. Utbildning:Anpassad utb, slutföra gymnasie Att få till samarbetet inom resp verksamhet och mellan olika org och ftg. Vilja och vision finns, men hur fårvi ihop det praktiskt? Beslut Göra yrkena attraktiva och ge utbildningen fram till yrket hög kvalite. Möjligheter till omstart ungdomar behov måste matcha med den verkliga arbetsmarknaden: höja status på vård och serviceyrken Locka ungdomarna att utbilda sig där det finns ett behov Tydliggöra de möligheter som finns Behörighet Samverkan utbildning Matchning mellan vad ungdomar väljer för utbildning och vad arbetsmarknaden behöver för kompetens. Skapa attityd av att vilja skapa sina egna jobb - inte få jobb. Ekonomiska resurser, Matchningen,vad innebär jobbet. Tydligöra mot personer. Värdera,analys.konkurrens, unga har en plan,anpassa.teknik,uppdatera.generation kontra kompetens Kunskap/omvärldsanalys om hur samhället fungerar i politiken/skolan/arbetsliv osv. Matcha utbildning med behovet Validering Avsaknad av erfarenhet Matchningsproblem Vilka är de två största utmaningarna inom kompetensförsörjning för unga?

8 Kunskap om det man ska ha inflytande på. Förståelse om att inflytande finns på alla nivåer och inte behöver vara så stort. Mottagararenor och förtroende. Skapa mötesplatser där vi kan fånga upp ungas åsikter och sedan ta processen från ord till handling. Släpp in ungdomar i diskussionerna Politiska strukturerna kan förändras Intresserade av samhällsfrågor via ungdomars kanaler. Behöver alltaå inte vara politiska organisationer. Möjliggöra mötesplatser på ungdomars villkor med reellt mandat för ungdomar Att ge ansvar å mandat till ungdommar för att kunna få genomföra sina ideer. Skapa mindre kunskapsgap. Våga ge bort makten Det är lågs trösklar för en ungdom att få inflytande men man måste våga lära dem hur man påverkaroch uppmärksammar deras möjligheter att få sin röst hörd. Det behövs anpassade mötesplatser för att effektivisera dialogen ungdomar och vuxa i mellan, och det måste finnas intressersde lyssnare. Vi måste reflektera kring de gamla strukturerna Kunskap,vilka vägar kan vi gå. Vart kan ungdomar vända sig för att få mer:-)inflytande delaktighet visa på allvar att ungdomars röst är viktigt: ngn form av återkoppling och faktiska resultat ändra attityder på både vuxna och yngre Skapa relationer som gör att ungdomar får verktyg att bli delaktiga. Viktigt att känna delaktighet och ge och känna ansvar. Hitta metoder/ former för hur man kan göra engagemang och delaktighet roligt och motiverande Prata med ungdomar, inte om, hitta metoder för återkoppling och "rätt ungdomar för rätt frågor" Kunskapen om hur man påverkar Är vuxna beredda på att ge unga det inflytande man efterfrågar? Kunskap om hur man gör för att kunna påverka. Visa att vi lyssnar och ge feedback/återkoppling. Hitta nya mötesplatser/arenor så att ungdomar lättare kan komma till tals. Trovärdighet Kompetens Gamla uråldriga former för att vara delaktig Nya former att organisera sig Ge poliskt påverkan,närdemokrati. Få med alla på tåget. Hitta forum där ungdomarna vill verka på deras villkor. Återkoppla och handling! Vilka är de två största utmaningarna inom delaktighet och inflytande för unga?

9 Information om utbudet. Politiska prioriteringar för att få variation i utbudet. Lika villkor för killar och tjejer. Det ideella engagemanget i framtiden. Att fler känner sig delaktiga i kultur och fritidsutbud, -utövande och -resursfördelning Tänk region istället för kommun, alltså samverkan Arenor och frivilliga ledare för attskapa förutsättningar. Nå ut till ungdomarna med olika verksamheter. kommunikation: KUNNA UTNYTTJA fler kommuner eller kommundelars utbud vara öppna för nya former av organisering och utbud: HJÄLP till självhjälp Kommunikationer mellan centralort och byar. Bättre och fler aktiviteter och mötesplatser på vinterhalvåret. Delaktiga Infrastruktur spridda inressen Föreningslivet kommer att förändras Få unga att vilja engagera sig Mångfald bland aktiviteter, dvs något för alla. Nå ungdomar som inte naturligt drltar i aktiviteter. Skapa egna arenor. Skapa tillgänglighet till fritid å kultur för alla samhällsklasser. Våga öppna upp för andra organisationformer. Bra och billig kommunikation,mötesplatser, möta ungdomar där de är. Utbud och efterfrågan Kompetens Förkorta processerna Göra tydligt vem de ska vända sig till för vägledning Organisera på nytt sätt, föreningar/ intresse. Stöd ungdomskulturen på ungdomars villkor Finansiering och långsiktighet Vilka är de två största utmaningarna inom kultur & fritid för unga?

10 Boendefrågan för unga som vill flytta hemifrån Hjälpa unga att stå på egna ben. Boende Kommunikation av alla sorter Alla ges möjlighet till komplett basbetyg. Skolan möter individen på ett bättre vis. Den fysiska miljön upplevs som säker o trygg Hälsa och välmående, fånga upp de unga som mår dåligt Kommunikation, transporter Öppenhet för olikheter. Tillåtet att vara annorlunda och att inte alla måste vara lika. bättre samverkan runt sociala problem Kollektivtrafik och infrastruktur Vi måste vara mer inkluderande, öppna, välkomnande, och skapa bra mötesplatser för invånare Att kunna få ett eget boende och en möjlighet att försörja sig själva. Skapa möjligheter att få tänka fritt och nytt. Boende, skola, kommunikationer, mötesplatser, hälsa, skapa engagemang, feedback och dialog om livsmiljö, delaktighet och inflytande Fysisk aktivitet+ medvetande om kost och hälsa Kommunikation (transport och it) Delaktighet Boende Kommunikationer Arbete,boende, mötesplats Stöd och uppmuntran Ideal Alternativ till alkohol och droger. Attityder och alt aktiviteter. Ansvarsfulla och delaktiga föräldrar gm stöttning, utbildning, samtalsgrupper. Tillgänglighet, infrastruktur, bostäder Vilka är de två största utmaningarna inom livsmiljö för unga?

11

12


Ladda ner ppt "Dalarnas unga - en resurs för länet Regional Konferens 14 maj 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser