Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsekonomi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsekonomi."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsekonomi

2 Samhällsekonomi - Historia
Naturahushållning - så levde man under ca år Industriella revolutionen – började i Storbritannien under senare delen av 1700-talet Vi i väst har en mycket hög materiell standard Utvecklingen har också en negativ sida: miljöförstöring, krig, brist på råvaror mm.

3 Samhällsekonomi +2 till (2014) Ekonomi betyder hushållning.
Samhället har gått från en tanke om vad som skulle produceras och konsumeras… … till en tanke om att jordens resurser inte räcker till. Det krävs en hållbar ekonomi som gör att jordens resurser räcker till i framtiden. +2 till (2014)

4 Samhällsekonomi Ekonomi på olika sätt:
Privatekonomi – din egen ekonomi. Inkomster, utgifter, sparande, räntor & lån. Företagsekonomi – hur ett företag drivs och konkurrerar med andra företag. Intäkter, kostnader, vinst & förlust. Samhällsekonomi – ekonomi som berör hela samhället och hur vi hushåller med våra gemensamma resurser inom landet och i hela världen.

5 Samhällsekonomi Viktiga frågor för ett lands ekonomi handlar om produktion, tillväxt, arbetslöshet, prisökningar, skatter och vad välfärden ska få kosta, men också kostnaden för miljöförstörning.

6 Samhällsekonomi I dagens globaliserade värld påverkas Sverige av beslut som tas i andra länder. Företag i Sverige har utländska ägare, när en bank i USA går i konkurs påverkar det oss och när regnet uteblir i Afrika blir kakaoskörden mindre och din choklad blir dyrare.

7 Samhällsekonomi Samhällsekonomis grundfrågor: Vad ska produceras?
Jordens resurser är begränsade. Vilka produkter är det som ger mest nytta, skänker mest glädje eller ger mest vinst? Hur ska det produceras? Ska varan produceras av muskel-, maskin- eller hjärnkraft. Hur ska det som produceras fördelas? Ska alla få lika mycket eller ska den som bidrar med mest få mest eller ska den som har störst behov få mest?

8

9 Samhällsekonomi Produktionsfaktorer:
Arbetskraft – Den eller de personer som producerar varan Material – Vilka råvaror behövs för att tillverka en speciell vara Realkapital – De verktyg, maskiner eller fabriker som behövs för att tillverka varan Kunskap – Personer som vet hur varan ska tillverkas Pengar – Arbetskraft, material och realkapital betalar vi med pengar, som kallas finanskapital. Det som lånar pengar till detta räknar med att göra en vinst.

10 Samhällsekonomi Man brukar tala om två olika ekonomiska system. Dessa finns dock inte renodlade utan den vanligaste är blandekonomi: Kapitalistisk marknadsekonomi – med detta menas att det är marknadskrafterna som avgör vad som ska produceras. Företagen är privatägda och producerar varor och tjänster i konkurrens med andra företag. Tanken är att företagen ska vara vinstgivande och är företagen inte det läggs de ner. Inom denna ekonomi används ofta fri konkurrens. USA och Singapore är exempel på dessa länder. Socialistisk planekonomi – i en socialistisk planekonomi ägs allt gemensamt av samhället. Priset på varor och tjänster bestäms av staten, lika så lönen. Att det kallas planekonomi beror på att staten lägger upp flerårsplaner över vad som ska produceras. Ofta är detta ett klumpigt sätt att producera varor då det alltid blir ett överskott av vissa varor. Nordkorea och Kuba är exempel på dessa länder. Blandekonomi – Sverige är ett exempel på blandekonomi. Vi har en stor offentlig sektor med t.ex. sjukvård men vi har stora privatägda företag. Sverige och Norge är exempel på dessa länder.

11

12 Hushållen Alla svenskar tillhör ett hushåll, antingen ett ensamhushåll eller ett familjehushåll. I Sverige finns det nästan fem miljoner hushåll, hälften är ensamhushåll. Det är hushållen som är samhällsekonomins motor; det är deras efterfrågan som styr vad som ska produceras. Arbetskraften kommer även den från hushållen.

13 Näringslivet Näringslivet är samhällsekonomis verkstad.
Det är i företagen som den största delen av produktionen av varor och tjänster äger rum. Speciellt viktiga är de företag som säljer varor utomlands. Beroende på hur företagen ägs kan de delas in i olika delar:

14 Företag Företag finns i olika former, de tre vanligaste är: Privatägda – Ett företag kan ha en eller flera ägare och finns i formen av ett aktiebolag vilket betyder att man köper en andel i företaget. Varje år får aktieägarna en utdelning av vinsten, hur stor den blir beror på hur företaget har gått under året. Handelsbolag är ett företag där två eller fler kompanjoner äger företaget tillsammans. Kooperativa - Andra företagsformer är kooperativa företag där medlemmar i en förening gemensamt äger företaget. Offentligt – Den tredje formen av företag är offentligt ägda företag, det vill säga att det är stat, landsting eller kommun som äger företaget. Ofta är det företag inom skogs- eller gruvindustrin.

15 Samhällsekonomi Finanssektorn:
Finanssektorn består av olika finansinstitut t.ex. banker, som sysslar med pengar. Deras uppgift är att se till att pengar finns på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Banker lånar in pengar från de som har för mycket (sparare) till de som har för lite (låntagare). Priset på pengar kallas för ränta. Räntan för utlånade pengar är högre än räntan för inlånade pengar. Mellanskillnaden blir bankens inkomster.

16

17 Den offentliga ekonomin
Offentliga sektorn består av staten, kommuner och landstingen. De beslutar i politiska frågor och tar hand om gemensamma uppgifter i samhället. Därför kallas denna sektor även för den gemensamma sektorn.

18 Den offentliga ekonomin
Inkomstskatt – den skatt vi betalar på lönen Kapitalskatt – en skatt på inkomsterna från en förmögenhet. Konsumtionsskatt – betalas av den som köper en vara eller tjänst, finns två olika: moms & punktskatt. Sociala avgifter – dras på lönen och går till t.ex. pensioner och sjukpenning.

19

20 Samhällsekonomi Pengar:
Dagens pengar består till stor del av digital information som lagras på bankernas hårddiskar. Dessa elektroniska pengar flyttar vi sedan runt mellan våra bankkonton med hjälp av plastkort och internet. 95 % av alla betalningar sker som överföringar mellan konton.

21 Samhällsekonomi Inflation:
Med det menas en allmän höjning av priserna i samhället. Med hjälp av ett konsumentprisindex (KPI) som det går att räkna ut hur mycket priserna går upp. Regeringen har tagit ett beslut om att inflationen i Sverige ska vara 2 %.

22 Samhällsekonomi Varför ökar priserna?
Det finns för mycket pengar i förhållande till antalet varor som finns att köpa. Företagens kostnader ökar p.g.a. ökade löner, råvarupriser eller skatter vilket leder till höjda priser på deras varor.

23 Samhällsekonomi Deflation:
När priserna börjar falla blir det deflation. ”Det blir billigare imorgon” Folk börjar spara sina pengar. ”Ingen” handel sker Följden blir lågkonjunktion med stigande arbetslöshet.

24 Bruttonationalprodukt
Värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett helt år. Ett högt BNP ska motsvara ett högt välstånd. Det är även det vanligaste måttet när man vill redogöra för ett lands ekonomiska tillväxt, dvs. ökningen av BNP över en viss tid.

25 Bruttonationalprodukt
Kritik: All produktion räknas inte med. (hushållsarbete & svartarbete) BNP visar inte vad som produceras. BNP visar inte hur inkomsterna fördelas.

26 Samhällsekonomi 1 Luxemburg 111 175 2 Qatar 99 251 3 Norge 88 567 4
111 175 2 Qatar 99 251 3 Norge 88 567 4 Schweiz 69 853 5 Australien 58 722 6 Danmark 58 718 7 Sverige 54 476 8 Förenade arabemiraten 51 575 9 USA 50 040 10 Kanada 48 710

27 Samhällsekonomi 166 Centralafrikanska republiken 505 167 Togo 448 168
Madagaskar 434 169 Niger 433 170 Malawi 404 171 Guinea 397 172 Sierra Leone 374 173 Etiopien 357 174 Liberia 274 175 Burundi 196

28 Human Development Index
Utvecklat av FN Mäter även andra faktorer som hälsa, utbildning, jämställdhet och säkerhet. Högst rankade länder är Sverige tillsammans med Norge, Kanada & Australien.

29

30 Pengar och pengars värde
Hur mycket pengar finns det i världen? Hur skapas pengar?

31

32 Samhällsekonomi

33 Samhällsekonomi

34 Samhällsekonomi

35 Samhällsekonomi


Ladda ner ppt "Samhällsekonomi."

Liknande presentationer


Google-annonser