Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn- och Utbildningsförvaltningen/Slagstaskolan God kommunikation hem och skola – en framgångsfaktor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn- och Utbildningsförvaltningen/Slagstaskolan God kommunikation hem och skola – en framgångsfaktor."— Presentationens avskrift:

1 Barn- och Utbildningsförvaltningen/Slagstaskolan God kommunikation hem och skola – en framgångsfaktor

2 Barn- och Utbildningsförvaltningen/Slagstaskolan Vad styr oss i kommunikationen? Skollagen 3 kap. 4 § Eleven och elevens vårdnadshavare och vårdnadshavare för ett barn i grundskolan ska fortlöpande informeras om elevens utveckling. 4 kap. 8 § Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

3 Barn- och Utbildningsförvaltningen/Slagstaskolan Skollagen forts. 4 kap. 13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

4 Förvaltning/Avdelning Föräldrabalken 6 kap. 2 § Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

5 Barn- och Utbildningsförvaltningen/Slagstaskolan Förväntansdokument Som förälder kan du förvänta dig av oss… Att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer Vi förväntar oss av dig som förälder… Att du deltar på föräldramöten, utvecklingssamtal och elevomsorgsmöten du kallas till Att du tar del av den information som du får från skolan eller via skolans hemsida Att du meddelar oss om du märker att ditt barn råkat illa ut i skolan eller gjort någon annan illa

6 Barn- och Utbildningsförvaltningen/Slagstaskolan Vilka kommunikationsforum eller situationer förekommer i skolan?  Utvecklingssamtal  Föräldramöten  Elevstödjande samtal  Elevomsorgsmöten  Hälsobesök  Skolråd  Information i skrift/digitalt via exempelvis hemsidan (V-klass)  Vardaglig information så som lämning/hämtning, mail, telefonkontakt, sjukanmälan

7 Barn- och Utbildningsförvaltningen/Slagstaskolan Vad är viktigt i kommunikationen?  Öka motivationen med en gemensam bild,  Vara goda förebilder som vuxna,  Skapa en positiv och framåtsyftande kommunikation för att uppnå goda resultat,  Prata positivt och konstruktivt om skolan och relationen mellan hem och skola  Öka samsynen för goda resultat

8 Barn- och Utbildningsförvaltningen/Slagstaskolan Vilka vanliga fallgropar finns?  Försenad kommunikation i tid  Icke kontinuerlig information  Elevens utsago är ”sanningen”  Otydlig kommunikation  Kommunikation av svåra iakttagelser, beslut eller förslag  Olika perspektiv på barnets uppträdande i hem respektive skolsituation  Brist på tillit och förtroende för skolan alt. vårdnadshavare

9 Barn- och Utbildningsförvaltningen/Slagstaskolan Vilka framgångsfaktorer är viktiga?  Snabb och tydlig kommunikation  Fortlöpande information skapar trygghet och undanröjer missförstånd  Förhålla sig neutral/kritisk till barnets egen utsago  Engagemang och positiva förväntningar  Skapa en dialog och samsyn kring barnets utveckling  Skapa förtroende och tillit mellan skolan och vårdnadshavare  Hellre en kontakt för mycket än en för lite  Arbeta aktivt med förtroendekontot

10 Barn- och Utbildningsförvaltningen/Slagstaskolan Diskussionsfrågor  Vilka positiva delar finner du i kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare?  Vilka förbättringar skulle du vilja se i kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare?


Ladda ner ppt "Barn- och Utbildningsförvaltningen/Slagstaskolan God kommunikation hem och skola – en framgångsfaktor."

Liknande presentationer


Google-annonser