Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är SAMÖ 2016? SAMÖ 2016 är en övning för att pröva och beskriva den gemensamma nationella förmågan att hantera en kris i samhället. Övningen ska pröva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är SAMÖ 2016? SAMÖ 2016 är en övning för att pröva och beskriva den gemensamma nationella förmågan att hantera en kris i samhället. Övningen ska pröva."— Presentationens avskrift:

1 SAMÖ 2016 www.msb.se/samo2016 samo2016@msb.se #samo2016

2 Vad är SAMÖ 2016? SAMÖ 2016 är en övning för att pröva och beskriva den gemensamma nationella förmågan att hantera en kris i samhället. Övningen ska pröva och utveckla förmågan till ledning, samverkan och kriskommunikation. Det ska göras utifrån en nationell händelse som påverkar en eller flera viktiga samhällsfunktioner. Genomförandet av SAMÖ 2016 genomsyras av delaktighet. Övningen kommer inte att kunna genomföras utan att de övande aktörerna är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering.

3 Vad handlar SAMÖ 2016 om? Övningen ska bygga på höga flöden och höga havsvattennivåer i Västra Götaland och Värmland Flera samhällssektorer samt myndigheter med geografiskt områdesansvar på samtliga nivåer kommer att bli engagerade i övningen. Händelserna ska leda till störningar i försörjnings- och transportsystem samt störningar i annan samhällsviktig verksamhet. Störningar i transportsystem - till exempel livsmedel, drivmedel och läkemedel. Störningar i annan samhällsviktig verksamhet - till exempel el-/telekommunikationer, vatten och avlopp, sjukvård.

4 Vilka förmågor ska vi öva?
Innebörden i det geografiska områdesansvaret på nationell, regional och lokal nivå Kriskommunikation och informationssamordning Samverkan om samlad lägesuppfattning Prioritering av resurser (och dess samband med uthållighet) Mottagande av internationellt stöd Som nämnts tidigare beslutar MSB om vilka förmågor som ska prioriteras vid samverkansövningar. Beslutet kallas övningsinriktning (du kan läsa mer om det följande adress Under SAMÖ 2016 är det dessa förmågor som ska övas… (bildtext) Det handlar om ledning, samverkan och kommunikation kopplat till förmågorna. Scenariot och formatet på övningen ska bidra till att skapa tryck i hela krisberedskapssystemet, kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, regeringskansliet, privata aktörer, frivilliga aktörer…

5 Vilka kan vara med? Avsiktsförklaring Förmågorna styr
Att planera och genomföra en övning av denna omfattning kräver bred samverkan över en längre tid mellan de myndigheter och organisationer som deltar i övningen. För att formellt starta detta samarbete vill vi att de aktörer som ska delta i SAMÖ 2016 undertecknar en avsiktsförklaring. Förmågorna Utifrån förmågorna bestämmer övande aktör själv omfattningen av sitt deltagande På vilka olika sätt kan en organisation delta? Utifrån förmågorna bestämmer övande aktör själv omfattning man vill delta, t ex om en kommun vill öva: Krisledningsnämnden Krisledningsorganisation Förvaltningar Kommunikationsavdelning Internkommunal samordning Samarbete/samverkan mellan förvaltningar och bolag Utövandet av geografiska områdesansvaret

6 Tidsförhållande Den 2 mars – avsiktsförklaring
Den 14 april – startmöte för lokala övningsledare Den 9 juni – planeringskonferens 1 Kvartal fyra 2016 – övningen genomförs Första halvåret 2017 – utvärdering Det som följer närmast är att vi senast den 2 mars vill ha era avsiktsförklaringar. Den 14 april genomför vi ett startmöte för alla lokala övningsledare. Därefter genomförs planeringskonferens 1 den 9 juni. SAMÖ 2016 kommer att genomföras under kvartal fyra Exakta veckor och datum för olika moment i övningen kommer vi tillsammans att fastställa under första halvåret Utvärdering och arbetet med att upprätta åtgärdsplaner efter övningen beräknas pågå fram till sommaren 2017.

7 Planeringsprocessen Planeringen kommer att genomföras i projektform med olika delprojekt, bland annat för scenariouppbyggnad, genomförande av olika övningsformat och utvärdering. Övningen planeras tillsammans med deltagande aktörer. Projektledningen initierar ett antal processer och de övande organisationerna kommer förväntas delta i planeringskonferenser, scenariomöte och utvärderingsmöten mm. Övergripande mål för övningen tas fram och fastställs tillsammans med deltagande aktörer.

8 SAMÖ och SAMÖ Fokus Åtgärder… Effekt! SAMÖ 2016 SAMÖ Fokus 2018
För att fånga upp de erfarenheter som utvärderingen av SAMÖ 2016 visar, och som uppkommit i samband med planering och genomförande av övningen, skapas ett skede för att FOKUSERA på åtgärder kopplade till erfarenheterna från SAMÖvningen. Därefter kommer ytterligare en övning, SAMÖ Fokus. I detta fall 2018! Med detta arbetssätt får vi effekt i hela procesen och vi tar tillvara på arbetsinsatsen totalt sett. SAMÖ 2016 SAMÖ Fokus 2018

9 Lokal övningsledare Förbereder och leder ert deltagande i SAMÖ 2016
Medverkar i planering, genomförande, utvärdering Behöver resurser, mandat och tid Behöver god kunskap om den egna organisationen Den som förbereder och leder ert deltagande i SAMÖ 2016 kallar vi för lokal övningsledare. Den lokala övningsledaren medverkar i planeringen av SAMÖ 2016 för er räkning och behöver ha resurser och mandat för att kunna genomföra de förberedelser som ni behöver göra inför övningen. En lokal övningsledare behöver ha stor kunskap om den egna organisationen och kommer att behöva avsätta mycket tid för detta arbete. I arbetet med genomförande och utvärdering kommer det att behövas ytterligare personella resurser.

10 Att tänka på som övad aktör
SAMÖ 2016 är en unik möjlighet att vara med och öva och utveckla samhällets krisberedskap En nationell samverkansövning kräver aktiv delaktighet från alla övande aktörer Utse en lokal övningsledare som får: resurser, mandat och tid Lämna in avsiktsförklaring – senast 2 mars Underlag för kommuner utifrån överenskommelsen om kommunernas krisberedskap Utbildning och övning är en av de uppgifter som anges i överenskommelse om kommunernas krisberedskap och som kommunen får statlig ersättning för. Se detaljer sidan 12 Målet med den samverkansersättning som kommunerna får är att: Kommunen deltar, i den utsträckning tillfälle ges, i planering, genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional och/eller nationell nivå. Samverkansövningar med andra aktörer inom kommunen och/eller mellan kommuner genomförs med en genomtänkt periodicitet i förhållande till regional och nationell övningsplanering. Ekonomi Samtliga övade aktörer ska finansiera sitt eget deltagande under planering, genomförande och utvärdering av övningen. För kommunerna kan detta finansieras med den statliga ersättningen eftersom samtliga aktiviteter ligger inom syfte och mål i överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Projektledning och det övergripande projektets aktiviteter finansieras av MSB och Länsstyrelsen.


Ladda ner ppt "Vad är SAMÖ 2016? SAMÖ 2016 är en övning för att pröva och beskriva den gemensamma nationella förmågan att hantera en kris i samhället. Övningen ska pröva."

Liknande presentationer


Google-annonser