Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsrapport 2016 Verksamhet xx - elever Svarsfrekvens Verksamhet xx 100% (1000 svarande/1000 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium 100%

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsrapport 2016 Verksamhet xx - elever Svarsfrekvens Verksamhet xx 100% (1000 svarande/1000 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium 100%"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsrapport 2016 Verksamhet xx - elever Svarsfrekvens Verksamhet xx 100% (1000 svarande/1000 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium 100% (10000 svarande/10000 mottagare)

2 Resultat per skola Spegling av resultat mellan målgrupper Korrelationsanalys Om undersökningen Bilaga: Koncerngemensamma frågor för respektive målgrupp (inkl. hänvisning till styrdokument) Förklaring av diagram Resultat koncerngemensamma frågor NKI, Rekommendation och Trivsel Studiemiljö Undervisning Skolmaten Innehåll Februari 2016Elever 2016 Verksamhetsrapport2

3 Förklaring till diagram – NöjdKundIndex ”NöjdKundIndex” (NKI) baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig skala: Om du tänker på din/ditt barns förskola/skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd – I högsta grad nöjd Är din/ditt barns förskola/skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Skala: Inte alls så bra som jag hoppades – Bättre än jag hoppades Tänk dig en perfekt förskola/skola. Hur nära en sådan förskola/skola är din/ditt barns förskola/skola? Skala: Mycket långt ifrån – Mycket nära ”NöjdKundIndex” (NKI) har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de tre frågorna, detta medelvärde har sedan indexerats 0-100 Februari 20163Elever 2016 Verksamhetsrapport

4 Förklaring till diagram – övriga frågor Rekommendationsgrad baseras på frågan: Jag kan rekommendera min/mitt barns förskola/skola till andra elever/föräldrar Trivselgrad baseras på frågan: Jag/Mitt barn trivs på min/sin förskola/skola Alla frågor har besvarats på en 10-gradig skala (1 = Instämmer inte alls, 10 = Instämmer helt) Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara ”Vet ej” Resultat beräknas som andelen nöjda, dvs. andelen (%) som angett alternativen 7-10 på en 10-gradig skala Resultat beräknas exklusive ”vet ej-svar” vilket innebär att summan av betygen 1-4, 5-6 och 7-10 uppgår till 100% (obs, avrundningar kan förekomma) Medelvärdet per fråga beräknas som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive ”Vet ej”, som redovisas separat) OBS! Inga resultat redovisas för grupper om mindre än fem personer Februari 20164Elever 2016 Verksamhetsrapport

5 Resultat ”Nöjdhet” NKI, Rekommendationsgrad och Trivselgrad Februari 20165Elever 2016 Verksamhetsrapport

6 Nöjdhet Februari 20166 NöjdKundIndex (0-100) Rekommendationsgrad (%)Trivselgrad (%) Elever 2016 Verksamhetsrapport Rekommendationsgrad på en 5-gradig skala: 69

7 Resultat per fråga: NöjdKundIndex, Rekommendation, Trivsel Februari 20167Elever 2016 Verksamhetsrapport

8 Resultat ”Studiemiljö” Sammanvägt index (0-100) och resultat per fråga (%) Februari 20168Elever 2016 Verksamhetsrapport

9 Studiemiljö Februari 20169 Studiemiljö* (index 0-100) Elever 2016 Verksamhetsrapport *Indexet för ”studiemiljö” har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för frågorna inom området och medelvärdet har sedan indexerats 0-100. Frågan ”Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i skolan” ingår inte i index.

10 Resultat ”Undervisning” Sammanvägt index (0-100) samt resultat per fråga (%) Februari 201610Elever 2016 Verksamhetsrapport

11 Undervisning Februari 201611 Undervisning* (index 0-100) Elever 2016 Verksamhetsrapport *Indexet för ”undervisning” har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för frågorna inom området och medelvärdet har sedan indexerats 0-100. Frågan ”På min skola används digitala hjälpmedel i undervisningen på ett bra sätt” ingår inte i index.

12 Resultat ”Skolmaten” Resultat per fråga (%) Februari 201612Elever 2016 Verksamhetsrapport

13 Skolmaten Februari 201613Elever 2016 Verksamhetsrapport

14 Resultat per skola Februari 201614Elever 2016 Verksamhetsrapport

15 Resultat per skola – NöjdKundIndex (0-100) Februari 201615Elever 2016 Verksamhetsrapport

16 Resultat per skola – Rekommendationsgrad (%) Februari 201616Elever 2016 Verksamhetsrapport

17 Resultat per skola – Trivselgrad (%) Februari 201617Elever 2016 Verksamhetsrapport

18 Resultat per skola – Studiemiljö (index 0-100) Februari 201618Elever 2016 Verksamhetsrapport

19 Resultat per skola – Undervisning (index 0-100) Februari 201619Elever 2016 Verksamhetsrapport

20 Resultat spegling mellan olika målgrupper Februari 201620Elever 2016 Verksamhetsrapport

21 Resultaten redovisas som andel (%) elever/lärare som angett alternativen 7-10 på en 10-gradig skala Elevers och lärares svar på gemensamma frågor Februari 201621Elever 2016 Verksamhetsrapport

22 Korrelationsanalys På nästa sida redovisas en tabell över de frågor som starkast samvarierar (korrelerar) med elevernas vilja att rekommendera skolan till andra Korrelationer över 0,4 betraktas som starka. Ju högre korrelation desto starkare samvariation Tabellen visar även andelen elever som besvarat respektive påstående med betyget 7-10 på den 10-gradiga skalan Korrelation är ett begrepp inom statistik som anger styrkan av ett samband mellan två variabler. Korrelationen uttrycks som ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband. För att ta ett exempel, säg att vi vill uttrycka sambandet mellan rikedom och lycka, och att vi har lyckats mäta dessa företeelser i en numerisk skala. En stark positiv korrelation, till exempel 0,9, betyder då att ju rikare man är, desto lyckligare är man. En stark negativ korrelation, som -0,9, betyder i stället att ju rikare man är, desto mindre lycklig är man. En korrelation på eller nära 0 betyder att det inte finns något linjärt samband mellan de två variablerna. En korrelation säger ingenting om orsakssamband, eller kausalitet. I det ovan nämnda exemplet säger en stark positiv korrelation alltså inte att man är lycklig på grund av att man är rik. Det kan lika gärna vara så att man är rik på grund av att man är lycklig, eller att en tredje variabel (till exempel social bakgrund) orsakar både lycka och rikedom. Februari 201622Elever 2016 Verksamhetsrapport

23 Korrelationsanalys för elevernas vilja att rekommendera Dessa frågor har tydligast samvariation (korrelation) med elevernas vilja att rekommendera skolan till andra Endast frågor med en korrelation över 0,4 (starkt samband) redovisas ”Andel nöjda” redovisar andelen (%) elever som angett alternativen 7-10 på en 10-gradig skala Februari 201623Elever 2016 Verksamhetsrapport

24 Om undersökningen Februari 201624 Undersökningen har genomförts av AcadeMedias samtliga verksamheter inom förskole-, grundskole- och gymnasiesegmenten Undersökningen är genomförd som en webbenkät, eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med klassunika användaruppgifter. Urvalet tillhandahölls av AcadeMedia. Urvalet innefattade elever som var inskrivna på skolan vecka 48 år 2015. Undersökningen genomfördes 25 januari - 17 Februari år 2016, av Markör Marknad & Kommunikation AB, Peter Linsér 070-697 85 05, peter.linser@markor.se Elever 2016 Verksamhetsrapport

25 Bilaga Koncerngemensamma frågor till respektive målgrupp (inklusive hänvisning till styrdokumenten) Februari 201625Elever 2016 Verksamhetsrapport

26 Bilaga Utgångspunkter för kundundersökning Syfte och användningsområde Kundundersökningen syftar dels till att mäta nöjdheten bland våra kunder (barn, vårdnadshavare, elever och deltagare – de som tar del av verksamheten) som indikation på den upplevda kvaliteten, dels syftar den till att undersöka hur våra kunder uppfattar att vi förmår leva upp till (hela) vårt uppdrag som skola/verksamhet (så som det formuleras i skollag, resp. läroplan, övriga ev. regelverk) och våra ytterligare löften inom AcadeMedia. Därtill syftar frågorna i medarbetarkolumnen, som infogas i medarbetarundersökningen, till att spegla medarbetarnas nöjdhet och uppfattning om hur skolan förmår leva upp till sitt uppdrag som skola och AcadeMedias ytterligare löften. De koncerngemensamma frågorna omfattar 14 frågor, uppdelade på tre sektioner: Nöjdhet, Studiemiljö, Undervisning. De verksamhetsspecifika frågorna i kundundersökningen uppgår till 10 (maximalt 15) frågor, som respektive verksamhet själva råder över. Svarsalternativ fråga 1-3: Svarsalternativ nöjdhetsfrågor: Svar på 10-gradig skala: I högsta grad nöjd ---> Inte alls nöjd Svar på 10-gradig skala: Bättre än jag hoppats ---> Inte alls så bra som jag hoppats Svar på 10-gradig skala: Mycket nära ---> Långt ifrån Svarsalternativ fråga övriga frågor: 1= instämmer inte alls – 10 instämmer helt samt möjlighet att svara vet ej Februari 201626Elever 2016 Verksamhetsrapport

27 Bilaga Februari 201627Elever 2016 Verksamhetsrapport

28 Bilaga Februari 201628Elever 2016 Verksamhetsrapport

29 Bilaga Februari 201629Elever 2016 Verksamhetsrapport


Ladda ner ppt "Verksamhetsrapport 2016 Verksamhet xx - elever Svarsfrekvens Verksamhet xx 100% (1000 svarande/1000 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium 100%"

Liknande presentationer


Google-annonser