Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolförordningen 5 kap 4§.  Studiehandledningen regleras i Skolförordningen 5 kap 4§. - En elev ska få studiehandledning på modersmålet om eleven behöver.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolförordningen 5 kap 4§.  Studiehandledningen regleras i Skolförordningen 5 kap 4§. - En elev ska få studiehandledning på modersmålet om eleven behöver."— Presentationens avskrift:

1

2 Skolförordningen 5 kap 4§.  Studiehandledningen regleras i Skolförordningen 5 kap 4§. - En elev ska få studiehandledning på modersmålet om eleven behöver det. Eleven får ges studiehandledning på undervisningsspråket i tidigare skolgång. läroplanen för grundskolan  Enligt läroplanen för grundskolan ska ”undervisningen främja lärandet och kunskapsutvecklingen genom att utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”

3 inte klarar skolans krav  Skolverkets statistik visar att ”flerspråkiga elever inte klarar skolans krav i samma utsträckning som andra elever.” många skolor uppvisar allvarliga brister  Skolinspektionens granskning visar att många skolor uppvisar allvarliga brister i sitt sätt att hantera studiehandledningen.

4  Flerspråkighet – resurs för individ och samhälle  Lärare i alla ämnen ska ta ansvar för elevens språkutveckling och bejaka flerspråkighet  Studiehandledning är en viktig länk mellan elevens tidigare erfarenhet av skolan och skolan i Sverige  Eleven ska få möjlighet att utnyttja alla språkliga och kulturella verktyg för lärande

5 läroplanen för grundskolan  Enligt läroplanen för grundskolan är språk, lärande och identitetsutveckling nära förknippade. att vara sig själv eller ha självförtroende på ett språk  Språklig identitet = att vara sig själv eller ha självförtroende på ett språk  Språket förmedlar normer och värderingar på  Språkutvecklingen gynnas av att eleverna får undervisning på modersmålet

6  Vad är flerspråkighet? - att kunna använda sina språk i specifika situationer och för specifika ändamål - simultan flerspråkighet: språken utvecklas samtidigt - successiv flerspråkighet: språken utvecklas efter varandra  Ordförrådet består av två kategorier ord: - vardagsspråk: - vardagsspråk: lärs in i vardagliga sammanhang. Eleven möter ordet och lär sig betydelsen samtidigt. - skolspråk: - skolspråk: utvecklar förståelsen för omvärlden och förklarar den på ett vetenskapligt sätt. Eleven möter först ordet och lär sig sedan betydelsen

7  Konflikter mellan vardagsspråk och skolspråk: - Olika ord - Olika ord används i vardagsspråket och samma sak skolspråket för att uttrycka samma sak - Samma ord - Samma ord kan ha olika betydelse i vardagsspråket och skolspråket

8  Språkutveckling kan beskrivas i två faser: Bas Bas (klar före skolstart) - man behärskar omedvetet alla ljud och grundläggande grammatiska regler - kan delta i samtal - har ca 8.000-10.000 ord i ordförrådet

9 Utbyggnad Utbyggnad (utvecklas under skolgången) - startar i samband med läs- och skrivutvecklingen - ordförrådet växer - ordförrådet blir mer formellt och ämnesspecifikt i både tal och skrift  Flerspråkiga elever kan behöva arbeta med att utveckla bas och utbyggnad samtidigt

10  Grundskolan – förberedelseklass  Gymnasiet – språkintroduktion  En väg att ge nyanlända de kunskaper som behövs för att delta i ordinarie undervisning  Så kort tid som möjligt (inte mer än två år)  Studiehandledning är en viktig del och kan påskynda utslussningen till ordinarie undervisning

11  Syftet med studiehandledning är att använda modersmålet som ett redskap i kunskapsutvecklingen extra anpassningarsärskilt stöd  Studiehandledning kan utformas som extra anpassningar eller särskilt stöd Extra anpassningar - Extra anpassningar (tillfälliga insatser inom ramen för ordinarie undervisning)

12  Om eleven trots detta riskerar att inte nå målen: rektor utreder  åtgärder för att eleven ska uppnå betyget E, t.ex. studiehandledning på modersmålet i form av: Särskilt stöd - Särskilt stöd (under en längre period utanför ramen för ordinarie undervisning (ex s.17-19) )

13  Den inledande bedömningen syftar till att: - placera eleven i rätt undervisningsgrupp - placera eleven i rätt årskurs - tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd - utforma undervisningen så bra som möjligt  Det är önskvärt att kartläggningen sker på elevens starkaste språk

14  Studiehandledaren ska utgå från ämnes- eller kursplanerna  Det är en fördel om skolarbetet organiseras i ämnesblock  Studiehandledning ska ge eleven: - ämneskunskaper - språklig medvetenhet - medvetenhet kring kulturella faktorer

15  Det finns inga formella krav på studie- handledarens kompetens  Rektor avgör vem som är lämplig  Studiehandledaren bör: - behärska språket studiehandledningen sker på - ha kännedom om det skolsystem eleven gått i - ha en utvecklad språklig medvetenhet

16 - vara pedagogiskt kunnig - känna till och kunna arbeta efter styrdokumenten - vara förtrogen med svensk skola - vara ämneskunnig

17  Svårigheter: - att hitta personer som uppfyller kraven - att utforma attraktiva tjänster - att organisera samarbetet mellan olika lärarkategorier - att utforma ett hållbart schema - att få ett lagom stort elevunderlag

18  utveckla organisationen tillsammans med studiehandledaren  rektor, lärare och studiehandledare bör vara överens  planeringen ska utgå ifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov

19  Studiehandledningen föregås av en bedömning av elevens kunskaper  Insatserna anpassas efter eleven  Skolan har kompetens om flerspråkighet  Studiehandledaren och elevens lärare samverkar  Undervisningen sker växelvis på elevens modersmål och svenska

20

21  Innehållet: skriver eleven om ämnet? Hur utvecklade är beskrivningarna och resonemangen?  Språket: är språket korrekt när det gäller grammatik och stavning? Är språket vardagsspråk eller skolspråk?  Struktur: har texten en tydlig struktur med inledning, avhandling och avslutning? Är texten indelad i stycken?


Ladda ner ppt "Skolförordningen 5 kap 4§.  Studiehandledningen regleras i Skolförordningen 5 kap 4§. - En elev ska få studiehandledning på modersmålet om eleven behöver."

Liknande presentationer


Google-annonser