Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrbacka språkutvecklingsgrupp Träff 1 2012-08-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrbacka språkutvecklingsgrupp Träff 1 2012-08-14."— Presentationens avskrift:

1 Norrbacka språkutvecklingsgrupp Träff 1 2012-08-14

2 Språket i Lgr 11 Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Lgr 11, kap 1

3 Språket i Lgr 11 ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.” ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk-och kommunikationsutveckling.” Lgr 11, kap 2.2

4 Språket i Lgr 11 Bild Hem- och konsumentkunskapIdrott och hälsa Matematik använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser Svenska, sva formulera sig och kommunicera i tal och skrift Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används Hem- och konsumentkunskap Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet Musik analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang Religionskunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller Slöjd analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp Teknik använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer Idrott och hälsa Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser. Kemi Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv 4 Språket i kursplanerna

5 Kort reflektion Lgr 11 är skriven med utgångspunkt i det faktum att språket spelar en central roll i arbetet med att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Fundera över följande citat från Få syn på språket, s 4-5: ”Oavsett var i utbildningssystemet en lärare/pedagog arbetar så har hon eller han därmed alltid ett uppdrag att bidra till att ge eleverna/barnen förutsättningar för att utveckla sitt språk så långt det är möjligt.” Kortskriv i några minuter om dina tankar kring detta citat utifrån din yrkesroll och koppla till just din undervisning och dina elever.

6 Den nedåtgående spiralen Maaike Hajer ger ett exempel från en fysiklektion i åk 9. Läraren har undervisat sin klass med 25 andraspråkselever under sex lektioner om ämnet Värmetransport. Avslutningsvis ställer han tio skriftliga frågor för att bedöma deras kunskaper och förståelse. Mönstret i elevernas svar är följande: Fråga 1: Vilka tre former av värmetransport finns det? Svar: Konvektion, strålning, ledning Fråga 2:Vad är skillnaden mellan värmeledning och strålning? Svar:Vid värmeledning krävs ett medium för värmen att fraktas igenom. Vid strålning överförs värmen utan hjälp av något medium. Fråga 3: Ge ett exempel för varje form av värmetransport. Svar:................ (inget svar) http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.84012.1333707461!/menu/standard/file/2003_3_Hajer.pdf

7 Den nedåtgående spiralen http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.84012.1333707461!/menu/standard/file/2003_3_Hajer.pdf

8 Vad gynnar flerspråkiga elevers lärande i olika skolämnen? • läraren betonar läsning och skrivande • läraren betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar • läraren betonar tankemässigt krävande uppgifter • läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne • läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet • läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem • läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika lärandestrategier, och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer • läraren skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö. (Meltzer & Hamann, Greppa språket s 12-13)

9 Tre viktiga nyckelord • Att lära i kontextrika sammanhang genom att knyta an innehållet till vardagslivet och vardagliga ord och uttryck. Här är det viktigt att främja att alla sinnen används: man känner, visualiserar och behöver inte bara läsa och lyssna. • Att ge språkligt stöd i form av andraspråksdidaktik för att bygga upp aktiv språkanvändning i ämnessammanhang; från förståelse till muntlig och skriftlig produktion. Ordförklaringar sätts in i semantiska fält. • Att organisera en rik klassrumsinteraktion – i helklass, i smågrupper och i individuella samtal mellan lärare och elev. http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.84012.1333707461!/menu/standard/file/2003_3_Hajer.pdf

10 Diskussionsuppgift • Läs och fundera över punkterna på sidan 5 i Skolverkets kommentarmaterial ”Få syn på språket” och vad det innebär för dig, din undervisning, vår skola och våra elevers lärande. Skolverkets kommentarmaterial ”Få syn på språket” • Utgå ifrån det färdiga diskussionsmaterialet för träff 1. • Fundera först enskilt innan gruppen delger sina tankar för varandra. • Sammanfatta gruppens diskussion.

11 Uppgift till träff 2 • Välj ett ämne och ålder på eleverna. Vilket är syftet med ämnet? • Analysera vilka muntliga krav som ställs i kunskapskraven i relation till ämnesinnehållet för de elever du valt ut. • Fundera och resonera om vilken språklig respektive kognitiv nivå som krävs beroende på språklig uttrycksform och vilka krav de ställer. • Reflektera över vad detta innebär för din verksamhet/undervisning. Sammanfatta dina iakttagelser och ta med dig dina anteckningar till nästa träff. Hitta de muntliga kraven i kursplanerna


Ladda ner ppt "Norrbacka språkutvecklingsgrupp Träff 1 2012-08-14."

Liknande presentationer


Google-annonser