Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridiska aspekter på miljökvalitetsnormer för vatten i kommunal förvaltning och planering Karin Wall Länsstyrelsen Västra Götalands län Skara 2010-12-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridiska aspekter på miljökvalitetsnormer för vatten i kommunal förvaltning och planering Karin Wall Länsstyrelsen Västra Götalands län Skara 2010-12-10."— Presentationens avskrift:

1 Juridiska aspekter på miljökvalitetsnormer för vatten i kommunal förvaltning och planering Karin Wall Länsstyrelsen Västra Götalands län Skara 2010-12-10

2 Varför? ”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.” EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område

3 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (Vattendirektivet) “syftar till att nå en god yt- och grundvattenstatus 2015 och att förhindra en försämring av vattnets status i hela gemenskapen” Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) den 17 juni 2004 “bestämmelser om indelning i vattendistrikt, vattenmyndigheter, miljökvalitetsnormer, antagande av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram, sexårig förvaltningscykel” Vattenmyndigheten Västerhavets föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet (2009:533) den 22 december 2009 “miljökvalitetsnormer för varje vattenförekomst” Allmänt

4 Vattenmyndigheternas beslut 2009 Miljökvalitetsnormer (MKN) Föreskrift om kvalitetskrav Åtgärdsprogram (ÅP) Beskrivning av distriktets miljöproblem och krav på åtgärder Förvaltningsplan (FP) Beskrivning av vattenförvaltningen i vattendistriktet – status, påverkan, åtgärder, MKN m.m. Miljökonsekvensbeskrivning av ÅP

5 Extra bilder

6

7

8 Risk för försämring Koppling miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogram

9 Åtgärdsprogrammets status Åtgärdsprogrammet beslutades tillsammans med miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan av Vattenmyndigheten i december 2009. Ett fastställt program innebär enligt 5 kap. 8 § MB skyldigheter för myndigheter och kommuner att inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt programmet. Åtgärderna ska vara vidtagna senast 2012.

10 Miljökvalitetsnormer i svensk rätt 5 kap1 § miljöbalken Regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer). Regeringen får överlåta till en myndighet att meddela miljökvalitetsnormer som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

11 5 kap 2 § MB – olika typer av MKN Miljökvalitetsnormer skall ange 1. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter och som inte får överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder 2. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som skall eftersträvas eller som inte bör överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder 3. högsta eller lägsta förekomst i yt- och grundvatten av organismer som kan tjäna till ledning för bedömning av tillståndet i miljön, eller 4. de krav i övrigt på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

12 Tillämpningen av MKN 5 kap 3 § MB Myndigheter och kommuner ska följa miljökvalitetsnormer.

13 Vattenförvaltningens MKN Viktiga utgångspunkter för MKN inom vattenförvaltningen: Normerna ska uppnås 2015 eller 2021 (2027 i vissa fall) → först efter den 22 december detta år kan en norm anses överträdd Åtgärder under denna förvaltningscykel syftar framåt, de ska se till att normerna följs i tid (jfr t.ex. med ÅP för luft – reaktivt styrmedel) Kommunal planering bör ha central roll, som framåtsyftande styrmedel

14 MKN för vatten vid planering och planläggning enligt Plan- och bygglagen, PBL Översiktsplaner ÖP ska ange hur kommunen avser att följa gällande MKN (4 kap 1 § andra stycket 3 p PBL). Viktiga strategiska frågor! Detaljplaner Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att MKN iakttas (5 kap 22 § PBL). Om betydande miljöpåverkan 6 kap. 11-18 och 22 §§ MB  bilaga 4 pkt 1e) och 2f) i förordningen (1998:905) om miljökonsekvens- beskrivningar Tillämpningsprojekt pågår.

15 MKN och detaljplaner Kontrollprövning enligt 12 kap PBL MKN kan ligga till grund för kontrollprövning av detaljplan enligt 12 kap 1 § 3 p PBL Plan ska upphävas helt (eller delvis med kommunens medgivande) om det kan befaras att den innebär att en MKN inte följs Möjligt att förordna om kontrollprövning för bygglov och förhandsbesked i vissa områden (12 kap 4 § PBL) Ändring av DP under genomförandetiden kan ev. grundas på nya MKN (5 kap 11 § PBL) 6 kap 21 § MB – kommuner kan bli skyldiga att redovisa MKN-arbete till regeringen – statliga myndigheter ska anmäla behov av redovisning till regeringen

16 Miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och PBL 2 kap 2 § 3 och 4 st PBL –MKN ska följas vid planläggning och i andra ärenden. OBS! Ingen skillnad på olika slags normer (jfr. 2 kap 7 § 2-3 st MB) 5 kap 6 och 8 §§ MB –Kommunerna ska vidta de åtgärder som behövs enligt ett ÅP → saknas motsvarande bestämmelse i PBL Förarbetena: ÅP kan inte ”direkt tvinga fram” antagande, ändring eller upphävande av en plan, men kan ”föranleda en kommun att ta initiativ till en planändring” Begränsningen framgår inte av MB eller PBL – anses antagligen följa av kommunernas planmonopol

17 Tillämpningsbestämmelser MB Materiella regler 2 kap 2-6 §§ MB –Hänsynsreglerna ska tillämpas som vanligt 2 kap 7 § första stycket MB –En rimlighetsavvägning ska göras (bl.a. vägs kostnad mot nytta) 2 kap 7 § andra och tredje stycket MB

18 Omprövning av tillstånd eller villkor, 24 kap. 5 § 2 p MB Om verksamheten med någon betydelse ”medverkar” till att en MKN inte följs. –Nya villkor får inte medföra sådana ingripande villkor att verksamheten inte längre kan bedrivas eller avsevärt försvåras

19 Tillämpningsvägledning på gång Naturvårdsverket arbetar för att ta fram vägledningar om tillämpning av MKN inom tillsyn och tillståndsgivning mm http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med- naturvard/Skotsel-och- forvaltning/Vattenforvaltning/Projekt-om-tillampningen- av-miljokvalitetsnormer-och-atgardsprogram/http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med- naturvard/Skotsel-och- forvaltning/Vattenforvaltning/Projekt-om-tillampningen- av-miljokvalitetsnormer-och-atgardsprogram/

20 Praktisk tillämpning av MKN för vatten, några exempel Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län (beslut 2010-06- 01) –Avslag på Svenska Kaolin AB:s tillståndsansökan för brytning och utvinning av kaolin på fastigheten Billinge 1:1 m.fl. –Överklagad till miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt Miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt, mål M 1881-09, ang. ansökan om tillstånd till anläggande av Ladvattenåns kraftverk mm, Kramfors kommun –Fråga om Regeringen har haft rätt att delegera till VM att meddela MKN Växjö tingsrätt, Miljödomstolens dom 2010-04-16, mål nr M 564-06: överklagad av Länsstyrelsen i Kalmar län –Tillstånd till reglering av Hornsjön, bortledning av ytvatten, återinfiltration m.m. för den kommunala vattenförsörjningen i Borgholms kommun –Ej prövningstillstånd i MÖD

21 www.vattenmyndigheterna.se Tack!


Ladda ner ppt "Juridiska aspekter på miljökvalitetsnormer för vatten i kommunal förvaltning och planering Karin Wall Länsstyrelsen Västra Götalands län Skara 2010-12-10."

Liknande presentationer


Google-annonser