Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision Nolltolerans 2.0 Framtid och kommande 3-års period.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision Nolltolerans 2.0 Framtid och kommande 3-års period."— Presentationens avskrift:

1 Vision Nolltolerans 2.0 Framtid och kommande 3-års period

2 Vision Nolltolerans Vision Nolltolerans är ett projekt på Folkhälsan på Åland som arbetar förebyggande och samordnande i frågor kring riskbruk och missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS).

3 Bakgrund - Vision Nolltolerans Vision Nolltolerans är ett projekt som startade under våren 2013 på initiativ av Ålands Landskapsregering för att nå målen utsatta i Handlingsprogrammet mot riskbruk och missbruk 2013-2016 genom att främja samverkan och samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och föreningar på fältet. Projektets målgrupp har varit hela Ålands befolkning, men speciellt barn och ungdomar genom att rikta sig till föräldrar och andra vuxna. Projektet har, förutom samordnat det förebyggande arbetet (främst genom operativa gruppen för handlingsprogrammet mot riskbruk och missbruk), arbetat med informations- och utbildningstillfällen, kampanjer, ta fram stöd och handledning till ungdomar, föräldrar/andra vuxna, kommuner, föreningar och organisationer. Vi finansieras med PAF-medel och det finns just nu en projektledare (100 %) och projektassistent (40 %) inom projektet. Nuvarande projektplan är framtagen till årsskiftet  ny projektplan tar sikte på en ny 3-års period 2016-2018!

4 Ny projektperiod - nya målgrupper och metoder Efter sonderingar på fältet, bland politiker och på landskapsregeringen är det tydligt att det finns intresse att projektet skall fortsätta, men med delvis nya, metoder, och målgrupper: Under kommande projektperiod kommer fokus att ligga på förebyggande arbete mot förutom ungdomar också utsatta vuxna samt den äldre befolkningen. En starkt bidragande faktor till denna förändring är att det förebyggande arbetet mot dessa grupper delvis saknas. Personer som saknar arbetshälsovård (d.v.s. arbetslösa och pensionärer) lätt faller mellan stolarna i vårt välfärdssamhälle. Utsatta vuxna räknas speciellt till sådana personer som är utan sysselsättning en längre tid samt unga vuxna utan sysselsättning. Det förebyggande arbetet mot utsatta vuxna kommer att fokusera på att skapa förutsättningar för meningsfulla aktiviteter och sysselsättning. Detta kommer att uppfyllas bl.a. genom nya sektoröverskridande samarbeten, exempelvis AMS, och andra organisationer, myndigheter och föreningar. Projektet kommer att undersöka möjligheten att förmedla sysselsättning till målgrupperna utsatta vuxna i tätt samarbete med AMS. En klar förändring från föregående projektperiod är att projektet nu kommer arbeta mer ”hands on” och försöka omsätta den teori och lärdom som man fick i de utredningar som gjordes under föregående projektperiod till praktik och handling. Långt gångna planer finns på att renovera Folkhälsans stuga Tallatta på Lilla Lökskär i Mariehamn för att åter sättas i bruk för Folkhälsans räkning. Stugan kan erbjudas till föreningar och andra projekt som vill stötta våra målgrupper på olika sätt (friluftsliv, fiske etc.). Det samma gäller lägergården Gregersö, där Folkhälsans ungdomsarbetare tagit fram ett hyresavtal med Jomala församling. Vision Nolltolerans skall fungera som myndigheters och medias gräsrotskontakt.

5 Ett mellansteg behövs! Det har från flera håll påpekats (bl.a. ÅHS och operativa gruppen) att det för ålänningarna inte finns ett ställe att vända sig till om man känner att man har ett riskbruk eller är orolig för sin konsumtion av rusmedel. Detta har också påtalats av Anna Sjöström som vid ett par tillfällen föreläst på Åland (ex. ett mini-Maria). Det viktigaste målet, och den största utmaningen, för projektet under kommande period är att skapa detta mellansteg. Under 2016 kommer vi att sondera terrängen i Finland och Sverige och undersöka om ett samarbete kan skapas med en aktör där.

6 Fortsättning av insatser från föregående projektperiod De som var lyckade satsningar förra projektperioden kommer att fortsätta 2016: Projektet arbetar vidare med att försöka koordinera och effektivisera redan befintliga preventiva insatser i det Åländska samhället, dvs. kommunala och myndighets- och föreningsinsatser. Nämnas kan: fortsätta att koordinera arbetet i olika arbetsgrupper och föreningar, samordna och förmedla operativa gruppens arbete, Vi vill fortsätta med att vara en kunskapsresurs för föreningar, myndigheter, skolor och privatpersoner. Vi fortsätta att skapa opinion och bädda för förändringar. Projektet kommer fortsättningsvis att delvis fortsätta arbeta mot barn ungdomar och vuxna i dess närhet genom COPE och EFFEKT utbildningar samt kampanjer och informationsspridning. Under föregående verksamhetsår har arbetet med att skapa en tobaksfri miljö på Ålands Gymnasium lyckats. Från och med 1 augusti 2015 är skolan tobaksfri. Projektledaren för Vision Nolltolerans sitter med i arbetsgruppen som ska informera om och genomföra satsningen. Arbetet med att implementera tobaksfri skolmiljö fortskrider och under verksamhetsåret skall arbetet följas upp och en tobakspolicy skall formuleras. Vision Nolltolerans kommer fortvarande vara en del av den satsning på frågor rörande datorspelande som startade 2015 i samarbete med Fältarna, PAF, Rädda Barnen och Folkhälsans ungdomsarbetare. Under våren och hösten 2015 har tre föreläsningar anordnats och till nästa år planeras det bl.a. att ta hit teatergruppen Ung utan Pung.

7 Vad planeras inom projektet den närmsta tiden? Utreda vilken form ett mellansteg på Åland ska se ut och vad som ska erbjudas. Försöka skapa en stabil nätverksplattform för samarbete och kontakt för socialsekretera. Starta ett pilotprojekt med AMS där deras arbetsförmedlare erbjuder Folkhälsans tjänster inom hälsa och friskvård samt sysselsättning till projektets målgrupper. En testa-på-dag för högstadieungdomar till våren där eleverna kan testa på olika idrotter och fritidsaktiviteter. I anslutning till evenemanget kommer rusmedelsförebyggande verksamhet att genomföras samt informera om när skärmtittande eller dataspelande blir problematiskt. Evenemanget vill uppmärksamma alla de idrotter och fritidssysselsättningar som Åland faktiskt har att erbjuda. Samarbete med Ålands Idrott. Vi behöver dock finansiering!

8 Vad händer inom projektet den närmsta tiden? COPE-kurs för föräldrar med barn i åldrarna 7-12 startar tisdagen den 26 januari. Arbetet med tobaksgruppen på Ålands gymnasium fortskrider. En tobakspolicy borde antas av gymnasiet. Projektets kommande 3 års period planeras.

9 Tack! Gustav Blomberg, projektledare tel. +358 (0) 457 34 47 947 E-post: gustav.blomberg@folkhalsan.axgustav.blomberg@folkhalsan.ax Folkhälsan på Åland http://visionnolltolerans.wordpress.com www.folkhalsan.ax


Ladda ner ppt "Vision Nolltolerans 2.0 Framtid och kommande 3-års period."

Liknande presentationer


Google-annonser