Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsokunskap 3 (HÄ 3) Forskning och hälsa Period 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsokunskap 3 (HÄ 3) Forskning och hälsa Period 1."— Presentationens avskrift:

1 Hälsokunskap 3 (HÄ 3) Forskning och hälsa Period 1

2 Intro ● Period 1 14.8-5.10.2012 ● Provvecka 27.9-5.10 ● Studenskrivning, hälsokunskap 19.9 ● Böcker ● Kannas, L., Eskola K m.fl.: Hälsokunskap för gymnasiet 3. Schildts. ● Javanainen, Marika (red.) : Hälsokunskap för gymnasiet 4 Repetition. Schildts. Text: Tema Barns hälsa http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/barnshalsa/tiofragorochsvar/h urmarframtidensvuxnaidaghursertrendernaut.5.76342e46123a948256580 001062.html Dokumentär: Virusjägarna (50 min)

3 Virusjägarna: Frågor och facit 1.Var finns det virus? 2.Överallt 3.Vad behöver virus för att kunna existera? 4.En värdorganism 5.Hur många virustyper har man kunnat urskilja? 6.Ca 4000 7.När påbörjades kampen mot smittkoppor och andra infektionssjukdomar? 8.Efter andra världskriget.

4 Virusjägarna: Frågor och facit 5.Vilket år hade man utrotat smittkoppsviruset? 6.1979 7.Varför var det relativt lätt att utrota smittkoppsviruset? 8.Eftersom viruset smittade endast människor och symptomen var lätta att känna igen. 9.På vilket sätt har Världshälsoorganisationen (WHO) förberett sig på utbrott av olika slags smittosamma sjukdomar? 10.WHO har ett nätverk av experter som på 24 h kan rycka ut till områden där en farlig smittsam sjukdom bryter ut.

5 Virusjägarna: Frågor och facit 8. Ge tre exempel på ”nya” virussjukdomar. (”Gamla” virussjukdomar är t.ex. mässling, röda hund och polio.) 9.Ebola, Marburg, SARS, H5N1 (en form av fågelinfluensa), A (H1N1) (svininfluensa), Hanta 10. Vilka slags forskningsmetoder/-redskap ser man exempel på i dokumentären? 11. Blodprov, svalgprov på fåglar, analys av statistik, gps- kartläggning, djurförsök m.m. 12. Varför är det viktigt att respektera virus? 13. Eftersom virus inte kan botas med antibiotika, de sprids lätt och muterar lätt.

6 Sjukdomar förr och nu s. 7-24 ● Exempel på faktorer som påverkar hälsan – Hygien – Föda – Motion – Sömn – Ergonomi – Sociala och psykiska faktorer -> olika positiva och negativa känslor, t.ex. allt ifrån gemenskap till stress – Arvsanlagen Levnadsvanor Omgivningen

7 Sjukdomar förr och nu s. 7-24 ● Mänskan och de faktorer som påverkar hälsan är i växelverkan -> både mänskan och faktorerna förändras – t.ex. både medellängd och medellivslängd har ökat dramatiskt i takt med högre levnadsstandard och bättre allmän hälsa – I takt med högre levnadsstandard har också människans inverkan på miljön förändrats -> t.ex. ökad miljöförstöring

8

9

10 Sjukdomar förr och nu

11 Sjukdomar förr och nu s. 7-24 ● ökad levnadsstandard och olika uppfinningar - > från smittsamma sjukdomar till livsstilssjukdomar och åldersrelaterade sjukdomar ● Uppfinningar – Mikroskopet 1600-talet – -> man ”hittade” mikroberna = mikroskopiskt små organismer, t.ex. bakterier, virus och urdjur – Penicillinet 1928 Alexander Fleming – -> antibiotika i mera allmänt bruk efter andra världskriget

12 – Vaccinationer ● I Finland ges vaccinationerna numera i form av kombinationsvaccin: ● DTaP-IPV-Hib* ● Diphteria, Tetanus = stelkramp, acellular Pertussis = kikhosta, Inactivated Polio Vaccine, Haemophilus influenzae typ b bakterie* ● MPR ● Morbilli = mässling, Parotitis = påssjuka, ● Rubella = röda hund ● *hib-sjukdomar (bl.a. hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och blodförgiftning), http://www.ktl.fi/portal/svenska/for_halsoframjare/vaccination/vaccinationsprogra mmet/

13

14 Meticillinresistenta stafylokocker = MRSA = exempel på bakterie som orsakar sjukhusinfektion, se s. 11 i boken CDC/ Janice Carr/ Deepak Mandhalapu, M.H.S. http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil e:MRSA7820.jpg ● http://www.hs.fi/haku/?haku=Ebola http://www.hs.fi/haku/?haku=Ebola

15 Sjukdomar förr och nu s. 7-24 ● Men fortfarande får vi vara på vår vakt ifråga om smittsamma sjukdomar – epidemi = en betydligt ökad förekomst av en viss sjukdom på ett visst område(inte bara smittsam) – pandemi = sjukdomar som sprids över hela jordklotet ● Samtidigt har vi relativt hög dödlighet i vissa folksjukdomar, livsstilssjukdomar och åldersrelaterade sjukdomar – http://www.stat.fi/til/ksyyt/2010/ksyyt_2010_2011 -12-16_tie_001_sv.html

16 Sjukdomar förr och nu s. 7-24 ● Obs! Anteckningar i boken: ● s. 13 – Screening = kontroll av förekomst av t.ex förstadier till cancer med olika metoder: bröstcancer m.h.a. Mammografi, cancer i livmoderhalsen m.h.a. Papa-prov – ”Psykiska problem är idag den vanligaste orsaken till arbetslöshetsoförmögenhet bland finländarna.” Anteckna: År 2011 blev 1569 <30-åringar pensionerade p.g.a arbetsoförmögenhet (HS 11.8.2012)

17 ● Läxa till ons 22.8, 3.2/tors 23.8, 3.1 – Uppg. 5 s. 24 i boken – Studentexamensuppgifter (finns i Vetamix/Abimix) – Våren 2011: +9. Behandla med hjälp av exempel hur hygienen har utvecklats. Bedöm utvecklingens betydelse för finländarnas folkhälsa från 1800-talet och fram till idag.

18 ● Studentexamensuppgifter forts. – Våren 2010: 2. Beskriv och motivera varför det är viktigt att bromsa förloppet av vissa influensapandemier. Vilka medel finns det att bromsa influenspandemier? ● Läxa till tors 22.8, 3.2/fre 23.8, 3.1 – Skriv rent på koncept svaret på fråga 2 (våren 2010) som handlade om influensapandemier

19 Forskningens ABC s. 25-36 ● s. 1: Tvärvetenskaplig = kunskap från flera olika forskningsområden tillämpas ● s. 2-3Vad innebär följande metoder? Tvärsnittsundersökning = Materialet samlas in under en viss tidpunkt Trendundersökning = Regelbundet återkommande insamling av flera tvärsnittsmaterial i form av sinsemellan oberoende sampel Longitudinell undersökning = Man undersöker samma människor upprepade gånger Retrospektivt angreppssätt (jämför med prospektiv)= Tillbakablickande (prospektiv = framåtblickande)

20 Beskrivande (deskriptiv) undersökning = Man vill reda ut vissa sakförhållanden och fenomen och veta hur allmänna de är eller få djupare förståelse för fenomen Korrelativ undersökning = Hur fenomen korrelerar med varandra och vilka samband det finns mellan variabler Experimentell forskning = Utredning av orsak och verkan, vad som påverkar vad och på vilket sätt Kohortundersökning = Undersökning som koncentrerar sig på en grupp människor t.ex. födda samma år

21 ● Uppgifter ● Läs Röda Korsets text om förekomsten av Hiv/aids i Sydafrika http://www.rodakorset.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolata ukset/h%C3%B6gstadium_samh%C3%A4llsl%C3%A4ra_3b%5B1 %5D.pdf http://www.rodakorset.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolata ukset/h%C3%B6gstadium_samh%C3%A4llsl%C3%A4ra_3b%5B1 %5D.pdf ● Studera den hälsovetenskapliga undersökningen om tuberkulospatienter i Sydafrika http://www.tswj.com/2012/501807/. Sammanfatta själv kort på eget koncept vad man undersökt och vad man kommit fram till. Fäst din uppmärksamhet speciellt vid de metoder som har utnyttjats och vid forskningsrapportens olika delar. Ta ställning till undersökningens tillförlitlighet.http://www.tswj.com/2012/501807/


Ladda ner ppt "Hälsokunskap 3 (HÄ 3) Forskning och hälsa Period 1."

Liknande presentationer


Google-annonser