Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handledarutbildning Delkurs 4 Barn- och fritidsprogrammet BF

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handledarutbildning Delkurs 4 Barn- och fritidsprogrammet BF"— Presentationens avskrift:

1 Handledarutbildning Delkurs 4 Barn- och fritidsprogrammet BF
Industritekniska programmet IN

2 Del 4 Uppföljning 14/2-2014 kl. 12-15.45 Lärare, elever och handledare
berättar om erfarenheter från APL Samtal Diskussion Reflektion Utvärdering av handledarutbildningen

3 Regeringen och Skolverket
Gymnasieskolans samverkan med branschen i arbetsplatsförlagt lärande-styrkedjan Riksdagen Regeringen Regeringen och Skolverket Uppföljning innebär att fortlöpande samla in information om verksamhetens förutsättningar, utförande och resultat.

4 Kvalitet och APL I skollagen finns krav på att varje huvudman och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Skollagen 4 kap. 3 och 5§§ ”För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig.” Gymnasieförordningen 4 kap 14§

5 Styrkedjan Samtal- Diskussion I skollagen finns krav på att verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen.

6 Mål Nuläge: vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra.
Diskutera de begrepp ni använder för att kunna beskriva det område som ska bedömas. Vilka olika förväntningar på resultatet finns? Vilka förutsättningar är möjliga att påverka och vilka är inte påverkbara? Reflektera kring och analysera resultaten utifrån de förutsättningar som finns. Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra.

7 Planering Visioner: vad vill vi uppnå?
Mål, krav och riktlinjer som är relaterat till APL-uppdraget Formulera tillsammans vad som ska uppnås. Hur ser vår vision ut? Vilka mål ska uppnås? Vilka insatser tror vi ger önskade effekter? Vilka resurser behövs för att kunna genomföra de insatser som planerats? Vilka insatser kan genomföras med de resurser som står till buds? Vilka behov är mest centrala? Vad ska ske på kort och lång sikt? Vilka tidigare erfarenheter finns? Vilka åtgärder ger bäst effekt? Speglar våra prioriteringar det vi vill uppnå? Vad mäktar vi med?

8 Förslag som är värdefulla i momenten Planering och Utförande
Planering-Genomförande Planeringen är kartan för det arbete som ska göras. Förslag som är värdefulla i momenten Planering och Utförande Hur ska vi nå målet? Hur ska vi genomföra insatserna? Vem ska ansvara för vad? Vilka ska involveras? Hur följer vi upp och utvärderar? För att göra en planering kan dessa frågor vara användbara: Vilka moment/vad har vi kommit överens om? Varför är de viktiga? Vilka insatser ska genomföras? Vilka metoder ska vi använda? Vad behöver vi? Vilka förutsättningar har vi? När ska det göras, stämmas av och när ska det vara klart? Hur ska arbetet och effekterna dokumenteras?

9 Planering-Genomförande-Reflektion
Planeringen är kartan för det arbete som ska göras. Förslag som är värdefulla i momenten Planering och Utförande Lämpliga insatser formuleras och planeras för att utföras. En uppföljning innebär att fortlöpande samla in information om förutsättningar, utförande och resultat. Dokumentation: Det kan exempelvis vara loggbok, portfolio, journaler eller egna formulär. Men även foto och film är användbara verktyg för dokumentation. Dokumentation är nära sammankopplad med en reflektion över det som utförs och vad det leder till.

10 Reflektion-Utvärdering. Hela processen, från: Var är vi
Reflektion-Utvärdering Hela processen, från: Var är vi? till Hur blev det? – bör diskuteras och analyseras. Har det skett någon förändring? Har förväntade effekter uppnåtts? Resultat kan exempelvis bedömas utifrån handledarens beskrivningar/dokumentation utifrån elevens processer på arbetsplatsens lärandemiljö. Analysen handlar framför allt om att vi ska hitta orsaker som förklarar måluppfyllelsen och att se vad som behöver förbättras.

11 Utvärdering. Hela processen, från: Var är vi. till Hur blev det
Utvärdering Hela processen, från: Var är vi? till Hur blev det? – bör diskuteras och analyseras. Ska andra insatser genomföras eller ska vi fortsätta på den inslagna vägen? Behöver vi omorganisera eller behövs andra förutsättningar? På så sätt fortsätter processen och ett nytt läge ska bedömas: Var är vi? Hållbara förändringar kräver att alla i hela organisationen förstår varför man beslutar att genomföra en förändring.


Ladda ner ppt "Handledarutbildning Delkurs 4 Barn- och fritidsprogrammet BF"

Liknande presentationer


Google-annonser