Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yttre och inre sekretess i Stöd och behandling. Behandlarens åtkomst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yttre och inre sekretess i Stöd och behandling. Behandlarens åtkomst."— Presentationens avskrift:

1 Yttre och inre sekretess i Stöd och behandling

2 Behandlarens åtkomst

3 Xxxxxxx xxxx Är detta tillåtet?

4 I vilken utsträckning får vem titta på vad?

5 Sekretess och tystnadsplikt Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (offentlig vårdgivare) 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (privat vårdgivare) Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

6 Samtycke och sekretess mot dig själv! Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i offentlighets- och sekretesslagen. 12 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne. Även av denna bestämmelse framgår att detta är huvudregeln, om inte annat anges i offentlighets- och sekretesslagen. Ett giltigt samtycke kan också vara TYST eller KONKLUDENT! MEN... 25 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen Sekretess gäller också i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne

7 Bestämmelser som bryter sekretess Exempel 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen (ej uttömmande) Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna ut sådana uppgifter som 1.gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket, 2.behövs för en rättsmedicinsk undersökning, 3.Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor behöver för sin verksamhet, 4.Transportstyrelsen behöver för prövning av någons lämplighet att ha körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490). Bestämmelser som bryter sekretess och tystnadsplikt finns både i offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och andra författningar.

8 Exempel 26 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen Hälso- och sjukvårdssekretess hindrar inte att uppgift lämnas 1. mellan nämnder som ansvarar för hälso- och sjukvård inom en kommun, 2. mellan nämnder som ansvarar för hälso- och sjukvård i ett landsting, 3. till en nämnd i ett landsting/kommun som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen, 4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdata- lagen, 5. från en nämnd som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet inom en kommun eller ett landsting till annan sådan nämnd för forskning och framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, eller Bestämmelser som bryter sekretess

9 Sammanfattning sekretess och tystnadsplikt Sekretess/tystnadsplikt råder SOM REGEL för patientuppgifter! Patientuppgifter kan lämnas ut till en tredje part… 1.Efter en s.k. menprövning (varvid det ska ”stå klart” att utlämnandet inte innebär skada för patient/anhörig), men hälso- och sjukvården är presumtionen är sekretess 2.Med patientens samtycke (uttryckligt/tyst) - mot patienten kan det dock råda sekretess! 3.Med stöd av sekretessbrytande bestämmelse (ingen menprövning behövs) 4.Enligt uppgiftsskyldighet i bestämmelse (ingen menprövning)

10 Yttre sekretess och tystnadsplikt - offentlig vård Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 25 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen Sekretessen enligt 1–5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.

11 Inre sekretess Användare får endast ta del av patientuppgifter - om ”deltar i vården” eller - av annat skäl behöver patientuppgifter för sitt arbete Tydliggörs genom behörighets- och åtkomstkontroll Patienten har rätt att få info om elektronisk åtkomst och att begära spärrar Uppgifter får bara spärras för andra vårdenheter och andra vårdprocesser Inre sekretess - hos en (1) vårdgivare!!!

12 Användare får bara se uppgifter vid egna enheten/vård- processen Systemet ska visa om det finns spärrade eller ospärrade uppgifter om patienten vid annan enhet/vårdprocess Åtkomst ospärrade uppgifter - aktivt val _______________________________________ Åtkomst spärrade uppgifter – samtycke från patienten Nödsituation spärrade uppgifter – aktivt val Aktiva val och spärrar vid inre sekretess - en (1) vårdgivare! Inre sekretess

13 Får en patient spärra uppgifter om läkemedel och om annan viktig medicinsk information inom en vårdgivares verksamhet? Ja, det finns ingen begränsning när det gäller vilka uppgifter patienten får spärra.

14 I vilka situationer ska en spärr respekteras i en vårdgivares verksamhet? Vid elektronisk åtkomst till journaluppgifter för individuell vård och behandling samt administration i samband härmed. Spärren behöver inte beaktas av vårdgivarens medarbetare vid uppföljning, utvärdering, händelseanalyser, kvalitetssäkring etc.

15 Sammanhållen journalföring Varje vårdgivare för sina egna journaler Får ta del av andra vårdgivares patientuppgifter… …genom direktåtkomst!!!

16 Sammanhållen journalföring Patienten kan motsätta sig att ingå i ett system för sammanhållen journalföring… …genom att spärra uppgifter Trots spärr ska det framgå av systemet… - att det finns spärrade uppgifter - vårdgivare

17 Sammanhållen journalföring För att patienten ska kunna tillvarata sina rättigheter ska han eller hon få information om innebörden av sammanhållen journalföring innan uppgifter görs tillgängliga för andra vårdgivare Tyst samtycke till sammanhållen journal- föring OK om patienten erhållit information enligt ovan ? ???

18 Vad innebär det att ”delta i vården av patienten” enligt patientdatalagen? Om du bidrar med din kompetens i samband med vården av en patient så deltar du i vården – även om du inte har träffat patienten.

19 Vad får uppgifterna i patientjournalen användas till? Förutom att användas i vården av en patient får uppgifterna t.ex. användas för administration, för att utveckla kvaliteten i vården, för uppföljning, tillsyn och statistik m.m.

20 Får jag gå in och läsa journaler för att förbereda mig inför ett jourpass? Ja. Du får ta del av de patientuppgifter du behöver för att sköta ditt arbete inom hälso- och sjukvården.

21 Är röntgen- ronder olagliga ? Nej. Vårdgivaren bestämmer hur vården av en patient ska vara organiserad för att bäst ta tillvara den kompetens som finns.

22 Får högskolestudenter läsa journaler direkt i journalsystemet som ett led i utbildningen, t.ex. studera diagnoser och behandling.? Nej. För att få använda patientuppgifter i undervisningen behövs patientens samtycke. Direktåtkomst till uppgifter i journalsystemet är inte tillåtet för detta syfte.

23 Patienten kommer in omtöcknad och starkt smärtpåverkad p.g.a. en fraktur och behöver opereras. Personalen behöver titta i patientjournalen, men patienten har spärrat sina samtliga journaluppgifter. Något samtycke för vårdgivaren finns inte registrerat och det går inte att få någon bra kontakt med patienten. Om det föreligger fara för patientens liv eller annars risk för dennes hälsa får du ta del av de uppgifter som kan ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver.

24 Vad gäller för yttre och inre sekretess vid uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring

25 Ändamål för vilka personuppgifter får behandlas av en vårdgivare enligt PDL 2 kap. 4 § Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för 1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. [journalföring] och upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter, 2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall, 3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning, 4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, 5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, eller 6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården. I 7 kap. 4 och 5 §§ finns särskilda bestämmelser om ändamålen med behandling av personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister.3 kap.7 kap. 45 §§ 5 § Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204) [finalitetsprincipen]4 §9 § första stycketandra stycket1998:204

26 Vad får uppgifterna i en patientjournal användas till? Förutom att användas i vården av en patient får uppgifterna t.ex. användas för administration, för att utveckla kvaliteten i vården, för uppföljning, tillsyn och statistik m.m. Inre sekretess

27 Får flera vårdgivare samköra patientuppgifter utan lov från patienterna? Diskutera! Yttre sekretess

28 Behandling s- plattforme n Förvaltnin g 1 Förvaltnin g 2 Stab Ett Landsting Sambearbetning av personuppgifter tillåtet VG 2 VG1VG1 Sambearbetning av personuppgifter INTE tillåtet om individdata SAMBEARBETNING OK INOM VG SAMBEARBETNING MELLAN VG INTE OK. UNDANTAG: forskning med etikgodkännande eller uttryckligt samtycke från patienten Behandling s- plattforme n Två eller fler landsting

29 Utredningen om rätt information i vård och omsorg (SOU 2014:23) Utredningen tog fram ett kunskapspaket kring patientdatalagen

30 Får den som remitterat en patient inom samma vårdgivares verksamhet gå in i journalen och följa upp hur det gick? Ja. Enligt de rutiner för hantering av remisser som finns.

31 Är det tillåtet att gå in i journalsystemet och ta fram kliniska fallbeskrivningar för kollegiala kvalitets- diskussioner? Ja, för den som har i uppdrag att göra det som ett led i vårdgivarens systematiska kvalitetsarbete. När fallbeskrivningarna används ska patientens namn och personnummer inte finnas med.

32 Är det tillåtet att gå in i journalsystemet och ta fram kliniska fallbeskrivningar för att använda i undervisningen av studenter? Ja, för den som har i uppdrag att ta fram underlag för undervisning. Patientens namn och personnummer ska inte finnas med i materialet som används i undervisningen.

33 Får den som deltagit i vården av en patient gå in i journalen för att följa upp hur det gick? Ja, med stöd av uppdrag och riktlinjer. Det ingår normalt sett i arbetsuppgifterna att följa upp resultatet för patienterna. Vårdgivaren ska närmare beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till.

34 Tänk på! 1.Den som arbetar inom hälso- och sjukvården ska inte i det vardagliga arbetet behöva vara orolig för att göra sig skyldig till otillåten behandling av patientuppgifter. Det är viktigt att det är tydligt för alla när t.ex. elektronisk åtkomst är tillåten och att medarbetare har rätt behörighet. 2.Funktionalitet för att låta vårdgivare skapa vårdkedjor och informationsflöden som sträcker sig över öppen och sluten allmän hälso- och sjukvård, kommunal omsorg och enskild hälso- och sjukvård bör implementeras. Kräver en samtyckesfunktion! Patienten kan lämna samtycke på förhand. 3.När det gäller vårdprocesser och vårdenheter inom en vårdgivares verksamhet krävs inget samtycke av patienten för elektronisk åtkomst för de yrkesutövare som är delaktiga i vården av denne. Patienten kan inte spärra uppgifter i detta flöde. Yttre och inre sekretess

35 Xxxxxxx xxxx Är detta tillåtet?


Ladda ner ppt "Yttre och inre sekretess i Stöd och behandling. Behandlarens åtkomst."

Liknande presentationer


Google-annonser