Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

School of Global Studies När världen kommer till Göteborg Kunskap om och Arbetssätt i Rättvisa och socialt hållbara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "School of Global Studies När världen kommer till Göteborg Kunskap om och Arbetssätt i Rättvisa och socialt hållbara."— Presentationens avskrift:

1

2 School of Global Studies Hans.Abrahamsson@globalstudies.gu.se När världen kommer till Göteborg Kunskap om och Arbetssätt i Rättvisa och socialt hållbara Städer KAIROS Institutionen för Globala Politiska Studier Hans Abrahamsson Den stora samhällsomdaningen i vår tid Ett freds- och utvecklingsperspektiv på den sociala hållbarhetens förutsättningar Inspel till samtal om den idéburna sektorns roll för social hållbar samhällsutveckling Mötesplats Social Hållbarhet (SKL & Folkhälsomyndigheten) Stockholm den 20.11.2015

3 Globalisering Ekonomi-öster/söderut/BRICS Fördubbling globala arbetsmarknaden Digitalisering och robotisering Ökad rörlighet, ökade kontaktytor Transnationell migration Människor i transit - med sina vardagsliv på flera håll samtidigt Att förbättra livschanser och möjligheten att tillfredsställa grundläggande behov Takten, klyftorna det globala Syd i det globala nord Samhällets ökade heterogenitet och människors varierande socio-ekonomiska förutsättningar medför utmaningar för den sociala tilliten och den sociala hållbarheten på lokal nivå Den Stora Omdaningen i vår tid Tre processer i samverkan som flätar ihop det lokala med det globala I den nya ekonomiska geografin och dess globala förädlingskedjor minskar nationalstatens betydelse – städer allt viktigare Urbanisering Att hitta verktyg för att kunna leva tillsammans, att lära sig dialogens konst från multikulturell samexistens till interkulturell samverkan Intresse- och värdegrundskonflikter Samhället glider isär och tappar sin förmåga att hantera komplexa samhällsproblem

4 Säkerhet Human Security Trygghet Förutseende Utveckling Human Development Inkluderande Delaktighet En stad för alla Human Rights Jämlikhet Deltagande Erkännande Rättvisa Social Hållbarhet En socialt hållbar utveckling handlar om ett samhälles förmåga att hantera komplexa samhällsproblem Samhällsutvecklingens värdegrunder i ett idé historiskt perspektiv Tre flytande signifikanter Civilsamhället Föreningsliv Parlamentarism Repr.demokrati Politiska partier Resursstarka Innanförskapet Förhandling svag stark målkonflikter Globala utmaningar och komplexa samhällsproblem ställer ökade krav på invånardialog och medskapande och på att utvidga förhandlings- arenan Social hållbarhet – ett omtvistat begrepp !

5 Westfalisk Ordning Government Nationalstaten Post-Westfalisk ordning Governance Flernivå - partnerskap Fram t.o.m trettioåriga kriget pre-Westfalisk Ordning Disorder Påve Kyrka Kung Städer Feudal herrar Regioner – EU - Eurocities Nationalstater - SKL Städer, Kommuner,Landsting Urbana regioner – Västra Götaland Krigsherrar / Maffia Transnationella Företag Multilaterala Organisationer (IMF/WB) Gränsöverskridande nätverk G8, G20 ICLEI, UCLG Den stora omdaningen i ett historiskt perspektiv Globalisering, det politiska rummet och nationalstatens förändrade roll 16481944 När staten drar sig tillbaka från det politiska rummet tar urbana regioner över som tillväxtmotor Den nya ekonomiska geografin – ekonomisk förnyelse och tillväxt sker i storstadsregionen pga stordriftsfördelar Minskat statligt stöd, överskottmål, finansieringsgap

6 Världs- ordning National stat Krav på makroekonomisk balans - budgetrestriktioner Ekonomiska nedskärningar och minskade offentliga och sociala åtaganden Socialt kontrakt Säkerhet - Leg. Inst. Civilsamhälle Identitetsformation och lojalitet Vi-grupper och ”gängbildningar” flyktiga nätverk ofta i rivalitet (primär- / gemenskaps- grupper) Innanförskapets osynliga gränser Upplevt Utanförskap NEETS 30-35 % Från ”welfare to workfare” Det sociala kontraktets upplösning Civilsamhällets uppluckring Informella trygghets- och försörjningssystem Global nätverksproduktion Arbetsmarknadens polarisering: Inkomstklyftor – ojämn utveckling Välfärden alltmer exklusiv Sprinklersystem i taket som försöker fylla ett glas med vatten på matbordet Statens förändrade roll och minskat utrymme för välfärd utmanar stadens sociala sammanhållning Arbete bostad utbildning Failed states När stater tappar sin förmåga att leverera välfärdtjänster och upprätthålla sin legitimitet (Goldstone 2008)

7 Utestängningens lokala frustrationsgap Levnadsvillkor Tid Strävan/Anspråk Förmåga/möjlighet Individuell skuldbeläggning - oartikulerad skam På 30 år Vrede / våld Strävan/Anspråk Förmåga/möjlighet Brinnande bilar på beställning Pulveriserade busskurer och alltfler unga män blir kvar såväl i förorterna som på landsbygden och upplever sig såväl obehövda som oälskade Inte bara unga män i resursvaga områden alltfler unga kvinnor söker antidepressiva medel ”Behovet av att bli någon” Kriminella nätverk Legosoldat i Ukraina Privata säkerhetsföretag Global intifada - IS, Svenskarnas Parti Vem vill leva och dö som ett problem, Som ett oönskat liv – IS erbjuder ”hjältedöden” Fanon, Gurr, Gilligan, Starrin

8 Nav för global samhälls -styrning Slagfält för sociala konflikter Rörelseriktningen är politiskt påverkbar ! Spänningsfält När det globala möter det lokala Statens förändrade roll När staten drar sig tillbaka från det politiska rummet ökar utrymmet för städer och deras nätverk. Urbaniseringens utmaningar Urbaniserings- och tillväxttakt Finansieringsgap Låg och högutbildad arbetskraft sida vid sida Inkomst- hälsoklyftor, Globala Nord/Syd Social hållbarhet kräver en inkluderande utveckling

9 ≈ En inkluderande utveckling kräver en bättre förståelse av det civila samhällets olika delar Flyktiga nätverk Föreningsliv Sociala Rörelser Kunskap om och Kontaktytor med detta < Kunskap om och Kontaktytor med detta Stat nätverk, rörelser och organisationer förhåller sig till stat och marknad En kontrapunkt, en politisk arena och en praktik Marknad Det civila samhället Service providers Voice providers – synliggörs genom aktion Det civila samhället

10 Världs- ordning National stat Socialt kontrakt Säkerhet - Leg. Inst. Civilsamhälle Resursstarkas strävan efter oberoende och individuell frihet. Behov av välfärdsstaten Organisk kris Det civila samhällets tudelning Utanför innanförskapet - Yngre och äldre som inte känner sig lyssnade på och som tappat sin samhälleliga tillit - Prekariatet medelklassens osäkerhet - Utrikesföddas tillgång till arbetsmarknaden - Obehövda, oälskade och okunniga unga män. Civilsamhällets etablerade föreningsliv Det Civila Samhällets Sociala rörelser Flyktiga nätverk och Samhällsengagerade medborgare Det civila samhällets tudelning riskerar att förstärkas genom det Idéburna Offentliga Partnerskapet (IOP) och ”statens traditionella strävan efter att kontrollera och styra det civila samhället ”(Trädgård)

11 Policy Voice- provider Service- provider Civilsamhällets tre uppgifter ömsesidigt förstärkande Att riva murar Social och samhällelig tillit Ompröva samband välfärd – tillväxt Global social politik Opinionsbildning för mänsklig värdighet Här och där ! Lokal förankring och resursmobilisering Det dubbla åtagandet Att ha två tankar i huvudet samtidigt Akuthjälp: förhindra och lindra Förebygga: minska risker och stärka förmågan

12 Det är innanförskapet som är problemet Att minska utestängningen Social investeringspolitik Sociala insatser en investering - och inte en kostnad Tidiga insatser minskar framtida kostnader Dialog och medskapande från passivt objekt till aktivt subjekt Skilda världar Offensiv (positiv) Säkerhet Förebygga/Främja Skapa social tillit genom relationsbyggande bemötande Underifrån Defensiv (negativ) Säkerhet Stängsel, Kontroll, Övervakning Regelbunden visitering Ovanifrån Sociala risker Hot mot det skyddsvärda Öka säkerheten! Fokus på sociala risker och på individen Fokus på tillit och strukturer Känsla av samhörighet Nyanlända och utrikesfödda som resurs och inte som offer Värdighet och respekt istället för strukturell diskriminering Närande istället för tärande Vem definierar vad som är skyddsvärt? Vems säkerhet? Förmåga att hantera komplexa samhällsfrågor Det civila samhällets roll för ökad social tillit Civilsamhällets dubbla uppdrag att bidra till en mer inkluderande utveckling Lokalt och globalt som utförare och som röstbärare

13 School of Global Studies Hans.Abrahamsson@globalstudies.gu.se Hans Abrahamsson Tack för uppmärksamheten Något av det jag sagt är sådant som redan görs, en del skulle vi kunna vi göra bättre, men annat skulle behöva göras annorlunda


Ladda ner ppt "School of Global Studies När världen kommer till Göteborg Kunskap om och Arbetssätt i Rättvisa och socialt hållbara."

Liknande presentationer


Google-annonser