Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fristående gymnasieskolor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fristående gymnasieskolor"— Presentationens avskrift:

1 Fristående gymnasieskolor
Bergius plan 4 kl. 9-11 Utbildningsförvaltningen 15 september 2016

2 Innehåll Gymnasiemässan Handlingsplan våldsbejakande extremism Navet
Förändringar utifrån nämndbeslut Information IM-gruppen Nuläge Mål och budget 2017 Nuläge nyanlända Information elevhälsan och konsultativt stöd Tilläggsbelopp och intyg VFU Övriga frågor

3 Gymnasiemässan Utbildningsförvaltningen Uppsala kommun
Ansvarar för att mässan visar samtliga utbildningsvägar i gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan och samtliga aktörer som erbjuder utbildningarna. Budget, kr som fördelas på skolor och branschorganisationer. Genomförs med skolornas befintliga resurser. 30 gymnasieskolor – cirka kr per skola 70tkr för marknadsföring

4 Gymnasiemässan status 15 september
Avtal är upprättat och underskrivet– fakturering sker per skola Intresseanmälan skickad - genomgång vid nästa referensgruppsmöte den 21 september. Referensgrupp uppdrag ” En referensgrupp bildas där regler och riktlinjer för mässan behandlas.” Referensgruppen bevakar att mässan genomförs enligt uppdragsbeskrivningen. Representanter i referensgruppen: - kontaktperson/sammankallande: UBF Karin Stacksteg och Camilla Douhan - kommunal gymnasieskola: Cecilia Fernvall , Per Ellmin, Ola Rick - fristående gymnasieskola: Mathias Laveno (IT-gymnasiet) - SYV-samordnare: Helene Sjöberg Jonsson - kommunikatör för mässan som helhet: Staffan Ceder projektledare Fyrishov: Helene Blixt,

5 Gymnasiemässan utställare, besökare, riktlinjer
Länets gymnasieskolor, SYV för information, branscher, t. ex. Skolverket (Yrkesutbildningens år), collegeutbildningar, Uu och SLU, Arbetsförmedling, Uppsala elevkår – bjuds in som utställare Åk 9 schemaläggs, årskurs 8, IM – elever t ex Sprint, ca 5000 ungdomar och vårdnadshavare- bjuds in som besökare Riktlinjer – aktuellt datum, öppettider, skolorna står i bokstavsordning, i montern ansvarar skolorna för information och marknadsföring inom de ramar som referensgruppen sätter, kostnaden fördelas på utställaren – en avgift per monter.

6 IM-gruppen IM gruppen har genomfört arbetet med en samordnad IM antagning till IMYRK, IMIND och IMPRE utifrån den handlingsplan som styrgruppen antog. Arbetet kommer nu att utvärderas och ett första möte för styrgruppen är inplanerat den 13/10 kl Från de fristående gymnasieskolorna är Henrik Jonsson, IT gymnasiet,  utsedd av friskolenätverket att delta i gruppen. Alla gymnasieskolor som deltagit i den samordnade IM antagningen kommer att inbjudas att delta i utvärderingen. Mer information kommer efter mötet den 13/10.

7 Våldsbejakande extremism
Kontaktperson: Carina Börjesdotter

8 Information Navet Kontaktpersoner: Lena Pousette Nässén Anette Kjellberg

9 Förändringar utifrån nämndbeslut juni
Ungdomsteamet Beslutet innebär att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med socialförvaltningen utarbeta rutiner för tydlig arbetsgång vid misstanke om missbruk hos elever samt att inte teckna förnyat avtal med socialnämnden avseende Ungdomsteamet när nuvarande avtal upphör den 31 december Ekeby verkstad Beslutet innebär att säga upp nuvarande överenskommelse med socialnämnden avseende Ekeby verkstad från och med 1 juli Magdateamet Beslutet innebär att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra förändringar i arbetet med studieavbrott i gymnasieskolan. Skoldatateket och LxCoach Beslutet innebär att avsluta verksamheterna 31 december 2016 Legocenter samarbete om fortsättning diskuteras

10 Process Mål och budget 2017 1 september förslag gått ut på remiss till alla nämnder Nämnder ger remissvar i slutet av september Ersättningar tas i utbildningsnämnden i oktober (2 nov) Preliminärt besked till verksamheter i början av november Definitivt beslut i KF i december

11 Antagningsenheten Skolskjuts: Antagning:
Elever ges busskort så fort de finns inskrivna på en gymnasieskola såvida är behöriga till busskort. Detta sker i de fall elever flyttar till kommunen, byter skola inom kommunen eller byter adress. Det tar några dagar för eleven att få kortet då processen är följande: vi läser inte eleven från extens, sedan gör vi en mätning manuellt, sedan fattar vi beslut som i sin tur går till UL. Sedan ska UL skicka kortet. Dvs. några dagar. Det har varit svårt att komma fram på telefonen emellanåt, prova att mejla då. Som vanligt: är det några frågor eller funderingar: kontakta oss och vi jobbar på så fort vi kan. Antagning: Vi genomför antagning på skolan fram till ca. den 15/9. Sedan släpper vi över till resp. skola. Info. kommer över mejlen.

12 Elevhälsans centrala enhet (ECE)
HPV är en kompletterande vaccination och ska erbjudas alla flickor som har tackat nej till vaccination. Gäller upp till 18 års ålder. För skolor med avtal med ECE: - Eva Edvinsson, ny skolläkare. Läkare Louise Diös. Magnus Kjelsson och Håkan Sandler fortsätter på de skolor som ej informerats om läkarbyte. - om du har nyanställd skolsköterska. Kontakta verksamhetschef Christina Stenhammar/samordnande skolsköterska Christina Hemgård för erbjudande om introduktion.

13 Konsultativt stöd (KONST)
Avtal 2017 Vi skickar ut förslag och man får höra av sig med frågor. Pedagogisk överlämning åk 9-gymn KONST upplever att det saknas överlämnandedokument på många elever. Skolor uppmanas kontakta grundskolan om ett överlämnande behövs. Öppet hus 22 sept

14 Underlag för tilläggsbelopp
Åtgärdsprogram och uppföljande åtgärdsprogram gällande särskilt stöd eftersom dessa insatser måste påvisas vara otillräckliga för att extraordinära stödinsatser ska vara aktuella (undantag fysiska funktionshinder). Intyg/bedömning/utlåtande av adaptiv förmåga och diagnos (något föräldrar redan har). Eventuellt ett allmänt vårdintyg om det skulle innehålla kompletterande uppgifter till diagnos.

15 Enheten för flerspråkighet
Väldigt många fler grupper i modersmål i många språk vilket kräver fler lokaler. För elever i fristående skolor behöver vi skollokaler i fristående skolor. Kom överens sinsemellan om vilken/vilka skolor som ska vara aktuella.

16 VFU VFU-information 2016-09-15 Christina Belin Marmén
Katarina Blomén Hallenberg

17 VFU VFU - en förutsättning för kompetensförsörjning av lärare i Uppsala kommun VFU-avtal Uppsala kommun och Uppsala universitet Gäller med ett års automatisk förlängning, dock längst till och med Enligt VFU-avtalet ska alla lärarstudenter garanteras en relevant VFU-placering. Såväl kommunala som fristående skolor omfattas av avtalet. HT-16 Hittills antal placerade gymnasiestudenter: 26 Resterande antal gymnasiestudenter att placera: 50

18 VFU hittills placerade fristående gymnasieskolor
Cultus 0 Grillska 1 Hermods 0 Internationella gymnasiet 1 IT-gymnasiet 0 JENSEN 2 Kunskapsgymnasiet 2 Folkuniversitetet SFI 2 Uppsala Praktiska 0 Yrkesplugget 0 Lernia 0 Realgymnasiet 0 Summa: 8

19 VFU Datum för resterande VFU-kurser ht-16
KPU-studenter VFU2 v , 38 dagar VFU3 v , 21 dagar Ämneslärarprogrammet Gy VFU3 v , 23 dagar

20 VFU Kompetensutveckling för lokala lärarutbildare - LLU
Introduktionsutbildning Steg 1 ht /9 - enbart gymnasielärare ht /9 - samtliga skolformer vt-17 - Anmälan: Ht Lärares Arbete-Handledning, 7,5 hp – pågående

21 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Fristående gymnasieskolor"

Liknande presentationer


Google-annonser