Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

610 Medicin & hälsa Deweyrummet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "610 Medicin & hälsa Deweyrummet"— Presentationens avskrift:

1 610 Medicin & hälsa Deweyrummet 2012-01-26
Aprile Clark, Medicinska fakultetens bibliotek, Lund Magdalena Svanberg, KB

2 610 Medicin & hälsa Nio sektioner:
610 Medicin och hälsa 611 Människans anatomi, cytologi, histologi 612 Människans fysiologi 613 Hälsa och säkerhet 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sår, sjukdom; preventiv medicin 615 Farmakologi och terapimetoder 616 Sjukdomar 617 Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik

3 610 Medicin & hälsa .1 Medicin—filosofi .3 Medicin—lexikon .6 Organisationer, ledning; gruppraktik; medicinsk personal och relationer .7 Utbildning, forskning, omvårdnad, paramedicinsk vård .9 Medicin—historia

4 610 Medicin & hälsa Yrkesgrupper:
Medicinsk personal och medicinska relationer, ex. obstetrical nurses Yrken inom omvårdnad, ex. associate-degree nurses Paramedicinsk vård - Services of allied health personnel Nursing: Public health nursing - Folkhälsa inom omvårdnad Disaster nursing - Omvårdnad inom katastrofmedicin Occupational health nursing (Industrial nursing) Omvårdnad inom företagshälsovård

5 611 Människans anatomi, cytologi, histologi
.1 Blodcirkulationsorgan .2 Andningsorgan (respirationsorgan) .3 Matspjälkningsorgan .4 Hematopoetiska systemet, lymfatiska systemet, glandulära systemet .6 Urogenitala systemet .7 Muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten), integument (kroppshöljet) .8 Nervsystemet .9 Regional och topografisk anatomi

6 611 Människans anatomi, cytologi, histologi
Struktur efter kroppens system Termen integument (kroppshöljet) används inte i SAB men kan inte översättas till hud eftersom det är en bredare term (hud, hår & naglar). Ex.: 611.7 Muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten), integument (kroppshöljet) Integument (kroppshöljet)

7 612 Människans fysiologi .1 *Blodcirkulationssystemet .2 *Andningssystemet (respirationssystemet) .3 *Matspjälkningssystemet .4 *Hematopoetiska systemet, lymfatiska systemet, glandulära systemet, urinsystemet .6 *Fortplantning, utveckling, mognad .7 Muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten), integument (kroppshöljet) .8 Nervsystemet

8 Struktur efter kroppens system, som 611, men här funktion
612 Människans fysiologi Struktur efter kroppens system, som 611, men här funktion

9 613 Hälsa och säkerhet .1 Miljöfaktorer .2 Dietik .4 Personlig hygien och liknande ämnen .5 Artificiella miljöer .6 Individuell säkerhet och särskilda ämnen inom hälsa .7 Fysisk kondition .8 Drogmissbruk .9 Födelsekontroll, fortplantningsteknik, sexualhygien, sexualteknik

10 613 Hälsa och säkerhet Täcker brett område
Motsvarande ämnen in SAB finns under Vln Psykiatri, Vmb Terapimetoder, Ohae Arbetarskydd, R Idrott, lek & spel Födelsekontroll och fortplantningsteknik, återkommer under , här endast aspekter på individuell hälsa.

11 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sår, sjukdom; preventiv medicin
.1 Rättsmedicin .4 Incidens av sjukdom och samhälleliga åtgärder för att förebygga sjukdom .5 Incidens av och samhälleliga åtgärder för att förebygga särskilda sjukdomar och sjukdomstyper .6 Omhändertagande av döda

12 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sår, sjukdom; preventiv medicin
Folkhälsa: 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sårincidens, sjukdomsincidens; preventiv allmänmedicin 614.4 Incidens av sjukdom och samhälleliga åtgärder för att förebygga sjukdom

13 615 Farmakologi och terapimetoder
.1 Läkemedel .2 Oorganiska läkemedel .3 Organiska läkemedel .4 Receptexpediering .5 Terapimetoder .6 Metoder för läkemedelsadministration .7 Farmakokinetik .8 Särskilda terapier och typer av terapier .9 Toxikologi

14 615 Farmakologi och terapimetoder
Både läkemedelsterapi och andra terapimetoder, toxikologi Jmfr Vd + Vm + Vae i SAB 615.8 Särskilda terapier och typer av terapier – stort avsnitt med terapimetoder utöver läkemedel Elektroterapi och magnetterapi Psykoterapi och aktivitetsterapi Musikterapi Akupunktur

15 616 Sjukdomar .1 *Hjärt-kärlsjukdomar .2 Luftvägssjukdomar .3 *Matspjälkningssjukdomar .4 *Hormonsjukdomar (endokrina sjukdomar), sjukdomar i hematopoetiska systemet, lymfatiska sjukdomar, sjukdomar i glandulära systemet; sjukdomar i mannens bröst .5 *Sjukdomar i integument (kroppshöljet) .6 *Urogenitala sjukdomar .7 *Muskuloskeletala sjukdomar .8 Nervsjukdomar och psykiska störningar .9 Övriga sjukdomar

16 616 Sjukdomar Största avsnittet, uppdelat efter kroppsdelar & system
Samma struktur som 611 & 612 Omfattar även psykiska sjukdomar (jmfr Vla i SAB) Specialiserade medicinska områden som Rymdmedicin Militärmedicin

17 616 Sjukdomar Katastrofmedicin: Akutmedicin - Medical emergencies Yrkes- och miljömedicin:    Yrkesmedicin - Industrial and occupational medicine Icke-smittsamma sjukdomar och miljömedicin SAB: Vnb Miljö- och yrkesmedicin Vnbb Miljömedicin Vnbf Yrkesmedicin

18 617 Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi
.1 Skador och sår .2 Följder av skador och sår .4 Kirurgi utifrån system .5 Regional medicin .6 *Odontologi (tandläkarvetenskap) .7 *Oftalmologi .8 *Otologi och audiologi .9 Operativ kirurgi och särskilda typer av kirurgi

19 617 Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi
617.4 Kirurgi utifrån system – samma struktur som 611,612,616 617.5 Regional medicin Inte samma struktur; huvud, hals, torax, buk, rygg, extremiteter. Efter kroppsdelar, inte system. 617.8 *Otologi och audiologi Rinologi och Laryngologi under & Otorinolaryngologi samlat under Huvud SAB: Vj Otorinolaryngologi Vjb Otologi Vji Rinologi Vjj Laryngologi

20 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik
.1 *Gynekologi .2 *Obstetrik .3 *Graviditetssjukdomar och graviditetskomplikationer .4 Förlossning .5 Förlossningskomplikationer .6 Normal puerperium (barnsäng) .7 *Barnsängssjukdomar (postpartumsjukdomar) .8 Obstetrisk kirurgi .9 Pediatrik och geriatrik

21 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik
Födelsekontroll Här kontraception, familjeplanering Även Födelsekontroll och fortplantningsteknik, där endast aspekter på individuell hälsa

22 DDK & SAB 610 Medicin och hälsa
Va Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi och andra icke kliniska discipliner Vb Anatomi Vc Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi Vd Farmakologi Ve Allmänmedicin Vf Kirurgi och anestesi Vg Gynekologi och andrologi Vh Pediatrik Vi Oftalmologi Vj Otorinolaryngologi Vk Odontologi Vl Psykiatri Vm Terapimetoder Vn Samhällsmedicin, hygien och sexologi Vo Rättsmedicin Vp Hälso- och sjukvård Vs Geriatrik Vt Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin Vu Idrottsmedicin Vx Militärmedicin 610 Medicin och hälsa 611 Människans anatomi, cytologi, histologi 612 Människans fysiologi 613 Hälsa och säkerhet 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sår, sjukdom; preventiv medicin 615 Farmakologi och terapimetoder 616 Sjukdomar 617 Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik

23 Läran om-benämningar används i högre utsträckning i SAB
DDK & SAB Läran om-benämningar används i högre utsträckning i SAB Cancer (Klassificera här karcinom, onkologi, tumörer) 616.7 Muskuloskeletala sjukdomar (Klassificera här övergripande verk om ortopedi) Vep Onkologi (läran om tumörer) Vfo Ortopedi

24 DDK & SAB Olika strukturer: Olika aspekter på en kroppsdel samlas i SAB under kroppsdelen, i DDK upprepas kroppsdelarna under anatomi, fysiologi och sjukdomar/kirurgi. Vi Oftalmologi (ögat) Vib Ögats anatomi Vic Ögats fysiologi Vie Ögonsjukdomar Vif Ögonkirurgi 611 Människans anatomi Nervsystemet Ögon 612 Människans fysiologi 612.8 Nervsystemet Ögon 617 Kirurgi, regional medicin, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi Oftalmologi Ögonsjukdomar och ögonkirurgi

25 DDK & SAB Folkhälsa: 610.734 Folkhälsa inom omvårdnad
614 Rättsmedicin; skadeincidens, sårincidens, sjukdomsincidens; preventiv allmänmedicin 614.4 Incidens av sjukdom och samhälleliga åtgärder för att förebygga sjukdom Epidemiologi Incidens av och samhälleliga åtgärder för att förebygga särskilda sjukdomar och sjukdomstyper 362.1 Fysisk sjukdom Sociala problem och sociala tjänster till grupper Diverse sociala frågor och tjänster Övergripande verk om folkhälsa

26 DDK & SAB Folkhälsa: SAB:
Vna Samhällsmedicin och socialmedicin Vnaa Folkhälsa Vnaaa Preventiv medicin (förebyggande medicin och friskvård) Vnac Epidemiologi

27 610 och 362 – gränsdragningen (1)
Problem gällande personer med sjukdomar eller funktionshinder och tjänster till dessa Klassificera här tvärvetenskapliga verk om sjukdom och funktionshinder, om medicinsk vård och behandling, om medicinskt frivilligarbete, om folkhälsa För medicinsk teknik se 610

28 610 och 362 – gränsdragningen (2)
610 Medicin och hälsa Klassificera här medicinsk teknik Klassificera sociala omsorgsproblem och sociala tjänster till personer med fysisk sjukdom, tvärvetenskapliga verk om samhällets tillhandahållande av medicinska tjänster och medicinsk teknik under

29 Exempel 610 och 362 i Libris Intensivvård 362.174
Intensivvård - sociala tjänster Intensivvård – medicin Parkinson’s disease – medicine Parkinson’s disease – social services (61)6.8833

30 Viktiga tilläggstabeller
Särskilda sjukdomar För sjukdomar 617 Kirurgi, medicin gällande en särskild kroppsdel, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi För kroppsdelar och sjukdomar i öron, öron, tänder Gynekologi och obstetrik För sjukdomar och specialiteter

31 Exempel på notation i tilläggstabellerna
023 Personal 028 Intensivvård 03 Rehabilitering 05 Preventiva åtgärder 06 Terapi Notationen i de tre tilläggstabellerna sammanfaller till stora delar, men vissa skillnader

32 Nummerbyggnad med tilläggstabell (1)
Stroke intensivvård preventiva åtgärder terapi

33 Nummerbyggnad med tilläggstabell (2)
Kirurgi gällande en kroppsdel Hjärtkirurgi Komplikationer Sjukdomar i öron, ögon, tänder Karies rehabilitering preventiva åtgärder terapi

34 Bygga vidare Stroke 616.81 terapi 616.8106
sjukgymnastik (från )

35 Fråga 1 Barn- och ungdomsdiabetes
Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur du blir expert på din egen diabetes / Ragnar Hanås DDC: *Diabetes Diabetes hos barn och unga : fakta och goda råd / Gisela Dahlquist DDC: Diabetes mellitus--pediatrics,

36 folkhälsa/public health/global health, hälsofrämjande arbete
362.1, 613 eller 614 (med ev underavdelningar) Inte alltid så lätt att se skillnaden. Likartade titlar och innehåll men olika klassningar


Ladda ner ppt "610 Medicin & hälsa Deweyrummet"

Liknande presentationer


Google-annonser