Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 1 Sveriges Lantbruk våren 2013 En undersökning bland lantbrukare Jörgen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 1 Sveriges Lantbruk våren 2013 En undersökning bland lantbrukare Jörgen."— Presentationens avskrift:

1 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 1 Sveriges Lantbruk våren 2013 En undersökning bland lantbrukare Jörgen Johansson 28 november 2013 Inställning till säkerhet och olycksrisker

2 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 2 7 procent av lantbrukarna har det senaste året råkat ut för en olycka som lett till sjukvårdsbesök. Bland större djurhållare är det var femte. % Fråga: Har du råkat ut för en olycka i arbetet på gården det senaste året, som föranledde besök på vårdcentral eller sjukhus? Bas: Samtliga 503 st Inga skillnader mellan åren. Det är vanligare med olyckor bland de med över 25 koenheter (19%).

3 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 3 Fyra av tio lantbrukare har hemmavarande barn % Fråga: Har du hemmavarande barn? Bas: Samtliga 503 st Inga statistiskt säkra skillnader mellan åren. Det är vanligare med barn bland de som har över 50 ha åker (49%), de som har mer än 25 koenheter (52%) och bland de som är under 55 år.

4 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 44 Åtta av tio lantbrukare har hört talas om kampanjen Säkert Bondförnuft, var fjärde känner till den väl Fråga: Säkert Bondförnuft är en kampanj som genom information och utbildning har målet att halvera antalet olyckor inom lantbruket. Har du hört talas om Säkert Bondförnuft? Bas: Samtliga 503 st % Ny fråga 2013: De med störst åkerareal och med flest djur känner till Säkert Bondförnuft bättre än genomsnittet. Lägst kännedom finns bland de som inte är medlemmar i LRF.

5 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 5 Var fjärde lantbrukare som hört talas om Säkert Bondförnuft har också deltagit % Fråga: Har du deltagit i någon utbildning, information, gårdsvandring eller liknande inom Säkert Bondförnuft? Bas: Hört talas om 413 st Ny fråga 2013. Det är vanligare med deltagande bland de med över 50 ha åker (41%), samt med över 25 koenheter (56%). Det är mindre vanligt bland de med under 20 ha (11%) samt bland de som inte är medlemmar i LRF (5%).

6 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 6 Nio av tio lantbrukare håller med om att kontinuerlig uppföljning av säkerheten minskar olyckorna Fråga: Att kontinuerligt följa upp säkerheten på gården minskar olyckorna Bas: Samtliga 503 st Andelen som ”instämmer knappast” (4%) har minskat sedan 2009. Den skillnaden är statistiskt säker, övriga skillnader ligger inom felmarginalerna. Bland undergrupperna instämmer medlemmar i LRF (91%) i större utsträckning än icke- medlemmar (82%). %

7 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 7 Två av tre lantbrukare håller med om att investeringar i säkerhet betalar sig i längden Fråga: Investeringar i säkerhet betalar sig i längden genom den minskade risken för olycksfall. Bas: Samtliga 503 st Inga säkra förändringar sedan 2009. Stödet är aningen svagare bland lantbrukare under 40 år samt i Ssk, men antalet intervjuer där är lågt. De som ej är medlemmar i LRF instämmer i mindre utsträckning än medlemmarna.

8 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 8 Andelen lantbrukare som tummar på säkerheten vid kortvariga jobb har minskat Fråga: Ibland tummar jag på säkerheten för att det är ett så kortvarigt arbete som ska göras. Bas: Samtliga 503 st Andelen som instämmer helt har minskat och andelen som inte instämmer har ökat signifikant sedan 2013. Lantbrukare under 40 år och de med över 25 koenheter instämmer i något högre grad än genomsnittet. %

9 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 9 Andelen som instämmer i att de ibland inte använder skyddsutrustning har minskat Fråga: Ibland använder jag inte skyddsutrustning, för den är i vägen så den stör arbetet. Bas: Samtliga 503 st 52% instämde 2009 i påståendet, vilket har minskat till 45% år 2012. Skillnaden är statistiskt säker. Inga skillnader mellan undergrupper. %

10 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 10 Andelen som inte anser sig ha råd med utbildning i säkerhet har minskat Fråga: Jag har inte råd med särskild utbildning kring säkerhet och riskbedömning. Bas: Samtliga 503 st Minskningen från 33% som instämmer till 25% som instämmer är statistiskt säker. Detsamma gäller för ökningen av de som svarat ”Instämmer inte alls”. De som har över 50 ha åker instämmer i minst utsträckning av alla. %

11 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 11 Två av tre lantbrukare håller med om att det är viktigt att få säkerheten på gården kontrollerad Fråga: Det är viktigt att regelbundet få säkerheten på gården kontrollerad. Bas: Samtliga 503 st Inga säkra förändringar sedan 2009. De med under 20 ha åker samt de som ej är medlemmar i LRF (53%) instämmer i mindre utsträckning än medlemmarna (66%). %

12 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 12 Lantbrukarna är nu mindre negativa till att använda säkerhetsbälte i traktorn Fråga: Det är viktigt att använda säkerhetsbälte i traktorn Andelen som ”instämmer knappast eller inte alls” (43%) har minskat sedan 2009 (51%) och andelen som ”instämmer delvis” (33%) har ökat. De skillnaderna är statistiskt säkra, övriga skillnader ligger inom felmarginalerna. Inga nämnvärda skillnader mellan undergrupper. %

13 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 13 Andelen som anser det viktigt att passagerare på traktor använder säkerhetsbälte har ökat Fråga: Det är viktigt att använda säkerhetsbälte på passagerare i traktorn. Bas: Samtliga 503 st Andelen som ”instämmer helt och delvis” (58%) har ökat sedan 2009 (51%) och andelen som ”instämmer knappast” (12%) har minskat. Norrlänningar instämmer helt (40%) i större utsträckning än övriga. %

14 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 14 Tre av fyra lantbrukare anser inte att barn under 15 år skall köra traktor på egen hand Fråga: Barn under 15 år skall inte köra traktor på egen hand. Bas: Samtliga 503 st Inga statistiskt säkra skillnader mellan mätningarna. Lantbrukare under 40 år instämmer inte alls (25%) i större utsträckning än genomsnittet (11%). %

15 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 15 Andelen som anser sig ha så mycket erfarenhet att de inte behöver utbildning kring säkerhet har ökat Fråga: Jag har så mycket erfarenhet så jag behöver ingen utbildning kring säkerheten i mitt arbete. Bas: Samtliga 503 st 36% anser sig inte behöva utbildning, vilket är en statistiskt säker ökning sedan 2009. Andelen som inte instämmer har också minskat. Lantbrukare över 55 år instämmer i störst utsträckning helt (12%). De som ej är medlemmar i LRF instämmer i större utsträckning (47%) än medlemmarna (34%). %

16 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 16 Det är färre som håller med om att skyddet skulle kunna förbättras inom många områden på företaget Fråga: Det finns många områden inom mitt företag där skyddet mot olyckor skulle kunna förbättras. Bas: Samtliga 503 st Andelen som instämmer har minskat från 73% till 60% och skillnaden är statistiskt säker. Lantbrukare i Gss/Gmb instämmer i mindre utsträckning helt (7%) än genomsnittet. %

17 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 17 Beskrivning av tjänstekoncept ”Som en fortsättning på arbetet med att minska olyckorna finns planer på att erbjuda lantbrukare individuella gårdsbesök. En sådan säkerhetsgenomgång utförs av en särskilt utbildad rådgivare. Tillsammans går ni runt på din gård och skapar en åtgärdsplan. Det är du som styr vilka områden ni skall titta på. Om du har barn kanske du i första hand vill att ni skall se över deras säkerhet. Annars koncentrerar ni er på andra områden. Kostnaden för ett sådant rådgivningsbesök kommer att vara cirka 1 000 kronor. Hur troligt är det att du skulle köpa en sådan säkerhetsgenomgång det närmaste året?”

18 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 18 Närmare 15 procent av lantbrukarna är intresserade av att köpa en säkerhetsgenomgång det närmaste året. % Fråga: Hur troligt är det att du skulle köpa en sådan säkerhetsgenom- gång det närmaste året? Bas: Samtliga 503 st Ett vanligt antagande är att max hälften av de som svarat ”ganska troligt” också kommer att köpa. Detta ger 8% plus 6% som svarat ”helt säkert” eller ”mycket troligt”. Intresset är störst bland de med över 50 ha åker (23%) samt bland de med över 25 koenheter (27%).

19 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 19 Närmare nio av tio lantbrukare tycker det är viktigt att LRF fortsätter med det förebyggande arbetet för att minska olyckorna. % Fråga: I förhållande till LRFs övriga uppgifter, hur viktigt tycker du det är att man fortsätter med det förebyggande arbetet för att minska olyckorna i lantbruket? Bas: Samtliga 503 st Lantbrukare under 40 år tycker det är viktigare än genomsnittet, i övrigt inga skillnader mellan undergrupper

20 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 20 Sammanfattning (1/2)  7 procent av lantbrukarna har det senaste året råkat ut för en olycka som lett till sjukvårdsbesök. Bland de med över 25 koenheter är det var femte.  Åtta av tio lantbrukare har hört talas om kampanjen Säkert Bondförnuft, var fjärde känner till den väl.  Två av tre lantbrukare håller med om att investeringar i säkerhet betalar sig i längden  Andelen lantbrukare som tummar på säkerheten vid kortvariga jobb har minskat sedan 2009.  Andelen som anser sig ha så mycket erfarenhet att de inte behöver utbildning kring säkerhet har ökat sedan 2009  Andelen som håller med om att de ibland inte använder skyddsutrustning har minskat sedan 2009  Andelen som inte anser sig ha råd med utbildning i säkerhet har minskat sedan 2009.

21 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 21 Sammanfattning (2/2)  Lantbrukarna är mindre negativa till att använda säkerhetsbälte i traktorn än 2009.  Andelen som anser det viktigt att passagerare på traktor använder säkerhetsbälte har ökat sedan 2009.  Tre av fyra lantbrukare anser inte att barn under 15 år skall köra traktor på egen hand.  Närmare 15 procent av lantbrukarna kan anses intresserade av att köpa den beskrivna säkerhetsgenomgången för 1000 kr det närmaste året.  Närmare nio av tio lantbrukare tycker det är viktigt att LRF fortsätter med det förebyggande arbetet för att minska olyckorna.

22 © Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 22 Jörgen Johansson jorgen.johansson@landja.se Slut. Frågor?


Ladda ner ppt "© Landja Marknadsanalys ABSäkerhet och olycksrisker Sveriges Lantbruk våren 2013 1 Sveriges Lantbruk våren 2013 En undersökning bland lantbrukare Jörgen."

Liknande presentationer


Google-annonser