Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resursfördelningsmodeller baserade på bibliometriska indikatorer Ur ett nationellt och ett LTU- perspektiv Kristoffer Bäckström Luleå universitetsbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resursfördelningsmodeller baserade på bibliometriska indikatorer Ur ett nationellt och ett LTU- perspektiv Kristoffer Bäckström Luleå universitetsbibliotek."— Presentationens avskrift:

1 Resursfördelningsmodeller baserade på bibliometriska indikatorer Ur ett nationellt och ett LTU- perspektiv Kristoffer Bäckström Luleå universitetsbibliotek Rum: B1165 Mail: kristoffer.backstrom@ltu.sekristoffer.backstrom@ltu.se Fakultetsmöte 2015-10-13 1

2 Bakgrund Ökat intresse för utvärdering och mätning av forskningsprestationer Tidigare: fördelning m.h.a. procentuell uppräkning Resursutredningen (SOU2007:81) 50 % av anslagen utifrån prestation Panelbaserade kvalitetsutvärderingar (50 %) Publicering och citeringar (20 %) Externa medel (20 %) Personal (10 %) Det nationella resursfördelningssystemet 2

3 Ett lyft för forskning och innovation (Prop. 2008/09:50) Publikationer och citeringar mäts m.h.a. ett bibliometriskt index (volym av tidskriftsartiklar och fältnormerade medelciteringar) I externa medel ingår bidrags-, avgifts- och uppdragsintäkter Det nationella resursfördelningssystemet 3

4 Den nuvarande modellen Publikationer och citeringar mäts m.h.a. ett bibliometriskt index (volym av tidskriftsartiklar och fältnormerade medelciteringar) I externa medel ingår bidrags-, avgifts- och uppdragsintäkter Det nationella resursfördelningssystemet 4

5 Budgetprop. för 2016 (2015/16:1) Alla lärosäten garanteras minst 5 mnkr i ökade anslag Indelning av lärosäten i tre grupper - Högskolor (+90 mnkr) - Nya universitet (+90 mnkr) Linné- och Mittuniversitetet, Karlstads universitet samt Örebro universitet - Övriga universitet (+100 mnkr) Det nationella resursfördelningssystemet 5

6 Budgetprop. för 2016 (2015/16:1) och LTU:s utfall Det nationella resursfördelningssystemet 6

7 Aktuell utveckling av fördelningsmodellen (1) Forskning och innovation (Prop. 2012/13:30) - En modell ska tas fram som bygger på kollegial bedömning Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att utreda och lämna in ett modellförslag - I samråd med Forte, Formas och Vinnova Det nationella resursfördelningssystemet 7

8 Aktuell utveckling av fördelningsmodellen (2) Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige (Fokus) - Prestationsbaserade anslag baseras på Vetenskaplig kvalitet (70 %) Kvalitetsutvecklande faktorer (15 %) Genomslag utanför akademin (15 %) - Används tidigast år 2018, just nu ute på remiss Utvecklingen möter inte bara positiv respons Det nationella resursfördelningssystemet 8

9 Övergripande regler Publiceringsstöd utgår för tidskrifts- och konferensartiklar samt konstnärliga produktioner Två ersättningsnivåer – 35 tkr eller 70 tkr När betraktas en artikel som vetenskaplig och ersättningsberättigad? - ISSN-nummer - Vetenskaplig redaktion - Rutiner för peer-review Ekonomiskt publiceringsstöd vid LTU 9

10 Konferensartikel – 35 tkr För att en konferensartikel ska ge 35 tkr ska den uppfylla de övergripande kriterierna, samt vara: - Författad av anställda vid LTU - Publicerad i Pure som ”forskning – peer- reviewed” - Publicerad i en nivå 2-tidskrift eller –bokserie i den norska/danska listan, alternativt i en ISI- indexerad tidskrift eller bokserie (d.v.s. som finns i Web of Science) Ekonomiskt publiceringsstöd vid LTU 10

11 Tidskriftsartikel – 35 tkr För att en tidskriftsartikel ska ge 35 tkr ska den uppfylla de övergripande kriterierna, samt vara: - Författad av anställda vid LTU - Publicerad i Pure som ”forskning – peer- reviewed” - Publicerad i en nivå 1-tidskrift i den norska/danska listan Ekonomiskt publiceringsstöd vid LTU 11

12 Tidskriftsartikel – 70 tkr För att en tidskriftsartikel ska ge 70 tkr ska den uppfylla de övergripande kriterierna, samt vara: - Författad av anställda vid LTU - Publicerad i Pure som ”forskning – peer- reviewed” - Publicerad i en nivå 2-tidskrift i den norska/danska listan, alternativt i en ISI- indexerad tidskrift (d.v.s. som finns i Web of Science) Ekonomiskt publiceringsstöd vid LTU 12

13 Konstnärlig produktion FFN har under våren 2015 fastställt riktlinjer för nivågradering av konstnärliga produktioner Bedömning sker i samråd med expertis inom aktuellt område Riktlinjerna kommer snart upp på sidan ”Ekonomiskt publiceringsstöd” på LTU- webben Ekonomiskt publiceringsstöd vid LTU 13

14 Praktisk tillämpning Artiklar godkänns för ersättning (valideras) när de har publicerats Ersättningsnivån bestäms vid tidpunkt för validering Ersättning utbetalas tre gånger per år – i april (deadline 15/4), augusti (15/8) och december (1/12) Konstnärliga produktioner ger ersättning i december Ekonomiskt publiceringsstöd vid LTU 14

15 ”Är min artikel ersättningsberättigad?” Ekonomiskt publiceringsstöd vid LTU 15

16 Övrigt Ekonomiskt publiceringsstöd vid LTU 16

17 Tack! Kontaktuppgifter: Rum: B1165 Tel: 0920-492890 kristoffer.backstrom@ltu.se 17


Ladda ner ppt "Resursfördelningsmodeller baserade på bibliometriska indikatorer Ur ett nationellt och ett LTU- perspektiv Kristoffer Bäckström Luleå universitetsbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser