Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Botkyrka kommun © 2009 YouGov 1 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Medborgarpanel 4 - Diskriminering Botkyrka kommun Oktober - November.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Botkyrka kommun © 2009 YouGov 1 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Medborgarpanel 4 - Diskriminering Botkyrka kommun Oktober - November."— Presentationens avskrift:

1 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 1 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Medborgarpanel 4 - Diskriminering Botkyrka kommun Oktober - November 2009 Stockholm november 2009

2 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 2 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Innehållsförteckning 1.Information om undersökningen 2.Resultat 1.Sammanfattande punkter sid 10 2.Resultat sid 11 3.Bakgrundfrågorsid 29 3.Vägning 4.Kontakt I separat bilaga finns tabeller (pdf och excel) med nedbrytningar och öppna svar (excel)

3 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 3 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering 1 Information om undersökningen

4 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 4 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Information om undersökningen Bakgrund och Syfte 1 Sedan hösten 2007 ingår Botkyrka kommun i SKL-nätverket ”Medborgarpanel”. Nätverket drivs som projekt och ska pågå fram till april 2010. Målet med projektet är att utveckla metoder för att ge förtroendevalda ett bredare underlag till beslut genom att konsultera medborgarpaneler med sms och Internet (e-post) som kommunikationsväg. Inom ramen för Botkyrkas medverkan i SKL-projektet har YouGov på uppdrag av Botkyrka kommun genomfört tre undersökningar under perioden oktober 2008 – februari 2009. Denna undersökning är den första av två undersökningar som genomförs under hösten 2009. Temat för denna undersökning är diskriminering.

5 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 5 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Information om undersökningen Metod MetodOnlineintervju UrvalsramPersoner som bor i Botkyrka kommun och ingår I YouGovs Internetpanel i Sverige bestående av 46 000 förrekryterade kvinnor och män i åldrarna 15-74 år som vill delta i undersökningar. Samt Botkyrka kommuns medborgarpanel bestående av 74 personer rekryterade av Botkyrka kommun. Målgrupp203 personer har genomfört undersökningen DatainsamlingUndersökningen är genomförd under perioden 29 oktober - 5 november 2009 1

6 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 6 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Frågeställningar 1 Information om undersökningen Fråga 1. Upplever du att Botkyrka kommun i sin kommunala service behandlar alla invånare lika oavsett: Fråga 2. Inom vilken/vilka verksamheter upplever du att alla inte behandlas lika i Botkyrka kommun? Fråga 3. Upplever du att du har lika möjlighet som alla andra i Botkyrka till: Fråga 3b. Varför upplever du att du inte har lika möjlighet som alla andra i Botkyrka? Fråga 4. Har du eller någon du känner varit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling under de senaste 12 månaderna? Fråga 5. Vad var orsaken till diskrimineringen eller den kränkande behandlingen? Fråga 6. I vilka situationer har diskrimineringen eller den kränkande behandlingen skett? Fråga 7. Hur upplever du att du behandlas på arbetsmarknaden? Fråga 8. Upplever du att du har samma möjlighet som majoriteten av Sveriges befolkning att få makt och inflytande i samhället? Fråga 8b. Varför upplever du att du inte har samma möjlighet som majoriteten av Sveriges befolkning att få makt och inflytande i samhället? Fråga 9. Känner du till dina rättigheter om du skulle bli diskriminerad? Fråga 10. Vet du vart du kan vända dig om du skulle bli diskriminerad? Fråga 11. Hur definierar du själv din etnicitet? Fråga 12. Hur bor du idag? Fråga 13. Vilken är den högsta utbildning du har gått? Fråga 14. I vilken stadsdel i Botkyrka kommun bor du?

7 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 7 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Bakgrundsvariabler som visas i tabellerna (bilaga) 1 Information om undersökningen

8 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 8 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Text innan frågorna för att förklara syftet med undersökningen samt begreppet diskriminering. 1 Information om undersökningen Botkyrka kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället. Vi vill att de insatser vi gör ska vara ett stöd till de Botkyrkabor som utsätts för diskriminering. Bland annat deltar vi i ett euroepiskt och ett svenskt närverk av städer och kommuner mot rasism och diskriminering. Det är ett stöd att hitta och utbyta bra arbetssätt i arbetet mot diskriminering. Denna undersökning handlar om diskriminering. Dina svar kommer att behandlas anonymt och redovisas tillsammans med många andras svar. Med diskriminering menas - en medveten eller omedveten handling eller struktur som utestänger eller behandlar någon sämre på grund etnicitet/ursprung, hudfärg, kön, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning eller ålder.

9 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 9 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering 2 Resultat

10 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 10 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Sammanfattande punkter: Behandlas lika av kommunen Totalt sett anser 3/4 av kommuninvånarna att Botkyrka kommun behandlar alla invånare lika. Drygt hälften av kommuninvånarna anser att Botkyrka kommun behandlar alla invånare lika oavsett ursprung, hudfärg, religion och kön. I Norra Botkyrka svarar 1 av 4 att Botkyrka kommun inte behandlar alla invånare lika oavsett ursprung (jämfört med 3% i Södra Botkyrka). 13% av invånarna i Norra Botkyrka svarar att Botkyrka kommun inte behandlar alla invånare oavsett hudfärg (jämfört med 5% i Södra Botkyrka). Det är även skillnader mellan utbildningsnivå. Fler personer med längre utbildning anser att man inte blir lika behandlad oavsett ursprung, hudfärg, religion och funktionshinder. Fler personer i åldern 50-74 år tycker inte att man blir lika behandlad oavsett ålder. Fler män upplever att Botkyrka kommun inte behandlar alla invånare lika oavsett hudfärg. 12% jämfört med 4% av kvinnorna. Var blir man inte lika behandlad? De som upplever att de inte blir lika behandlade svarar att det i huvudsak är inom vård och omsorg man upplever att man inte blir behandlad lika. Men även inom områden som grundskola, boende, socialtjänst, kultur och fritid och medborgarservice. Även om vissa upplevde att man inte behandlas lika inom vår och omsorg anser de allra flesta att man har samma möjlighet till vård (86%). Kvinnor anser i högre utsträckning att alla har lika möjlighet till vård, 93% jmf med män 80%. 3/4 upplever att man har samma möjlighet som alla andra till service och utbildning. 21% upplever däremot att de inte har samma möjlighet till bostäder som alla andra i Botkyrka. Utsatt för diskriminering 1 av 5 har själva varit utsatt för eller känner någon som varit utsatt för kränkande behandling de senaste 12 månaderna. Orsaken till diskrimineringen berodde främst på ursprung, ålder eller kön. Av de som upplever att diskriminering eller kränkande behandling har skett, nämner de flesta att det har skett I kontakt med kommunen. Detta uppges i högre utsträckning av yngre 15-34 år. Behandlas lika på arbetsmarknaden Drygt hälften upplever att de behandlas lika som andra med samma meriter på arbetsmarknaden. 11% upplever att de behandlas bättre än andra medan 15 % upplever att de behandlas sämre än andra med samma meriter. Makt och inflytande på arbetsmarknaden 6 av 10 upplever att de har samma möjlighet som andra till makt och inflytande i samhället. Medan nära 1 av 5 inte upplever att de har samma möjligheter till makt och inflytande som majoriteten av Sverige befolkning. Kännedom rättigheter och vart man ska vända sig vid diskriminering 59% känner till sina rättigheter om de skulle bli diskriminerade medan 41% inte känner till sina rättigheter. I Norra Botkyrka känner fler till sina rättigheter. 70% i Norra Botkyrka känner till sina rättigheter. 43% vet inte var de ska vända sig om de skulle bli diskriminerade medan 57% vet var de ska vända sig.

11 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 11 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Lika behandlad av Botkyrka kommun Totalt sett anser 3/4 av kommuninvånarna att Botkyrka kommun behandlar alla invånare lika.

12 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 12 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Lika behandlad av Botkyrka kommun Drygt hälften av kommuninvånarna anser att Botkyrka kommun behandlar alla invånare lika oavsett ursprung, hudfärg, religion och kön. För att se skillnader i undergrupper, se nästa sida.

13 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 13 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering I Norra Botkyrka svarar 1 av 4 att Botkyrka kommun inte behandlar alla invånare lika oavsett ursprung (jämfört med 3% i Södra Botkyrka). 13% av invånarna i Norra Botkyrka svarar att Botkyrka kommun inte behandlar alla invånare oavsett hudfärg (jämfört med 5% i Södra Botkyrka). Det är även skillnader mellan utbildningsnivå. Fler personer med längre utbildning anser att man inte blir lika behandlad oavsett ursprung, hudfärg, religion och funktionshinder. Fler personer i åldern 50-74 år tycker inte att man blir lika behandlad oavsett ålder. Fler män upplever att Botkyrka kommun inte behandlar alla invånare lika oavsett hudfärg. 12% jämfört med 4% av kvinnorna. Skillnader stadsdelsområde; De som svarat nej på fråga 1

14 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 14 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Verksamheter man upplever att man inte behandlas lika Fråga 2. Inom vilken/vilka verksamheter upplever du att alla inte behandlas lika i Botkyrka kommun? Bas: Upplever inte lika behandling från Botkyrka kommun (n=55) 45% 38% 36% 35% 34% 30% 22% 19% 24% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Vård och omsorg Grundskola Boende Socialtjänsten Kultur och fritid Medborgarservice Gymnasium Vuxenutbildning Förskola Annan verksamhet De som upplever att de inte blir lika behandlade svarar att det i huvudsak är inom vård och omsorg man upplever att man inte blir behandlad lika. Men även inom områden som grundskola, boende, socialtjänst, kultur och fritid och medborgarservice.

15 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 15 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Verksamheter man upplever att man inte behandlas lika Om vi tittar på samma fråga utifrån totalen är det 12% av kommuninvånarna som tycker att alla inte blir lika behandlade inom vår och omsorg. Personer i norra Botkyrka Män, lägre utbildning, norra Botkyrka I högre utsträckning: Personer i åldern 35-49 år Personer med lägre utbildning Personer i åldern 50-74 år Inga skillnader Personer i åldern 15-34 år Personer i norra Botkyrka Personer i åldern 35-49 år

16 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 16 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Lika möjlighet till Även om vissa upplevde att man inte behandlas lika inom vår och omsorg anser de allra flesta att man har samma möjlighet till vård (86%). ¾ upplever att man har samma möjlighet som alla andra till service och utbildning. 21% upplever däremot att de inte har samma möjlighet till bostäder som alla andra i Botkyrka. Inga direkta skillnader i undergrupper. Av de som svarar nej på den här frågan finns vissa skillnader i kön. Män anser i högre utsträckning att alla inte har lika möjlighet till vård (13% jmf med 4% för kvinnor). Samma tendens ser vi för utbildning, service, bostäder, dvs att män i högre utsträckning anser att alla inte har lika möjlighet.

17 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 17 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Varför upplever du att du inte har samma möjligheter? 2 Fråga 3b. Varför upplever du att du inte har lika möjlighet som alla andra i Botkyrka? Bas: Upplever inte lika möjligheter (n=60) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Ang bostad är inte någon fördel att vara invandrare. Jag upplever att de som har ett annat ursprung än svenskt synas extra noggrant och ibland misstänkliggörs utan anledning. För att jag är svensk och att mycket på medborgarkontor och liknande är för utländska medborgare.... Det satsas mycket på dem och inte på oss svenskar... Satsas för lite i mitt område, vägarna är usla, saknas gångbanor, snöröjningen sen, Anser att kommunen inte tar hänsyn till min familjesituation när man bedömer vårt behov av barnomsorg. Vi har nyligen fått tvillingar, men trots det får vår 3-årige son bara gå på förskolan samma antal timmar som barn som får ett syskon i taget, dvs 15 timmar per vecka.

18 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 18 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Utsatt för diskriminering 1 av 5 har själva varit utsatt för eller känner någon som varit utsatt för kränkande behandling de senaste 12 månaderna.

19 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 19 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Orsak till kränkande behandling Orsaken till diskrimineringen berodde främst på ursprung, ålder och kön.

20 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 20 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Orsak till kränkande behandling Tittar vi på samma fråga på totalen utgör diskriminering pga. ursprung 7%, ålder 7% och kön 6%. Signifikant fler män anser att de blivit diskriminerade pga. kön (10% jämfört med 2% för kvinnor)

21 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 21 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering I vilka situationer har diskrimineringen skett Av de som upplever att diskriminering eller kränkande behandling har skett, nämner de flesta I kontakt med kommunen. I högre utsträckning yngre 15-34 år.

22 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 22 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering I vilka situationer har diskrimineringen skett Tittar på samma fråga på totalen utgör i kontakt med kommunen 7%. Signifikant fler män anser att de blivit diskriminerade på sin arbetsplats (8% jmf med 2% för kvinnor)

23 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 23 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Behandlas på arbetsmarknaden Drygt hälften upplever att de behandlas lika som andra med samma meriter på arbetsmarknaden. 11% upplever att de behandlas bättre än andra medan 15 % upplever att de behandlas sämre än andra med samma meriter. Inga stora skillnader mellan undergrupper.

24 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 24 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Samma möjligheter till makt och inflytande i samhället 6 av 10 upplever att de har samma möjlighet som andra till makt och inflytande i samhället. Medan nära 1 av 5 inte upplever att de har samma möjligheter till makt och inflytande som majoriteten av Sverige befolkning.

25 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 25 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Inte samma möjligheter till makt och inflytande 2 Fråga 8b. Varför upplever du att du inte har samma möjlighet som majoriteten av Sveriges befolkning att få makt och inflytande i samhället? Bas: Upplever inte samma möjligheter (n=43) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Främst pga att jag är kvinna men också pga att jag är invandrare Allt är redan bestämt Är man inte inne i systemet, utan hamnat i en sorts utanförskap har man mindre möjligheter att påverka. Politikerna lever ett eget liv och gynnar sina likar och skiter i fotfolket

26 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 26 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Kännedom rättigheter vid diskriminering 59% känner till sina rättigheter om de skulle bli diskriminerade medan 41% inte känner till sina rättigheter. I Norra Botkyrka känner fler till sina rättigheter. 70% i Norra Botkyrka känner till sina rättigheter.

27 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 27 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Kunskap om var man ska vända sig vid diskriminering 43% vet inte var de ska vända sig om de skulle bli diskriminerade medan 57% vet var de ska vända sig. Inga skillnader i undergrupper

28 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 28 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering 3 Bakgrundsfrågor

29 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 29 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Etnicitet Kvinnor 2% Män 11% 86% Kvinnor 86% Män 58%

30 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 30 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Typ av bostad

31 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 31 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Utbildning

32 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 32 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Stadsdel

33 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 33 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering 4 Vägning av data

34 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 34 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Vägning av data Ovägt/Vägt Resultaten är vägda med utgångspunkt från statistik avseende fördelningen av Botkyrka kommuns befolkning på kön och ålder. Vi tar hänsyn till hur stor andel män respektive kvinnor det finns i kommunen och vilken åldersfördelning kommunen har. Exempelvis; om det är för få män som har svarat på undersökningen kan vi väga resultatet så att 10 män väger lika som om de hade varit 12 män. Detta gör vi för att respondenterna i undersökningen i så hög utsträckning som möjligt ska spegla verkligheten.

35 Botkyrka kommun © 2009 YouGov 35 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Kontakt YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B 111 60 Stockholm T +46 8 4100 5810 YouGov Sweden AB Västergatan 1 211 21Malmö T +46 40 630 16 20 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3A, 1. 2200 København N T +45 7027 2224 YouGov Norge AS Møllergata 8 0179 Oslo T +47 2242 3200 Konsult: Carolina Månsson Carolina.Mansson@yougovsweden.se Projektledare: Anna Malmborg Anna.Malmborg@yougovsweden.se


Ladda ner ppt "Botkyrka kommun © 2009 YouGov 1 SE2009-529-3 Medborgarpanel nr 4 - Diskriminering Medborgarpanel 4 - Diskriminering Botkyrka kommun Oktober - November."

Liknande presentationer


Google-annonser