Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12016-09-21 Ny 12-årsplan. 22016-09-21 Sweden statistics Järnvägsnätet: 11 000 km trafikerade banor Varav 7 800 km elektrifierade banor Vägnätet: 98 400.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12016-09-21 Ny 12-årsplan. 22016-09-21 Sweden statistics Järnvägsnätet: 11 000 km trafikerade banor Varav 7 800 km elektrifierade banor Vägnätet: 98 400."— Presentationens avskrift:

1 12016-09-21 Ny 12-årsplan

2 22016-09-21 Sweden statistics Järnvägsnätet: 11 000 km trafikerade banor Varav 7 800 km elektrifierade banor Vägnätet: 98 400 km statliga vägar 41 000 km kommunala/allmänna gator 76 100 km enskilda vägar Luftfart: 52 godkända flygplatser Sjöfart: 700 farleder 50 allmänna hamnar Population 9 340 000 Land area450 000 km² Population density23 people/km²

3 32016-09-21 Transport policy goals Overall goal To ensure a socio-economically efficient transport system that is sustainable in the long term for individuals and the business community throughout the country.

4 42016-09-21 Den politiska inriktningen av planen Tillväxt Samhällsnytta Ökat samspel mellan olika aktörer ger ökade möjligheter för såväl individen som samhället i stort Samhällsnytta Ökat samspel mellan olika aktörer ger ökade möjligheter för såväl individen som samhället i stort Klimateffektivitet Minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet Klimateffektivitet Minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet Bryta utanförskapet genom fler jobb i fler och växande företag

5 52016-09-21 Trafikslagsövergripande Fyra trafikverk har arbetat tillsammans med en gemensam plan för väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Öppen process Samverkan och kontinuerlig dialog med regioner, län, näringslivet och andra viktiga aktörer Processen – arbetssätt

6 62016-09-21 Prioriteringskriterier Uppfyllelse av de transportpolitiska målen Utgångspunkter i propositionen Anpassning till budgetrestriktioner Fyrstegsprincipen Regionala prioriteringar Samhällsekonomisk lönsamhet/ samlad effektbedömning Medfinansiering

7 72016-09-21 Statlig ram 417 mdkr på 12 år varav 395 mdkr anslagsmedel och 22 mdkr lån 7 Trafikslagsövergripande statlig ram417 Drift och underhåll av vägar136 Drift och underhåll av järnvägar64 Åtgärder för utveckling av vägar, järnvägar, slussar och farleder 217

8 82016-09-21 Medfinansiering 65 mdkr trängselskatt och vägavgifter medfinansiering från kommuner och privata aktörer EU medel Banavgifter 15,6 mdkr

9 92016-09-21 9 Drift och underhåll 2010-2021 Drift och underhåll med fokus på nytta för användarna Leveranskvalitet för resenärer och transportköpare o Framkomlighet o Robusthet o Trafik- och trafikantinformation o Bekvämlighet o Säkerhet o Användbarhet

10 102016-09-21 Stockholm Förbifart Stockholm - 28 mdr kr – Ny motorväg runt Stockholm, delvis i tunnel, för att avlasta centrala Stockholm Citybanan – 18,4 mdr – Tågtunnel under Stockholms innerstad, utvecklar möjligheten för arbetspendling genom tätare tågtrafik Västsvenska infrastrukturpaketet – 34 mdr kr Trafikslagsövergripande paket av åtgärder baserat på en helhetssyn av behoven i Västsverige. Paketet innehåller t.ex.: – Västlänken – ny järnvägstunnel med stationer under centrala Göteborg – Marieholmstunneln – vägtunnel under Göteborg – Ny Götaälvsbro – bro över Götaälv i centrala Göteborg – Kollektivtrafikåtgärder Större åtgärder, exempel

11 112016-09-21 E6 genom Bohuslän – 3,6 mdr kr Mötesseparering Tanum – Strömstad Haparandabanan – 3,4 mdr kr Upprustning Boden – Kalix, ny järnväg Kalix – Haparanda Södertäljesluss – 1,4 milj kr Utbyggnad av inseglingsfarleden till hamnarna i Mälaren samt utbyggnad av slussen i Södertälje. Kattegattleden – 110 milj kr Cykelled mellan Göteborg och Helsingborg Större åtgärder, exempel

12 122016-09-21 Effekter, exempel 20 000-25 000 jobb/år Större arbetsmarknadsregioner Tillväxt och konkurrenskraft i hela landet Väl fungerande kollektivtrafik Minskad trängsel Gynnar mer miljö- och klimatvänliga transporter Effektiva stråk för godsflöden Samspel mellan trafikslag Besöksnäringens roll stärks

13 132016-09-21 Förbifart Stockholm

14 142016-09-21 Växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,4 miljoner år 2030 Stockholms län växer med ett: Malmö på 10 år Göteborg på 20 år

15 152016-09-21

16 162016-09-21

17 172016-09-21 Förbifart Stockholm Längd: ca 21 km Tunnel: drygt 17 km Antal körfält:3 i vardera riktning Trafikplatser: sex Trafik:140 000 fordon/dygn Byggstart: 2012 Byggtid: minst 8 år Kostnad: 28 miljarder kr (2009 års pris)

18 182016-09-21 17 av 21 km i tunnel

19 192016-09-21 Byggtiden Minst 8 år Minimera störningar

20 202016-09-21 Trafikverket föreskriver Skallkrav kompetens Bemanning Antal timmar Konsultens anbud Begärda uppgifter på föreslagna personer Timpriser angivna per person (= total anbudssumma) Mervärde för erfarenhet och utbildning Mervärde genom intervjuer KONSULTUPPHANDLING Anbuden – pris, erfarenhet, utbildning och intervjuer

21 212016-09-21 Entreprenadformer Traditionellt Bergtunnlar som utförandeentreprenader Betongkonstruktioner som totalentreprenader Dialog välkomnas! Idéer och funderingar. Samlar erfarenheter från branschen.

22 222016-09-21 Entreprenaderna Ledningsägares arbeten Logistiklösning med transportband och hamnar för bergtransporterna Förberedande arbeten Fem arbetstunnlar Åtta tunnelentreprenader Fem trafikplatser uppdelade i flera entreprenader Installationsentreprenader Totalt närmare 50 entreprenader Förslag


Ladda ner ppt "12016-09-21 Ny 12-årsplan. 22016-09-21 Sweden statistics Järnvägsnätet: 11 000 km trafikerade banor Varav 7 800 km elektrifierade banor Vägnätet: 98 400."

Liknande presentationer


Google-annonser