Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsrapport 2016 Verksamhet xx - medarbetare Svarsfrekvens Verksamhet xx 100% (100 svarande/100 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 76% (6103.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsrapport 2016 Verksamhet xx - medarbetare Svarsfrekvens Verksamhet xx 100% (100 svarande/100 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 76% (6103."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsrapport 2016 Verksamhet xx - medarbetare Svarsfrekvens Verksamhet xx 100% (100 svarande/100 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 76% (6103 svarande/7992 mottagare)

2 Innehåll Om undersökningen Resultat NöjdMedarbetarIndex (NMI) Engagemang Ledarindex Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport2 Korrelationsanalys

3 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av samtliga verksamheter inom AcadeMedia. Metoden som använts har varit webblänk via mail. Totalt genomfördes tre påminnelser till de som inte svarat. Undersökningen genomfördes 18 januari - 7 februari år 2016. Undersökningen genomfördes av Markör Marknad & Kommunikation AB (Peter Linsér 070-697 85 05). Ändringar i frågor Frågorna i området Organisatorisk effektivitet har omformulerats, vid jämförelser med tidigare år bör detta tas hänsyn till. Tidigare års indexvärden för områdena ”Organisatorisk effektivitet”, ”Påverkansmöjligheter” och ”Hälsa och välbefinnande” har räknats om och baseras nu på de frågor som ingår i årets undersökning. Ett nytt frågeområde har lagts till som behandlar hur uppföljningen av tidigare års medarbetarundersökning används, ingen indexberäkning görs för detta frågeområde. Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport3

4 Resultat övergripande index NMI, Ledarindex, Engagemang och Attraktivitet 4Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport

5 Förklaring av index Alla index har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de frågor som ingår inom respektive område och medelvärdet har sedan indexerats 0-100. Index för respektive frågeområde baseras på samtliga frågor inom respektive område om inget annat anges. Som exempel baseras NöjdMedarbetarIndex (NMI) på tre frågorna nedan som besvarats på en 10-gradig skala: Om du tänker på din arbetsplats i sin helhet. Hur nöjd är du med den? Skala: Inte alls nöjd – I högsta grad nöjd Är din arbetsplats lika bra som du hoppades att den skulle vara? Skala: Inte alls så bra som jag hoppades – Bättre än jag hoppades Tänk dig en perfekt arbetsplats. Hur nära en sådan arbetsplats är din arbetsplats? Skala: Mycket långt ifrån – Mycket nära Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport5

6 Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport6 NöjdMedarbetarIndex (NMI) Ledning (Ledarindex) EngagemangAttraktivitet

7 Resultat övergripande index per enhet Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport7

8 Index per frågeområde Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport8

9 NöjdMedarbetarIndex (NMI) Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport9

10 Ledning (Ledarindex) Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport10

11 Engagemang Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport11

12 Attraktivitet Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport12

13 Organisatorisk effektivitet Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport13

14 Påverkansmöjligheter Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport14

15 Mångfald och likabehandling Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport15

16 Medarbetarsamtal Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport16

17 Lönesättning och villkor Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport17

18 Krav i arbetet Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport18

19 Hälsa och välbefinnande Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport19

20 Fysisk arbetsmiljö Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport20

21 Arbetsrelaterad ohälsa Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport21

22 Resultat per fråga Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport22

23 Förklaring av diagram Alla frågor har besvarats på en 10-gradig skala (1 = Instämmer inte alls, 10 = Instämmer helt). Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara ”Vet ej”. Resultat beräknas som andelen nöjda, dvs. andelen (%) som angett alternativen 7-10 på en 10-gradig skala. Resultat beräknas exklusive ”vet ej-svar” vilket innebär att summan av betygen 1-4, 5-6 och 7-10 uppgår till 100% (obs, avrundningar kan förekomma). Medelvärdet per fråga beräknas som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive ”Vet ej”, som redovisas separat). OBS! Inga resultat redovisas för grupper om mindre än fem personer. Resultat redovisas inte heller för frågor som mindre än fem personer besvarat (ex. följdfrågor och frågor som enbart ställs till vissa personalkategorier) om inget annat anges. Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport23

24 NöjdMedarbetarIndex (NMI) Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport24

25 Ledning (Ledarindex) Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport25

26 Engagemang Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport26

27 Attraktivitet Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport27

28 Organisatorisk effektivitet Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport28

29 Påverkansmöjligheter Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport29

30 Mångfald och likabehandling Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport30

31 Medarbetarsamtal Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport31

32 Lönesättning och villkor Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport32

33 Krav i arbetet Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport33

34 Hälsa och välbefinnande Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport34

35 Fysisk arbetsmiljö Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport35

36 Arbetsrelaterad ohälsa Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport36

37 Hot och våld Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport37 Resultaten redovisas enbart om minst 50 medarbetare har besvarat frågan

38 Nedvärderande beteenden Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport38 Resultaten redovisas enbart om minst 50 medarbetare har besvarat frågan

39 Stöd vid hot, våld och nedvärderande beteenden Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport39

40 Uppföljning av medarbetarundersökningen Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport40 Resultaten redovisas enbart om minst 5 medarbetare/chefer har besvarat frågan

41 Frågor för jämförelse mot kundundersökning Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport41

42 Frågor för jämförelse mot kundundersökning Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport42

43 Korrelationsanalys På nästa sida redovisas en tabell över de frågor som starkast samvarierar (korrelerar) med medarbetarnas vilja att rekommendera sin arbetsplats till andra (”Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra”) Korrelationer över 0,4 betraktas som starka. Ju högre korrelation desto starkare samvariation Tabellen visar även andelen medarbetare som besvarat respektive påstående med betyget 7-10 på den 10-gradiga skalan Korrelation är ett begrepp inom statistik som anger styrkan av ett samband mellan två variabler. Korrelationen uttrycks som ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband. För att ta ett exempel, säg att vi vill uttrycka sambandet mellan rikedom och lycka, och att vi har lyckats mäta dessa företeelser i en numerisk skala. En stark positiv korrelation, till exempel 0,9, betyder då att ju rikare man är, desto lyckligare är man. En stark negativ korrelation, som -0,9, betyder i stället att ju rikare man är, desto mindre lycklig är man. En korrelation på eller nära 0 betyder att det inte finns något linjärt samband mellan de två variablerna. En korrelation säger ingenting om orsakssamband, eller kausalitet. I det ovan nämnda exemplet säger en stark positiv korrelation alltså inte att man är lycklig på grund av att man är rik. Det kan lika gärna vara så att man är rik på grund av att man är lycklig, eller att en tredje variabel (till exempel social bakgrund) orsakar både lycka och rikedom. Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport43

44 Korrelationsanalys för medarbetarnas vilja att rekommendera Februari 2016Medarbetare 2016 Verksamhetsrapport44


Ladda ner ppt "Verksamhetsrapport 2016 Verksamhet xx - medarbetare Svarsfrekvens Verksamhet xx 100% (100 svarande/100 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 76% (6103."

Liknande presentationer


Google-annonser