Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TÄVLINGSKVÄLL DAM- OCH HERRSERIER 2016 KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA, VESSIGEBRO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TÄVLINGSKVÄLL DAM- OCH HERRSERIER 2016 KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA, VESSIGEBRO."— Presentationens avskrift:

1 TÄVLINGSKVÄLL DAM- OCH HERRSERIER 2016 KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA, VESSIGEBRO

2 Tävlingskväll dam- och herrserier 2016 – Agenda Inledning Träningsmatcher Information om tidplan spelprogrammen Tävlingsbestämmelser 2016 DM Motionsfotboll Övrigt

3 Träningsmatcher våren 2016 Beställning av domare ska göras av hemmalaget och vara Hallands FF:s kansli tillhanda via e-post info@hallandsff.se senast tre veckor före match. Bokningar som inkommer senare än angivet kan ej garanteras domare. OBS! DM skall ej tas med!info@hallandsff.se OBS! Föreningarnas ansvar att meddela domarna om matcher blir inställda.

4 TIDPLAN DAM- OCH HERRSERIER 2016 1/2Sista datum att lägga sina matchtider i FOGIS för Intersport Cup damer och herrar. OBS! 15/2 måste alla matcher vara inne i FOGIS! 18/2Sista datum att lägga sina matchtider i FOGIS för representationsserier herrar. 2/3Sista datum att lägga sina matchtider i FOGIS för representationsserier damer. 2/3Sista datum att lägga sina matchtider i FOGIS för utvecklingsserier damer och herrar.

5 UPPDATERING I FOGIS VIKTIGT ATT VARJE LAG LÄGGER IN SINA KONTAKTUPPGIFTER I RESPEKTIVE LAG/SERIE OMGÅENDE SÅ ATT VARJE LAG LÄTT KAN HITTA KONTAKTUPPGIFTER TILL ERA LAG.

6 Spelprogram Hemmalaget ansvarar för att matcherna blir inlagda i FOGIS enligt nedan: -Hemmalaget ansvarar för att kontakt tas med bortalaget och att båda lagen kommer överens om matchdatum och tid. -Samtliga lag ansvarar för att vara tillgängliga på de kontaktuppgifter som laget angett i FOGIS. -Kan inte lagen komma överens om matchdatum och tid så är det sista speldatum i aktuell spelomgång som gäller utan undantag. (Är lagen överens om speldatum kan matchen förläggas när som helst så länge matchen spelas efter första omgång och innan sista omgång) Dock får ingen match tillhörande våromgången spelas senare än första höstmatchen. -Om hemmalaget lägger in matchdatum och tid utan att kontakt är tagen med bortalaget kan bortalaget begära matchändring och kostnaden för detta skall då betalas av hemmalaget. -Om hemmalaget inte får kontakt med bortalaget skall då HFF meddelas om detta i god tid innan sista dag för inläggning av uppgifterna.

7 Spelprogram Hallands FF ser gärna att ni lägger fler matcher på vardagar då vi har den situationen med brist på domare. I samma serie får det endast spelas tre (3) matcher samma dag i representationsserierna. Ni ska därför ha kommit överens om reservdag om er match blir beordrad att flyttas då HFF tillsammans med domartillsättarna går igenom matcherna i FOGIS. Div. 2 damer Fasta speldagar, 18 maj och 17 augusti. (Detta innebär att samtliga matcher i serien måste spelas på dessa dagar). Div. 7 herrar Fasta speldagar, 11 maj, 1 juni, 3 augusti och 17 augusti. (Detta innebär att samtliga matcher i serien måste spelas på dessa dagar). I samtliga serier fastställer Hallands FF speldatum och tid i sisa omgången.

8 Spelprogram Sista omgången är fastställd i utvecklingsserierna och ligger klar i spelprogrammet. Hallands FF önskar att ni har med detta i planeringen i A-lagets matcher.

9 Tävlingsbestämmelser 2016 Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om Innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler eller av vederbörande organ fattade beslut kan medföra en straffavgift om högst 25.000 kr att inbetalas senast inom fyra veckor från beslutsdagen. Straffavgift får förenas med annan tävlingsbestraffning såvida annat inte föreskrivs. TB och RB finns www.svenskfotboll.se/hallandwww.svenskfotboll.se/halland

10 RB 19 § September-regeln Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare får spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna under resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter den 7 september, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den 7 september, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter den 7 september deltagit i bindande match för sin tidigare förening.

11 RB 21 § Delatagande för annan förening i träningsmatch Spelare får varken i nationell eller i internationell träningsmatch representera annan förening än den som erhållit ett skriftligt medgivande från den förening där spelaren är registrerad. Förening som lämnat skriftligt medgivande ansvarar för att spelaren i förekommande fall är försäkrad.

12 RB 31 § Representationsbestämmelser inom egen förening 1/ I reservlag för damer och herrar äger föreningen själv rätt att bestämma vilka som ska delta under förutsättning att spelarna har licens för föreningen. Dock bör det uppmärksammas att det övergripande målet är att så många spelare som möjligt ska få spela. 2/ Beträffande Damlag gäller 1.Max 3 spelare från representationslaget får spela i lag 2. 2.Samma regler skall gälla mellan lag 2 och lag 3. 3.Representationslagsspelare (gäller punkten 1 och 2) är spelare som varit uppskriven på laguppställningen i de två senaste matcherna i representationslaget. 4.Representationslagsspelare får ej spela i lag 3. 5.Representationslagsspelare (gäller punkten 4) är spelare som varit uppskriven på laguppställningen i någon av de tre senaste matcherna (oavsett som ersättare eller avbytare). 6. För föreningar som ingått samarbetsavtal regleras representationsrätten enligt för samarbetsavtal avsedda regler.

13 TB 2 § Matchtillstånd Förening som den 1 april innevarande år ej erlagt fastställda avgifter och skulder till Hallands Fotbollförbund kan uteslutas från spel i distriktets serier/tävlingar innevarande år.

14 TB 2 kap § 4 Ersättare och avbytare Hallands FF:s serier spelas enligt 4§. I Hallands FF:s serie får högst 5 avbytare antecknas på spelarförteckningen varav alla 5 får bytas in under match. Utbytt spelare får återinträda i spelet. Flygande byte får genomföras och bytet skall ske vid mittlinjen, där spelartruppen är placerad. Om skadad spelare lämnar spelplanen på annan plats än vid mittlinjen, får denne ersättas under spelets gång, endast om domaren godkänner detta. Straffet för felaktigt flygande byte är varning för den spelare, som inträtt på planen för tidigt d.v.s. före det att den spelare som skulle bytas ut har gått ut. (Representantskapsbeslut 2015). Alla spelare som finns på spelarförteckningen anses ha deltagit i matchen, oavsett om de blivit inbytta eller inte.

15 9-mannaspel i utvecklingsserier, klass 2 damer och klass 3 herrar Föreningar som har lag i nämnda serier skall meddela kansliet senast datum för anmälan till serie, om man har för avsikt att ställa upp med 11-manna lag eller 9-manna. Detsamma gäller för föreningar som nyanmäler lag i nämnda serier. Match genomförs utifrån det antal spelare som laget angivit vid anmälan om inte annat meddelas motståndarna senast 1 timme innan match. Seriematch mellan 9-manna lag och 11-manna lag så är det 9-manna match som gäller. Undantag från denna regel gäller endast om båda lagen i god tid (3 dagar) har gjort en överenskommelse om 11-mannaspel. 9-mannaspel ska genomföras på 9-mannaplan med gällande regler för 11-mannaspel. Det lag som meddelat/begärt 9-mannaspel får använda max 3 avbytare i matchen alt. Spela 11- manna match med max 5 avbytare. Om ett 9-mannalag möter ett 11-mannalag och ej kan spela 11-manna äger ändå 11- mannalaget rätten att använda 5 avbytare (d.v.s. max 16 spelare). Vid eventuell serieseger och/eller uppflyttning krävs 11-mannaspel året efter. D.v.s. har laget spelat 9-mannaspel under året och går upp till klass 2 herrar eller klass 1 damer så är det 11- mannaspel som gäller. (Representantskapsbeslut 2014).

16 TB 2 kap 8.2 Förutsättningar för nationell tillstånd EGNA TÄVLINGSARRANGEMANG 1/ Förening vars lag deltar i icke sanktionerad match kan åläggas straffavgift om högst 10 000 kronor. 2/ Ansökan ska göras på fastställt formulär och åtföljas av fastställd avgift samt ha inkommit till berört SDF senast två månader före tävlingens början. Tävlingstillstånd beviljas inte för tävlingskategorier yngre än sju (7) år. Penningpriser eller motsvarande får förekomma endast i tävlingar omfattande junior och äldre. 3/ Matchrapport skall användas vid varje match. Matcher i tävling som fått tillstånd betecknas som bindande. Tävlingsstyrelsen är skyldig att förvara matchrapporter för åldersgrupperna 15 år och äldre i 30 månader efter tävlingens avslutande. Matchrapporter för åldersgrupperna 14 år och yngre måste bevaras t.o.m. den 31 december det år tävlingen genomfördes. 4/ Förening som arrangerar tävling utan att ha fått sanktion för denna kan åläggas straffavgift om högst 25.000 kr. (Representantskapsbeslut 2015)

17 TB 2 kap § 12 Spelordning Spelordning för de olika serierna administreras av Hallands FF:s kansli. Vid oenigheter mellan föreningar gäller sista speldag. Matcher, i sista omgång i serier, som kan ha betydelse för upp- och nedflyttning eller kvalspel ska, då det gäller A- lagsserier (både dam och herr), spelas på samma dag och samma klockslag enligt TU:s bestämmande. Då det gäller övriga serier bör sista spelomgångens matcher, som har betydelse för upp- och nedflyttning eller för prismedaljernas fördelning spelas på samma dag och samma klockslag enligt TU:s bestämmande. Om avbruten eller inställd match inte kan spelas före seriens sista omgång, kan hela omgången skjutas fram en vecka.

18 TB 2 kap § 13 Matchändring Matchändring i samband med att spelare uttagits till landskamp/landslag eller distriktslagsmatch/samling godkänns under förutsättning att två (2) eller flera spelare från samma förening uttagits. Då endast en (1) spelare från föreningen uttagits till landskamp/landslag eller distriktslagsmatch/samling krävs att båda lagen är överens för att serie- eller cupmatch skall ändras.

19 TB 2 kap § 13 Matchändring Hallands FF kan medge ändrad matchdag eller matchtid p g a omständighet som kommit till arrangerande förenings kännedom efter spelordningens fastställande. Framställning om ändrad matchdag ska skriftligen, med angivande av orsak till önskad ändring samt med gästande lag och central/lokal matchtillsättares medgivande, sändas till Hallands FF. 1. För alla matcher som ändras under tiden 9 mars – 30 september innevarande år faktureras en avgift enligt 2 kap 45 §. 2. För matcher som ändras inom 14 dagar före fastställt speldatum faktureras en avgift enligt 2 kap 45 §. 3. För matcher som spelas mer än en månad efter fastställt speldatum faktureras en avgift enligt 2 kap 45 §. Avgifterna faktureras den förening som begärt matchändringen eller delas upp på båda föreningarna om båda begärt matchändring. Uppskjuten match ska spelas inom 30 dagar dock får ingen uppskjuten match tillhörande vår omgången spelas senare än 1 augusti. I de serier där det sker omlottning inför hösten får ingen uppskjuten match spelas senare än datum för sista vår omgången. Ingen uppskjuten match tillhörande höstomgången får spelas senare än datum för seriens sista omgång. Seriematch får ej flyttas för deltagande i cuper, med undantag för Svenska Cupen för damer, Svenska Cupen för herrar samt Senior-DM (Intersport Cup) för damer och herrar. Vid oenigheter mellan föreningarna avgör TU när matchen skall spelas. (Representantskapsbeslut 2014).

20 TB 2 kap § 13 Matchändring Hallands FF accepterar inga matchändringar som flyttas till de sista helgerna i september. Detta med anledning av det stora antal matcher som spelas dessa dagar. Dessa ändringar får spelas på vardagar. Önskemål om matchändring ska inkomma senast 48 timmar innan matchstart. Vid senare ansökan kan Hallands Fotbollförbund behandla den som en w.o., om berörda lag inte spelar matchen. Ansökan görs direkt via ifyllt formulär på Hallands FF:s hemsida.

21 TB 2 kap § 14 Uppskjuten eller avbruten match För matcher som uppskjutits på grund av förhållanden över vilka arrangerande förening ej kunnat råda, t.ex. på grund av väderleksförhållanden, gäller att föreningen inom 1 vecka ska komma överens med bortalaget om ny matchdag och underrätta Hallands FF om detta. Ingen match får spelas senare än en månad efter fastställd matchdag, dock får ingen match spelas efter seriens sista speldag. Match som återupptas Förening äger rätt att byta ut/ersätta fem (5) spelare från en avbruten match när denna ska återupptas. De nytillkomna spelarna ska vara behöriga att spela både då matchen ursprungligen påbörjades och då den återupptas. (Representantskapsbeslut 2014).

22 TB 2 kap § 17 Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o. 1/ Förening som utan giltigt skäl icke ställer upp till spel enligt uppgjord spelordning, erlägger till Hallands FF en w.o. avgift. 2/ Den klubb som lämnar walk-over utdöms administrationsavgift och ska dessutom stå för motståndarlagets kostnader i samband med w.o. Förening som lämnar w.o. ska inom 3 dagar skriftligen anmäla detta till TU som beslutar om ny matchdag om godtagbara skäl föreligger till att walk-over lämnats. Skrivelsen ska innehålla uppgift om anledning till att w.o. lämnats. TU kan besluta om ny matchdag om godtagbara skäl föreligger till att walk-over lämnats. 3/ Förening som har mer än ett (1) lag, utesluts om man lämnar w.o. med sitt första lag i serien. 4/ Om förening under spelåret lämnar en andra walk-over i representationsserierna/utvecklingsserierna (förutom klass 2 damer och klass 3 herrar se punkt 6/ utesluts föreningen ur serien. Föreningen är därmed skyldig att betala kostnaderna för de föreningar som gästat föreningen men ej erhållit hemmamatch mot densamma. 5/ Vid w.o. tilldöms det icke felande laget 3 poäng samt 3–0 i målskillnad. 6/ I barn och ungdomsfotbollen samt i utvecklingsserierna klass 2 damer och klass 3 herrar får föreningarna lämna mer än två (2) w.o. utan att bli uteslutna. Dock skall mejl med information/motivation till w.o. inskickas till HFF. (Punkt 3 Representantskapsbeslut 2013, Punkt 4 och 6 Representantskapsbeslut 2014).

23 TB 2 kap § 19 Upp- och nedflyttning 19.1REPRESENTATIONSSERIER DAMER Sedan tidigare är det beslutat att det från och med 2017 kommer införas regionala serier för damer div. 2 i Götalandsdistrikten. Beslutet togs på Representantskapet 2014-11-23. Nedan följer förutsättningar för upp- och nedflyttningar. Div.2: Bästa representationslag lag kvalspelar om plats i div.1. Lag 2-7 är kvalificerade till div. 2 2017. Lag 8-10 placeras i div. 3 2017. Lag 8 kan bli aktuellt för placering i div. 2 2017, dels om lag 1 klarar kvalet till div. 1 dels om lag 8 har ett bättre poängfacit i jämförelse med övriga distriktsserier i Götaland. Jämförelsen görs med lag 8 i serie med tolv lag och lag 7 i serier med tio lag. Lag 2 spelar ej i representationsserier 2017 (representantskapsbeslut 2015). Div.3: Bästa representationslag lag uppflyttas till div.2 2017. Inget representationslag nedflyttas till div. 4 2016. Lag 2 spelar ej i representationsserier 2017 (representantskapsbeslut 2015). Div.4: Bäst placerade representationslag i varje div. 4 serie uppflyttas till div. 3. För resterade representationslag i alla div. 4 serier uträknas en kvot baserad på resultaten i sin serie, samtliga matcher medräknas. Av det framkommer en rankning/tabell. Och med den som grund uppflyttas erforderligt antal lag till div. 3.

24 Lag 2 i representationsserier damer 2016 IF BöljanIS Halmia Valinge/DeromeKvibille BK Vinbergs IFLerkils IF Tvååker/GaltabäckHalmstads BK IF CenternLaholms FK Tofta GIFTrönninge IF Tölö IF

25 UTVECKLINGSSERIER DAMER Klass 1: Till klass 2 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två. Klass 2: Seriesegrande lag uppflyttas till klass 1. Vid vakant plats i klass 1 flyttas bästa tvåa upp i förhållande till antal matcher och poängkvot till klass 1. Inget lag kan avsäga sin uppflyttning till klass 1. Hallands FF:s styrelse äger besluta om upp- och nedflyttning utöver ovanstående bestämmelser på framställning från förening. 19.3UTVECKLINGSLAG FRÅN SAMMA FÖRENING Två utvecklingslag från samma förening kan ej delta i samma klass, gäller ej i klass 2.

26 REPRESENTATIONSSERIER HERRAR Div. 4: Seriesegrande lag uppflyttas till div. 3. 2:an i div. 4 kvalspelar om en plats i div. 3. Till div. 5 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två. Div. 5: De två bäst placerade lagen uppflyttas till div. 4. Vid vakans alternativt ledig plats i div. 4, uppflyttas 3:e laget till div. 4. Till div. 6 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst tre. Laget på tur att nedflyttas efter erforderligt antal lag kvalspelar mot treorna i div. 6 om en eventuell plats i div.5 Div. 6: Seriesegrande lag i vardera serie uppflyttas till div. 5. 2:orna i div. 6 kvalspelar om en plats i div. 5. 3:orna i div. 6 kvalspelar om en eventuell vakans alternativ ledig plats i div.5. Till div. 7 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två från vardera serie. Div. 7: De två bästa lagen i varje serie uppflyttas till div. 6. Vid vakans alternativt ledig plats i div. 6 uppflyttas bästa 3:a. Nya lag inplaceras i div. 7 om plats finns, eller i utvecklingsserier klass 3.

27 UTVECKLINGSSERIER HERRAR Klass 1: Till klass 2 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst tre. Klass 2: Seriesegrande lag uppflyttas till klass 1. Vid vakant plats i klass 1 flyttas bästa tvåa upp i förhållande till antal matcher och poängkvot till klass 1. Till klass 3 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två ur vardera serie. Klass 3: Seriesegrande lag går upp om de inte hindras av klubbens övriga reservlag som är högre rankade i seriesystemet. Alla övriga lag som inte hindras av klubben övriga reservlag placeras i turordning efter poängkvot till förhållande matcher och därefter sker uppflyttning med detta som underlag 1,2 o.s.v. Hallands FF:s styrelse äger besluta om upp- och nedflyttning utöver ovanstående bestämmelser på framställning från förening. 19.7RESERVLAG FRÅN SAMMA FÖRENING Två reservlag från samma förening kan ej delta i samma klass, gäller ej i klass 3. 19.8BESLUTAD SERIESAMMANSÄTTNING Förening som efter beslutad seriesammansättning lämnar serien eller utesluts ur tävlingen ålägges särskild avgift. Kvalificerade lag som vägrar uppflyttning till högre reservserier tvångsnedflyttas två reservserier. (Representantskapsbeslut 1998)

28 UTVECKLINGSSERIER HERRAR Vid vakans i utvecklingsserier dam- och herrar gäller följande: Om det lag som kvalificerar sig till uppflyttning tackar nej så går turordningen till lag 2 och lag 3. Om inget av dessa lag tar platsen så får det bästa nedflyttande lag frågan. (Representantskapsbeslut 2015)

29 TB 2 kap § 20 Kvalmetod Kval damer och herrar vid dubbelmöte En match hemma – borta varvid, om poäng och målskillnad är lika efter andra matchen, räknas flest mål på bortaplan som avgörande. Kval damer och herrar vid gruppspel. En match hemma, en match borta samt en extra hemmamatch för det lag som är bäst placerat efter två omgångar av de lag som ska mötas i tredje omgången. Vid lika poäng och målskillnad efter två omgångar, så har lag från högsta division hemmamatch. Vid lag från samma division avgör poäng och målskillnad i förhållande till antalet matcher. Vid oenigheter mellan föreningar gäller sista speldag. Lag som lämnar w.o. i kvalmatch utesluts i kvalet. Innan match ska en straffsparkstävling genomföras enligt Svenska FF:s ”Spelregler för fotboll”. Straffarna är en separat tävling för att vid behov kunna skilja lagen åt och resultatet i straffsparkstävlingen ska inte inräknas i tabellen. Samtliga spelare som är upptagna på domarrapporten får delta i straffsparkstävlingen. Om lagen inte har lika många spelare upptagna på domarrapporten ska domaren ”kvitta” spelare till ett lika antal spelare i vardera laget innan straffsparkstävlingen startar.

30 TB 2 kap § 23 Tillsättning av vakant plats VID VAKANSER ELLER NEDFLYTTNING AV LAG SOM EJ HAMNAT PÅ NEDFLYTTNINGSPLATS Vid uppflyttning av lag som inte är seriesegrare eller nedflyttning av lag som ej hamnat på nedflyttningsplats gäller om kvalificeringstävling inte är möjlig: 1. placering 2. Poäng 3. målskillnad I båda fallen i förhållande till antal spelade matcher. Vid extra uppflyttning i A-lagsserier efter avslutat kvalspel utses det lag bland de förlorande kvallagen som efter seriespelet erhållit högst poäng enligt ovan angivna beräkningssätt. Vakans gäller följande turordning: 1. lag på tur efter kvaltävling 2. tvångsnedflyttat lag 3. bästa lag från underliggande serier Vakans som uppstår efter den 1 mars tillsätts inte. (Representantskapsbeslut 2003)

31 TB 2 kap § 24 Kallelse och inställelse till match Fastställd spelordning som är i FOGIS gäller som kallelse till match. Arrangerande förening ska meddela gästande lag och funktionärer tid och plats för match senast fyra (4) dagar i förväg. Detta ska ske muntligt/skriftligt. För ungdomsmatcher skall arrangerande förening meddela gästande lag senast åtta (8) dagar i förväg. Har gästande lag och funktionärer ej erhållit kallelse åligger det dem att ta kontakt med arrangerande förening och kontrollera när och var matchen spelas.

32 TB 2 kap § 25 Tillgång till matcharena m.m. Vid sista spelomgången börjar samtliga matcher i samma seriegrupp vid samma dag och klockslag. För match som inte gäller upp- eller nedflyttning och serieseger i ungdomsserier kam HFF:s tävlingsutskott medgiva annan matchtid.

33 TB 2 kap § 31 Spelarförteckning (domarrapport) I samtliga senior- och ungdomsserier används elektronisk laguppställning, vilket hämtas från FOGIS. Vardera lag ska ta fram ett (1) exemplar av sin laguppställning, där exemplaret lämnas till domaren före matchen. Detta skall ske senast 30 minuter före avspark. Observera att samtliga avbytare måste utmärkas före matchstart på domarrapporten. Vid anmodan av domare eller Hallands FF:s representant ska spelare kunna uppvisa godkänd legitimation. (körkort/pass) (Representantskapsbeslut 2001) Efter matchen ska en ansvarig från vardera lag underteckna domarrapporten som domaren har fyllt i komplett, d.v.s. med angivande av matchresultat, varningar, utvisningar o.s.v. Domaren ska omgående efter match (dock senast 24 timmar efter matchen rapportera matchhändelser i FOGIS). Genom undertecknade av domarrapporten godkänner respektive lagledare domarrapportens innehåll vad avser uppgifter angående egna laget. Efter 72 timmar efter spelad match betraktas inrapporterade matchhändelser som slutliga. Domare i distriktsserierna ansvarar också för att kvarvarande exemplar arkiveras hos domaren i 30 månader. Matchrapporter från matcher i ungdomsserierna ansvarar varje lag för sig, att arkivera i 30 månader. Domare eller lag som inte fullföljer sitt ansvar avseende matchrapporter inför och efter match åläggs en straffavgift enligt 2 kap 45 §.

34 TB 2 kap § 37 RESULTATRAPPORTERING I FOGIS I samtliga serie- och cupmatcher administreras av HFF ska hemmalaget direkt efter avslutad match via sms inrapportera slutresultatet. Detta sker följande: SMS skickas till 0730-126 126 *matchnummer *mellanslag *hm-bm alternativt hm bm (hm= hemmamål, bm= bortamål. OBS! w.o. resultat (3-0 respektive 0-3) skall ej rapporteras. Det lag som lämnat w.o. skall meddela detta till HFF:s kansli via e-post info@hallandsff.se senast dagen efter fastställd matchdatum. Blanketten finns på HFF:s hemsida.

35 3 kap. - Bestraffning Utvisningar, avstängningar och avvisningar 1 § Förenings och spelares ansvar m.m. Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera spelares antal varningar samt att spelare som uppnått sådant antal varningar att spelaren ska vara avstängd, inte medverkar i nästa match. Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match. Spelare som uppenbart försökt erhålla varning eller utvisning får åläggas bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. Förening, vars ledare vid upprepade tillfällen dömts för olämpligt uppträdande, kan åläggas en straffavgift om högst 25.000 kr. Med ”spelare” nedan avses även i tillämpliga delar ”ersättare/avbytare”.

36 Spelare och berörd förening ansvarar för att informera sig om beslut i ärenden som behandlas av HFF:s disciplinutskott (DpU) finns på HFF:s hemsida och i FOGIS.

37 Spelares ackumulering av varningar Föreningens ansvar för spelares medverkan All bedömning avseende obehörigt spel utgår ifrån matchrapportens original, som finns i FOGIS samt hos domaren. Det är föreningens ansvar att förvissa sig om att föreningens uppgifter överensstämmer med originalet. Vid spel med sådan obehörig spelare blir följderna: - Matchen förloras med 3 - 0. Om matchresultatet är förmånligare för motparten räknas resultatet i matchen. - Förening åläggs en administrationsavgift enligt 2 kap 44.5 §. - Ledare och spelare kan dessutom dömas till påföljd enligt RF:s Bestraffningsregler kap 14.

38 Varnings o utvisningsackumulering 3 st. singelvarningar i olika matcher i samma tävling = avstängning ( blanda inte ihop med A- med B-lag eller DM-tävling med seriespel). Alla utvisningar (lindrig, målchans, grov) = avstängning W.o. lämnas själv = avstängningen flyttas till nästa match W.o. av motståndare = spelare spelklar till nästa match Nya spelare tar med sig varningar och avstängningar från tidigare förening (dock endast varningar från A-lagsmatcher) Vid lindrig utvisning (2 st varningar) räknas inte varningarna i spelarens Ackumulering av varningar.

39 Avstängd spelare i ledarroll Spelaren får inte uppträda i någon ledarroll i tävling där spelaren är avstängd. Det innebär bl.a. att spelaren inte får befinna sig närheten av det tekniska området och inte heller på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag. Spelare och berörd förening ansvarar för att informera sig om beslut i ärenden som behandlas av HFF:s disciplinutskott (DpU) finns på HFF:s hemsida och i FOGIS.

40 Intersport Cup seniorer 2016 Tidplan Herrar: Gruppspel omgång 129/2 - 6/3 Gruppspel omgång 2 7/3 - 13/3 Gruppspel omgång 314/3 - 20/3 Gruppspel omgång 421/3 - 27/3 Omgång 2 4/4 - 10/4 Omgång 3 2/5 - 8/5 Omgång 427/6 - 3/7 Omgång 5 Semifinal 8/8 - 14/8 Final29/8 - 4/9 OBS! Gruppspel omgång 4 blir det bara om det blir någon 5 lagsgrupp. Damer: Gruppspel omgång 129/2 - 6/3 Gruppspel omgång 2 7/3 - 13/3 Gruppspel omgång 314/3 - 20/3 Gruppspel omgång 421/3 - 27/3 Omgång 2 4/4 - 10/4 Omgång 3 2/5 - 8/5 Omgång 427/6 - 3/7 Omgång 5 Semifinal 8/8 - 14/8 Final22/8 - 28/8 OBS! Gruppspel omgång 4 blir det bara om det blir någon 5 lagsgrupp.

41 Domare Samtliga matcher i DM kommer att dömas av både HD och AD.

42 Motionsfotboll dam och herrseniorer 2016 #7- manna spel i sammandragsform. ( målvakt + 6 utespelare). #Speltid 2 x 15 min. #Spelarna skall vara registrerade för föreningen. Gäller försäkring. #Lag/förening som anmäler sig skall kunna arrangera sammandrag på 2 planer samtidigt. Antigen ensamma eller i samverkan med annan förening. #HFF fördelar arrangörsansvaret. #Arrangerande förening kallar/informerar om tid. #1-2 matcher per sammandrag beroende på antal lag mm. Info senare. #HFF presenterar spelordning efter 10/4 2016. #Sammandragsdatum: Våren 3 & 17 maj samt 21 juni, Hösten 9 & 23 aug samt 13 sept. #Målsättning 1-2 grupper om 4 lag per kommun, för dam respektive herr seniorer. #Anmälan i FOGIS: Senast 2015-04-10. #Anmälningsavgift: HFF bjuder på den. Efter anmälan, avgift 300:- Distriktdomare till alla matcher. Arrangör av sammandraget betalar domarna, över spelåret skall domarkostnaderna bli lika. Mer info efter anmälningstiden.


Ladda ner ppt "TÄVLINGSKVÄLL DAM- OCH HERRSERIER 2016 KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA, VESSIGEBRO."

Liknande presentationer


Google-annonser